Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2015-10-14 [00:00:00] do 2015-12-14 [23:59:59]
Instrument terytorialny
ZIT Subregionu Centralnego
Oś priorytetowa
5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie
5.4. Ochrona różnorodności biologicznej
Poddziałanie:
5.4.1. Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
2 417 085,00

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu

Informujemy o zmianie wzorów umów / decyzji / porozumienia  o dofinansowanie projektu od 15 grudnia 2021 r. (Uchwała nr 2518/291/VI/2021 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.11.2021 r.).
Data publikacji: 2021-12-22

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1491/53/VI/2019 z dnia 03.07.2019 r. zaktualizował pakiety aplikacyjne o nowe wzory umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 2019-07-26

Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 619/30/VI/2019 z dnia 27 marca 2019 r. – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych wynikające ze zmian wzorów umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 2019-04-01

Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 134/238/V/2018 z dnia 23.01.2018 – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych wynikające ze zmian wzorów umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 2018-01-31

Instytucja Organizująca Konkurs na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu Konkursu dedykowanego dla działania 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, wydłuża ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie. W związku z powyższym pierwotnie określony termin rozstrzygnięcia ww. konkursu: kwiecień 2016 r. ulega zmianie na: maj 2016 r.

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Poddziałanie 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT Subregion Centralny obejmujący następujące typy projektów:

  1. Kompleksowe projekty z zakresu ochrony, poprawy i odtwarzania stanu siedlisk przyrodniczych i populacji gatunków.
  2. Zwalczanie rozprzestrzeniania się i eliminowanie obcych gatunków inwazyjnych.
  3. Budowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej lub ochrony różnorodności biologicznej.
  4. Ochrona przyrody poprzez zmniejszenie presji ruchu turystycznego za pomocą budowy infrastruktury użytku publicznego.

 

Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla konkursu:

ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000).

O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące typy podmiotów:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
  3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
  4. Organizacje pozarządowe
  5. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
  6. Parki krajobrazowe.

 

Wymienione powyżej podmioty mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

 

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.

Minimalny wkład własny: 15 % kosztów kwalifikowalnych.

Brak minimalnej i maksymalnej wartości projektu.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony

od dnia 14.10.2015 r. do dnia 14.12.2015 r.

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2016 r. (nieaktualny).

Termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie na: maj 2016 r. (aktualizacja z 26-04-2016 r.)

 

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą udostępnionego do tego celu systemu teleinformatycznego, tj. Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 (LSI), dostępnego pod adresem: http://lsi.slaskie.pl.

 

Wnioski o dofinansowanie, wypełnione w LSI, przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej, https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=56000) lub skrzynki podawczej ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, www.epuap.gov.pl). Wniosek należy podpisać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, certyfikatu CC SEKAP, lub profilu zaufanego ePUAP.

 

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek określono w regulaminie procedury odwoławczej dla IZ RPO WSL – Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem konkursu oraz zasadami działania systemu informatycznego.

 

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2015-09-14
Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-22


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś