Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Często zadawane pytania

Dział, w którym się znajdujesz, może Tobie pomóc w uzyskaniu szybkiej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W przypadku, gdy nie znajdziesz tu odpowiedzi na interesujący Cię temat prosimy o kontakt z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich.


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię informacje:
Dostępne 9 pytania i odpowiedzi z wszystkich 211 dla zadanych warunków:
tematyka: Nabory;

Pytanie 1. Stosowanie nowych wytycznych w zakresie promocji już realizowanych od ubiegłego roku projektów, w których wykonano tablice wg dotychczasowych zasad.

Odpowiedź, 22.02.2018 r.
Beneficjentów, którzy podpisali swoje umowy przed 2018 r. wciąż obowiązują stare zasady promocji, co oznacza, że nie muszą umieszczać barw narodowych przy oznaczaniu swoich projektów http://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_do_31_grudnia_2017

Opracowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego

  Bezpośredni link do zagadnienia:
  https://rpo.slaskie.pl/czytaj/realizacja_projektu_dofinansowanego_z_efrr_lsi_6022018
  Informujemy, że w grudniu 2017 r. Komisja Europejska zamieściła na swojej stronie internetowej zaktualizowane siatki analitycznych dotyczących pomocy na inwestycje w projekty infrastrukturalne.
  Siatki te, choć nie stanowią wiążących prawnie aktów normatywnych, mogą być pomocne przy ocenie, czy w danym przypadku dofinansowanie projektu stanowić będzie pomoc publiczną, a jeśli tak, jakie są możliwe podstawy prawne jej udzielenia.
  Siatki mają charakter ogólny i nie są one sporządzone wyłącznie na potrzeby wdrażania programów operacyjnych, stąd też w praktyce nie wszystkie ich zapisy będą mogły znaleźć zastosowanie do projektów realizowanych przy wsparciu środków RPO WSL 2014-2020 (np. zakres podstaw prawnych udzielania pomocy publicznej określony w regulaminie danego naboru może być węższy niż określono w siatkach analitycznych).
  Oprócz zaktualizowanych siatek na stronie Komisji dostępne są również przygotowane w roku 2016.
  LINK do siatek analitycznych:
  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_aid_en.html --> Analytical grids on state aid to Infrastructure 2016 – 2017:

   Bezpośredni link do zagadnienia:
   https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pomoc_publiczna

   Pytanie 9. W związku z ogłoszonym naborem na realizację projektów przez ops-y i pcpr-y w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekty OPS i PCPR, w ramach których m.in. istnieje możliwość włączenia dotychczasowych uczestników WTZ w zajęcia aktywnej integracji, w tym aktywizacji zawodowej – zajęcia ukierunkowane na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie, np. poprzez organizację praktyk lub staży, bądź wspieranie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwraca się z zapytaniem, czy w ramach nowego projektu można nadal pokrywać koszty udziału uczestników WTZ przyjętych w styczniu 2017r. do utworzonej pracowni przy istniejącym WTZ w ramach projektu realizowanego w latach 2016 - 2017?
   Odpowiedź, 21.07.2017 r.
   IZ RPO WSL 2014-2020 informuje, iż uczestnik po zakończonej ścieżce reintegracji w danym projekcie może uczestniczyć w innym projekcie, o ile takie wsparcie jest nadal konieczne. Dodatkowo powinny być spełnione  zapisy  regulaminu konkursu tj. dotychczasowi uczestnicy WTZ muszą być objęci nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji obowiązkowo ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej.  Z uwagi na to, iż projekty 9.1.6 z trybu pozakonkursowego kończą się w grudniu 2017, należy zakończyć udział uczestnika w tym projekcie wykazując zaplanowane do osiągniecia wskaźniki. W obecnej perspektywie nie funkcjonują statusy : „powracający do projektu lub kontynuujący”

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

   Pytanie 8. Dopasowanie stanowiska pracy uczestników projektu- zasady rozliczania wydatku w WUP, kto kupuje wyposażenie, beneficjent czy pracodawca?
   Odpowiedź, 21.07.2017 r.
   Organizator stażu/praktyki zawodowej może ponosić koszty związane z organizacją stażu/praktyki zawodowej obejmujące przygotowanie stanowiska pracy w niezbędne materiały i narzędzia dla stażysty dla stażysty/praktykanta. Zgodnie z zapisami w regulaminie koszty te stanowią amortyzację lub leasing  sprzętu/innych środków trwałych, wykorzystywanych podczas realizacji stażu, proporcjonalnie do okresu wykorzystania w projekcie.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

   Pytanie 7. Zakładamy przeszkolenie 10 osób. Pierwsza skierowana 10 nie przechodzi w całości badań lekarskich. Badanie przeszło 8 osób. W umowie zakładamy, że za 8 os. płacimy za całość badania + szkolenie, a za 2 tylko za badanie. Na dwa wolne miejsca kierujemy kolejne 2, które przechodzą badanie i odbywają kurs. Pytanie czy koszt badań osób, które ich nie przeszły będą kosztem kwalifikowalnym? Powiedzmy, że z 10 osób, 3 z nich przerwały kurs. Wykonawca poniósł już jakieś koszty (poza tym inna byłaby cena za 10 os., a inna za np 7) pyt. czy możemy zapłacić wykonawcy za wszystkie 10 osób- czy będzie to koszt kwalifikowalny?
   Odpowiedź, 21.07.2017 r.
   Wszystkie możliwości opisane powyżej powinna zawierać umowa pomiędzy Wnioskodawca, a wykonawcą. Rozstrzyganie powyższych kwestii nie leży w kompetencji IZ RPO WSL 2014-2020.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

   Pytanie 6. Czy można skierować usamodzielnianego wychowanka na staż i zapłacić wynagrodzenie stażowe z kosztów projektu?
   Odpowiedź, 21.07.2017 r.
   Usamodzielnianego wychowanka można skierować na staż/praktykę zawodową o ile  trwa nie krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 12 miesięcy kalendarzowych. Osoba odbywająca staż/praktykę zawodową powinna wykonywać czynności lub zadania w wymiarze nie przekraczającym 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie. W okresie odbywania stażu/praktyki stażyście/praktykantowi przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stypendium za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za które przysługuje stypendium. Wyjątek stanowi nieobecność z powodu choroby udokumentowana stosownym zaświadczeniem lekarskim.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

   Pytanie 5. Czy wyłączenie dzieci do 18 r.ż. dotyczy osiągnięcia wskaźników rezultatu?
   Odpowiedź, 21.07.2017 r.
   Wskaźniki rezultatu są liczone procentowo od wszystkich uczestników projektu spełniających definicję osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wykazanych we wskaźniku produktu.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

   Pytanie 4. Proszę o zamieszczenie prezentacji na stronie.
   Prezentacje zostały zamieszczone na stronie www.rpo.slaskie.pl

   Pytanie 3. Czy pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu może mieć np. 10 uczestników czy jest narzucona ilość?
   Odpowiedź, 21.07.2017 r.
   IZ RPO WSL nie wprowadziła regulacji w tym zakresie w regulaminie konkursu, ponieważ zależy to od wielkości i specyfiki grupy docelowej. Jednocześnie beneficjent przyjmując określona kalkulację kosztu w budżecie powinien kierować się zasadą efektywności kosztowej i przedstawić odpowiednie uzasadnienie co będzie podstawą oceny każdego wydatku w budżecie.
   Czy osoby, które będą brały udział w projekcie mogą się powtarzać?
   Odpowiedź: IZ RPO WSL 2014-2020 informuje, iż uczestnik po zakończonej ścieżce reintegracji w danym projekcie może uczestniczyć w innym projekcie, o ile takie wsparcie jest nadal konieczne.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

   Pytanie 2. Czy może być zatrudniony asystent rodziny dla rodzin dysfunkcyjnych?/ uczestnika
   Odpowiedź, 21.07.2017 r.
   Wsparcie osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, obejmujących m.in. usługi wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych, w tym koszty zatrudnienia asystenta rodzinnego.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

   Pytanie 1. Przez usługę aktywnej integracji o charakterze zawodowym, co mamy rozumieć? gdyż osoby z I i II profilem nie mogą brać w nich udziału oraz nie możemy ich liczyć do wskaźnika, a chodzi o osoby bezrobotne. Czyli lepiej jest wziąć osoby, które nie są zarejestrowane w PUP?
   Odpowiedź, 21.07.2017 r.
   Wsparcie osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze: zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy m.in.:
   - staże, praktyki zawodowe;
   zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców;
   subsydiowane zatrudnienie oraz wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, w tym specjalistyczne wynikające z danej niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb (wyłącznie w subsydiowanym zatrudnieniu);
   zatrudnienie wspomagane;
   - usługi, w tym asystenckie, pomagające uzyskać lub utrzymać zatrudnienie w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia;
   włączanie osób z niepełnosprawnością w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej, realizowane w warsztatach terapii zajęciowej poprzez finansowanie zajęć związanych z uczestnictwem w WTZ (w zakresie nie finansowanym przez PFRON) oraz wszystkich dodatkowych działań na rzecz aktywnej integracji dotychczas nieoferowanych przez WTZ (np. dodatkowe zajęcia aktywizacyjne);
   organizacja i finansowanie usług wspierających, w tym: trenera pracy, doradcy zawodowego;
   usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na zasadach określonych w tej ustawie (koszty prac społecznie użytecznych finansowane z Funduszu Pracy i/lub JST stanowią zawsze wkład własny w projekcie);
   poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy;
   skierowanie do CIS/KIS, w tym finansowanie kosztów tworzenia i funkcjonowania nowych podmiotów;
   wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe - kursy i szkolenia (zgodnie z diagnozą zawartą w ścieżce reintegracji, przygotowanej  dla uczestnika projektu);

   Osoby, dla których ustalono I lub II profil pomocy w PUP nie mogą otrzymać usług o charakterze zawodowym. Osoby bierne zawodowo i niesprofilowane mogą skorzystać z całego wachlarza usług aktywnej integracji , w tym zawodowych.

   1. Co w przypadku gdy jest najpierw osobą bierną, a później się rejestruje w PUP, (albo otrzyma  II profil z PUP) czy osobę możemy później liczyć do wskaźnika zatrudnienia, jeżeli podejmie pracę? (po aktywnej integracji o charakterze zawodowym).
   Odpowiedź:
   Momentem pomiaru wskaźników jest udzielenie pierwszej formy wsparcia i Wnioskodawca określa status osoby w PEFS na podstawie tego momentu. We wskaźniku rezultatu można wykazać taką osobę, jeżeli od zakończenia udziału w projekcie zweryfikuje się podjęcie pracy do 4 tygodni.

   2. Czy do wskaźnika zatrudnionego nie będą liczone osoby z profilu I i II, gdyż one nie mogą korzystać z usług o charakterze zawodowym?
   Odpowiedź:
   W kryterium efektywności zatrudnieniowej nie uwzględnia się osób, dla których nie zrealizowano usług o charakterze zawodowym, zatem osób, dla których ustalono I lub II profil nie można w nim wykazać.

   Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

    Bezpośredni link do zagadnienia:
    https://rpo.slaskie.pl/czytaj/informacje_9_1_6_29062017

    Pytanie 1. W związku z licznymi wątpliwościami w zakresie ujmowania w budżetach projektów dot. subsydiowanego zatrudnienia wkładu własnego wymaganego przepisami pomocy publicznej w sytuacji, gdy wnioskodawca jest jedynie operatorem pomocy publicznej, nie zaś jej beneficjentem, zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu nw. kwestii problemowej.

    Zgodnie z Rozporządzeniem z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020: § 22. 1. Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia są koszty wynagrodzeń pracownika, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne
    § 24. 1. Intensywność pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji wynosi maksymalnie 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.
    2. Intensywność pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych wynosi maksymalnie 75% wartości kosztów kwalifikowalnych.
    Czy biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż zatrudnienie subsydiowane będzie realizowane w podmiotach trzecich, którym Wnioskodawca będzie udzielał pomocy publicznej (jako operator):
    1. W budżecie projektu winna znaleźć się jedynie ta część kosztów kwalifikowalnych (tj. wynagrodzenia brutto wraz ze składkami pracodawcy), która jest finansowana z dotacji, zgodnie z intensywnością pomocy publicznej, wskazaną w § 24 ww. Rozporządzenia,
    czy też
    2. W budżecie projektu należy wykazać zarówno część wynagrodzenia Uczestników Projektu finansowaną ze środków publicznych, zgodnie z intensywnością pomocy publicznej, jak i część stanowiącą wkład własny przedsiębiorstw (podmiotów trzecich), zatrudniających Uczestników projektu. A jeśli tak – czy w takiej sytuacji wykazane w projekcie koszty wkładu własnego przedsiębiorstw winny być przyporządkowane Wnioskodawcy – jako podmiotowi realizującemu zadanie i czy zastosowanie ww. rozwiązania nie byłoby sprzeczne z uzasadnieniem dla wkładu własnego, w którym wykazalibyśmy, iż wkład własny wnoszony jest przez podmioty zewnętrzne względem Wnioskodawcy, a nie Wnioskodawcę?
    Odpowiedź, 2.06.2017 r.
    W przypadku zaplanowania w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia, w budżecie powinna zostać wskazana wartość kosztów kwalifikowalnych tego instrumentu. Zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, zarówno zatem rozporządzenia krajowego, tj. rozporządzenia z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020, które przytoczyła Pani w swoim pytaniu, jak i w rozporządzeniu KE 651/2014: Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia są koszty wynagrodzeń pracownika, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone w okresie:
    1. do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji;
    2. do 24 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika znajdującego się w bardzo niekorzystnej sytuacji;
    3. zatrudniania pracownika niepełnosprawnego.

    W przypadku gdy okres subsydiowania zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest krótszy niż odpowiednio 12 lub 24 miesiące, wówczas wysokość pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia zostaje proporcjonalnie pomniejszona. Wartość kosztu kwalifikowalnego należy zatem uwzględnić w budżecie projektu. Następnie, zgodnie z intensywnością pomocy w związku ze wsparciem określonej kategorii pracowników należy określić wartość wnioskowanego dofinansowania. Pozostała wartość kosztu kwalifikowalnego stanowić może wkład własny do projektu. Środki wnoszone przez podmioty trzecie są dozwoloną formą wkładu własnego w projekcie. W przypadku pomocy publicznej na subsydiowane zatrudnienie wymagane jest wniesienie wkładu prywatnego. W przypadku beneficjentów niebędących jednocześnie beneficjentami pomocy wysokość oraz terminy wpłat wkładu prywatnego powinny wynikać z umowy zawartej pomiędzy beneficjentem projektu a przedsiębiorcą będącym beneficjentem pomocy.

    W przypadku projektów z subsydiowanym zatrudnieniem montaż finansowy może być inny niż wynika to regulaminu konkursu tzn. wkład własny może być wyższy od wymaganego w konkursie.
    Proszę pamiętać, aby zarówno w polu B.6 oraz w polu opisowym pod danym wydatkiem zawrzeć istotne informacje z punktu widzenia danego rodzaju pomocy publicznej. Zachęcamy do zapoznania się z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.

    Pytanie 2. Gmina Kroczyce zamierza realizować projekt o charakterze "słonecznej gminy" polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych na cele socjalno-bytowe mieszkańców, z wyłączeniem obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na wspólnym liczniku energii. Czy obiekty mieszkalne, w których świadczone są usługi agroturystyczne należy potraktować analogicznie do budynków, w których prowadzona jest inna działalność gospodarcza? Czy osoby prowadzące agroturystykę należy traktować, jako przedsiębiorców w rozumieniu funkcjonalnym (wykorzystuje produkty projektu do działalności o charakterze gospodarczym)?
    Odpowiedź, 2.06.2017 r.
    Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorstwa na gruncie przepisów o pomocy publicznej ma charakter funkcjonalny, oznacza to, że istotna jest kwestia czy dany podmiot oferuje towary i usługi na rynku. Kwestię tę poruszono m. in. w zawiadomieniu Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
    Oznacza to, że po pierwsze, status podmiotu na podstawie prawa krajowego nie jest decydujący. Na przykład podmiot zaklasyfikowany zgodnie z prawem krajowym jako stowarzyszenie lub klub sportowy może jednak zostać uznany za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu. Ta sama zasada ma zastosowanie do podmiotu, który formalnie jest częścią administracji publicznej. Jedynym istotnym kryterium jest fakt, czy podmiot ten prowadzi działalność gospodarczą.
    Po drugie o stosowaniu zasad pomocy państwa nie decyduje to, czy dany podmiot utworzono po to, aby przynosił zyski. Podmioty nienastawione na zysk również mogą oferować na rynku towary i usługi.
    Po trzecie klasyfikacja podmiotu jako przedsiębiorstwa zawsze odnosi się do konkretnej działalności. Podmiot prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą i działalność o charakterze niegospodarczym powinien być traktowany jako przedsiębiorstwo jedynie w odniesieniu do działalności gospodarczej
    Dopytanie 
    Reasumując, status agroturystyk należy potraktować analogicznie do innych podmiotów świadczących usługi okołoturystyczne/turystyczne?
    Odpowiedź, 2.06.2017 r.
    Tak, wydaje się, że agroturystyka stanowi jeden z rodzajów działalności turystycznej, a ta bez wątpienia ma charakter gospodarczy

    Pytanie 3. Zamek Sp. z o.o. zamierza realizować projekt polegający na pracach konserwatorskich na zamku Ogrodzienieckim.
    Czy prawidłowym będzie uznanie, że pomoc publiczna wystąpi w projekcie, gdyż:
    -Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, przedsiębiorcą w rozumieniu funkcjonalnym, bowiem wykorzystuje produkty projektu do działalności o charakterze gospodarczym. Jako dzierżawca Zamku Ogrodzienieckiego administruje obiektem, a jego przychody pochodzą ze sprzedaży biletów wstępu na zamek, jak również ze sprzedaży produktów turystycznych tj. nocne zwiedzanie zamku, biesiady, odpłatne wystawy tematyczne, inne produkty realizowane na terenie zamku.
    -Transfer zasobów przypisywalny władzy publicznej jest selektywny – tzn. uprzywilejowuje określone podmioty, w tym przypadku – Zamek Sp. z o.o.
    -Transfer skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, bowiem beneficjent zaangażuje niewspółmiernie mniej środków własnych do realizacji zadania, w przypadku pozyskania dofinansowania.
    -W efekcie transferu może wystąpić zakłócenie konkurencji. Istnieją inne podmioty na rynku i mogą powstać inne podmiotu w obszarze kultury, które zorganizują biesiady, odpłatne wystawy czy inne imprezy kulturalne o podobnym charakterze.
    -Może zaistnieć wpływ na wymianę międzynarodową - Zamek Bonerów jest jednym z najważniejszych i rozpoznawalnych zabytków na terenie południowej Polski, o dużym nasileniu ruchu turystycznego, Skala organizowanych na zamku wydarzeń jest bardzo duża. Tematyka wydarzeń obejmuje kwestie związane z kulturą, historią oraz o charakterze rekreacyjnym. Nie bez znaczenia jest lokalizacja zamku w niedalekiej odległości od Krakowa i Częstochowy, co oznacza, że zamek często odwiedzają turyści zagraniczni. Zamek Sp. z o.o. publikuje materiały promocyjne w językach obcych oraz oferuje opisy na atrakcjach w języku: angielskim i zatrudnia przewodników posługujących się językami obcymi.
    Na mocy z art. 53 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 pomoc na materialne zasoby dziedzictwa kulturowego - obiekty archeologiczne, pomniki, obiekty i budynki historyczne, dziedzictwo naturalne formalnie uznane przez władze jest dopuszczalna. Nadmieniam, że obiekt jest uznany przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w rejestrze A pod numerem 771/67.
    Pomoc inwestycyjna dotyczy w tym przypadku zabezpieczenia, ochrony i renowacji zasobów dziedzictwa kulturowego, zatem stosownie do art. 53 ust. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 w przypadku, gdy pomoc nie przekracza kwoty 1 mln EUR (wartość projektu szacujemy na około 1,5 zł), czy maksymalną kwotę pomocy można ustalić na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych?
    Odpowiedź, 2.06.2017 r.
    Kwestia występowania pomocy publicznej zawsze rozpatrywana jest indywidualnie w odniesieniu do rozpatrywanego przypadku. Tym niemniej w sektorze kultury, jak wynika z przywołanego już Zawiadomienia Komisji wsparcie publiczne może nie wypełniać wszystkich przesłanek wynikających z art. 107 TFUE.
    Niektóre działania związane z kulturą, zachowaniem dziedzictwa kulturowego i ochroną przyrody mogą być organizowane w sposób niekomercyjny i nie mieć charakteru gospodarczego. Ich finansowanie ze środków publicznych nie musi więc stanowić pomocy państwa. Komisja uważa, że finansowanie publiczne kultury lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, których wyniki są dostępne dla ogółu społeczeństwa nieodpłatnie, spełnia czysto społeczny i kulturowy cel o charakterze niegospodarczym. Podobnie fakt, że odwiedzający instytucje kultury lub uczestnicy wydarzeń kulturalnych lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, w tym ochronie przyrody, otwartych dla ogółu społeczeństwa są zobowiązani do wniesienia świadczenia pieniężnego, które pokrywa jedynie ułamek kosztów rzeczywistych, nie zmienia niegospodarczego charakteru tej działalności, ponieważ takiego świadczenia nie można uznać za rzeczywiste wynagrodzenie za świadczoną usługę.
    Z drugiej strony, wydarzenia kulturalne lub działania służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego (w tym ochronie przyrody) finansowane głównie z opłat wnoszonych przez odwiedzających lub użytkowników lub w inny komercyjny sposób (np. wystawy komercyjne, kina, komercyjne spektakle muzyczne i festiwale, szkoły artystyczne finansowane głównie z czesnego) należy uznać za mające charakter gospodarczy. Podobnie wydarzenia kulturalne lub działania służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego przynoszące korzyści wyłącznie niektórym przedsiębiorstwom, a nie ogółowi społeczeństwa (np. renowacja zabytkowego budynku wykorzystywanego przez przedsiębiorstwo prywatne) należy zasadniczo uznać za działalność gospodarczą.
    Niezależnie od powyższego zbadaniu powinna również podlegać w szczególności przesłanka dot wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny. Istotne jest zatem, aby zweryfikować, czy dany obiekt dziedzictwa kulturowego może być atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz czy inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych) mogą oferować podobne usługi/towary. Pomocne może być zatem ustalenie jaki jest krąg odbiorców, czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu, czy oferta kierowana jest (np. poprzez działania reklamowe i marketingowe) wprost do odbiorców zagranicznych , jaki jest język w jakim oferowana jest usługa (tylko polski czy również języki innych państw UE).
    Niezależnie od powyższego zbadaniu powinna również podlegać w szczególności przesłanka dot wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny. Istotne jest zatem, aby zweryfikować, czy dany obiekt dziedzictwa kulturowego może być atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz czy inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych) mogą oferować podobne usługi/towary. Pomocne może być zatem ustalenie jaki jest krąg odbiorców, czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu, czy oferta kierowana jest (np. poprzez działania reklamowe i marketingowe) wprost do odbiorców zagranicznych , jaki jest język w jakim oferowana jest usługa (tylko polski czy również języki innych państw UE).
    W zakresie analizy ww. kwestii zachęcamy do zapoznania się z Zawiadomieniem KE dostępnym pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0719%2805%29&from=EN
    Natomiast w przypadku stwierdzenia, iż projekt faktycznie spełnia wszystkie przesłanki pomocy publicznej, można zastosować pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego. W przypadku, gdy wartość pomocy nie przekracza 1 mln EUR, zgodnie z art. 53 ust. 9 rozporządzenia 651/2014 maksymalną kwotę pomocy można ustalić na poziomie 80 % kosztów kwalifikowalnych.

    Pytanie 4. Badanie przesłanki dot. wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny jest trudne. Bowiem, zakładamy, że nasz obiekt dziedzictwa kulturowego jest atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz istnieją inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych np. szereg zamków na Słowacji, czy w Czechach), które mogą oferować podobne usługi/towary. Jak ustalić, jaki może być krąg odbiorców i czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu. Oferta kierowana jest w jednakowy sposób do wszystkich, nie planuje się szczególnej kampanii reklamowej do turystów zagranicznych. Niemniej obserwujemy wzrost ilości podmiotów zagranicznych ale wynika to z ogólnej koniunktury - odczuwalnej dla całego regionu. Czy to już wystarczyć, aby zweryfikować tę ostatnią przesłankę za pozytywną?
    Odpowiedź, 2.06.2017 r.
    W przypadkach, co do których nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć, czy pomoc publiczna wystąpi, zalecamy przyjęcie założenia, iż projekt jest objęty pomocą. W przypadku dziedzictwa kulturowego, potencjalna podstawa prawna tj. art. 53 rozporządzenia 651/2014 wydaje się dość atrakcyjna. Oczywiście wszystkie warunki udzielenia tego rodzaju pomocy powinny zostać spełnione.

