Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 898 wiadomości z wszystkich 3042 dla zadanych warunków: kategoria: Wyniki naborów wniosków;

Wydłużenie oceny złożonych wniosków - działanie 10.2

Instytucja Organizująca Konkurs na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu konkursów dedykowanych dla działania 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, wydłuża ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie dla niżej wymienionych konkursów.

2016-04-08
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków

Zmiany regulaminów konkursów

W związku z wątpliwościami dotyczącymi wykładni niektórych postanowień regulaminów konkursów w ramach RPO WSL 2014-2020 dla działań wdrażanych przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. kwestii dotyczących wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia dokumentacji aplikacyjnej oraz zapisów związanych z możliwością przedłużenia terminu trwania oceny, wprowadziliśmy w regulaminach konkursów zmiany, mające na celu doprecyzowanie wskazanych zapisów i ujednolicenie podejścia interpretacyjnego.

2016-03-30
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego

Instytucja Zarządzająca przedstawia listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16 dotyczącego Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

2016-03-30
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków

Spotkanie informacyjne dotyczące procesu składania załączników do umowy o dofinansowanie oraz zasad wnioskowania o I transzę zaliczki na realizację projektów

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie informacyjne, na którym zostaną omówione załączniki do umowy o dofinansowanie oraz zasady wnioskowania o I transzę zaliczki na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz Poddziałania 8.1.3 - Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego.

2016-03-22
| kategorie: Szkolenia i konferencje, Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków

Lista projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15 dla Działania 9.1

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że  Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15 dla Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej Integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe Priorytetu IX  Włączenie społeczne RPO WSL na lata 2014-2020. 

2016-03-18
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków
Pomóż nam poprawić serwis




Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś