Home > W numerze > ZIT/RIT > Regionalne inwestycje nabierają tempa

Regionalne inwestycje nabierają tempa

A A A

Regionalne inwestycje nabierają tempa

Zrównoważony rozwój obszarów miejskich to główny cel Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Przedsięwzięcia współfinansowane ze środków RPO WSL 2014-2020 są sukcesywnie realizowane zarówno w dużych miastach, jak w mniejszych miejscowościach. Zamieszczamy aktualności z poszczególnych subregionów województwa.

ZIT Centralny

Do połowy października 2017 r. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego rozstrzygnął 30 konkursów. Dofinansowanie uzyskało 386 projektów na kwotę ponad 1,31 mld zł.M

W aktualnie prowadzonych naborach ZIT, największa pula środków dostępna jest w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie. Pieniądze (ok. 332,4 mln zł) przeznaczone są na budowę lub przebudowę liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, systemy miejskich wypożyczalni rowerów); wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS) i zakup taboru autobusowego. Inwestycje w niskoemisyjny transport miejski mają zachęcić mieszkańców do korzystania z różnych form komunikacji publicznej, zmniejszając tym samym natężenie ruchu na drogach krajowych, powiatowych i gminnych. Przedsięwzięcia będą miały również pozytywny wpływ na redukcję emisji szkodliwych substancji do środowiska.

W listopadzie i grudniu ogłoszonych zostanie jeszcze sześć naborów. Dofinansowanie będzie można uzyskać na:

» wsparcie zapobiegające utracie pracy lub łagodzące jej skutki (Poddziałanie 7.4.1);
» szkolenia oraz kursy językowe i komputerowe dla osób dorosłych (Poddziałanie 11.4.1);
» programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności (Poddziałanie 9.1.1);
» rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych (Poddziałanie 10.2.1);
» inwestycje związane m.in. z budową i przebudową przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Poddziałanie 12.1.1);
» przebudowę, budowę lub remont sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia (Poddziałanie 12.2.1).

RIT Zachodni

W subregionie zachodnim do końca września br. rozstrzygnięto 21 konkursów. Dofinansowanie uzyskało 75 projektów na kwotę ponad 161 mln zł.

Wśród prowadzonych naborów są dwa dotyczące gospodarki odpadami. Pierwszy z nich dotyczy budowy/ rozwoju/modernizacji zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a drugi – unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Łączna pula środków przeznaczonych do wykorzystania to ponad 17,5 mln zł. W naborze z zakresu usuwania azbestu po raz pierwszy wykorzystywana jest tzw. formuła grantowa, która pozwala samorządom udzielać mieszkańcom dotacji na usunięcie szkodliwych odpadów z dachów gospodarstw domowych.

Do końca roku zostaną jeszcze ogłoszone nabory związane z:

» tworzeniem terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield (Poddziałanie 3.1.2);
» wzmacnianiem potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych (Poddziałanie 9.1.2);
» rozwojem usług społecznych i zdrowotnych (Poddziałanie 9.2.2);
» rewitalizacją obszarów zdegradowanych (Poddziałanie 10.3.2);
» kształceniem ustawicznym (Poddziałanie 11.4.2).

RIT Północny

Do końca września 2017 r. w subregionie północnym rozstrzygnięto 20 konkursów. Dofinansowanie przyznano 92 projektom na kwotę ponad 263 mln zł. Spośród przeprowadzonych konkursów szczególne znaczenie dla ochrony środowiska miały nabory związane z podnoszeniem efektywności energetycznej. Aktualnie realizowane są już cztery projekty związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (Poddziałanie 4.1.2), na łączną kwotę ponad 14,8 mln zł. Kolejne 23 przedsięwzięcia w tym zakresie są w trakcie oceny formalnej i merytorycznej. To nie wszystko. W subregionie realizowanych jest także 12 projektów związanych ze stosowaniem OZE w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (Poddziałanie 4.3.2). Ich wartość to ponad 43 mln zł. Kolejne 24 projekty czekają na weryfikację. W subregionie realizowane są także dwa projekty związane z wprowadzaniem niskoemisyjnego transportu, a także sześć inwestycji dotyczących efektywnego oświetlenia. Obecnie prowadzone są nabory wniosków o dofinansowanie związane z:

» tworzeniem terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield (Poddziałanie 3.1.2);
» niskoemisyjnym transportem miejskim oraz efektywnym oświetleniem (Poddziałanie 4.5.2);
» zapewnieniem dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat (Poddziałanie 8.1.2);
» wsparciem dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa (Poddziałanie 8.2.2);
» wzrostem upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (Poddziałanie 11.1.2);
» wsparciem szkolnictwa zawodowego (Poddziałanie 11.2.2);
» kształceniem ustawicznym (Poddziałanie 11.4.2).

Do końca roku ogłoszony zostanie jeszcze jeden nabór. Pieniądze będzie można uzyskać w ramach Poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT.

RIT Południowy

Do końca września 2017 r. w subregionie południowym rozstrzygnięto 20 konkursów. Dofinansowanie przyznano 77 projektom na kwotę ponad 214,87 mln zł.

Wśród przeprowadzonych naborów, dziewięć konkursów związanych było z efektywnością energetyczną, OZE i gospodarką niskoemisyjną. W ramach Poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii zakończono dwa nabory. W pierwszym konkursie do dofinansowania wybrano trzy projekty. Wartość podpisanych umów to ponad 3,2 mln zł. Aktualnie trwa ocena projektów złożonych w ramach drugiego naboru. Dwa konkursy przeprowadzono także w ramach Poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. W pierwszym naborze dotacje otrzymało 14 przedsięwzięć na łączną kwotę ponad 23,2 mln zł. Trwa ocena projektów złożonych w ramach drugiego naboru. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też konkursy z Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie (typ projektów 1-3 w zakresie transportu). W dwóch naborach do dofinansowania wybrano siedem projektów na kwotę ponad 88 mln zł. Obecnie zainteresowani pozyskaniem unijnych dotacji na działania w zakresie infrastruktury transportowej składać mogą wnioski w ramach kolejnego konkursu. Nabór potrwa do 20 listopada br. W subregionie przeprowadzono też w ramach Poddziałania 4.5.2 dwa nabory w zakresie efektywnego oświetlenia. W ich wyniku realizowane będą cztery projekty o wartości ponad 11 mln zł.

Aktualnie prowadzone są nabory wniosków o dofinansowanie w konkursach dotyczących:

» niskoemisyjnego transportu miejskiego (Poddziałanie 4.5.2);
» promocji samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych (Poddziałanie 7.3.2);
» wsparcia szkolnictwa zawodowego (Poddziałanie 11.2.2).

Ponadto, w roku bieżącym zaplanowano ogłoszenie konkursów dotyczących:

» rewitalizacji obszarów zdegradowanych (Poddziałanie 10.3.2);
» wzmacniania potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych (Poddziałanie 9.1.2).

oprac. SG

Polecamy


PRZYSPIESZAMY
Czy wiesz, że budżet RPO WSL 2014-2020 jest większy niż roczny budżet Czarnogóry?

 

PROJEKTY O PRAWDZIWIE EUROPEJSKIM ZNACZENIU Rozmowa z Aleksandrą Kisielewską, koordynatorem Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej.

 

KOMITET MONITORUJĄCY Racjonalne wydatkowanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 to przedsięwzięcie wymagające współpracy wielu instytucji.

 

NA NAJLEPSZYCH CZEKAJĄ STYPENDIA W powszechnej opinii przedmioty ścisłe uchodzą za znacznie trudniejsze od humanistycznych.

 

ŚLĄSKIE STAWIA NA INNOWACJE Innowacje to nie tylko technologie, to także zachowania konsumentów, które kreują popyt.

 
Popularne


SZKOLENIA SZYTE NA MIARĘ
Firmy, które nie inwestują w rozwój, skazane są na stagnację i rychłe wyparcie przez silniejszych graczy. Jedną z fundamentalnych i długofalowych inwestycji przedsiębiorstw powinny być szkolenia zatrudnianej kadry.

 

OD WIEDZY DO EFEKTÓW Regiony, które poważnie myślą o rozwoju, inwestują w nowatorskie technologie, badania i innowacje. W ten sposób zyskują szansę na budowę silnej i konkurencyjnej gospodarki.

 

REGIONALNE INWESTYCJE NABIERAJĄ TEMPA Zrównoważony rozwój obszarów miejskich to główny cel Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

 

TRZEBA PODJĄĆ RYZYKO, TO JEDYNA DROGA Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Markiem Gzikiem, dziekanem Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

 

Możliwości wykorzystania OZE w Śląskiem Śląsk to region stygmatyzowany przemysłem ciężkim. Dla przeciętnego Kowalskiego spoza naszego województwa.