Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2015-10-26 [00:00:00] do 2016-03-31 [23:59:59]
Instrument terytorialny
RIT Subregionu Północnego
Oś priorytetowa
4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie
4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie:
4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
34 069 338,90

UWAGA!

Zmiana planowanego w regulaminie konkursu, terminu rozstrzygnięcia. Aktualny termin to wrzesień 2016 r.


Zmiana planowanego w Regulaminie konkursu, terminu rozstrzygnięcia. Aktualny termin to sierpień 2016 r.


Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregion Północny obejmujący następujące typy projektów:

  1. Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni rowerów wraz z zakupem rowerów).
  2. Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS).
  3. Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego.

Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla konkursu:

  • aplikować o dofinansowanie mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Północnego;
  • maksymalny poziom wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na infrastrukturę drogową nie może przekroczyć 20% wartości całkowitej wydatków kwalifikowalnych projektu.

O dofinansowanie mogą się ubiegać następujące typy podmiotów:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, których statutowym zadaniem jest wykonywanie ustawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie transportu publicznego.
  2. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, realizujące zadania z zakresu transportu publicznego, wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych.
  3. Podmioty, w których większość udziałów posiada jednostka samorządu terytorialnego lub związek JST, realizujące na podstawie statutu zadania publiczne z zakresu transportu publicznego.

Wymienione powyżej podmioty mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w  rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o  zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Wnioskowane dofinasowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.

Minimalny wkład własny: 15% kosztów kwalifikowalnych.

Brak minimalnej wartości projektu.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony

od dnia 26.10.2015 r. do dnia 31.03.2015 r.

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec 2016 r.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą udostępnionego do tego celu systemu teleinformatycznego, tj. Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) 2014, dostępnego pod adresem: http://lsi.slaskie.pl.

Wnioski o dofinansowanie, wypełnione w LSI, przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej, https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=56000) lub skrzynki podawczej ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, www.epuap.gov.pl). Wniosek należy podpisać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, certyfikatu CC SEKAP, lub profilu zaufanego ePUAP.

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek określono w regulaminie procedury odwoławczej dla IZ RPO WSL – Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem konkursu oraz zasadami działania systemu informatycznego.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2015-09-25


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś