Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Raporty z działalności Rzecznika Funduszy Europejskiego są publikowane na mocy art.14a ust.7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa). Zgodnie z przywołanym przepisem Rzecznik Funduszy Europejskich (RFE) sporządza, w terminie do 31 marca, roczny raport ze swojej działalności za poprzedni rok. Rzecznik przedkłada Raport instytucji zarządzającej, która zamieszcza go na swojej stronie internetowej.
Raport ma na celu przedstawienie wyników podjętych działań przez RFE w okresie sprawozdawczym oraz ocenę wpływu jego działalności na realizację RPO WSL.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś