Home > W numerze > Kto pyta, mniej błądzi > Kto pyta, mniej błądzi

Kto pyta, mniej błądzi

A A A

Kto pyta, mniej błądzi

Zainteresowani informacjami na temat unijnego wsparcia mogą zgłaszać się do Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Justyna Fortunka konsultantka PIFE

Odpowiada Justyna Fortunka konsultantka PIFE.

Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Czy firma prowadząca działalność w sektorze wykluczonym może uzyskać wsparcie na realizację projektu niewpisującego się w sektory działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach Działania 1.2?

Istnieje możliwość udzielenia dofinansowania na działalność niepodlegającą wykluczeniu pod warunkiem zachowania rozdzielności i zapewnienia, że udzielona pomoc nie będzie wspierała działalności wykluczonych. W sytuacji, gdy podmiot prowadzi działalność w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania wsparcia i aplikuje o wsparcie dla działalności niewykluczonej, wówczas musi spełnić warunek, o którym mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (art. 1 ust.3 ), że zostanie zagwarantowany odpowiedni środek w postaci rozdzielenia działalności lub wyodrębnienia kosztów, który prowadzić będzie do tego, że działalność w wyłączonych sektorach nie odniesie korzyści z pomocy przyznanej zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014. Rozdzielność rachunkowa polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla działalności z sektora wykluczonego oraz prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji. W przypadku konieczności uzyskania informacji szczegółowych nt. prowadzenia rozdzielności należy skontaktować się z Urzędem Skarbowym.

Źródło: Regulamin konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Jak należy rozumieć i wykazać efekt zachęty w przypadku Wnioskodawcy pozostającego przedsiębiorcą z kategorii MŚP?

Pomoc może zostać udzielona jedynie w sytuacji, gdy przed rozpoczęciem inwestycji został złożony wniosek o pomoc. Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. Za inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna przyjmuje się pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Źródło: Regulamin konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL.

Jak w przypadku 1 typu projektów należy weryfikować spełnienie warunku dotyczącego wpisywania się projektu w typ inwestycji początkowej?

Wybór typu inwestycji początkowej uzależniony jest od tego, czy przedsiębiorstwo posiadało zaplecze B+R oraz czy prowadziło jakąkolwiek inną działalność badawczą. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo:

a) Nie posiada zaplecza badawczo-rozwojowego wówczas wskazanym typem inwestycji będzie dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie;
b) Posiada własne zaplecze badawczo-rozwojowe w danym zakładzie i zamierza przeprowadzić inwestycję polegająca na modernizacji lub zwiększeniu zdolności tego zaplecza w celu wprowadzenia większej liczby badań (na potrzeby własne lub z myślą o oferowaniu usług w tym zakresie innym podmiotom) lub w celu prowadzenia nowych badań (na potrzeby własne lub z myślą o oferowaniu usług w tym zakresie innym podmiotom), które nie były wcześniej prowadzone, wówczas właściwym typem będzie zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu;
c) Posiada już własne zaplecze badawczo–rozwojowe w danym zakładzie i zamierza realizować inwestycję polegającą na zmianie dotychczas stosowanego przez zakład procesu badawczego, wówczas właściwym typem pozostaje zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego;
d) Tworzy nowy zakład, przy zachowaniu warunku, iż celem przedsięwzięcia jest budowa odrębnej jednostki – zakładu, który będzie całkowicie samodzielny pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, wówczas właściwym typem pozostaje utworzenie nowego zakładu.

Źródło: Regulamin konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS 2014-2020.

 

Łukasz Tofilski konsultant PIFE

Odpowiada Łukasz Tofilski konsultant PIFE.

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii

Czy na etapie podpisywania umowy sp. z o.o. przedstawiająca VAT jako koszt niekwalifikowalny wystarczy, że posiada ona promesę kredytową na 15% kosztów kwalifikowalnych jako wkładu własnego bez wykazywania kosztów VAT?

Zgodnie z kryteriami wyboru projektów, zabezpieczenie środków na pokrycie minimum wkładu własnego odnosi się do kosztów kwalifikowalnych projektu. Tym samym na etapie podpisywania umowy o dofinasowanie nie jest wymagane przedstawianie dokumentów poświadczających posiadanie wkładu własnego dla części niekwalifikowalnej projektu, nawet wówczas, gdy kosztem niekwalifikowalnym projektu będzie wartość podatku VAT. Dokumentem potwierdzającym posiadanie wynikającego z wniosku o dofinansowanie wkładu własnego może być promesa.

Źródło: Regulamin konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności 2014-2020.

Czy amortyzację w projekcie należy przeprowadzać w sposób uproszczony, czy zgodnie z polityką rachunkowości beneficjenta/operatora?

Analizę finansową należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami/ warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020. Odnośnie sposobu kalkulacji amortyzacji i uwzględniania w analizie nakładów odtworzeniowych należy zastosować zapisy Wytycznych, tj. amortyzować każdy typ aktywa zgodnie z polityką rachunkowości beneficjenta/operatora. Natomiast nakłady odtworzeniowe zgodnie z Wytycznymi powinny być zaliczone do kosztów operacyjnych projektu.

Źródło: Regulamin konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL.

Czy wnioskodawca, który działa krócej niż 3 lata i chce realizować projekt na terenie kilku gmin może zawrzeć partnerstwo tylko z jedną gminą?

Warunek zawarcia partnerstwa z jednostką samorządu terytorialnego dotyczy każdej gminy, na terenie której realizowany będzie projekt parasolowy. Warunek dotyczący partnerstwa ma na celu zapewnienie dodatkowego wsparcia Wnioskodawców niebędących gminami w realizacji tych skomplikowanych organizacyjnie projektów.

Źródło: Regulamin konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL.

Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Czy budynki, w których znajdują się lokale mieszkalne, które są siedzibą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, będą mogły uzyskać dofinansowanie? Jaki procent dofinansowania będzie właściwy?

Zgodnie z punktem 2.1.1. Regulaminu konkursu RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16, brak jest wsparcia dla projektów dotyczących wielorodzinnych budynków mieszkaniowych za wyjątkiem mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz mieszkań komunalnych udostępnianych na szczególnych warunkach. Pod pojęciem mieszkań komunalnych udostępnianych na szczególnych warunkach rozumie się mieszkania stanowiące zasób komunalny, które nie spełniają ustawowych kryteriów mieszkania socjalnego, ale są przeznaczone dla osób, które ze względu na trudną sytuację materialną lub życiową, mają problemy z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych. Warunki wynajmu tego rodzaju mieszkań powinny być zawarte w stosownej uchwale rady gminy, którą należy dołączyć do wniosku aplikacyjnego. W związku z powyższym, jeśli wyżej wymieniony typ mieszkania wykorzystywany jest jako siedziba podmiotu gospodarczego, ale nie traci jednocześnie swego przeznaczenia mieszkalnego zgodnie z art. 71 ustawy o prawie budowlanym, to nie ma przeciwwskazań w kwalifikowalności wydatków w tym zakresie w ramach przedmiotowego konkursu.

Źródło: Regulamin konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS 2014-2020.

Czy tylko warunki dotyczące progów dochodowych i zasady wynajmowania lokali mieszkalnych nie mogą ulec zmianie?

Warunki wynajmu mieszkań socjalnych, wspomaganych i chronionych oraz mieszkań komunalnych udostępnianych na szczególnych warunkach nie powinny być modyfikowane w zakresie progu dochodowości oraz zakazu sprzedaży, natomiast pozostałe warunki wynajmu mogą ulec zmianie z zastrzeżeniem, iż nie zmodyfikuje to pierwotnego przeznaczenia ww. typów mieszkań.

Źródło: Regulamin konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL.

Czy można realizować projekt polegający na wymianie w budynkach jednorodzinnych źródeł ciepła i jednocześnie montażu na tych budynkach solarów?

W ramach działania 4.3 przedmiotem projektu może być jednoczesna wymiana źródeł ciepła i montaż solarów w budynkach jednorodzinnych. Należy jednak pamiętać, że montaż solarów na budynkach jednorodzinnych, czyli realizacja 3 typu projektu, musi być powiązana z realizacją 1 lub 2 typu projektu. Realizacja projektów polegająca tylko na montażu solarów możliwa jest w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii.

Źródło: Regulamin Konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL.

Czy wykazanie i monitorowanie w projekcie wskaźnika rezultatu bezpośredniego: Stopień redukcji PM10 jest obligatoryjne dla projektów polegających na montażu solarów lub ogniw fotowoltaicznych?

Monitorowanie wskaźnika Stopień redukcji PM10 jest obligatoryjne dla projektów, w wyniku realizacji których nastąpi wymiana źródła energii. W pozostałych przypadkach gdzie odnawialne źródło energii stanowi jedynie uzupełnienie istniejącego źródła energii wykazanie i monitorowanie w projekcie ww. wskaźnika nie jest obligatoryjne.

Źródło: Regulamin konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL.

 

Justyna Bembenek konsultantka PIFE

Odpowiada Justyna Bembenek konsultantka PIFE.

Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie.

Czy można uznać koszty zakupu słupów i masztów oświetleniowych, a także prace związane z modernizacją oświetlenia ulicznego gminy?

W ramach Działania 4.5, 4 typ projektu – poprawa efektywności energetycznej oświetlenia, kwalifikowalne do wsparcia będą wydatki bezpośrednio związane z poprawą efektywności energetycznej przedsięwzięcia. Zatem kwalifikowalne będą uznawane koszty zakupu i montażu źródła światła wraz z oprawą na istniejącym punkcie świetlnym. W uzasadnionych technicznie przypadkach tzn. w sytuacji, kiedy nie ma możliwości instalacji oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie lub maszcie, za kwalifikowalne mogą zostać uznanie wydatki związane z zakupem i montażem słupów i masztów. Inne koszty związane z zakupem np. słupów oświetleniowych od innych podmiotów, czy modernizacja oświetlenia gminnego nieuwzględniająca poprawy efektywności energetycznej, jest kosztem niezasadnym z punktu widzenia realizacji celów działania, więc będzie kosztem niekwalifikowalnym.

Źródło: Regulamin Konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS 2014-2020.

Czy przy budowie kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej kosztem kwalifikowalnym będzie wymiana lub budowa instalacji CWU oraz prace związane z np. wymianą płytek, malowaniem ścian, które zostały zniszczone przy zakładaniu instalacji?

Przy budowie kolektorów słonecznych wydatki związane z wymianą lub budową instalacji CWU będą kosztami niekwalifikowalnymi. Natomiast wszelkie prace odtworzeniowe, mające na celu przywrócenie stanu sprzed realizacji projektu, a związane bezpośrednio z budową/przebudową instalacji odnawialnego źródła energii, tj. wymiana płytek czy malowanie ścian, są kosztami kwalifikowalnymi.

Źródło: Regulamin Konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL.

Czy lokalizacja punktów świetlnych w projekcie musi zostać opisana poprzez wskazanie konkretnych numerów działek?

Przedmiot zamówienia może zostać opisany poprzez wskazanie tytułu prawnego do drogi/ulicy, nazwy ulicy, przy której będzie zlokalizowany przedmiot projektu (wraz z kilometrażem drogi, np.: 0,00 km do 5,00 km), aktualnego stanu (liczby istniejących aktualnie punktów oświetlenia), i wskazanie liczby wymienionych opraw oświetleniowych.

Źródło: Regulamin Konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL.

W kryteriach dotyczących działania 4.5 wskazano, że projekt musi być zgodny z Programem ochrony powietrza. Proszę o wyjaśnienie, o jaki program chodzi?

Wnioskodawca powinien wykazać, że inwestycja jest zgodna z uregulowaniami krajowymi i regionalnymi w tym zakresie, a w szczególności z Programem ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Należy opisać, w jaki sposób projekt jest zgodny z Programem ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego, mającym na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. Ponadto Wnioskodawca powinien wykazać, że w wyniku realizacji projektu nie zostaną zachwiane wielkości marginesów tolerancji poziomów stężeń substancji określonych w treści programu. Zapisy powinny jednoznacznie wskazywać, że projekt oraz jego cele są zgodne z założeniami programu ochrony powietrza, w tym szczególnie w odniesieniu do zakładanych w programie sposobów obniżenia wielkości stężeń do poziomu wynikającego z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu z 24 sierpnia 2012 roku.

Źródło: Regulamin Konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL.

Jak przebiega procedura odwołania się od wyniku oceny projektu w sytuacji odrzucenia wniosku?

Ocena wniosków obejmuje ocenę formalną i merytoryczną. W przypadku negatywnej oceny projektu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Należy go wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisemnej informacji o zakończeniu oceny projektu i jej wyniku wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów przyznanych projektowi lub informacji o spełnieniu albo niespełnieniu kryteriów wyboru projektów, zgodnie z zawartym w informacji pouczeniem (art. 46 ust. 5 ustawy). Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów, dołączamy każdorazowo do ogłoszeń o konkursach.

Źródło: Regulamin Konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL.

Polecamy


PRZYSPIESZAMY
Czy wiesz, że budżet RPO WSL 2014-2020 jest większy niż roczny budżet Czarnogóry?

 

PROJEKTY O PRAWDZIWIE EUROPEJSKIM ZNACZENIU Rozmowa z Aleksandrą Kisielewską, koordynatorem Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej.

 

KOMITET MONITORUJĄCY Racjonalne wydatkowanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 to przedsięwzięcie wymagające współpracy wielu instytucji.

 

NA NAJLEPSZYCH CZEKAJĄ STYPENDIA W powszechnej opinii przedmioty ścisłe uchodzą za znacznie trudniejsze od humanistycznych.

 

ŚLĄSKIE STAWIA NA INNOWACJE Innowacje to nie tylko technologie, to także zachowania konsumentów, które kreują popyt.

 
Popularne


SZKOLENIA SZYTE NA MIARĘ
Firmy, które nie inwestują w rozwój, skazane są na stagnację i rychłe wyparcie przez silniejszych graczy. Jedną z fundamentalnych i długofalowych inwestycji przedsiębiorstw powinny być szkolenia zatrudnianej kadry.

 

OD WIEDZY DO EFEKTÓW Regiony, które poważnie myślą o rozwoju, inwestują w nowatorskie technologie, badania i innowacje. W ten sposób zyskują szansę na budowę silnej i konkurencyjnej gospodarki.

 

REGIONALNE INWESTYCJE NABIERAJĄ TEMPA Zrównoważony rozwój obszarów miejskich to główny cel Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

 

TRZEBA PODJĄĆ RYZYKO, TO JEDYNA DROGA Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Markiem Gzikiem, dziekanem Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

 

Możliwości wykorzystania OZE w Śląskiem Śląsk to region stygmatyzowany przemysłem ciężkim. Dla przeciętnego Kowalskiego spoza naszego województwa.