Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2015-09-01 [00:00:00] do 2016-01-29 [23:59:59]
Oś priorytetowa
6. Transport
Działanie
6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
850 595 472,00

Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 134/238/V/2018 z dnia 23.01.2018 – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych wynikające ze zmian wzorów umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.

Data publikacji: 2018-01-31

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie obejmujący następujące typy projektów:

  1. budowa i przebudowa dróg wojewódzkich.

Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla konkursu:

W przypadku realizacji inwestycji w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721 z późn. zm.), wnioskodawca nieposiadający prawomocnego ZRIDu zobowiązany jest do dostarczenia dokumentu potwierdzającego złożenie właściwego wniosku do instytucji wydającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Inwestycje, dla których na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie nie została rozpoczęta procedura wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

W przypadku dużych projektów transportowych składanych do Komisji Europejskiej, to znaczy projektów, dla których całkowita kwota kosztów kwalifikowanych przekracza 75 mln EUR (po uwzględnieniu wymogów określonych w art 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), dodatkowo należy wypełnić i przedłożyć do oceny formularz zgodnie z formatem określonym w Załączniku nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące typy podmiotów:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego.

Wymienione powyżej podmioty mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko projekty wynikające z Planu rozbudowy dróg wojewódzkich w województwie śląskim, dokumentu wdrożeniowego do Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego.

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.

Minimalny wkład własny: 15 % kosztów kwalifikowalnych.

Brak minimalnej i maksymalnej wartości projektu.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 01.09.2015 r. do dnia 29.01.2016 r.

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2016 r.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą udostępnionego do tego celu systemu teleinformatycznego, tj. Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 (LSI), dostępnego pod adresem: http://lsi.slaskie.pl

Wnioski o dofinansowanie, wypełnione w LSI, przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej, https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=56000) lub skrzynki podawczej ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, www.epuap.gov.pl). Wniosek należy podpisać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, certyfikatu CC SEKAP, lub profilu zaufanego ePUAP.

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek określono w regulaminie procedury odwoławczej dla IZ RPO WSL – Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2015-07-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-31


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś