Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2015-10-05 [00:00:00] do 2015-11-06 [23:59:59]
Oś priorytetowa
7. Regionalny rynek pracy
Działanie
7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)
Poddziałanie:
7.4.2. Outplacement - konkurs

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
100,00 %
Budżet naboru [PLN]
14 526 970,22

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 7.4.2 RPO WSL 2014-2020

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałania 7.4.2 Outplacement – konkurs, obejmujące następujące typy operacji:

Wsparcie typu outplacement dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w tym w szczególności:[1]

 1. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia;
 2. poradnictwo psychologiczne;
 3. pośrednictwo pracy;
 4. szkolenia, kursy, studia podyplomowe;
 5. staże, praktyki zawodowe;
 6. subsydiowanie zatrudnienia;
 7. dodatek relokacyjny;
 8. wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym.

Kwota dofinansowania przeznaczona na konkurs wynosi 3 425 768,24 Euro, tj. 14 526 970,22 PLN[2], w tym maksymalna kwota dofinansowania (ze środków UE i środków budżetu państwa) – 14 526 970,22 PLN, tj. maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane Wnioskodawcy przez właściwą instytucję) wynosi do 100%[3].

Liczba osób planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektów dofinansowanych
w niniejszym konkursie wynosi 252. Aby umożliwić objęcie wsparciem zakładanej liczby osób przy alokacji w tej wysokości należy przyjąć, że średni koszt wsparcia jednego uczestnika projektu wynosi nie więcej niż 57 646,71 PLN.

Wnioskodawcy powinni mieć to na uwadze szacując budżety projektów.

IOK w ramach planowanej alokacji tworzy rezerwę finansową w wysokości 5% wartości wskazanej alokacji (tj. 726 348,51 PLN) z przeznaczeniem na ewentualne środki odwoławcze wnoszone przez projektodawców.

Minimalna wartość projektu w konkursie wynosi 200 tys. PLN,

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na realizację niniejszego konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE
i środków budżetu państwa) wynosi 100%. Poziom wkładu własnego wynosi 0%.

 

Nabór przeprowadza Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice) zwany dalej Instytucją Organizującą Konkurs (IOK).

Termin, miejsce oraz forma składania wniosków:

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia
5 października 2015 r. do dnia 3 listopada 2015 r. (ze względów technicznych termin wydłużono do 6.11.2015 r.)
Wnioski złożone po upływie terminu naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia (decyduje data i godzina złożenia wniosku).

Projekty składane są na formularzu wniosku aplikacyjnego (Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 – EFS - załącznik nr 1 do Regulaminu) wypełnionym w Lokalnym Systemie Informatycznym, dostępnym pod adresem lsi.slaskie.pl. Wniosek powinien zostać wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 2: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.

Wniosek należy przesłać do IOK w formie elektronicznej (w formacie .pdf utworzonym
za pomocą LSI) z wykorzystaniem platform elektronicznych:

 1. e-Usług Publicznych FINN 8 SQL PeUP SEKAP[4] lub
 2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Jako faktyczny termin złożenia wniosku uznana jest data wpływu podpisanego wniosku w formie elektronicznej do IOK. Potwierdzeniem złożenia wniosku jest UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. W przypadku wystąpienia problemów technicznych z funkcjonowaniem platformy SEKAP należy się zgłosić o pomoc do Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego pod numerem telefonu 32 700 78 26 lub 28.

Wniosek należy podpisać za pomocą:

 1. bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, lub
 2. certyfikatu CC SEKAP, lub
 3. profilu zaufanego ePUAP.

Wniosek musi zostać podpisany elektronicznie przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione
do reprezentowania wnioskodawcy. Wniosek podpisywany jest wyłącznie przez wnioskodawcę/beneficjenta/partnera wiodącego projektu. Wniosek nie jest podpisywany przez pozostałych partnerów projektu. Wnioskodawca powinien posiadać stosowne dokumenty potwierdzające złożone we wniosku oświadczenia w imieniu partnera/partnerów projektu.

Dodatkowych informacji w zakresie konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15 udziela Zespół ds. Promocji i Informacji - ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice (pokój nr 2),
tel. 32 757 33 11 i 32 757 33 57, fax: 32 757 33 62, e-mail:
efs@wup-katowice.pl.

_____________________

[1] Wytłuszczony tekst dotyczy typu operacji, natomiast poszczególne punktory literowe stanowią „elementy pomocy” w ramach typu operacji.

[2] Alokacja wyrażona w Euro zostaje przeliczona wg. kursu wymiany PLN/EURO Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w EBC w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości alokacji Programu, tj. kurs obowiązujący na wrzesień z 28 sierpnia 2015 r. (1 EUR = 4,2405 PLN).

[3] Maksymalny procentowy poziom dofinansowania określany jest zgodnie z właściwymi przepisami prawa unijnego
i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy publicznej.

[4] IOK zaleca korzystanie z platformy e-Usług Publicznych FINN 8 SQL PeUP SEKAP.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2015-09-02
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś