Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w okresie pandemii COVID-19 – stan na 31 lipca


2020-04-27 10:47

RPO_COVID

Koronawirus / autor: Pixabay

"Tylko dzięki solidarności i skoordynowanemu ogólnoeuropejskiemu działaniu będziemy w stanie skutecznie walczyć z tym kryzysem. Solidarność ma tutaj kluczowe znaczenie, by zapewnić, że wszystkie środki niezbędne do zwalczenia tej epidemii dotrą do wszystkich potrzebujących"

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Pojawienie się COVID-19 spowodowało daleko idące zmiany w funkcjonowaniu całego społeczeństwa europejskiego. W odpowiedzi na te zmiany Komisja Europejska, rząd i samorząd województwa bardzo szybko podjęły prace, aby dostosować programy operacyjne, w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego do przekierowania strumienia wszystkich niewykorzystanych dotąd środków, na cel służący zapobieganiu negatywnym skutkom pandemii.

Wszystkie służby czynią starania, aby wsparcie z funduszy europejskich trafiło tam, gdzie jest teraz najbardziej potrzebne, czyli:

 • do branży medycznej, na sfinansowanie dostaw sprzętu ratującego zdrowie i życie mieszkańców regionu, a także na środki ochrony osobistej dla personelu medycznego;
 • do przedsiębiorców, których firmy bez pomocy nie będą w stanie przetrwać kryzysu spowodowanego czasowym przestojem gospodarki.

Poniżej informujemy na bieżąco, jakie działania podejmujemy w ramach RPO WSL 2014-2020, aby wspierać ww. obszary.


Zdrowie

Przeprowadziliśmy w trybie pozakonkursowym dwa nabory projektów:

W ramach środków z EFS wsparcie zostanie przeznaczone na wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez zapewnienie pomocy ośrodkom realizującym usługi społeczne i zdrowotne, umożliwiając im zatrudnienie dodatkowego personelu i zakup środków ochrony osobistej)

Nr: RPSL.09.02.08-IZ.01-24-397/20

Nabór trwał: 20-24 kwietnia br.

Budżet: blisko 78 mln zł

Poziom dofinansowania: 100% z RPO WSL

Dofinansowanie otrzymają dwa podmioty:

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
 • Fundusz Górnośląski S.A.

W ramach naboru zostanie zrealizowany m.in. projekt Śląskie pomaga, którego celem jest  ograniczenie  ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii w domach opieki społecznej, a tym samym podniesienie bezpieczeństwa przebywania w tego typu ośrodkach zarówno dla pensjonariuszy, jak i ich opiekunów2.

05/08/2020

Fundusz Górnośląski S.A. zakupił już niemal 4 mln sztuk środków ochrony osobistej m.in. maseczek i rękawiczek ochronnych, kombinezonów oraz przyłbic. Zakupione środki trafiają bezpośrednio do szpitali oraz innych ośrodków leczniczych w województwie śląskim.

Więcej informacji znajdziesz w artykule pt. "Środki ochrony osobistej w drodze do szpitali i ośrodków pomocy społecznej".

04/29/2020

Zarząd Województwa wybrał dzisiaj do dofinansowania projekty:

 • "Zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych", złożony przez Fundusz Górnośląski S.A. kwota dofinansowania wyniosła prawie 65 mln zł,
 • "Śląskie pomaga", złożony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego kwota dofinansowania wyniosła ponad 13 mln zł.


W ramach EFRR nabór projektów jest skierowany na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptację pomieszczeń podmiotów leczniczych3

Nr: RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20

Nabór trwał: 20-30 kwietnia br.

Budżet: blisko 105,5 mln zł

Poziom dofinansowania z EFRR: 85% z RPO WSL, dodatkowo każdy projekt może liczyć na dodatkowe 10% z budżetu państwa.

Przedsięwzięcie wesprze ok. 30 podmiotów leczniczych zaangażowanych w działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Lista podmiotów, które otrzymają wsparcie, jest ustalana w ramach działań koordynacyjnych z Wojewodą Śląskim4.

30/06/2020

30 czerwca Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dofinansowanie ostatnim 2 projektom złożonym w konkursie, tym samym nabór został rozstrzygnięty przyznaniem europejskich dotacji wszystkim szpitalom, które wzięły w nim udział. W sumie do dofinansowania na łączną kwotę prawie 117 mln zł wybrano 30 projektów.