    Pytanie 5. 
    Witam, czy w sytuacji, gdy wstęp do muzeum jest biletowany, jednak przychody z tego tytułu są marginalne w stosunku do kosztów ponoszonych przez muzeum (np. utrzymanie budynku, pensje pracowników, itp) to można mówić o działalności mającej charakter gospodarczy? Czy w przypadku uniknięcia pomocy publicznej należy udostępnić wstęp do muzeum bezpłatnie? Jeżeli można by nadal biletować wstęp to do jakiego poziomu przychody z tego tytułu nie będą uznawane za działalność mającą charakter gospodarczy?
    Odpowiedź, 2.06.2017 r.
    Zgodnie ze stanowiskiem KE wyrażonym w przywoływanym już Zawiadomieniu (pkt 34), Komisja finansowanie publiczne kultury lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, których wyniki są dostępne dla ogółu społeczeństwa nieodpłatnie, spełnia czysto społeczny i kulturowy cel o charakterze niegospodarczym. Podobnie fakt, że odwiedzający instytucje kultury lub uczestnicy wydarzeń kulturalnych lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, w tym ochronie przyrody, otwartych dla ogółu społeczeństwa są zobowiązani do wniesienia świadczenia pieniężnego, które pokrywa jedynie ułamek kosztów rzeczywistych, nie zmienia niegospodarczego charakteru tej działalności, ponieważ takiego świadczenia nie można uznać za rzeczywiste wynagrodzenie za świadczoną usługę.
    Zatem w przypadku opłat z tytułu wstępu do muzeum, które pokrywają jedynie w ułamkowym stopniu faktyczne koszty działalności muzeum, wówczas, wydaje się, że działalność taka może być uznana za niegospodarczą, jeśli w dominującym zakresie koszty działalności pokrywane są ze środków publicznych . Niestety KE nie wskazała progu, który można by uznać za „bezpieczny”


     Bezpośredni link do zagadnienia:
     https://rpo.slaskie.pl/czytaj/webinar_pp_pomocy_de_minimis_pytania

     Pytanie 6. Czy jeżeli szkolenie na wózki widłowe zrobiłam we wrześniu 2016 r. jako instrument edukacyjny to jest dobrze?
     Odpowiedź, 28.12.2016 r.
     Instytucja Zarządzająca informuje, że decyzja o zakwalifikowaniu danego kursu lub szkolenia do kategorii usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym czy też usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, należy do Beneficjenta, gdyż jest uzależniona od indywidualnej ścieżki reintegracji danego uczestnika projektu. Beneficjent stwierdza czy dana osoba potrzebuje wsparcia poprzez pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, czy też dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy lub wzrost poziomu wykształcenia. Co do zasady do usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym zalicza się kursy i szkolenia zawodowe.

     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

     Pytanie 5. Kwestia dot. księgowego w przypadku rozliczenia umowy z organizacją pozarządową.
     Odpowiedź, 28.12.2016 r.
     Zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek, który m.in. został faktycznie poniesiony i został należycie udokumentowany. Beneficjent we wniosku o płatność wykazuje dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku związanego z realizowanym projektem. Potwierdzenie przekazania zaliczki (polecenie przelewu) nie jest dokumentem potwierdzającym prawidłowość wykorzystania i rozliczenia wydatku w ramach projektu. Tym samym nie stanowi podstawy do oceny kwalifikowalności wydatku i nie może być wykazywane we wniosku o płatność. W celu poprawnego rozliczenia we wniosku o płatność przekazanej zaliczki, beneficjent powinien wskazać dokument noszący znamiona dokumentu księgowego (zgodnie z art. 20, 21, 22 Ustawy z dn. 29 września 1994 o rachunkowości), z którego wynika kwota rzeczywiście poniesionego wydatku.

     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

     Pytanie 4. LSI - czy więcej niż 1 osoba może wprowadzać dane do jednego miejsca i w tym samym czasie?
     Odpowiedź, 28.12.2016 r.
     Zgodnie z regulaminem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (LSI2014) § 5. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA pkt. 8 W celu umożliwienia wypełnienia wniosków i innych dokumentów związanych z realizowanym projektem wspólnikom, współpracownikom, pracownikom firm zewnętrznych dopuszcza się przyłączanie do profilu poszczególnych użytkowników oraz nadanie stosownych uprawnień. Zgodnie z informacją na stronie http://lsi.slaskie.pl w sekcji „Rejestracja konta” Użytkownik dodany do profilu zgodnie z przyznanymi mu uprawnieniami będzie mógł przeglądać, wypełniać lub edytować dokumenty/formularze związane z realizacją projektów. W celu ochrony i zachowania poufności danych należy stosować zasadę ograniczonego zaufania w przydzielaniu uprawnień poprzez stosowanie zakresów minimalnych niezbędnych do wykonania powierzonych Użytkownikowi czynności. IOK nie odpowiada za naruszenia powstałe w wyniku przydzielenia zbyt szerokich uprawnień do profilu danemu Użytkownikowi. Wnioskodawca przyłączając do profilu, którego jest Właścicielem kilku Użytkowników oraz nadając im stosowne, zgodne z zakresem wykonywanych czynności uprawnienia daje możliwość edycji/zapisu poszczególnych formularzy (w zależności od określonego dostępu) wielu Klientom aplikacji jednocześnie z opcją, iż mogą wykonywać w Systemie LSI2014 pewne czynności w tym samym czasie. Formularze LSI2014 oparte są jednak na dynamicznym wprowadzaniu poszczególnych danych w czasie rzeczywistym, w trybie ciągłym (ograniczonym wyłącznie poprzez 60 minutowy okres bezczynności), z możliwością automatycznego zapisu (np. podczas przechodzenia pomiędzy różnymi stronami formularza lub poprzez opcję zapisz), co w przypadku korzystania z jednej sekcji/modułu/formularza przez więcej niż jednego Użytkownika jest zagrożone niepoprawnym uzupełnieniem danych w Systemie LSI2014, niepoprawnym zapisem uzupełnionych/zmodyfikowanych pozycji z poziomu innego niż wykonującego opcję zapisu Klienta, co może prowadzić do utraty wprowadzanych danych i konieczności ponownego uzupełnienia, bez możliwości odzyskania stanu sprzed momentu wystąpienia incydentu w aplikacji. Biorąc pod uwagę, iż dostęp do Systemu LSI2014 zapewniony jest poprzez sieć Internet, Użytkownicy niejednokrotnie korzystają z aplikacji zdalnie, zapisanie pracy przez jednego Operatora nie zawsze zintegrowane musi być z finalizacją wprowadzenia danych przez innego Użytkownika, takie sytuacje dodatkowo potęgują możliwość wystąpienia powyżej wskazanych problemów i mogą być również przyczyną utraty danych bądź ich niewłaściwego zapisu. 
     Z uwagi na powyżej wskazane aspekty IZ nie rekomenduje wprowadzenia danych do jednej sekcji/ modułu/ formularza przez kilku Użytkowników Systemu LSI2014 jednocześnie.

     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

     Pytanie 3. Praca wolontariuszy – baza personelu.
     Odpowiedź, 28.12.2016 r.
     Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, personelem projektu, tj. osobami zaangażowanymi do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście, są m.in. wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wobec powyższego realizując projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w myśl zapisów umowy o dofinansowanie projektu oraz w/w Wytycznych, Beneficjent zobligowany jest do wprowadzania na bieżąco danych dotyczących osób zaangażowanych do pracy w projekcie, m.in. formy zaangażowania (w przypadku wolontariuszy właściwy jest wybór: „inna forma zaangażowania”) oraz jego wymiaru (właściwym jest wypełnienie planu).

     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

     Pytanie 2. Czy rolnik (osoba niepracująca), ale wykazana w LSI jako pracująca może dostać staż w projekcie?
     Odpowiedź, 28.12.2016 r.
     W świetle obowiązujących Państwa Wytycznych ds. włączenia społecznego z dnia 28.05.2015r. osoby pracujące będące rolnikami mogą brać udział w projekcie niezależnie od tego, czy są zarejestrowane w PUP jako poszukujący pracy. Jeśli spełniają  wymagania dotyczące grup docelowych tj. są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mogą otrzymać wsparcie w postaci usług o charakterze  zawodowym bez ograniczeń ( w tym staż).  Jednocześnie osoby takie nie są wliczane do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, natomiast wliczane są do wskaźnika efektywności w wymiarze społecznym. Rolnicy są  traktowani jako osoby zatrudnione, zatem ich status na rynku pracy nie  ulegnie zmianie w wyniku wsparcia w projekcie, nie można ich traktować  jako osób, które osiągnęły efekt zatrudnieniowy lub poszukują pracy po  zakończeniu udziału w projekcie tj. nie są wliczane do w/w wskaźników.

     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

     Pytanie 1. Jak wykazywać we wskaźnikach uczestnika, który powraca do projektu po przerwanym udziale?
     Odpowiedź, 28.12.2016 r.
     Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 wskaźniki produktu monitorowane są w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Odstępstwo od tej zasady możliwe jest w szczególnych przypadkach, co zostało wskazane w definicji i sposobie pomiaru danego wskaźnika w WLWK 2014 (załącznik nr 2). Danych wykazanych we wskaźnikach produktu nie należy aktualizować w przypadku powrotu uczestnika do projektu. W przypadku powrotu uczestnika do projektu po uprzednio zakończonym udziale, informacje odnoszące się do wskaźników rezultatu bezpośredniego dla tego uczestnika powinny zostać usunięte, co powoduje konieczność zaktualizowania wartości wskaźników rezultatu. Ponowny pomiar wskaźników rezultatu dla danego uczestnika będzie miał miejsce po zakończeniu jego udziału w projekcie. Dodatkowo w PEFSie należy usunąć datę zakończenia udziału w projekcie dla powracającego uczestnika do projektu, ponieważ dane osoby nadal uczestniczącej we wsparciu nie powinny mieć przypisanej daty zakończenia udziału w projekcie.

     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Bezpośredni link do zagadnienia:
      https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_poddzialanie_9_1_6_spotkanie_informacyjne_2016_12_2

      Pytanie 7. Przesyłanie wniosku za pośrednictwem platformy SEKAP.
      Odpowiedź, 06.06.2017 r.
      Zgodnie z „Instrukcją składania wniosków, korespondencji i protestów w ramach naborów dotyczących projektów finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020” (znajdującą się na stronie http://rpo.slaskie.pl/czytaj/lokalny_system_informatyczny_2014), rozdziałem II.2.3. Podpisywanie tego samego dokumentu przez więcej niż jedną osobę na SEKAP:

      Jeżeli do złożenia wniosku przez instytucje wymagane jest jego podpisanie przez więcej niż jedną osobę, można to zrobić, należy jednak uwzględnić fakt, że z przyczyn technicznych nie jest możliwe dwukrotne podpisanie formularza z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, natomiast w przypadku wystąpienia konieczności złożeniach dwóch podpisów pod formularzem wykorzystywanym do przesyłania Wniosków o dofinansowanie jeżeli składający podpis zamierza wykorzystać Profil Zaufany to drugi (i ewentualnie kolejne) podpis powinien być złożony z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym, lub z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP

      Przesyłanie wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP entW przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP identycznie jak za pośrednictwem platformy SEKAP z tym wyjątkiem, że na platformie ePUAP nie można podpisać z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP.

      Reasumując w sytuacji kiedy wymagane są podpisy więcej niż jednej osoby a do podpisu wykorzystywany jest profil zaufany ePUAP to ten podpis należy użyć tylko raz i wyłącznie jako pierwszy, drugi oraz kolejne podpisy muszą być złożone:
      -z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym (w przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP),
      -z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym, lub z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP (w przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy SEKAP).
      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

      Pytanie 6. Czy na etapie podpisywania umowy sp. z o.o. przedstawiająca VAT jako koszt niekwalifikowalny wystarczy, że posiada promesę kredytową na 15% kosztów kwalifikowalnych jako wkładu własnego bez wykazywania kosztów VAT? Ich pokrycia?Odpowiedź z 25.10.2016
      Zgodnie z kryteriami wyboru projektów zabezpieczenie środków na pokrycie minimum wkładu własnego odnosi się do kosztów kwalifikowanych projektu. Tym samym na etapie podpisywania umowy o dofinasowanie nie jest wymagane przedstawianie dokumentów poświadczających posiadanie wkładu własnego dla części niekwalifikowanej projektu, nawet wówczas gdy kosztem niekwalifikowanym projektu będzie wartość podatku VAT. Dokumentem potwierdzającym posiadanie, wynikającego z wniosku o dofinansowanie, wkładu własnego może być promesa.
      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

      Pytanie 5. Czy amortyzację w projekcie należy przeprowadzać w sposób uproszczony czy zgodnie z polityką rachunkowości beneficjenta/operatora?Analizę finansową należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami/warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020. Odnośnie sposobu kalkulacji amortyzacji i uwzględniania w analizie nakładów odtworzeniowych należy zastosować zapisy Wytycznych, tj. amortyzować każdy typ aktywa zgodnie z polityką rachunkowości beneficjenta/operatora. Natomiast nakłady odtworzeniowe zgodnie z Wytycznymi powinny być zaliczone do kosztów operacyjnych projektu.

       Pytanie 4. Czy trzeba czekać z rozliczeniem projektu EFRR na zrealizowanie projektu miękkiego?Rozliczenie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nastąpi niezależnie od rozliczenia projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tym, płatność końcowa z tytułu rozliczenia projektu złożonego w ramach EFRR nie będzie wstrzymywana do czasu zrealizowania projektu z EFS.W tym miejscu należy podkreślić, że egzekwowanie zobowiązań wynikających z realizacji projektu EFS będzie weryfikowanie na etapie trwałości projektu z EFRR. Obowiązki wnioskodawcy w zakresie podlegania okresowi zachowania trwałości projektu zostały zawarte w § 7 wzoru umowy o dofinansowanie, który nawiązuje do art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

      Pytanie 3. Jak prawidłowo pobrać wniosek o dofinansowanie z Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI)?
      Z uwagi na możliwe problemy z błędnym zapisem Wniosku o dofinansowanie, a co za tym idzie z negatywną autoryzacją autentyczności Wniosku proszę o postępowanie zgodnie ze wzorem umieszczonym TUTAJ.

      Pytanie 2. Jak skutecznie złożyć wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem platformy SEKAP ? 
      W celu skutecznego przesłania platformą SEKAP wniosku o dofinansowanie należy uzupełnić formularz elektroniczny: „Korespondencja w sprawie projektu finansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020” znajdujący się pod adresem https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=56000.
      Aby ułatwić identyfikację wniosku w obiegu kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zalecamy wypełnienie ww. formularza zgodnie ze wzorem umieszczonym TUTAJ.

      Pytanie 1. Co to znaczy, że część projektów w funduszach na lata 2014 – 2020 powinna wpisywać się w koncepcję inteligentnej specjalizacji.Fundusze unijne w latach 2014 – 2020 podlegają silnej koncentracji. Skupiają się na konkretnych obszarach, określonych w dokumentach strategicznych. Komisja Europejska, przygotowując państwa członkowskie do wdrażania nowych środków, określiła 11 celów tematycznych, czyli obszarów przewidzianych do wsparcia. Pierwszym z nich jest sfera badań, rozwoju i innowacji. Warunkiem realizacji projektów w tym celu tematycznym jest jednak wpisanie się w koncepcję inteligentnej  specjalizacji. Na czym to polega? Każde państwo dokonuje analizy swoich potencjałów i możliwości rozwojowych, a następnie wybiera te dziedziny, które świadczą o jego największej konkurencyjności i stanowią największą szansę na osiągnięcie sukcesu, zwiększenie przewagi nad innymi regionami, czyli na wyspecjalizowanie się w konkretnych branżach. Ponieważ specjalizacje te dotyczą najczęściej obszarów badawczych i innowacyjnych, nazywane są inteligentnymi specjalizacjami.
      Sporządzenie strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji stanowi duże wyzwanie dla państw członkowskich, szczególnie dla tych z niewielkim doświadczeniem w zakresie kreowania, wdrażania i oceny polityki innowacyjnej. Aby to ułatwić, Komisja Europejska udostępniła w 2011 r. tzw. Platformę S3 (Smart Specialization Platform)– narzędzie wspomagające opracowywanie strategii. Platforma obsługiwana przez Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych nie oferuje gotowych do zastosowania rozwiązań, lecz służy wymianie kontaktów, poglądów i doświadczeń, a także dostarcza pomysłów i wskazówek, udostępnia case studies i metodologię. W ramach platformy dochodzi do warsztatów, szkoleń oraz corocznych spotkań polityków i podmiotów zajmujących się przygotowywaniem inteligentnych specjalizacji, które reprezentują ponad 100 regionów i państw członkowskich UE. Platforma S3.
      Krajowe inteligentne specjalizacje w Polsce zostały określone w Programie Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki, a przyjętym przez Radę Ministrów 8 kwietnia 2014 roku. Dokument przedstawia proces analityczny wyłaniania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym oraz zarys procesu ich monitorowania i aktualizacji. Określa priorytety gospodarcze w obszarze B+R+I, których rozwój zapewni tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych.
      Krajowa inteligentna specjalizacja jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze.
      1. Zdrowe społeczeństwo ,
        - Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne,
        - Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej,
        - Wytwarzanie produktów leczniczych.
      2. Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa:
        - Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego.
        - Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji).
      3. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska:
        - Zrównoważona energetyka.
        - Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.
        - Inteligentne i energooszczędne budownictwo.
        - Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku.
      4. Surowce naturalne i gospodarka odpadami,
        - Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów,
        - Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)..
        - Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie.
      5. Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym):
        - Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty.
        - Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe.
        - Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne.
        - Elektronika oparta na polimerach przewodzących.
        - Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych.
        - Optoelektroniczne systemy i materiały.

      Każde województwo określa własne inteligentne specjalizacje. Opracowywane są specjalne dokumenty, tzw. regionalne strategie innowacji, których integralną część stanowi także wykaz regionalnych inteligentnych specjalizacji.
      Spełnienie wymagań unijnych i przygotowanie strategii rozwoju uwzględniających inteligentną specjalizację jest istotnym wyzwaniem dla regionów. W celu wsparcia regionów w przygotowaniu regionalnych strategii innowacji uwzględniających koncepcję inteligentnej specjalizacji opracowany został przewodnik RIS 3 Guide. Powstał on w ramach Platformy S3.
      Większość regionów wszystkie procedury ma już za sobą. Województwa wyłoniły już swoje inteligentne specjalizacje.
      Wnioskodawcy, którzy będą chcieli realizować przedsięwzięcia w pierwszym celu tematycznym, poświęconym zagadnieniom badawczo – rozwojowym i innowacyjnym, będą musieli wpisywać się w tą koncepcję. Przedsiębiorcy planujący projekty zwiększające konkurencyjność swoich firm będą natomiast mogli skorzystać na tym, że realizują przedsięwzięcia zgodne z inteligentnymi specjalizacjami. Projekty w trzecim celu tematycznym będą bowiem przewidywać dodatkowe punkty przy wyborze wniosków, jeśli będą one zgodne z koncepcją inteligentnej specjalizacji.

        Bezpośredni link do zagadnienia:
        https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_dotyczace_naborow_do_wszystkich_osi_priorytetowych_rpo_wsl_2014_2020

        Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-066/16 w ramach Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, które odbyło się 22 czerwca 2016 r.

        Pytanie 2.
        Zlecanie usług merytorycznych
        Zlecenie usługi merytorycznej w ramach projektu oznacza powierzenie wykonawcom zewnętrznym, nie będącym personelem projektu, realizacji działań merytorycznych przewidzianych w ramach danego projektu, np. zlecenie usługi szkoleniowej. Taką usługą nie jest, np. zakup pojedynczych towarów lub usług np. cateringowych lub hotelowych, angażowanie personelu projektu.

        Wartość wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych w ramach projektu nie powinna przekraczać 30% wartości projektu chyba, że jest to uzasadnione specyfiką projektu i zostało wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu.
        Faktyczną realizację zleconej usługi merytorycznej należy udokumentować zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, np. poprzez pisemny protokół odbioru zadania, przyjęcia wykonanych prac, itp.

        Nie jest kwalifikowalne zlecenie usługi merytorycznej przez beneficjenta partnerom projektu i odwrotnie.
        Należy zwrócić uwagę, iż nie można zlecić osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą usługi merytorycznej, gdyż osoba ta będzie stanowić personel projektu.

        Pytanie 1. Program Aktywizacja i Integracja
        Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja są kierowani bezrobotni, dla których ustalony jest profil pomocy III, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujący kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej. PAI jest realizowany przez PUP działający we współpracy z OPS lub podmiotami prowadzącymi działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Realizacja PAI przez OPS odbywa się na podstawie porozumienia o realizacji programu zawartego z PUP. W przypadku niezawarcia z OPS porozumienia o realizacji programu, PUP w ramach Funduszu Pracy może zlecić realizację działań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych podmiotom prowadzącym działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Realizacja działań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych odbywa się na podstawie umowy. Realizacja PAI odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych mogą być realizowane przez ośrodek pomocy społecznej, podmioty zatrudnienia socjalnego prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty prowadzące działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Działania społeczne, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, mogą być realizowane w szczególności poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia, w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo. Natomiast działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych realizowane są przez powiatowy urząd pracy w ramach prac społecznie użytecznych. Kierunkowe wytyczne dotyczące realizacji PAI znajdują się pod adresem http://mcpefs.nazwa.pl/upload/File/ops_pup/pai_wytyczne.pdf.
        Dodatkowo należy jasno wskazać we wniosku o dofinansowanie (C.1. ZADANIA W PROJEKCIE (ZAKRES RZECZOWY i C.2. ZAKRES FINANSOWY), iż osoby z III profilem będą korzystały ze wsparcia w ramach PAI. Należy wskazać liczbę osób dla których przewidywana jest taka forma wsparcia. Ze względu na specyfikę PAI należy przeanalizować dobór partnerów w projekcie oraz możliwość zawarcia porozumień z instytucjami zaangażowanymi w realizację programu.
        Dodatkowo należy pamiętać, iż osobom bezrobotnym z III profilem można zaproponować zamiast wsparcia w postaci PAI usługi proponowane przez CIS/KIS. Usługi realizowane przez CIS i KIS są uznawane za kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującą integrację społeczną i zawodową.

        W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi realizacji wskaźnika kwalifikacji w ramach konkursu, informujemy, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało aktualizację materiału dotyczącego uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dokumenty znajdujdują się TUTAJ

         Bezpośredni link do zagadnienia:
         https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poddzialanie_9_1_5_29_06_2016

         Pytanie 27. Jednym ze wskaźników rezultatu bezpośredniego (obligatoryjnym) jest liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. Uczestnikami Projektu w naszym przypadku będzie 20 osób upośledzeniem umysłowym z DPS.  Potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych (formalnie) jest zdanie egzaminu zewnętrznego przeprowadzonego przez Komisję OKE.

         W przypadku naszych potencjalnych Uczestników Projektu, możemy pisać o zdobyciu kwalifikacji w takich zawodach jak np.: pokojówka, pracownik gospodarczy, czy pomoc kuchenna. Jednakże nawet w takich zawodach,  osoby te nie zdadzą egzaminu zewnętrznego, ponieważ mimo, iż z częścią  praktyczną są one w stanie sobie poradzić, tak z częścią teoretyczną nie (osoby nie potrafią złożyć nawet podpisu –problemy z pisaniem). Moje pytanie: Czy w przypadku naszych potencjalnych Uczestników Projektów jest wymagany egzamin zewnętrzny przeprowadzony np. przez OKE jako formalne potwierdzenie kwalifikacji? Czy te osoby mogą być w jakiś sposób potraktowane uprzywilejowanie? tzn. np. potwierdzenie kwalifikacji zawodowych nie będzie musiało wiązać z egzaminem zewnętrznym. Czy przy ocenie merytorycznej będą Państwo na to zwracać uwagę?
         W przypadku wymienionych zawodów oraz ze względu na wskazany opis sytuacji, należy przeanalizować, czy w omawianym przypadku będziemy mieli do czynienia z potwierdzeniem formalnego wyniku oceny i walidacji, świadczącego o ewentualnym uzyskaniu kwalifikacji w rozumieniu definicji wskaźnika: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu . Należy jednocześnie mieć na uwadze, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, wskaźniki rezultatu bezpośredniego i produktu należy stosować z uwzględnieniem charakteru grupy docelowej oraz typu wsparcia zaplanowanych w danym projekcie. Wobec powyższego oraz w związku z opisem sytuacji w planowanym projekcie tj. specyfiką oraz możliwościami i ograniczeniami wskazanej grupy docelowej, sugeruje się, aby nie ujmować wykazanych potencjalnych uczestników projektu do przedmiotowego wskaźnika.

         Pomiar dot. uzyskania kwalifikacji po opuszczeniu programu zgodnie z definicją przedmiotowego wskaźnika, rozumie się jako liczbę osób, które otrzymały wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego i uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu projektu. Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. Źródło: Komisja Europejska, Europejskie Ramy Kwalifikacji http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htm. Sformułowania zapisane kursywą są identyczne z definicją Europejskich Ram Kwalifikacji. Wskaźnik ten może być rozbity między poziomami ISCED i EQF, przy czym rejestruje się najwyższy osiągnięty wynik. Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje osiągnięte w wyniku operacji Europejskiego Funduszu Społecznego. Powinny one być zgłaszane tylko raz dla uczestnika/projektu.

         Pytanie 26. Skierowanie do WTZ. Praktyka w obecnie funkcjonujących Warsztatach Terapii Zajęciowej wygląda tak, że uczestnik (osoba niepełnosprawna) trafia do WTZ-u po wcześniejszym uzyskaniu skierowania z UM. Czy uczestnicy projektu również powinni posiadać takie skierowanie do WTZ czy wystarczy orzeczenie o niepełnosprawności?
         Beneficjent jest zobowiązany przede wszystkim do realizacji projektu zgodnie z obowiązującym prawem tj. na podstawie aktów normatywnych prawa krajowego. Jednocześnie należy realizować wszystkie zadania i działania zaplanowane w projekcie, zgodnie z obowiązującymi u Beneficjenta zasadami i regulacjami w przedmiotowym zakresie.

         Pytanie 25. Partnerstwo. „Fundacja X ” jest właścicielem „WTZ sp. Z o.o.” z oddziałami w 2 miastach (2 ośrodki WTZ). WTZ sp. z o.o. jako osobny podmiot prawny będzie wnioskodawcą w ramach konkursu 9.1.5. Czy może złożyć wniosek z „Fundacją X ”?
         Zgodnie z zapisami pkt 1.7.9 Regulaminu konkursu: „…nie może zostać zawarte partnerstwo obejmujące podmioty, które mają którekolwiek z następujących relacji ze sobą nawzajem i nie istnieje możliwość nawiązania równoprawnych relacji:

         1.jeden z podmiotów posiada samodzielnie lub łącznie z jednym lub więcej podmiotami, z którymi jest powiązany w rozumieniu niniejszego akapitu, powyżej 50% kapitału drugiego podmiotu (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą), przy czym wszyscy partnerzy projektu traktowani są łącznie jako strona partnerstwa, która łącznie nie może posiadać powyżej 50% kapitału drugiej strony partnerstwa, czyli lidera projektu;
         2.jeden z podmiotów ma większość praw głosu w drugim podmiocie;
         3.jeden z podmiotów, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem drugiego podmiotu kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi akcjonariuszami lub wspólnikami drugiego podmiotu, większość praw głosu akcjonariuszy lub wspólników w drugim podmiocie;
         4.jeden z podmiotów ma prawo powoływać lub odwoływać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego drugiego podmiotu;
         5.jeden z podmiotów ma prawo wywierać dominujący wpływ na drugi podmiot na mocy umowy zawartej z tym podmiotem lub postanowień w akcie założycielskim lub umowie spółki lub statucie drugiego podmiotu (dotyczy to również prawa wywierania wpływu poprzez powiązania osobowe istniejące między podmiotami mającymi wejść w skład partnerstwa).

         Pytanie 24. W jakich godzinach mogą być realizowane zajęcia w ramach projektu w konkursie 9.1.5?
         Obecnie uczestnicy WTZ-ów przebywają na regularnych zajęciach w ośrodku przez 7h dziennie. Są to osoby niedowidzące ze sprzężoną niepełnosprawnością w przeważającej większości. Wg. Regulaminu WTZ powinien trafiać do obecnych podopiecznych z nową ofertą ukierunkowaną na aktywizację zawodową. Czy to oznacza, że uczestnicy WTZ-u powinni brać udział w projekcie „po godzinach”? Czyli czas ich pobytu w ośrodku WTZ wydłuża się np. z 7 do 9h, bo 7h trwa ich regularna terapia + zajęcia w projekcie np. 2h.
         Godziny odbywania i realizacji zajęć oraz pozostałych form wsparcia zaplanowanych przez Wnioskodawcę w projekcie leżą w gestii Beneficjenta i powinny wynikać ze specyfiki, możliwości oraz charakterystyki grupy docelowej projektu. IOK nie ogranicza i nie narzuca w żadnym wypadku czasu i terminów świadczenia wsparcia w ramach projektu. Należy jednocześnie pamiętać, iż zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, wsparcie w ramach WTZ odbywać się może poprzez:
         a.  wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ;
         b. wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji obowiązkowo ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej.

         Pytanie 23. Planujemy utworzyć Klub Integracji Społecznej w partnerstwie z PUP. Jednym z działań będzie uruchomienie dla uczestników PAI - czy świadczenia płacone uczestnikowi z tytułu skierowania na prace społeczne użyteczne w ramach PAI mogą być opłacane ze środków projektu, czy też muszą być wypłacane tak jak przewidują przepisy prawa ze środków Funduszu Pracy oraz budżetu gminy?
         Realizacja projektów w tym działań dotyczących finansowania Programu Aktywizacja i Integracja, w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, powinna się odbywać zgodnie przepisami prawa krajowego w powyższym zakresie.

         Pytanie 22. Jeżeli świadczenia dla uczestników prac społecznie użytecznych będą płacone przez PUP i gminę, to czy mogą one stanowić wkład własny do projektu. Taki sam problem powstaje przy założeniu, że skierujemy uczestników KIS na staż - zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Czy stypendium stażowe musi być płacone ze środków PUP, czy może być płacone ze środków projektu. Jeżeli stypendium stażowe będzie płacone ze środków projektu, to czy może stanowić wkład własny do projektu.
         Świadczenia dla uczestników prac społecznie użytecznych płacone przez PUP i gminę mogą stanowić wkład własny do projektu. Zgodnie z Regulaminem konkursu wkład własny to środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną wnioskodawcy przekazane w formie dofinansowania. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wkład własny beneficjenta jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie, przy czym to beneficjent określa formę wniesienia wkładu własnego.

         Pytanie 21. Uczestnikiem Klubu Integracji Społecznej można zostać na podstawie kontraktu sporządzonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, która mówi, że kontrakt socjalny zawierany jest przez pracownika socjalnego zatrudnionego w ośrodku pomocy społecznej. Budzi naszą wątpliwość, czy kontrakt socjalny z osobą skierowaną do KIS musi zostać zawarty przez pracownika socjalnego, który zatrudniony jest w ops na umowę o pracę. Czy też taki pracownik może zawierać kontrakt w ramach umowy zlecenie zawartej już bezpośrednio z organizacją pozarządową (w ramach swojego prywatnego czasu).
         Beneficjenci realizujący projekty w ramach RPO WSL 2014-2020 powinni postępować zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności z ustawami i rozporządzeniami. Mając powyższe na uwadze, Beneficjent rekrutując uczestników projektu do udziału w Klubie Integracji Społecznej powinien stosować się do zapisów obowiązującej w tym zakresie ustawy.

         Pytanie 20. Jedna z prowadzonych przez Powiat szkół (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gminie A) chce przystąpić jako partner do w/w działania ze Stowarzyszeniem, które będzie Beneficjentem. Projekt ma być realizowany od 01.05.2016 r. i trwać do końca 2017.W szkole planowane są warsztaty dla osób biorących udział w projekcie. Problem, który rozważamy dotyczy rozliczania projektu, gdyż od 01.09.2016 roku planowana jest zmiana organizacyjna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gminie A. Zostanie rozwiązany Zespół i zlikwidowane Technikum. Pozostanie Zasadnicza Szkoła Zawodowa w A, która zostanie włączona do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mieście B, jednakże nadal Zasadnicza szkoła Zawodowa w A będzie funkcjonować w tym samym budynku (szkoła będzie więc funkcjonować pod inną nazwą
         i REGON-em). Czy wobec powyższej sytuacji, istnieje zagrożenie projektu wynikające z faktu, iż Beneficjent będzie otrzymywał faktury z nowym REGON-em i pod inną nazwą (czy mogą wystąpić problemy np. z rozliczeniem).
         Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Instytucji Zarządzającej o zmianie nazwy Partnera  podczas realizacji projektu, celem wprowadzenia zmiany do projektu, która będzie skutkowała zmianą wniosku o dofinansowanie oraz aneksem do Umowy o dofinansowanie. Niemniej jednak, powyższa sytuacja nie stanowi zagrożenia dla realizacji projektu.

         Pytanie 19. W ramach projektu planujemy m.in. wsparcie szkoleniowe dla os. niepełnosprawnych sensorycznie. Czy uzasadniona będzie organizacja szkolenia Prawo Jazdy kat. B dla osób głuchych /słabosłyszących w sytuacji w której, w świetle obowiązującego prawa osoby te nie mogą zostać kierowcami zawodowymi? Docelowo osoby te będą wykorzystywać uprawnienia do kierowania pojazdami w swojej pracy, jednak nie będą wykonywać zawodu kierowcy.
         Ogłoszony konkurs jest odpowiedzią na realizację celu szczegółowego dla Poddziałania 9.1.5 w ramach RPO WSL 2014-2020 tj. wzrostu zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadania i działania zaplanowane w ramach realizacji przyszłych projektów nie muszą być skierowane wyłącznie na zdobycie kwalifikacji zawodowych przez wszystkich uczestników wsparcia, jednakże powinny przyczyniać się do poprawy sytuacji społeczno-zawodowej, w tym także m.in. nabywania uprawnień przydatnych w zakresie poszukiwania pracy lub zdobywania zatrudnienia. Wobec powyższego nie ma obowiązku żeby osoby, które w ramach projektu uzyskają uprawnienia do kierowania pojazdami, musiały pracować jako zawodowi kierowcy. Zaplanowane wsparcie powinno wynikać z zapotrzebowania grupy docelowej projektu oraz przekładać się na realizację celów projektu oraz celu dla Poddziałania 9.1.5.

         Pytanie 18. W ramach tego samego projektu planuje się organizację szkoleń z języka polskiego dla osób głuchych i słabosłyszących. Od najmłodszych lat osoby te są uczone języka migowego, nie znają języka polskiego bądź znają go na niskim poziomie, stąd bariery komunikacyjne i ograniczone możliwości zatrudnienia. Z naszych informacji wynika, iż obywatele polski mieszkający na terenie polski nie mogą zdawać egzaminów językowych z języka polskiego. Czy organizacja egzaminu przez zewnętrzne centrum językowe, które kształci obcokrajowców będzie spełniać kryteria konkursu. Jaki certyfikat będzie najodpowiedniejszy?
         Organizacja szkoleń z języka polskiego dla głuchych i słabosłyszących, jako zaplanowane wsparcie dla uczestników projektu oraz organizacja egzaminu przez zewnętrzne centrum językowe nie stanowi o spełnieniu bądź niespełnieniu kryteriów konkursu. Ogólne i szczegółowe kryteria wyboru projektów zostały opisane w punkcie 3 Regulaminu przedmiotowego konkursu. Wobec powyższego pytanie dotyczy kwestii związanej z wymaganymi wskaźnikami określonymi dla przedmiotowego konkursu, a nie kryteriów wyboru projektu. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, wskaźniki rezultatu bezpośredniego i produktu należy stosować z uwzględnieniem charakteru grupy docelowej oraz typu wsparcia zaplanowanych w danym projekcie. Powyższy zapis świadczy o możliwości podjęcia autonomicznej decyzji przez Beneficjenta w zakresie realizacji osiągnięcia wartości poszczególnych wskaźników określonych dla konkursu adekwatnych do możliwości i oczekiwać potencjalnych uczestników projektu oraz zaplanowanych dla nich działań.

         W związku z powyższymi zapisami, należy zaplanować i zrealizować projekt zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie konkursu, mając jednocześnie na względzie definicje poszczególnych wskaźników, określone w załączniku nr 2 - Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

         Pytanie 17. W konkursie określono kryterium dodatkowe Projekt będzie wykorzystywał konkretne, pozytywnie zweryfikowane produkty w ramach projektów innowacyjnych Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 2004-2006 lub PO KL 2007-2013 oraz projektów systemowych w ramach komponentu centralnego PO KL, których opisy są dostępne m.in. na stronach: http://www.equal.org.pl oraz http://kiw-pokl.org.pl. Do planowanego projektu chcielibyśmy wykorzystać produkt figurujący na wymienionej stronie wypracowany w ramach POKL 2007-2013, niemniej będący typem ponadnarodowym. Zasadniczo, zgodnie z opisem regulaminu, wnioskodawca w treści wniosku wskaże nazwę projektu oraz opis produktu/rezultatu/modelu/rozwiązania zgodnie z informacjami umieszczonymi m.in. na stronach http://www.equal.org.pl lub http://kiw-pokl.org.pl oraz szczegółowo uzasadni wykorzystanie wypracowanych wcześniej rozwiązań w przedmiotowym projekcie. Czy wówczas możliwe będzie uzyskanie punktów za przedmiotowe kryterium?
         W związku z zapisami definicji, dotyczącej kryterium dodatkowego odnoszącego się do wykorzystania przez beneficjentów konkretnych, pozytywnie zweryfikowanych produktów w ramach projektów innowacyjnych Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 2004-2006 lub Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz projektów systemowych w ramach komponentu centralnego PO KL, IOK przychyla się także do wykorzystania produktów projektów innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym oraz wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL. Jednocześnie koniecznym jest zastosowanie pozytywnie zweryfikowanych produktów wymienionych projektów, których opisy znajdują się na stronach http://www.equal.org.pl lub http://kiw-pokl.org.pl.

         Pytanie 16. WTZ-ty finansowane  są ze środków PFRON i środków powiatu. Zajęcia dla uczestników projektu prowadzone będą w salach WTZ-tu obecnie utrzymywanych z tego dofinansowania, podobnie jak bieżąca działalność. Czy koszt sal w których będą się odbywać zajęcia dla osób z projektu, można wpisać jako wkład własny?
         Zgodnie z regulaminem konkursu wkład własny to środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczony przez Wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków i nie zostaną wnioskodawcy przekazane w formie dofinansowania, przy czym wkładem własnym w całości lub w części może być wkład niepieniężny wnoszony przez beneficjenta ze składników jego majątku lub majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie.

         Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków (…) warunkiem uznania wkładu niepieniężnego za kwalifikowany jest należyte potwierdzenie jego wartości dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom, nieprzekraczanie stawek rynkowych oraz możliwość weryfikacji wartości i dostarczenia wkładu niepieniężnego w zadeklarowanej formie.

         Pytanie 15. Zakładamy, że zostaną w projekcie utworzone nowe miejsca, które następnie muszą zostać utrzymane przez np. okres 24 miesięcy po zakończeniu finansowania w ramach projektu 9.1.5. Czy utrzymanie tych miejsc może być pokrywane (dotowane) z innych dotacji (np. tak jak dotychczasowa działalność WTZ-tu z PFRON i środków powiatu)?
         Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz regulaminem konkursu Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu podmiotów po zakończeniu realizacji projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. Trwałość tę należy rozumieć jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług.

         Jednocześnie należy pamiętać, że w ramach przedmiotowego konkursu nie jest możliwe tworzenie nowych WTZ i ZAZ, a zobowiązanie do zachowania trwałości po zakończeniu realizacji projektu dotyczy wyłącznie utworzonych w ramach projektu podmiotów.

         Ponadto zgodnie z zapisami SZOOP 2014-2020 to Wnioskodawca jest zobowiązany do posiadania strategii/planu finansowania podmiotu po zakończeniu finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

         Pytanie 14. Czy koszt dowozu osób niepełnosprawnych do WTZ-u w ramach projektu będzie wydatkiem bezpośrednim kwalifikowalnym?

         Czy koszt dojazdu np. opiekuna, trenera pracy do osoby niepełnosprawnej będzie wydatkiem bezpośrednim kwalifikowalnym?
         Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków (…) ocena kwalifkowalności poniesionego wydatku dokonywania jest przede wszystkim w trakcie realizacji projektu, poprzez weryfikację wniosków o płatność oraz w trakcie kontroli projektu.

         Niemniej już na etapie oceny wniosku o dofinansowanie dokonywana jest ocena kwalifikowalności planowanych wydatków. Mając na uwadze zapisy w/w Wytycznych wydatek można uznać za kwalifikowany pod warunkiem, iż spełnia łącznie min. następujące warunki – jest niezbędny do realizacji celów projektu, został poniesiony w związku z jego realizacją oraz został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

         W związku z powyższym zarówno dowóz osób niepełnosprawnych do WTZ-tu jak i dojazdy opiekuna, trenera pracy do osoby niepełnosprawnej będą mogły zostać uznane za koszty bezpośrednie kwalifikowane pod warunkiem wykazania, iż są one niezbędne dla realizacji zadania merytorycznego i w sposób nie budzący wątpliwości wpływają na realizację celu projektu oraz obligatoryjnych dla programu wskaźników.

         Pytanie 13. Nowe zajęcia dla niepełnosprawnych. Planowane jest w ramach kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych wprowadzenie zajęć informatyczno-introligatorskich w WTZ-cie i na potrzeby tych zajęć wyposażenie Sali w odpowiedni sprzęt.
         Czy zajęcia informatyczne dla podopiecznych WTZ-u (osób ze sprzężoną niepełnosprawnością) muszą być prowadzone przez jednostki certyfikowane? Czy są jakieś wymogi, obostrzenia, które należy spełnić w zakresie przygotowywania zajęć/programu aktywizującego społecznie i zawodowo obecnych uczestników WTZ-u (jest to nowa oferta dla obecnych uczestników WTZ-u)?
         IZ RPO nie wprowadza dodatkowych wymogów dotyczących przygotowania nowej oferty zajęć dla niepełnosprawnych w postaci usług aktywnej integracji., poza wskazanymi w regulaminie konkursu.

         Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu Beneficjent prowadzi aktywizację społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami poprzez:
         1. wykorzystanie usług aktywnej integracji, w szczególności usług asystenckich, usług trenera pracy lub innych umożliwiających uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia i nabywanie nowych umiejętności społecznych i zawodowych, pozwalających uzyskać i utrzymać zatrudnienie, w szczególności w początkowym okresie;
         2. usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS;
         3. usługi aktywnej integracji w ramach WTZ i ZAZ.

         Beneficjent zapewnia jednocześnie, iż działania w ramach WTZ odbywają się poprzez wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ lub wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji. Wszystkie podejmowane działania obowiązkowo ukierunkowane powinny być na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej.

          Pytanie 12. Czy potwierdzeniem nabycia kwalifikacji może być opinia specjalisty potwierdzająca nabycie umiejętności?
         Beneficjent planując działania w projekcie powinien mieć na uwadze konieczność realizacji obligatoryjnych dla konkursu wskaźników, min. wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. Przy czym zgodnie z załącznikiem do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na  lata 2014-2020 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych: „Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Wskaźnik mierzony do jednego miesiąca od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie”.

         Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wyrażonym w piśmie nr DZF.VI.8630.32.2015.MKr.1 z dn. 09.07.2015r., uczestnika można uwzględnić we wskaźniku, jeżeli zda formalny egzamin potwierdzający zdobyte kwalifikacje. Uczestnicy, którzy po ukończeniu kursu otrzymają jedynie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nie będą mogły być ujmowane w powyższym wskaźniku. Ponadto egzamin musi zostać przeprowadzony przez uprawnioną do tego instytucję. Zdanie egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego przez organizatora i otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu, nie jest tożsame z uzyskaniem kwalifikacji.

         W związku z powyższym opinia specjalisty również nie może stanowić przesłanki do uznania nabycia kwalifikacji przez uczestnika projektu.

         Pytanie 11. Kiedy i w jaki sposób należy dokonać pomiaru wskaźników, w szczególności efektywności zatrudnieniowej; w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 podrozdz. 4.7 pkt. 8 „Kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej jest weryfikowane w terminie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, rozumianego zgodnie z pkt. 3 lit. b.”, natomiast w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 moment pomiaru wskaźnika Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie „(...) mierzone są do 4 tygodni od zakończenia udziału przez uczestnika w projekcie"?
         Efektywność społeczno-zatrudnieniowa jest pojęciem zdefiniowanym w Wytycznych i została określona przez IZ jako kryterium dostępu i nie jest tożsama ze  wskaźnikiem Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie. Moment pomiaru wskaźnika Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie to podjęcie zatrudnienia w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie.

         Przykład: osoba, która podjęła pracę 1 tydzień po zakończeniu udziału w projekcie i straciła zatrudnienie 3 tygodnie po zakończeniu udziału w projekcie powinna zostać wliczona do wskaźnika rezultatu bezpośredniego jako zatrudniona po opuszczeniu programu.

         Do wskaźnika należy wliczyć wszystkie osoby, które zakończyły udział w projekcie zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego (…), tj. osoby, które:

         1. zakończyły udział zgodnie z założeniami projektu (zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia),
         2. przerwały udział w projekcie przed zakończeniem zaplanowanych dla nich form wsparcia (w tym np. w wyniku podjęcia pracy).

         Natomiast efektywność społeczno-zatrudnieniowa mierzona jest w okresie do 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie i zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej należy wliczyć wszystkie osoby, które:

         1. zakończyły udział zgodnie z założeniami projektu (zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia).
         2. przerwały udział w projekcie przed zakończeniem zaplanowanych dla nich form wsparcia wyłącznie w wyniku podjęcia pracy.

         Proszę zwrócić uwagę więc na fakt, iż w ramach efektywności społeczno –zatrudnieniowej bierzemy pod uwagę osoby, które zakończyły udział oraz tylko te, które przerwały udział w projekcie w wyniku podjęcia pracy, natomiast w ramach wskaźnika  bierzemy pod uwagę wszystkie osoby tzn. te które zakończyły i przerwały w związku podjęciem pracy, ale tez innych powodów niż podjęcie pracy.

         Pytanie 10. Czy jest możliwość realizacji projektu na niższą kwotę bez partnera, tj. do 44 tys. zł, bo taki mieliśmy zeszłoroczny obrót? Czy
         w związku z minimalną wartością projektu, musimy pozyskać partnera?
         Minimalna wartość projektu, tj. 100 tys. zł została ustalona w dokumencie Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych, nie ma więc możliwości realizacji projektu na mniejszą niż wskazana w powyższym dokumencie wartość.
         Konieczność pozyskania partnera do projektu realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej Integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym wynika z treści kryteriów szczegółowych, przyjętych dla przedmiotowego konkursu przez Komitet Monitorujący. Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu, którego spełnienie warunkuje pozytywną ocenę wniosku, projektodawca musi realizować projekt w partnerstwie.

         Pytanie 9. W ramach konkursu 9.1.5 organizacja pozarządowa może realizować projekt i udzielać wsparcia dla grup docelowych określonych w regulaminie bez konieczności tworzenia podmiotów typu CIS, KIS, ZAZ?
         Konkurs jest odpowiedzią na realizację celu szczegółowego dla Poddziałania 9.1.5 w ramach RPO WSL 2014-2020 tj. wzrostu zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania zaplanowane w ramach projektu powinny przyczyniać się do poprawy sytuacji społeczno-zawodowej uczestników, a zaplanowane wsparcie powinno wynikać z zapotrzebowania grupy docelowej projektu oraz przekładać się na realizację celów projektu oraz celu dla Poddziałania 9.1.5. Wskazane w regulaminie konkursu typy operacji stanowią katalog możliwych do zastosowania typów operacji. Projektodawca nie ma obowiązku zastosowania wszystkich z nich w ramach planowanego projektu.

         Pytanie 8. Czy otoczenie osób niepełnosprawnych (rodzice, prawni opiekunowie) mogą być uwzględnieni jako uczestnicy spotkań integracyjnych w ramach aktywnej integracji?
         Jeżeli wskazane osoby (otoczenie osób z niepełnosprawnością: rodzice, prawni opiekunowie) będą stanowić grupę docelową, to mogą być ponoszone wydatki związane z ich udziałem w spotkaniach integracyjnych. Natomiast jeśli nie będą ostatecznymi odbiorcami wsparcia, co do zasady nie powinno się ponosić dodatkowych kosztów związanych z ich udziałem podczas realizowanych form wsparcia w projekcie.

         Pytanie 7. Czy psycholog/doradca przeprowadzający diagnozę ON oraz prowadzący ON w trakcie realizacji Indywidualnego Programu Rehabilitacji może w czasie świadczonej pracy dla projektu prowadzić konsultacje z rodzicami/opiekunami?
         Jeżeli opisana sytuacja została wskazana we wniosku o dofinansowanie projektu oraz wynika z uzasadnienia potrzeby realizacji zaplanowanych działań w projekcie, to możliwe jest powyższe działanie. Jednocześnie należy przeanalizować czy rodzice/opiekunowie nie będą stanowić przedstawicieli grupy docelowej projektu tj. np. otoczenia osób z niepełnosprawnościami i czy w związku z konsultacjami będą ponoszone określone, dodatkowe wydatki. Zgodnie z definicją uczestnika projektu, zawartą w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, „Uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna bez względu na wiek lub podmiot bezpośrednio korzystający z interwencji EFS.(…); Bezpośrednie wsparcie uczestnika to wsparcie, na które zostały przeznaczone określone środki, świadczone na rzecz konkretnej osoby/podmiotu, prowadzące do uzyskania korzyści przez uczestnika (np. nabycia kompetencji, podjęcia zatrudnienia).”

         Pytanie 6. Aby zakwalifikować uczestników projektu do odpowiedniego rodzaju warsztatów prowadzona będzie wraz z procesem rekrutacji diagnoza predyspozycji – czy zadanie rekrutacja w tym wypadku można ująć w kosztach bezpośrednich?
         Wydatki związane z procesem rekrutacji mogą być ponoszone w ramach kosztów bezpośrednich, wyłącznie w przypadku, gdy stanowią cześć szerszych działań skierowanych dla uczestników projektu, związanych bezpośrednio ze wsparciem merytorycznym grupy docelowej np. diagnoza predyspozycji czy realizacja ścieżki reintegracji ostatecznych odbiorców wsparcia.

         Pytanie 5. Jeżeli kadra kierownicza będzie personelem merytorycznym (trenerem), czy można uwzględnić jako koszt kwalifikowalny w kosztach bezpośrednich -rodzaj finansowania w projekcie, jako dodatek motywacyjny określony w:
         Załącznik do Uchwały Nr XXXII/378/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 marca 2009r. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach,…:
         Dodatek motywacyjny

         §2
         1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole może być przyznany dodatek motywacyjny.

         2. Wysokość dodatku motywacyjnego wynosi:

         1) dla nauczyciela od 50 zł do - 400 zł. miesięcznie;

         2) dla nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora lub wicedyrektora od 50 zł do - 500 zł miesięcznie.
         3.W razie realizacji przez daną szkołę lub placówkę projektu finansowanego lub współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków finansowych niepodlegających zwrotowi, wysokość dodatku motywacyjnego dla osób, o których mowa w ust. 2 zaangażowanych w realizację tego projektu, może być wyższa niż kwota określona w ust. 2, o ile środki na zwiększony dodatek motywacyjny pochodzą z tych źródeł. Dodatek ten może wynosić maksymalnie 1.500 zł miesięcznie.
         Zgodnie z opisem uzasadnienia, wskazanego we wniosku o dofinansowanie projektu (w tym zakresem obowiązków personelu projektu, który świadczy wsparcie na rzecz uczestników projektu w ramach zadań merytorycznych), możliwe jest finansowanie w ramach projektu dodatków do wynagrodzenia dla określonych osób (bez względu na funkcje i role pełniące na co dzień w swoich instytucjach); Należy jednocześnie kwalifikować opisane wydatki, wyłącznie będąc w zgodzie z obowiązującym prawem krajowym oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

         Pytanie 4. Partnerem wnioskodawcy będzie szkoła - jednostka Powiatu nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca własny regon i upoważnienie dla dyrektora do reprezentacji Powiatu- czyje dane należy wpisać do wniosku: Powiatu czy jednostki? W „Instrukcji wypełniania wniosku …” strona 6 opisano jedynie przypadek wnioskodawcy, który powierza realizację projektu.
         Jako partnera projektu, w związku z opisaną sytuacją, należy wskazać we wniosku o dofinansowanie projektu podmiot posiadający osobowość prawną czyli powiat. Jednocześnie przypomina się ,iż zgodnie z punktem 1.3.1 Regulaminu konkursu RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne są wyłączone z podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, wobec czego mogą być jedynie partnerem w projekcie.

         Pytanie 3. Punkt E.2 Wskaźniki rezultatu, Rodzaj: kluczowe: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. W jaki sposób zrealizować ten wskaźnik skoro: Kwalifikacje w zawodzie, które mogą być kształcone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, wskazane są w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 stycznia 2011 r. (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2012, poz. 7) i potwierdzeniem ich ukończenia jest świadectwo/dyplom. W wykazie jest tylko jedna możliwość dla ON w stopniu lekkim: pomoc hotelarska. Osoby z pozostałymi rodzajami niepełnosprawności nie mają takich możliwości.

         Mogą natomiast realizować kursy umiejętności zawodowych i kursy kompetencji ogólnych, które obejmują tylko część tej podstawy. Kursy te potwierdza się zaświadczeniem lub certyfikatem: http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7EE77362

         Rada Ministrów przyjęła 31.03.2015r. założenia do projektu ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji. Dzięki zintegrowanemu systemowi kwalifikacji dyplomy i certyfikaty mają być porównywalne, itd. Niestety ustawa nie weszła w życie i jednocześnie główne narzędzia systemu czyli ośmiopoziomowa Polska Rama Kwalifikacji, która zawiera wymagania dotyczące wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

         Czy powyższe uwarunkowania pozwalają więc jako wskaźnik przyjąć podniesienie kwalifikacji potwierdzone zaświadczeniem/certyfikatem na podstawie ukończenia
         i zrealizowania programu na kursie umiejętności zawodowych, który też będzie sprawdzał poziom uzyskanych umiejętności?
         Należy przeanalizować, czy w Państwa przypadku (zaplanowana grupa docelowa, która ma zostać objęta wsparciem) będziemy mieli do czynienia z potwierdzeniem formalnego wyniku oceny i walidacji, świadczącego o ewentualnym uzyskaniu kwalifikacji w rozumieniu definicji wskaźnika: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. Należy jednocześnie mieć na uwadze, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, wskaźniki rezultatu bezpośredniego i produktu należy stosować z uwzględnieniem charakteru grupy docelowej oraz typów wsparcia zaplanowanych w danym projekcie.

         Pomiar dot. uzyskania kwalifikacji po opuszczeniu programu zgodnie z definicją przedmiotowego wskaźnika, rozumie się jako liczbę osób, które otrzymały wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego i uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu projektu. Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. Źródło: Komisja Europejska, Europejskie Ramy Kwalifikacji http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htm. Sformułowania zapisane kursywą są identyczne z definicją Europejskich Ram Kwalifikacji.

         Wobec powyższego, jak również ze względu na Państwa wątpliwości oraz informacje zawarte w pytaniu, zaleca się wliczanie do opisanego wskaźnika wyłącznie osób, które uzyskają kwalifikacje, w rozumieniu powyższej definicji oraz zgodnych z obowiązującym prawem krajowym w omawianym zakresie. Jednocześnie Projektodawca powinien zawrzeć stosowne informacje we wniosku o dofinansowanie projektu, na podstawie których oceniający będzie w stanie jednoznacznie zweryfikować i ocenić niski poziom założonego do osiągnięcia wskaźnika, wynikający m.in. z charakterystyki grupy docelowej.  

         Pytanie 2. Chciałbym zapytać o spełnienie warunków względem placówki certyfikującej zgodnie z dokumentem "Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego". Jesteśmy placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w ewidencji placówek oświatowych. Od kilku lat prowadzimy system certyfikacji dla kwalifikacji w danym zawodzie np. florysty. Posiadamy wewnętrzne dokumenty określające zasady certyfikacji dla danych kwalifikacji, przez certyfikację rozumie się poświadczenie, sprawdzonych w trybie egzaminów, kwalifikacji nabytych w zakresie danego zawodu/specjalizacji. Certyfikacja obejmuje kilka poziomów kształcenia, których zakończenie wynikiem pozytywnym stanowi podstawę potwierdzenia kwalifikacji. Rozróżnia się certyfikacje dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych.

         Czy wskazana wyżej walidacja i certyfikacja prowadzona przez firmę może zostać uznana za spełnienie wymagań walidacji i certyfikacji określonych w dokumencie "Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych
         z Europejskiego Funduszu Społecznego"?

         Wnioskodawca jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego i praktycznego wpisaną do ewidencji placówek oświatowych prowadzoną zgodnie z ustawą o oświacie. Wedle Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, niepubliczne centra kształcenia ustawicznego i praktycznego jako placówki oświatowe są uprawnione do organizacji rożnego rodzaju kursów wymienionych w rozporządzeniu, potwierdzających nabycie kwalifikacji, które zakończone są egzaminem do przeprowadzenia którego uprawniona jest placówka oświatowa, taka jak Wnioskodawca, prowadzonym przez placówkę, a po jego zdaniu na odpowiednim poziomie, placówka może wydać kursantowi zaświadczenie
         o ukończeniu kursu na druku MEN, którego wzór jest załączony do w/w Rozporządzenia MEN.

         Czy w opisanym przypadku Wnioskodawca spełni warunek uzyskania przez uczestnika kwalifikacji, których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi standardami?
         Zgodnie z dokumentem przygotowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych pt. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinasowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego z uwagi na trwające prace nad zintegrowanym systemem kwalifikacji, nie jest możliwe wskazanie zamkniętej listy instytucji certyfikujących lub walidujących oraz samych kwalifikacji. Mając powyższe na względzie do czasu przyjęcia ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, należy każdorazowo brać pod uwagę przesłanki wskazane w ww. dokumencie tj. walidację, certyfikację oraz fakt, że certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży.

         Biorąc pod uwagę fakt, iż Państwa placówka kształcenia ustawicznego jest wpisana w ewidencję placówek oświatowych i jest uprawniona do organizacji rożnego rodzaju kursów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, potwierdzających nabycie kwalifikacji, posiadają Państwo system certyfikacji dla kwalifikacji w poszczególnych zawodach, a także wydają Państwo formalny dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji, w opinii IZ RPO WSL przesłanki walidacji oraz certyfikacji zostały spełnione. Istotne jest również, aby w przypadku gdy placówka pełni funkcje instytucji certyfikującej i samodzielnie przeprowadza walidację, procesy walidacji i certyfikacji były odpowiednio rozdzielone.

         Jednocześnie należy mieć na względzie, iż na etapie wyboru projektu spełnienie ww. przesłanek weryfikowane będzie jedynie na podstawie opisu sposobu monitorowania poszczególnych wskaźników, a dopiero na etapie realizacji projektu i jego kontroli będzie możliwa weryfikacja pełnej dokumentacji związanej z osiągnięciem poszczególnych wskaźników w ramach projektu.

         Pytanie 1. W ramach wskaźników projektu z RPO 9.1.5 należy wykazać wskaźnik "Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu" i określić jego wartość docelową. Zgodnie z założeniami dokumentu "Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego", kwalifikacje są rozumiane jako uzyskanie formalnego potwierdzenia przez upoważnioną do tego instytucję. Efektem szkolenia realizowanego w projekcie powinno być nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji. Czy jeżeli w projekcie będą realizowane takie szkolenia, które nie są w stanie zakończyć się przystąpieniem uczestnika do egzaminu i potwierdzeniem formalnym nabycia kwalifikacji (brak instytucji, bądź uznawanych certyfikatów z danego zakresu tematycznego), to Wnioskodawca we wskaźniku "Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu" może określić wartość docelową- 0, a dodatkowo wpisać wskaźnik odnoszący się do osiągniętych kompetencji uczestnika i wykazać wartość docelową zgodną z liczbą osób, które uzyskały kompetencje?
         W Regulaminu konkursu wskazano wskaźniki rezultatu, które zostały przypisane dla konkursu RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15 tj.
         a)          Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu
         b)          Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu;
         c)          Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek);

         Wnioskodawca w części E Wskaźniki określa wartości docelowe wskaźników z uwzględnieniem charakteru grupy docelowej oraz typu wsparcia. W przypadku braku realizacji danego wskaźnika z opisu powinno wynikać jakie są tego przyczyny (grupa docelowa, typ projektu).

         Wnioskodawca nie może dodawać własnych wskaźników np. wskaźnika odnoszącego się do osiągniętych kompetencji, może natomiast opisać dodatkowe efekty realizacji poszczególnych zadań w projekcie w zakresie rzeczowym projektu tj. w C 1.

          

          

          

          

          

          Bezpośredni link do zagadnienia:
          https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_dot__konkursu_rpsl_09_01_05_iz_01_24_03415

          Pytanie 11. W Lokalnym Systemie Informatycznym po wygenerowaniu wniosku o dofinansowanie w pdf wyświetla się informacja, że jest to wydruk próbny. W jaki sposób należy prawidłowo złożyć wniosek o dofinansowanie w odpowiedzi na nabór w ramach 9.1.6?
          Wydruk próbny na wniosku o dofinansowanie pojawia się w sytuacji, jeżeli wniosek został wygenerowany niewłaściwie co oznacza, że zawiera błędy lub nie został pobrany z właściwej sekcji w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI). Aby prawidłowo wygenerować wniosek o dofinansowanie z systemu LSI, a później poprawnie złożyć go do Instytucji Zarządzającej, należy przejść kolejno przez wskazany poniżej schemat postępowania. Po wypełnieniu wszystkich pól we wniosku o dofinansowanie projektu w LSI należy przejść do ostatniej sekcji formularza pn. Podsumowanie projektu które umożliwia wygenerowanie pliku PDF.
          Ikona Podgląd pdf umożliwia wyświetlenie gotowego wniosku w formacie pdf.
          Z kolei ikona Złóż wniosek powoduje zatwierdzenie wszystkich informacji wprowadzonych w danym wniosku. Jeżeli aktywna jest jedynie ikona Podgląd pdf, wniosek zawiera błędy, które wyświetlają się w górnej części sekcji. Suma kontrolna wniosku generuje się po usunięciu wszystkich błędów i kliknięciu ikony Złóż wniosek. Należy pamiętać, iż złożenie wniosku wyłącznie w systemie LSI nie jest uznawane za złożenie wniosku do Instytucji Zarządzającej. Po złożeniu wniosku, kolejnym etapem jest zapisanie pliku pdf. W tym celu należy kliknąć na zakładkę Projekty i odnaleźć właściwy wniosek. Następnie, poprzez kliknięcie na ikonę Pobierz pdf, system pobiera i zapisuje plik w wybranej przez siebie lokalizacji.

          Ostatecznie wniosek w postaci wygenerowanego w systemie pliku pdf z nadanym mu automatycznie numerem oraz sumą kontrolną należy przesłać z wykorzystaniem platform elektronicznych:
          a) Platformy Elektronicznych Usług Publicznych PeUP SEKAP, dostępnej pod adresem: www.sekap.pl lub
          b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, dostępnej pod adresem: epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

          Wniosek musi być podpisany elektronicznie przez Wnioskodawcę (osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w danej Instytucji) w sposób wskazany w Regulaminie naboru. Potwierdzeniem złożenia jest upo, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

          Jednocześnie z uwagi na zgłaszane przez projektodawców problemy w trakcie próby wysłania wniosku o dofinansowanie drogą elektroniczną na platformę ePUAP, IZ RPO rekomenduje korzystanie z platformy SEKAP.

          Szczegółowe instrukcje w jaki sposób korzystać z systemu LSI, a także w jaki sposób złożyć wniosek za pomocą platformy SEKAP znajdują się na stronie internetowej http://rpo.slaskie.pl/czytaj/lokalny_system_informatyczny_2014.

          Pytanie 10. Czy Ośrodki Pomocy Społecznej jako partnerzy w projekcie mogą prowadzić działania szkoleniowe ( np. kurs spawacza, kurs operatora wózka widłowego, kurs na prawo jazdy) i czy takie koszty zostaną uznane za kwalifikowalne?
          Nie. Zgodnie z załącznikiem nr 9 do Umowy pn. Szczegółowe obowiązki Beneficjenta wynikające z realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OPS i PCPR nie mogą samodzielnie wdrażać usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wdrożenie tych usług w ramach projektów ww. jednostek jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, w szczególności:
          • PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności w ramach Programu Aktywizacja i Integracja,
          • CIS i KIS,
          • spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie o spółdzielniach socjalnych,
          • organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

          Pytanie 9.
          a) Czy zawarte w wskaźniku rezultatu bezpośredniego (Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu) pojęcie "kwalifikacji" należy rozumieć jako "określony zestaw efektów uczenia się zgodnych z ustalonymi standardami – których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną instytucję"?
          b) Na jaki okres czasu oraz jaka forma zatrudnienia (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne) powinna zostać zastosowana aby spełnić wskaźnik dot. liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu. Czy w przypadku umów o pracę konieczne jest pełnoetatowe zatrudnienie?
          a) Zgodnie z załącznikiem do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych: „Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Wskaźnik mierzony do jednego miesiąca od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie”. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w piśmie nr DZF.VI.8630.32.2015.MKr.1 NK: 185240115 z dn. 09.07.2015r. przedstawiło wyjaśnienie dotyczące w/w wskaźnika. Uczestnika można uwzględnić we wskaźniku jeżeli zda formalny egzamin potwierdzający zdobyte kwalifikacje. Uczestnicy, którzy po ukończeniu kursu otrzymają jedynie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nie będą mogły być ujmowane w powyższym wskaźniku. Ponadto egzamin musi zostać przeprowadzony przez uprawnioną do tego instytucję. Zdanie egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego przez organizatora i otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu, nie jest tożsame z uzyskaniem kwalifikacji.

          b) Zgodnie z załącznikiem nr 2 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 nie określono na jaki czas oraz jaka forma zatrudnienia powinna zostać zastosowana aby spełnić wskaźnik dotyczący liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu. Określono natomiast definicję osoby pracującej: „Pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową – są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków: 1) osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków. 2) Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach). 3) Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego”.

          Pytanie 8.

          1) Czy jeżeli uczestnikami projektu są:
          a) dzieci ( przebywające w pieczy zastępczej),
          b) osoby zatrudnione,
          c) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością w których co najmniej jedna osoba nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia pomniejszane jest o liczbę w.w osób?
          Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w odniesieniu do osób:

          a) będących w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
          b) nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich,
          c) przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
          - do których są kierowane usługi aktywnej integracji nie ma obowiązku stosowania kryteriów efektywności społeczno-zatrudnieniowej.
          Ponadto zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z dnia 22 lipca br. efektywność zatrudnieniowa nie obejmuje osób zatrudnionych, ponieważ jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo, z wyłączeniem osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach szkolnych lub otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej.

          Pytanie 7. Czy możliwe jest objęcie wsparciem w projekcie osób bezrobotnych z profilem I i II skoro w myśl tego punktu pisemne porozumienie z PUP dotyczy osób należących do III profilu.
          Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 grupy docelowe, które można objąć wsparciem w ramach Poddziałania 9.1.6 to osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
          a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
          b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
          c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
          d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);
          e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
          f) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);
          g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
          h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);
          i) osoby niesamodzielne;
          j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
          k) osoby korzystające z PO PŻ.

          Zgodnie z powyższym co do zasady jedynie osoby bezrobotne z III profilu mogą zostać objęte wsparciem w ramach Poddziałania 9.1.6. Może się jednak zdarzyć, że osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodów innych niż bezrobocie są jednocześnie bezrobotnymi należącymi do I i II profilu. W tym przypadku mogą one zostać objęte wsparciem, ale wyłącznie o charakterze społecznym.

          Pytanie 6. Czy możliwe byłoby zakwalifikowanie w projekcie wydatku związanego z kosztami użytkowania przez pracowników socjalnych własnych środków transportu, używanych w celu dotarcia do miejsca zamieszkania uczestnika projektu w ramach realizacji pracy socjalnej. Na dużym obszarze planowanego do realizacji w ramach naszego partnerstwa projektu komunikacja publiczna albo zupełnie nie funkcjonuje, albo funkcjonuje w sposób niepozwalający na możliwie racjonalne zaplanowanie wizyt w środowiskach objętych wsparciem (powodując znaczne obciążenie czasowe w ramach wizyty w jednym środowisku). Umożliwienie korzystania z posiadanych przez pracowników własnych środków transportu mogłoby usprawnić i zintensyfikować działania w terenie świadczone na rzecz uczestników projektu w ramach pracy socjalnej. W związku z powyższym, czy wydatek, związany bezpośrednio z zadaniami aktywnej integracji i świadczeniem pracy socjalnej mógłby być wydatkiem kwalifikowanym w ramach projektu, a jeśli tak, to czy zawierałby się w ryczałtowej kwocie kontraktu socjalnego, czy istniałaby konieczność wyszczególnienia we wniosku odpowiedniego wydatku (określenie liczby kilometrów z uwzględnieniem kosztów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy).
          Tak. Wydatki związane z kosztami użytkowania przez pracowników socjalnych własnych środków transportu w ramach realizacji projektu są kwalifikowalne pod warunkiem faktycznie istniejących problemów z np. komunikacją publiczną co utrudnia dojazd do wybranych środowisk objętych wsparciem. Kwota 4400 zł stanowi uśredniony koszt usług aktywnej integracji realizowanych w ramach kontraktu socjalnego, z wyłączeniem pracy socjalnej. W związku z powyższym należy wyszczególnić we wniosku odpowiedni wydatek związany z dojazdem do uczestnika projektu celem świadczenia pracy socjalnej, a w polu Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii wskazać szczegółowe uzasadnienie dla jego poniesienia w ramach projektu min. określenie liczby kilometrów z uwzględnieniem kosztów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

          Pytanie 5. Chcemy powołać do życia KIS, w którym docelowo zatrudniony byłby koordynator, pomoc administracyjna, osoba sprzątająca, księgowa KIS. Koszty te są wymienione w katalogu kosztów pośrednich. Jak kwalifikować powyższe koszty, jeżeli utworzenie KIS będzie działaniem merytorycznym w ramach kosztów bezpośrednich? Czy będą to koszty pośrednie czy bezpośrednie projektu? To samo się ma do materiałów biurowych, usług bankowych i pocztowych, czy te koszty ponoszone w ramach KIS będą kosztami pośrednimi i czy pośrednimi?
          Jeżeli realizują Państwo drugi typ projektu, w ramach którego można tworzyć podmioty działające na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej, w tym kluby integracji społecznej zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, wszystkie wydatki związane z utworzeniem i funkcjonowaniem ww. podmiotu będą kwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich w wysokości adekwatnej do liczby osób aktywizowanych w ramach projektu.
          Pytanie 4. W regulaminie naboru wniosków w pkt 5.5 Szczegółowe kryteria dostępu ust. 3 lit c) zapisane jest, że wskaźnik efektywności społeczno -zatrudnieniowej dla uczestników projektu wynosi co najmniej 45%, w tym efektywności zatrudnieniowej co najmniej 10%.
          Prosimy o wyjaśnienie jak wyliczyć wskaźnik efektywności zatrudnieniowej, czy 10% z liczby 45%, czy 10% łącznej liczby uczestników projektu oraz o wskazanie, na jaki minimalny okres musi zostać zatrudniony uczestnik projektu, alby wskaźnik zatrudnieniowy został osiągnięty.
          Wskaźnik efektywności społeczno – zatrudnieniowej dla uczestników projektu mierzony w okresie do 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie wynosi co najmniej 45%, w tym efektywności zatrudnieniowej co najmniej 10%. Efektywność społeczno-zatrudnieniowa, zarówno w wymiarze społecznym, jak i zatrudnieniowym mierzona jest w stosunku do łącznej liczby uczestników projektu, którzy zakończyli udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką z wyłączeniem osób:
          a) będących w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
          b) nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich,
          c) przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
          Aby wskaźnik zatrudnieniowy został osiągnięty uczestnik projektu musi zostać zatrudniony na nieprzerwany okres (tj. okres zatrudnienia musi być ciągły, bez przerw – wyjątek stanowią dni świąteczne, które nie są traktowane jako przerwy w zatrudnieniu) co najmniej trzech miesięcy.

          Jednocześnie IZ RPO informuje, iż pomiar efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym został szczegółowo opisany w Rozdziale 3 Podrozdziale 3.2 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z dnia 22 lipca br.

          Pytanie 3. Jaka jest rekomendowana do osiągnięcia wysokość procentowa wskaźnika rezultatu bezpośredniego: "Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu"?
          Poziom zadeklarowanych wskaźników rezultatu będzie oceniany indywidualnie przez pracowników IZ RPO podczas oceny merytorycznej projektu przy uwzględnieniu specyfiki projektu oraz specyfiki grupy docelowej, w tym stopnia ich wykluczenia.

          Pytanie 2. Czy w ramach zawartego z PUP porozumienia w sprawie realizacji PAI ze środków projektu współfinansowane są tylko działania w zakresie integracji realizowane przez ośrodek pomocy społecznej (art. 62 a ust. 8 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), czy także kwoty wydatków poniesionych przez PUP w związku z realizacją prac społecznie użytecznych (jeżeli tak, to na jakiej zasadzie miałby się odbywać przepływ środków finansowych)?
          Możliwe jest finansowanie innych wydatków poniesionych przez PUP w związku z obsługą merytoryczną zadania zgodnie z polityką rachunkowości jednostki np. za pomocą noty obciążeniowej.

          Pytanie 1. Czy uczestnik projektu OPS/PCPR, który jest zakwalifikowany do III profilu pomocy może zostać objęty tylko wsparciem w ramach PAI?
          Nie. Uczestnik projektu OPS/PCPR zakwalifikowany do III profilu może zostać objęty również wsparciem uzupełniającym wobec wsparcia oferowanego w ramach PAI, jednakże wsparcie w ramach PAI jest wymaganym minimum.

           Bezpośredni link do zagadnienia:
           https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_dotyczace_naboru_nr_rpsl_09_01_06_iz_01_24_01215_z_dnia_26_sierpnia_2015_r
           Pomóż nam poprawić serwis
           Anuluj
           Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś