Home > W numerze > Aktualności > Śląskie stawia na innowacje

Śląskie stawia na innowacje

A A A

Śląskie stawia na innowacje

Innowacje to nie tylko technologie, to także zachowania konsumentów, które kreują popyt. Dlatego tak ważna jest zarówno wiedza o potencjale, jak i umiejętne dostosowanie oferty do potrzeb klientów, a tym samym budowanie przewagi konkurencyjnej.

SPÓJNOŚĆ

Współpraca między jednostkami naukowymi, a przedsiębiorcami, to jeden z warunków innowacyjnych rozwiązań.

Nie mniej ważne są również spójność i konsekwencja w działaniach oraz współpraca pomiędzy różnymi środowiskami, która stymuluje rozwój. Takimi założeniami kierują się władze regionu. Dzięki konsekwentnemu rozwijaniu od 2013 roku Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS) i ścisłej współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim i 14 regionalnymi partnerami ze sfery nauki i biznesu, możliwa jest sprawna komunikacja oraz gromadzenie i przetwarzanie specjalistycznej wiedzy w ośmiu kluczowych obszarach technologicznych1 tak, aby jak najlepiej ukierunkować i dostosować wsparcie dla innowacyjnych produktów i działań podmiotów regionalnych. Ponadto działania Sieci pozwalają wychwytywać słabe sygnały i wyłaniające się możliwości, co może stanowić o unikalności oferty województwa w wymiarze europejskim w kolejnych latach. Szczególnie ważne, z punktu widzenia regionalnego ekosystemu innowacji, są inwestycje w działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw, ponieważ to rozwiązania na styku nauki i biznesu są motorem współczesnego rozwoju i kluczem do sukcesu.

W ramach projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SO RIS w PPO)2, realizowanego od początku 2017 roku, zaplanowano szereg działań mających na celu wzmocnienie oddolnego przepływu informacji między partnerami regionalnymi, twórcami i użytkownikami innowacyjnych rozwiązań. Wśród podjętych działań zaplanowano przeprowadzenie analiz potrzeb innowacyjno– technologicznych w 249 przedsiębiorstwach i 10 jednostkach naukowych, a także 33 analizy modeli biznesowych. Analizy te stanowią realną informację o zmianach zachodzących w obszarach technologicznych, możliwościach komercyjnego wykorzystania technologii, potencjałach rozwojowych przedsiębiorstw i ich chęci współpracy z sektorem naukowym i badawczym. Ponadto bezpośrednia komunikacja umożliwia animowanie współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi, co może przyczynić się do powstawania nowych inicjatyw i projektów. Tym bardziej zapraszamy do współpracy i udziału w analizach, zarówno przedsiębiorców,jak i jednostki naukowe, aby jak najlepiej zintegrować zasoby wiedzy dotyczące innowacji na regionalnym i lokalnym rynku.

KONSEKWENCJA

Aby zwiększyć konkurencyjność i zyski MŚP z wdrażania innowacji, powszechnie stosowanym narzędziem jest również design, który, dzięki zasadzie dobrego projektowania opartego na użytkownikach, pozwala na tworzenie bardziej pożądanych przez odbiorców produktów i usług. Potrzeba zwiększenia roli designu w regionalnym ekosystemie innowacji została już zauważona na etapie tworzenia Regionalnej Strategii Innowacji3. W strategii przedstawiono koncepcję „Design dla innowacji”, która zachęca do realizacji przedsięwzięć i projektów wykorzystujących szeroko rozumiany design. Tym bardziej możliwość uczestnictwa w międzynarodowym projekcie Design for Innovation (D4I)4 pozwala na skuteczne realizowanie założeń regionalnej polityki wspierania innowacji.

WSPÓłPRACA

Celem projektu jest stworzenie Planu Działań uwzględniającego zasady dobrego projektowania, który będzie świadomym narzędziem wsparcia usług dla przedsiębiorstw i ich otoczenia w najbliższych latach. Realnym efektem projektu będzie również możliwość wypracowania i wprowadzenie zmian do dokumentów strategicznych i programowych, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego WSL na lata 2014-2020. Ponadto dzięki realizacji projektu D4I możliwe będzie przekazanie wiedzy, kompetencji i dobrych praktyk związanych z projektowaniem zorientowanym na użytkownika, co pozwoli przedsiębiorcom na tworzenie bardziej pożądanych przez odbiorców produktów i usług, a w rezultacie wpłynie na zwiększenie ich konkurencyjności i zysków, a tym samym przyspieszy ich rozwój.

 

1. Osiem obszarów wskazanych w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020.

2. Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

3. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.

4. Projekt „Design for Innovation” (D4I) realizowany jest od 1 stycznia 2017 roku przez Referat Regionalnej Strategii Innowacji Urzędu Marszałkowskiego we współpracy z Walią oraz sześcioma wiodącymi ośrodkami innowacji i designu z Europy (Wielka Brytania, Belgia, Grecja, Malta, Łotwa i Hiszpania).

Więcej na stronie: ris.slaskie.pl.

Joanna Dejka
Inspektor w Referacie Regionalnej Strategii Innowacji Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Polecamy


PRZYSPIESZAMY
Czy wiesz, że budżet RPO WSL 2014-2020 jest większy niż roczny budżet Czarnogóry?

 

PROJEKTY O PRAWDZIWIE EUROPEJSKIM ZNACZENIU Rozmowa z Aleksandrą Kisielewską, koordynatorem Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej.

 

KOMITET MONITORUJĄCY Racjonalne wydatkowanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 to przedsięwzięcie wymagające współpracy wielu instytucji.

 

NA NAJLEPSZYCH CZEKAJĄ STYPENDIA W powszechnej opinii przedmioty ścisłe uchodzą za znacznie trudniejsze od humanistycznych.

 

ŚLĄSKIE STAWIA NA INNOWACJE Innowacje to nie tylko technologie, to także zachowania konsumentów, które kreują popyt.

 
Popularne


SZKOLENIA SZYTE NA MIARĘ
Firmy, które nie inwestują w rozwój, skazane są na stagnację i rychłe wyparcie przez silniejszych graczy. Jedną z fundamentalnych i długofalowych inwestycji przedsiębiorstw powinny być szkolenia zatrudnianej kadry.

 

OD WIEDZY DO EFEKTÓW Regiony, które poważnie myślą o rozwoju, inwestują w nowatorskie technologie, badania i innowacje. W ten sposób zyskują szansę na budowę silnej i konkurencyjnej gospodarki.

 

REGIONALNE INWESTYCJE NABIERAJĄ TEMPA Zrównoważony rozwój obszarów miejskich to główny cel Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

 

TRZEBA PODJĄĆ RYZYKO, TO JEDYNA DROGA Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Markiem Gzikiem, dziekanem Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

 

Możliwości wykorzystania OZE w Śląskiem Śląsk to region stygmatyzowany przemysłem ciężkim. Dla przeciętnego Kowalskiego spoza naszego województwa.