Listę projektów, którym przyznano dofinansowania znajdziesz tutaj.

26/06/2020

26 czerwca Zarząd Województwa Śląskiego podpisał umowy o dofinansowanie z pierwszymi 10 szpitalami, które zostały wybrane do dofinansowania w konkursie.

Listę szpitali, które już podpisały umowy o europejskie wsparcie w walce z COVID-19 znajdziesz tutaj.

12/06/2020

10 czerwca Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dofinansowanie kolejnym 4 projektom złożonych w konkursie. W sumie do dofinansowania na łączną kwotę ponad 106,7 mln zł wybrano już 28 projektów. Kolejne projekty są na ten moment w trakcie weryfikacji i zostaną dofinansowane w pierwszym możliwym terminie po pozytywnym zakończeniu oceny.

Listę projektów, którym już przyznano dofinansowania znajdziesz tutaj.

5/06/2020

Dzięki wsparciu otrzymanemu z Funduszy Europejskich województwo śląskie dysponuje obecnie jednym z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych ośrodków diagnostycznych w kraju. Chodzi o Laboratorium Genetyczne Gyncentrum w Sosnowcu, które otrzymało 1 mln zł dofinansowania na zakup wysokoprzepustowej automatycznej stacji do izolacji kwasów nukleinowych. Taki sprzęt pozwala na wykonywanie aż 2,5 tys. testów na koronawirusa dziennie.

Więcej na temat Gyncentrum przeczytasz w artykule "Nowoczesna diagnostyka receptą na koronawirusa".

3/06/2020

3 czerwca Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dofinansowanie kolejnym 9 projektom złożonych w konkursie. W sumie do dofinansowania na łączną kwotę ponad 89,4 mln zł wybrano już 24 projekty. Kolejne projekty są na ten moment w trakcie weryfikacji i zostaną dofinansowane w pierwszym możliwym terminie po pozytywnym zakończeniu oceny.

Listę projektów, którym już przyznano dofinansowania znajdziesz tutaj.

27/05/2020

27 maja Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dofinansowanie na łączną kwotę ponad 47,7 mln zł dla pierwszych 15 projektów złożonych w konkursie. Kolejne projekty są na ten moment w trakcie weryfikacji i zostaną dofinansowane w pierwszym możliwym terminie po pozytywnym zakończeniu oceny.

Listę projektów, którym już przyznano dofinansowania znajdziesz tutaj.

13/05/2020

Przy Szpitalu Śląskim w Cieszynie powstał kontenerowy zakład diagnostyki obrazowej, który przyspieszy i ułatwi skuteczne rozpoznanie choroby wśród pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie jest jedną z 30 placówek medycznych w województwie śląskim, które zostaną dofinansowane w ramach naboru z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szpital Śląski w Cieszynie skorzysta z Funduszy Europejskich, by jak najlepiej przygotować się na ewentualny, nagły wzrost liczby zachorowań na COVID-19. W tym celu za prawie 2,5 mln zł wybudowano przy szpitalu mobilną, kontenerową pracownię diagnostyczną. Nowa pracownia jest wyposażona w specjalistyczny tomograf komputerowy oraz aparat RTG, które pozwalają na przeprowadzenie zaawansowanej diagnostyki obrazowej u pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

Więcej informacji znajdziesz w artykule "Pracownia diagnostyki COVID-19 w Cieszynie już działa!"

07/05/2020

Podmioty medyczne z województwa śląskiego złożyły wnioski o udzielenie wsparcia z RPO WSL 2014-2020 na zakup najpotrzebniejszego wyposażenia w walce z pandemią COVID-19. 

Wszystkie złożone projekty zakładają zakup sprzętu umożliwiającego diagnostykę lub leczenie pacjentów zakażonych koronawirusem. W najbliższym czasie szpitale z województwa śląskiego zostaną doposażone m.in. w łączną liczbę ok.:

 • 125 respiratorów (transportowych i stacjonarnych),
 • 65 defibrylatorów,
 • 162 kardiomonitory (w tym: zestawy z centralami monitorującymi),
 • 481 pomp infuzyjnych,
 • 24 aparaty USG,
 • 16 aparatów RTG,
 • 13 aparatów EKG,
 • 29 w pełni wyposażonych ambulansów,
 • 710 łóżek szpitalnych (w tym: łóżka do intensywnej terapii),
 • 129 pulsoksymetrów,
 • oraz inny sprzęt ratujący życie pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową, m.in. bronchofiberoskopy, komory laminarne, videobronchoskopy, videolaryngoskopy, hełmy tlenowe czy aparaty do Airvo wysokoprzepływowej terapii tlenowej wspomagającej oddychanie u pacjentów z COVID-19.


Przedsiębiorcy

Dotychczasowe wsparcie dystrybuowane przez Pośredników Finansowych w ramach instrumentów zwrotnych służyło jako pożyczki inwestycyjne i obrotowe, ale zawsze w powiązaniu z rozwojem MŚP. Obecnie, w związku z nadzwyczajną sytuacją dopuszcza się finansowanie kapitału obrotowego samego w sobie, w szczególności z przeznaczeniem na regulowanie bieżących zobowiązań, przede wszystkim wynagrodzeń pracowników, ponoszenie kosztów zabezpieczających prowadzoną działalność gospodarczą, towary, usługi, zapasy, koszty najmu itp.

Względem udzielonych już pożyczek dopuszcza się również modyfikacje m.in. poprzez wydłużenie okresu realizacji inwestycji, wydłużenie okresu jej rozliczenia, wydłużenie okresu karencji, zmiany harmonogramu spłat, bądź niepobierania opłat od aneksowanych umów pożyczkowych.

W zakresie wsparcia dotacyjnego, przyspieszyliśmy termin drugiego, planowanego w tym roku naboru projektów dedykowanego dla przedsiębiorców oraz zwiększyliśmy dostępną kwotę alokacji, a także poziom dofinansowania dla pojedynczego projektu:

Inwestycje w MŚP5

Nr: RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20

Nabór trwa: od 28 kwietnia do 24 czerwca br. (w ramach IV rund)

Budżet: ponad 224 mln zł (76 mln + dodatkowe 148 mln przekierowane z instrumentów zwrotnych)

Poziom dofinansowania: do 85% z RPO WSL (wcześniej maksymalny poziom dofinansowania wynosił tylko 45%)

Konkurs ma służyć przede wszystkim firmom dotkniętym ekonomicznymi skutkami kryzysu zdrowia publicznego, w szczególności z sektorów, które najbardziej ucierpiały w wyniku utraty klientów, to turystyka, gastronomia czy przemysł czasu wolnego. Niemniej jednak ramach konkursu zostaną wsparte zarówno projekty nastawione na utrzymanie konkurencyjności oraz miejsc pracy, jak i projekty przewidziane w pierwotnych założeniach harmonogramu, polegające na wdrożeniu innowacji technologicznej co najmniej w skali regionu.

W ramach konkursu, obejmującego wszystkie rundy, jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie.

Pozyskane środki w ramach dotacji posłużą m.in. na:

 • inwestycje,
 • zakup surowców czy środków trwałych,
 • pokrycie kosztów bieżących oraz wynagrodzeń pracowników.

Na dodatkowe punkty w staraniach o dotację mogą liczyć projekty, których dodatkowym efektem będzie zapewnienie dostępności w regionie środków ochrony osobistej i innych produktów przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19, jak i zakresu zielonej gospodarki.

30 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się uroczyste wręczenie pierwszych umów o dofinansowanie projektów w konkursie dla przedsiębiorców.

Na uroczystości pojawili się przedstawiciele 5 firm, których wnioski zostały wybrane do dofinansowania w I etapie naboru. Wśród nich znalazły się przedsiębiorstwa zajmujące się edukacją i rozrywką, gastronomią, medycyną oraz produkcją przemysłową, co pokazuje szeroki przekrój beneficjentów, jakich udało się wspomóc w ramach konkursu.

Więcej informacji na temat podpisania pierwszych umów z beneficjentami znajdziesz w artykule "Pierwsze umowy o dofinansowanie MŚP wręczone!"

20 lipca lista projektów złożonych w IV rundzie konkursu została zaktualizowana o nowe projekty. Tym samym liczba złożonych w ostatniej rundzie projektów wyniosła 1 484, których ogólna wartość przekroczyła 1 127 mln zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie ponad 738 mln zł. Pełną listę złożonych projektów można znaleźć tutaj.

W ramach IV rundy konkursu złożono 1 475 projektów, których ogólna wartość wynosi ponad 1 123 mln zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie ponad 736 mln zł. Lista złożonych projektów.

24 czerwca 2020 r. zakończyła się IV runda konkursu, a tym samym cały nabór wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców został zamknięty.

W ostatnich dniach trwania konkurs cieszył się jeszcze większą popularnością niż w poprzednich tygodniach, co sprawiło, że łącznie do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości wpłynęło ponad 2300 wniosków o dofinansowanie projektów.

Tego samego dnia zakończyła się ocena wniosków złożonych w I rundzie naboru spośród 175 złożonych wówczas wniosków aż 134 projekty zostały ocenione pozytywnie. Pierwotna alokacja dla I rundy naboru wynosiła tylko 22,8 mln zł, po podniesieniu jej do kwoty 68 mln zł wciąż okazała się zbyt niska, by umożliwić wybór do dofinansowania wszystkich pozytywnie ocenionych projektów, dlatego dofinansowania przyznano 112 najlepiej ocenionym wnioskom.

Więcej informacji na temat wniosków złożonych w konkursie znajdziesz w artykule "Rekordowa liczba złożonych wniosków w konkursie dla przedsiębiorców!", natomiast tutaj znajdziesz listę projektów, które wybrano do dofinansowania w I rundzie naboru.

9 czerwca 2020 r. zakończyła się III runda konkursu, w ramach której przedsiębiorcy z województwa śląskiego złożyli 348 projektów, których ogólna wartość wynosi ponad 289 mln zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie ponad 192 mln zł.

Łącznie w konkursie złożono już ponad 800 wniosków o dofinansowanie na prawie 450 mln zł.

Więcej informacji na temat wniosków złożonych w konkursie znajdziesz w artykule "Zainteresowanie przedsiębiorców dotacjami z RPO nie maleje", natomiast tutaj znajdziesz listę projektów, które złożono w III rundzie naboru.

26 maja 2020 r. zakończyła się II runda konkursu, w ramach której przedsiębiorcy z województwa śląskiego złożyli 278 projektów, których ogólna wartość wynosi niecałe 230 mln zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie ponad 156 mln zł.

Listę projektów, które złożono w II rundzie naboru znajdziesz tutaj.

12 maja zakończyła się I runda naboru, w ramach której przedsiębiorcy z województwa śląskiego złożyli aż 175 wniosków o dofinansowanie.

Olbrzymie zainteresowanie dotacjami z Regionalnego Programu Operacyjnego wśród przedstawicieli lokalnego biznesu sprawiło, że zarząd województwa zwrócił się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o przekierowanie na ten cel dodatkowych 33 mln euro (ok. 148 mln zł), które do tej pory były przeznaczone na wsparcie w formie instrumentów zwrotnych. Komisja Europejska zaakceptowała wniosek, udowadniając tym samym, że wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców jest dla Unii Europejskiej jednym z najwyższych priorytetów w dobie kryzysu.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule podsumowującym I rundę naboru oraz w informacji dotyczącej zgody Komisji na przekierowanie środków.


Podstawa działań antykryzysowych

17 kwietnia 2020 r. rząd ogłosił Ustawę z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (tzw. Specustawa funduszowa), pozwalającą na wprowadzenie ułatwień i szczególnych rozwiązań w obecnej rzeczywistości. Dzięki jej zapisom możliwe stało się przekierowanie niewykorzystanych środków z Programu. Niezwłocznie po jej wejściu w życie uruchomiliśmy w trybie nadzwyczajnym nabory z priorytetowego obszaru zdrowia.

6/07/2020

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało publikacje interpretacji zapisów ustawy z 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Zbiór zawiera istotne rozwiązania oraz wskazówki ułatwiające ich zastosowanie na poziomie poszczególnych projektów. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.


Film informujący o wsparciu z Funduszy Europejskich w okresie pandemii


1Poddziałanie 9.2.8. Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny.

2Ulotka zawierająca szczegółowe informacje o projekcie "Śląskie Pomaga".

3Działanie 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia; nowy typ projektu: Wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego.

4Zestawienie projektów jednostek uprawnionych do wsparcia, ukierunkowanych na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 na terenie województwa śląskiego dostępne jest TUTAJ.

5Działanie 3.2. Innowacje w MŚP; nowy typ projektu: Inwestycje w MŚP.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś