Home > W numerze > ŚCP > Od wiedzy do efektów

Od wiedzy do efektów

A A A

Od wiedzy do efektów

Regiony, które poważnie myślą o rozwoju, inwestują w nowatorskie technologie, badania i innowacje. W ten sposób zyskują szansę na budowę silnej i konkurencyjnej gospodarki. W Śląskiem współpracę na styku nauki i biznesu aktywnie wspiera RPO WSL 2014-2020. Właściciele firm składać mogą już wnioski w kolejnym konkursie w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Nabór trwa do 29 listopada. Do wydania jest ponad 195 mln zł!

ŹRÓDŁA PRZEMIAN

Polska zaliczana jest do krajów tzw. umiarkowanych innowatorów.

W krajach wysokorozwiniętych już dawno nastąpił przeskok z gospodarki opartej na surowcach i taniej sile roboczej, na system gospodarczy, w którym innowacyjność traktowana jest priorytetowo. Na styku kooperacji ośrodków badawczych i przedsiębiorców realizowane są sukcesywnie projekty badawczo-wdrożeniowe, adaptowane następnie na masową skalę. Zjawisko to jest koherentne z obserwacjami poczynionymi przez amerykańskiego socjologa Daniela Bella, który zauważył, że w społeczeństwie postindustrialnym „wiedza i informacja stały się źródłem strategii i przemian, czyli tym samym, co kapitał i praca w społeczeństwie przemysłowym”.

NASZE MOCNE STRONY

Polska, według rankingu Innovation Union Scoreboard, zaliczana jest do państw, określanych mianem tzw. umiarkowanych innowatorów. Naszą mocną stroną jest kapitał intelektualny. Nieco słabiej wypadamy w miernikach konkurencyjności krajowych sieci badawczych. Aby zmienić tę sytuację, niezbędne jest podniesienie na poziomie krajowym jakości edukacji, działalności badawczej przede wszystkim w obszarze badań stosowanych i prac rozwojowych, wspieranie transferu innowacji i wiedzy, a także zwiększenie roli technologii informacyjno-komunikacyjnych i przedsiębiorczości. To już się dzieje. Potwierdzeniem jest fakt, że po kilkunastu latach zastoju Polska powoli awansuje w rankingach innowacyjności. W zestawieniu Bloomberg Innovation Index nasz kraj awansował na 22. pozycję, wyprzedzając m.in. Rosję, Włochy, Hiszpanię, Grecję, Luksemburg. Na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej wypadamy nad wyraz dobrze, choć jest jeszcze wiele do nadrobienia. Jak wykazują analizy firmy doradczej Deloitte, PKO Banku Polskiego i NCBR blisko połowa polskich firm nie posiada strategii badawczo-rozwojowej, a pod względem procentowych nakładów na B+R w stosunku do krajowego PKB Polska znajduje się na szarym końcu wśród europejskich państw. Według Eurostatu w 2014 roku było to 0,94% PKB wobec unijnej średniej na poziomie 2%. Według rządowej strategii rozwoju innowacyjności do 2020 roku wskaźniki te mają znacznie wzrosnąć – do 1,7% krajowego PKB.

Bartosz Rozpondek, p.o. Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie.

Ponad 176 mln euro to duży potencjał finansowy, który pozwoli zbliżyć dwa światy – biznesu i nauki, do tego dążymy nie tylko poprzez organizację konkursów, ale także realizując szeroko zakrojone działania informacyjne i promocyjne na terenie całego województwa. Bardzo istotne we wdrażaniu Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach jest dotarcie do tych firm, które są zainteresowane tworzeniem nowych technologii, myślą o dywersyfikacji działalności, o nowych kierunkach rozwoju, ale także do świata nauki, który w tym tandemie ma odgrywać bardzo istotną rolę. Te konkursy są właśnie dla nich.

Przeprowadzone już dwa nabory pokazują, że przedsiębiorcy są bardzo zainteresowani finansowaniem planowanych prac badawczo-rozwojowych. Dla przedsiębiorców liczy się szybki i łatwo mierzalny efekt, co potwierdza wybór właśnie takiego rozwiązania. Niemniej jednak tworzenie zaplecza do badań i rozwoju również cieszy się zainteresowaniem.

W pierwszym konkursie z 2016 roku, wpłynęły 102 wnioski, a dofinansowanie uzyskało 56 projektów na łączną kwotę ponad 72 mln zł. Drugi nabór, ogłoszony w kwietniu br. także cieszył się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Zgłoszono ponad sto wniosków, które obecnie oceniamy merytorycznie. Najwięcej z dotychczas zgłoszonych przedsięwzięć dotyczy branż związanych z medycyną – produkcją urządzeń, aparatury medycznej, dalej także ICT, w szczególności działalności związanej z oprogramowaniem oraz z zakresu energetyki – na przykład zgłoszone zostały pomysły dotyczące przetwarzania odpadów. Warto zaznaczyć, że konkursy w ramach Działania 1.2 są ściśle powiązane z realizacją założeń Regionalnej Strategii Innowacji.

Dotacje do wzięcia

PW Śląskiem inwestycje z zakresu B+R wspiera RPO WSL 2014-2020 w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Na ten cel zarezerwowano pulę ponad 176 mln euro. W aktualnie prowadzonym naborze o środki ubiegać mogą się firmy z sektora MŚP, a także duże przedsiębiorstwa. Pieniądze można otrzymać na dwa typy projektów. Pierwszy dotyczy tworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w zakładach służącego ich działalności innowacyjnej. W tym zakresie dotacje będzie można przeznaczyć m.in. na zakup nowych maszyn i urządzeń, służących pracom B+R, aparatury badawczej, niezbędnej do prowadzenia badań, jak również licencji na oprogramowanie. W drugim dofinansowanie przeznaczone jest bezpośrednio na prace B+R w firmach. Otrzymane środki mogą pokryć np. koszty wynagrodzeń pracowników, ekspertów zaangażowanych w realizację danego projektu czy użytkowania aparatury i sprzętu. Warunkiem niezbędnym w staraniach o dofinansowanie w ramach tego typu projektu jest komercyjne wykorzystanie w gospodarce wyników prac B+R w okresie trzech lat od daty zakończenia realizacji projektu.

Wnioskodawcy powinni pamiętać, że na dofinansowanie mogą liczyć projekty, które wpisują się w założenia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020. Zgłaszane propozycje powinny dotyczyć obszarów inteligentnych specjalizacji naszego regionu, którymi są medycyna, energetyka oraz technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK). Obejmować powinny też opis prac B+R, zarówno przemysłowych, jak i eksperymentalno- rozwojowych. Interwencje podjęte w ramach Działania 1.2 mają przyczynić się do zbudowania mostów między sferą badań i innowacji z jednej strony, a rozwojem gospodarczym z drugiej. W ten sposób Śląskie ma szansę zbliżyć się do globalnych czempionów innowacyjności i wytworzyć tak niezbędną kulturę innowacji. Nabór trwa do 29 listopada br. do godz. 12.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2018 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie: scp-slask.pl w zakładce „Konkursy”.

SG

Polecamy


PRZYSPIESZAMY
Czy wiesz, że budżet RPO WSL 2014-2020 jest większy niż roczny budżet Czarnogóry?

 

PROJEKTY O PRAWDZIWIE EUROPEJSKIM ZNACZENIU Rozmowa z Aleksandrą Kisielewską, koordynatorem Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej.

 

KOMITET MONITORUJĄCY Racjonalne wydatkowanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 to przedsięwzięcie wymagające współpracy wielu instytucji.

 

NA NAJLEPSZYCH CZEKAJĄ STYPENDIA W powszechnej opinii przedmioty ścisłe uchodzą za znacznie trudniejsze od humanistycznych.

 

ŚLĄSKIE STAWIA NA INNOWACJE Innowacje to nie tylko technologie, to także zachowania konsumentów, które kreują popyt.

 
Popularne


SZKOLENIA SZYTE NA MIARĘ
Firmy, które nie inwestują w rozwój, skazane są na stagnację i rychłe wyparcie przez silniejszych graczy. Jedną z fundamentalnych i długofalowych inwestycji przedsiębiorstw powinny być szkolenia zatrudnianej kadry.

 

OD WIEDZY DO EFEKTÓW Regiony, które poważnie myślą o rozwoju, inwestują w nowatorskie technologie, badania i innowacje. W ten sposób zyskują szansę na budowę silnej i konkurencyjnej gospodarki.

 

REGIONALNE INWESTYCJE NABIERAJĄ TEMPA Zrównoważony rozwój obszarów miejskich to główny cel Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

 

TRZEBA PODJĄĆ RYZYKO, TO JEDYNA DROGA Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Markiem Gzikiem, dziekanem Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

 

Możliwości wykorzystania OZE w Śląskiem Śląsk to region stygmatyzowany przemysłem ciężkim. Dla przeciętnego Kowalskiego spoza naszego województwa.