Home > W numerze > Aktualności > Na najlepszych czekają stypendia

Na najlepszych czekają stypendia

A A A

Na najlepszych czekają stypendia

W powszechnej opinii przedmioty ścisłe uchodzą za znacznie trudniejsze od humanistycznych. Stypendyści projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty” raczej nie zgodzą się z tą opinią. Dla nich matematyka, fizyka, chemia czy biologia to „bułka z masłem”. Ciekawi świata, żądni wiedzy i nowych wrażeń, odnoszą kolejne sukcesy tym chętniej, że są za nie nagradzani. Unijne stypendia pozwalają im rozwijać pasje i spełniać marzenia. Już niedługo kolejne rozdanie stypendiów. Wnioski można składać do 27 października.

Tylko dla orłów

Wnioski o przyznanie stypendium można składać do 27 października.

Wśród polskich studentów coraz większą popularnością cieszą się kierunki ścisłe. To dobra wiadomość. Młodzi ludzie zdają sobie sprawę, że tytuł inżyniera może być przepustką do kariery zawodowej i dobrze płatnej pracy. Studenci już tę wiedzę mają, jednak co z uczniami szkół ponadpodstawowych, którzy stoją u progu ważnych życiowych wyborów? Jak przekonać młodych ludzi, że znajomość matematyki, fizyki, chemii przydaje się w życiu zawodowym, ale także, i to znacznie częściej, w prywatnym? Pytania o to, jak skutecznie promować nauki ścisłe, zadają już nie tylko nauczyciele i pracodawcy. W dyskusji coraz częściej zabierają głos samorządy, które oferują stypendia – jako pomoc, ale i nagrodę – dla najlepszych uczniów.

Projekt „Śląskie. Inwestujemy w talenty” realizowany jest w ramach Poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

– Głównym założeniem jest wsparcie najzdolniejszych uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych w regionie w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i językowych. Pierwsza edycja przedsięwzięcia odbyła się w roku szkolnym 2015/2016. Wtedy wsparciem finansowym objęto 460 uczniów. Kolejny rok był rekordowy pod względem złożonych wniosków. Do urzędu trafiło ich łącznie aż 1082! Spośród nich stypendium przyznano 621 uczniom – mówi Jarosław Ligas, zastępca dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Żeby otrzymać unijne stypendium, nie wystarczy być dobrym. Trzeba być najlepszym!

– Pod uwagę brana jest średnia ocen z trzech wybranych przedmiotów kierunkowych (uzyskana przez ucznia w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium), która musi wynieść co najmniej 5.0. Zaliczają się do nich: matematyka, przyroda, biologia, chemia, geografia, fizyka, język obcy nowożytny oraz informatyka. Ścisły umysł nie zwalnia jednak młodych ludzi z osiągnięć w innych dyscyplinach. Średnia ze wszystkich przedmiotów na zakończenie poprzedniego roku szkolnego musi wynieść minimum 4.5 – mówi Jarosław Ligas.

Ponadto liczy się także wynik ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej lub egzaminu gimnazjalnego. W odniesieniu do uczniów klas gimnazjalnych wymagane jest 100% punktów z matematyki oraz 97,5% punktów z języka obcego nowożytnego. Uczniów szkół ponadpodstawowych również obowiązuje kryterium 100% z matematyki oraz 97,5% punktów z języka obcego nowożytnego – niezależnie od tego, czy zdawany był na poziomie podstawowym, czy rozszerzonym. We wniosku uwzględnione są również dodatkowe kryteria, które promują szczególnie uzdolnionych nastolatków, osiągających sukcesy edukacyjne. Uczniowie mogą zatem zwiększyć swoje szanse na otrzymanie stypendium, jeżeli uzyskali ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego 100% punktów z języka obcego nowożytnego. Szczególnie premiowani są laureaci lub finaliści olimpiad i turniejów co najmniej II stopnia lub konkursów o zasięgu co najmniej wojewódzkim (organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu).

We wniosku o stypendium uwzględnia się także ewentualne posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Ma to na celu wyrównanie szans edukacyjnych. Warunkiem obligatoryjnym, który muszą spełnić uczniowie chcący trafić na listę najlepszych, jest stałe zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego.

Jak złożyć wniosek?

Kompletne wnioski należy składać w kancelariach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ulicy Ligonia 46 lub Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Bielsku-Białej przy ulicy Piastowskiej 40 i w Częstochowie przy ulicy Sobieskiego 7. Rekrutacja rozpoczęła się 25 września, a zakończy 27 października.

Do wniosku należy załączyć Plan Rozwoju Ucznia (PRU). Sporządzany jest we współpracy z opiekunem dydaktycznym, czyli nauczycielem, który będzie sprawował opiekę nad uczniem objętym programem stypendialnym. Dokument ten jest fundamentem umowy stypendialnej.

W PRU opisany jest m.in. profil ucznia, w którym określone są jego predyspozycje w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, językowych i informatycznych, a także dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne w tych dziedzinach. W dokumencie określa się także ścieżkę rozwoju edukacyjnego ucznia. W tym miejscu należy wpisać przynajmniej jeden przedmiot kierunkowy, który wcześniej wskazano we wniosku o przyznanie stypendium. Tutaj opisuje się również cele edukacyjne, odnoszące się do poszerzania wiedzy oraz rozwoju zdolności i umiejętności w zakresie wybranych przedmiotów kierunkowych. Na koniec należy sprecyzować również mierzalne rezultaty, które uczeń dzięki udziale w projekcie ma osiągnąć.

– W PRU trzeba także przedstawić szacunkowy plan wydatków związanych z realizacją zadań, które mają doprowadzić do osiągnięcia zamierzonych celów edukacyjnych. Środki z otrzymanego stypendium będzie można przeznaczyć m.in. na pomoce dydaktyczne i przybory szkolne (podręczniki czy sprzęt laboratoryjny), wyposażenie miejsca domowej nauki, sprzęt komputerowy, kursy, szkolenia lub zajęcia dodatkowe, a także na opłaty czesnego – mówi Jarosław Ligas.

W tegorocznej, trzeciej już edycji projektu wsparciem objętych zostanie 600 uczniów. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie będą przyznawane na czas trwania zajęć dydaktyczno wychowawczych (10 miesięcy) w roku szkolnym 2017/2018.

Więcej informacji dotyczących projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty.” można znaleźć na stronie efs-stypendia.slaskie.pl.

DW, JT

Polecamy


PRZYSPIESZAMY
Czy wiesz, że budżet RPO WSL 2014-2020 jest większy niż roczny budżet Czarnogóry?

 

PROJEKTY O PRAWDZIWIE EUROPEJSKIM ZNACZENIU Rozmowa z Aleksandrą Kisielewską, koordynatorem Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej.

 

KOMITET MONITORUJĄCY Racjonalne wydatkowanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 to przedsięwzięcie wymagające współpracy wielu instytucji.

 

NA NAJLEPSZYCH CZEKAJĄ STYPENDIA W powszechnej opinii przedmioty ścisłe uchodzą za znacznie trudniejsze od humanistycznych.

 

ŚLĄSKIE STAWIA NA INNOWACJE Innowacje to nie tylko technologie, to także zachowania konsumentów, które kreują popyt.

 
Popularne


SZKOLENIA SZYTE NA MIARĘ
Firmy, które nie inwestują w rozwój, skazane są na stagnację i rychłe wyparcie przez silniejszych graczy. Jedną z fundamentalnych i długofalowych inwestycji przedsiębiorstw powinny być szkolenia zatrudnianej kadry.

 

OD WIEDZY DO EFEKTÓW Regiony, które poważnie myślą o rozwoju, inwestują w nowatorskie technologie, badania i innowacje. W ten sposób zyskują szansę na budowę silnej i konkurencyjnej gospodarki.

 

REGIONALNE INWESTYCJE NABIERAJĄ TEMPA Zrównoważony rozwój obszarów miejskich to główny cel Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

 

TRZEBA PODJĄĆ RYZYKO, TO JEDYNA DROGA Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Markiem Gzikiem, dziekanem Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

 

Możliwości wykorzystania OZE w Śląskiem Śląsk to region stygmatyzowany przemysłem ciężkim. Dla przeciętnego Kowalskiego spoza naszego województwa.