Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2015-09-01 [00:00:00] do 2015-11-27 [23:59:59]
Instrument terytorialny
RIT Subregionu Północnego
Oś priorytetowa
12. Infrastruktura edukacyjna
Działanie
12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego
Poddziałanie:
12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
8 714 058,20

Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 619/30/VI/2019 z dnia 27 marca 2019 r. – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych wynikające ze zmian wzorów umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.

Data publikacji: 2019-04-01

Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 134/238/V/2018 z dnia 23.01.2018 – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych wynikające ze zmian wzorów umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.

Data publikacji: 2018-01-31

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura Edukacyjna, Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Północnego obejmujący realizację następującego typu projektu:

  1. Przebudowa[1], budowa[2] przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego[3] wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla konkursu:

a) koszt budowy/ rozbudowy placu zabaw nie może przekroczyć kwoty 150 000 złotych
b) aplikować o dofinansowanie mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Północnego.

Procentowe upowszechnienie wychowania przedszkolnego w województwie śląskim dla naboru w roku 2015 wynosi 65,56 %, dane za 2012 r. według GUS

O dofinansowanie mogą się ubiegać następujące typy podmiotów:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  2. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;
  3. Organizacje pozarządowe;
  4. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola, odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego;[4]
  5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

Wymienione powyżej podmioty mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.

Minimalny wkład własny: 15 % kosztów kwalifikowalnych.

Nie została określona minimalna i maksymalna wartość projektu.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 01.09.2015 r. do dnia 30.10.2015 r. (ze względów technicznych termin wydłużono do 27.11.2015 r.)

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Instytucja Organizująca Konkurs na podstawie § 6 ust. 3 REGULAMINÓW KONKURSÓW dedykowanych dla działania 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, wydłuża ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie dla konkursu RPSL.12.01.02-IZ.01-24-019/15. W związku z powyższym pierwotnie określony termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2016 r. ulega zmianie i wyniesie: 18 maj 2016.
Zmiany terminów podyktowane są złożonością procesów oceny wniosków o dofinansowanie występujących w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014 – 2020.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą udostępnionego do tego celu systemu teleinformatycznego, tj. Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 (LSI), dostępnego pod adresem: http://lsi.slaskie.pl

Wnioski o dofinansowanie, wypełnione w LSI, przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej, https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=56000) lub skrzynki podawczej ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, www.epuap.gov.pl). Wniosek należy podpisać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, certyfikatu CC SEKAP, lub profilu zaufanego ePUAP.

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WSL 2014‑2020.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek określono w regulaminie procedury odwoławczej dla IZ RPO WSL – Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

[1] Zgodnie z rozdz.1 art. 3 pkt. 6, 7a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 poz.414, z późn. zm.).
[2] Budowa nowych obiektów jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków.
[3] Poprzez inne formy wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 143, poz. 839) rozumie się punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego.
[4] Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 143, poz. 839) poprzez inne formy wychowania przedszkolnego rozumie się punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2015-07-31
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-02


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś