Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2015-10-05 [00:00:00] do 2015-11-06 [23:59:59]
Oś priorytetowa
7. Regionalny rynek pracy
Działanie
7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
Poddziałanie:
7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
100,00 %
Budżet naboru [PLN]
16 549 401,83

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 7.3.3 RPO WSL 2014-2020

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs, obejmujące następujące typy operacji:

1.Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

2.Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności,

3.Wsparcie pomostowe.

 

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 17 420 422,98 PLN[1], tj. 4 108 105,88 Euro,
w tym maksymalna kwota dofinansowania (ze środków UE i środków budżetu państwa) –
16 549 401,83 PLN.

Liczba osób planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektów dofinansowanych w niniejszym konkursie wynosi 157. Aby umożliwić objęcie wsparciem zakładanej liczby osób przy alokacji w tej wysokości należy przyjąć, że średni koszt wsparcia jednego uczestnika projektu wynosi 72 000,00 PLN.

 

IOK w ramach planowanej alokacji tworzy rezerwę finansową w wysokości 5% wartości wskazanej alokacji (tj. 871 021,15 PLN) z przeznaczeniem na ewentualne środki odwoławcze wnoszone przez projektodawców.

 

Minimalna wartość projektu to 500 000 PLN.

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs/nabór.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE
i środków budżetu państwa) wynosi 95%. Poziom wkładu własnego wynosi 5%

 

Nabór wniosków przeprowadza Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice) zwany dalej Instytucją Organizującą Konkurs (IOK).

 

Termin, miejsce oraz forma składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia
5 października 2015 r. do dnia 3 listopada 2015 r. (ze względów technicznych termin wydłużono do 6.11.2015 r.)
Wnioski złożone po upływie terminu naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia (decyduje data i godzina złożenia wniosku).

 

Projekty składane są na formularzu wniosku aplikacyjnego (Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 – EFS - załącznik nr 1
do Regulaminu) wypełnionym w Lokalnym Systemie Informatycznym, dostępnym pod adresem lsi.slaskie.pl. Wniosek powinien zostać wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 2: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.

Wniosek należy przesłać do IOK w formie elektronicznej (w formacie .pdf utworzonym
za pomocą LSI) z wykorzystaniem platform elektronicznych:

  1. e-Usług Publicznych FINN 8 SQL PeUP SEKAP[2] lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP

Jako faktyczny termin złożenia wniosku uznana jest data wpływu podpisanego wniosku
w formie elektronicznej do IOK. Potwierdzeniem złożenia wniosku jest UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. W przypadku wystąpienia problemów technicznych
z funkcjonowaniem platformy SEKAP należy się zgłosić o pomoc do Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego pod numerem telefonu 32 700 78 26 lub 28.

Wniosek należy podpisać za pomocą:

  1. bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, lub
  2. certyfikatu CC SEKAP, lub
  3. profilu zaufanego ePUAP.

Wniosek musi zostać podpisany elektronicznie przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione
do reprezentowania wnioskodawcy. Wniosek podpisywany jest wyłącznie przez wnioskodawcę/beneficjenta/partnera wiodącego projektu. Wniosek nie jest podpisywany przez pozostałych partnerów projektu. Wnioskodawca powinien posiadać stosowne dokumenty potwierdzające złożone we wniosku oświadczenia w imieniu partnera/partnerów projektu.

Dodatkowych informacji w zakresie konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15 udziela Zespół ds. Promocji i Informacji - ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice (pokój nr 2),
tel. 32 757 33 11 i 32 757 33 57, fax: 32 757 33 62, e-mail:
efs@wup-katowice.pl.

___________________

[1] Alokacja wyrażona w Euro zostaje przeliczona wg kursu wymiany PLN/EURO Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w EBC w miesiącu poprzedzającym miesiąc,
w którym dokonuje się wyliczenia wartości alokacji Programu, tj. kurs obowiązujący na miesiąc wrzesień z 28 sierpnia 2015 r. (1EUR= 4,2405 PLN).

[2] IOK zaleca korzystanie z platformy e-Usług Publicznych FINN 8 SQL PeUP SEKAP.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2015-09-02
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś