Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Często zadawane pytania

Dział, w którym się znajdujesz, może Tobie pomóc w uzyskaniu szybkiej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W przypadku, gdy nie znajdziesz tu odpowiedzi na interesujący Cię temat prosimy o kontakt z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich.


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię informacje:
Dostępne 8 pytania i odpowiedzi z wszystkich 211 dla zadanych warunków:
tematyka: Nabory;

Pytanie 1. Mając na uwadze obowiązywanie Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (z 5 kwietnia 2018 r.), proszę o określenie jakiego rodzaju informacje należy przedstawić we wniosku o dofinansowanie odnośnie standardów dostępności, w konkursach ogłoszonych w listopadzie 2018 r.
Dotyczy realizacji standardów dostępności w projektach ubiegających się o wsparcie w ramach naborów wniosków ogłoszonych w listopadzie 2018 r: (tj. nabór: RPSL.04.01.02-IZ.01-24-294/18, RPSL.04.04.00-IZ.01-24-295/18, RPSL.06.01.00-IZ.01-24-296/18).

Odpowiedź
Wnioskodawca w ramach pola B.21. powinien wskazać jaki wpływ ma projekt na zapobieganie dyskryminacji. W polu tym należy przedstawić wyczerpujące uzasadnienie – należy opisać, w jaki sposób będzie przestrzegana zasada niedyskryminacji i za pomocą jakich konkretnych działań.W polu B.21 należy również odnieść się do standardów określonych w załączniku nr 2 „Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020” do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (dalej: wytyczne równościowe). Należy odnieść się do każdego -adekwatnego zakresowo dla projektu - elementu standardu. Przykładowo, w projektach z zakresu transportu należy opisać realizację standardu transportowego (np. w zakresie zatok autobusowych, przystanków, wymagań dla autobusów, taboru kolejowego etc.). W przypadku, jeśli jakiś element nie dotyczy przedmiotu projektu, należy to wyjaśnić (np. w standardzie architektonicznym projekt nie przewiduje budowy parkingów, tak więc ten element standardu nie dotyczy projektu).
Link do Wytycznych równościowych oraz standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

  Bezpośredni link do zagadnienia:
  https://rpo.slaskie.pl/czytaj/standardy_dostepnosci_w_projektach_realizowanych_z_rpo_wsl_2014_2020

  Pytanie 1. Stosowanie nowych wytycznych w zakresie promocji już realizowanych od ubiegłego roku projektów, w których wykonano tablice wg dotychczasowych zasad.

  Odpowiedź, 22.02.2018 r.
  Beneficjentów, którzy podpisali swoje umowy przed 2018 r. wciąż obowiązują stare zasady promocji, co oznacza, że nie muszą umieszczać barw narodowych przy oznaczaniu swoich projektów http://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_do_31_grudnia_2017

  Opracowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego

   Bezpośredni link do zagadnienia:
   https://rpo.slaskie.pl/czytaj/realizacja_projektu_dofinansowanego_z_efrr_lsi_6022018
   Informujemy, że w grudniu 2017 r. Komisja Europejska zamieściła na swojej stronie internetowej zaktualizowane siatki analitycznych dotyczących pomocy na inwestycje w projekty infrastrukturalne.
   Siatki te, choć nie stanowią wiążących prawnie aktów normatywnych, mogą być pomocne przy ocenie, czy w danym przypadku dofinansowanie projektu stanowić będzie pomoc publiczną, a jeśli tak, jakie są możliwe podstawy prawne jej udzielenia.
   Siatki mają charakter ogólny i nie są one sporządzone wyłącznie na potrzeby wdrażania programów operacyjnych, stąd też w praktyce nie wszystkie ich zapisy będą mogły znaleźć zastosowanie do projektów realizowanych przy wsparciu środków RPO WSL 2014-2020 (np. zakres podstaw prawnych udzielania pomocy publicznej określony w regulaminie danego naboru może być węższy niż określono w siatkach analitycznych).
   Oprócz zaktualizowanych siatek na stronie Komisji dostępne są również przygotowane w roku 2016.
   LINK do siatek analitycznych:
   http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_aid_en.html --> Analytical grids on state aid to Infrastructure 2016 – 2017:

    Bezpośredni link do zagadnienia:
    https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pomoc_publiczna

    Pytanie 5. Czy istnieje możliwość sfinansowania w projekcie wynagrodzenia osób sprawujących opiekę nad dziećmi w żłobku/klubie dziecięcym zanim placówka rozpocznie właściwe działanie? Chodzi np. o sytuację wykonywania przez opiekunki/ów dzieci czynności przygotowawczych na miesiąc/dwa przed faktycznym otwarciem placówki i przyjęciem dzieci.
    Odpowiedź, 18.08.2017 r.
    Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020  w części zawierającej dodatkowe wyjaśnieniach odnośnie Działania 8.1 pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług względem konkretnego dziecka i opiekuna są finansowane ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. W związku z powyższym, w sytuacji gdy opiekunowie zostaną zatrudnieni w projekcie przed faktycznym przyjęciem dzieci do placówki, nie będzie możliwości pokrycia kosztów ich zatrudnienia na pełny rok pobytu dziecka w żłobku/klubie dziecięcym. ent2Ponadto należy każdorazowo mieć na uwadze zasadność i racjonalność ponoszenia konkretnego wydatku w projekcie. W opisywanym przykładzie należy zastanowić się nad innymi możliwymi rozwiązaniami w sytuacji, gdy rzeczywiście zachodzi konieczność rozpoczęcia projektu wcześniej niż w momencie przyjęcia dzieci (gdy np. konieczne są prace adaptacyjne, przystosowawcze, montowany będzie plac zabaw itp.). Do katalogu kosztów pośrednich możliwych do wykazania w ramach projektu zaliczają się między innymi koszty wynagrodzenia personelu zaangażowanego w zarządzanie i administrowanie projektem w tym koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane jedynie do projektu np. kierownik jednostki) oraz koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna). Należy więc wziąć pod uwagę jakie czynności muszą zostać wykonane na miesiąc/dwa przed faktycznym rozpoczęciem działania placówki oraz jakie osoby spośród całego personelu projektu będą za nie odpowiedzialne. Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs zaznacza, iż wydatki w projekcie oceniane są w kontekście zapisów całego wniosku, z uwzględnieniem racjonalności, zasadności i kwalifikowalności poszczególnych wydatków, w oparciu o stosowane dokumenty oraz wiedzę i doświadczenie osób oceniających projekt.

    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

    Pytanie 4. Jak należy rozumieć definicję osoby znajdujące się w trudnej sytuacji?
    Odpowiedź, 18.08.2017 r.
    Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji należy definiować następująco: zbiór cech, które powodują niekorzystną sytuację np. na rynku pracy z powodu płci, statusu, wieku, wykształcenia, niepełnosprawności, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

    Pytanie 3. W związku z planowanymi od nowego roku zmianami w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r.o opiece nad dziećmi do lat 3 , które między innymi przewidują zlikwidowanie wymogu posiadania dwóch sal w żłobku (oddzielnej do odpoczynku) oraz zwiększenie ilości dzieci przypadających na jednego opiekuna, zwracamy się z pytaniem czy pisząc projekt powinniśmy uwzględnić w nim planowane zmiany? Jest to tym bardziej istotne, gdyż często barierę dla założenia nowego żłobka stanowią warunki lokalowe.
    Odpowiedź, 18.08.2017 r.
    IOK informuje, iż projekt powinien opierać się na obowiązujących  wytycznych, dokumentach oraz aktach prawnych. Nie ma więc możliwości tworzyć założeń projektu w oparcie o projekt ustawy, która nie została oficjalnie przyjęta.

    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

    Pytanie 2. Proszę o wyjaśnienie sposobu wyliczenia procentu kosztów pośrednich w projekcie w sytuacji zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień.
    Odpowiedź, 18.08.2017 r.
    Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
    oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
    w projekcie, w którym zostaną zastosowane mechanizmy racjonalnych usprawnień, koszty pośrednie wyliczane są od kwoty kosztów bezpośrednich pomniejszonej o koszt racjonalnych usprawnień. Innymi słowy najpierw odejmujemy koszt usprawnień od kwoty całkowitej kosztów bezpośrednich, a dopiero później wyliczamy sumę kosztów pośrednich, w procencie adekwatnym do otrzymanej kwoty.

    Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 mechanizm racjonalnych usprawnień oznacza możliwość finansowania specyficznych usług dostawczych lub oddziaływania na szeroko pojętą infrastrukturę, nieprzewidzianych z góry we wniosku o dofinansowanie, lecz uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie (w charakterze uczestnika lub personelu) osoby z niepełnosprawnością.  W sytuacji gdy na etapie konstruowania założeń projektu wiemy, iż w skład grupy docelowej lub personelu projektu będzie wchodziła osoba niepełnosprawna, specyficzne wydatki związane z tym faktem (o ile się pojawią) nie stanowią mechanizmu racjonalnych usprawnień i powinny zostać ujęte w budżecie projektu.

    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

    Pytanie 1. Czy w przypadku projektów realizowanych w ramach Poddziałań 8.1.1 i 8.1.2, gdzie musi zostać spełnione kryterium dostępu Czy projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji? istnieje możliwość skierowania wsparcia do grupy docelowej spoza obszaru rewitalizacji?
    Odpowiedź, 18.08.2017 r.
    IOK informuje, iż Poddziałanie 8.1.1 oraz 8.1.2, stanowi dopełnienie działań rewitalizacyjnych, które z kolei są rozumiane jako uzupełnianiem wobec działań „twardych”, podejmowanych w ramach  rewitalizacji realizowanej w ramach EFRR. Oznacza to, że projekty miękkie mogą zostać złożone i być realizowane bez udziału projektu twardego, jednak ich realizację można uznać jako uzupełnienie komplementarne wobec projektów twardych realizowanych w ramach Działania 10. Nie zmienia to faktu, że muszą wynikać z Programu Rewitalizacji i być realizowane na obszarze rewitalizacyjnym w oparciu o zatwierdzony Program Rewitalizacji Gminy (widniejący w wykazie).

    Zgodnie z zapisami Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  w wyjątkowych sytuacjach możliwa jest realizacja projektu poza granicami obszaru objętego rewitalizacją lub skierowanie wsparcia do osób spoza tego obszaru (przy jednoczesnej realizacji projektu na obszarze rewitalizowanym). Wymaga to jednak dokładnego uzasadnienia oraz wskazania siły powiązań i efektywności oddziaływania danego projektu rewitalizacyjnego w kontekście realizacji celów wynikających z PR. Przykładem może być projekt przewidujący zakładanie działalności gospodarczej przez osobę spoza obszaru objętego rewitalizacją, jednak tylko w przypadku, gdy działalność będzie prowadzona na obszarze rewitalizowanym lub będą w niej zatrudnione osoby zamieszkujące ten obszar. Kolejny przykład stanowią projekty, w których zapewnia się dostęp do usług społecznych (tj. usług pomocy społecznej oraz usług z zakresu systemu wsparcia rodziny) lub podejmuje działania mające na celu aktywną integrację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

    W związku z powyższym niezasadnym byłoby ograniczanie grupy docelowej jedynie do mieszkańców obszaru rewitalizowanego, w sytuacji gdy układ funkcjonalny placówek/podmiotów prowadzących wsparcie na rzecz osób potrzebujących pomocy powoduje, iż dana placówka prowadzi działalność także na obszarze zdegradowanym lub na styku dwóch obszarów powiązanych ze sobą funkcjonalnie.

    Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż w ramach Podziałania 8.1.3 realizowane są te same typy wsparcia jak w Poddziałaniu 8.1.1, z tą różnicą, że projekty złożone na konkurs  nie muszą wynikać z PR.

    W związku z czym IZ zapewnia możliwość pozyskania środków dla wszystkich, zarówno dla tych, którzy posiadają projekty dotyczące opieki do lat 3 wpisane w PR, jak również dla tych podmiotów, które planują realizować projekty poza obszarem rewitalizacji niezależnie od PR.

    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

     Bezpośredni link do zagadnienia:
     https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_8_1_punkt_informacyjny_18082017

     Pytanie 1. W związku z licznymi wątpliwościami w zakresie ujmowania w budżetach projektów dot. subsydiowanego zatrudnienia wkładu własnego wymaganego przepisami pomocy publicznej w sytuacji, gdy wnioskodawca jest jedynie operatorem pomocy publicznej, nie zaś jej beneficjentem, zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu nw. kwestii problemowej.

     Zgodnie z Rozporządzeniem z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020: § 22. 1. Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia są koszty wynagrodzeń pracownika, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne
     § 24. 1. Intensywność pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji wynosi maksymalnie 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.
     2. Intensywność pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych wynosi maksymalnie 75% wartości kosztów kwalifikowalnych.
     Czy biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż zatrudnienie subsydiowane będzie realizowane w podmiotach trzecich, którym Wnioskodawca będzie udzielał pomocy publicznej (jako operator):
     1. W budżecie projektu winna znaleźć się jedynie ta część kosztów kwalifikowalnych (tj. wynagrodzenia brutto wraz ze składkami pracodawcy), która jest finansowana z dotacji, zgodnie z intensywnością pomocy publicznej, wskazaną w § 24 ww. Rozporządzenia,
     czy też
     2. W budżecie projektu należy wykazać zarówno część wynagrodzenia Uczestników Projektu finansowaną ze środków publicznych, zgodnie z intensywnością pomocy publicznej, jak i część stanowiącą wkład własny przedsiębiorstw (podmiotów trzecich), zatrudniających Uczestników projektu. A jeśli tak – czy w takiej sytuacji wykazane w projekcie koszty wkładu własnego przedsiębiorstw winny być przyporządkowane Wnioskodawcy – jako podmiotowi realizującemu zadanie i czy zastosowanie ww. rozwiązania nie byłoby sprzeczne z uzasadnieniem dla wkładu własnego, w którym wykazalibyśmy, iż wkład własny wnoszony jest przez podmioty zewnętrzne względem Wnioskodawcy, a nie Wnioskodawcę?
     Odpowiedź, 2.06.2017 r.
     W przypadku zaplanowania w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia, w budżecie powinna zostać wskazana wartość kosztów kwalifikowalnych tego instrumentu. Zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, zarówno zatem rozporządzenia krajowego, tj. rozporządzenia z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020, które przytoczyła Pani w swoim pytaniu, jak i w rozporządzeniu KE 651/2014: Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia są koszty wynagrodzeń pracownika, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone w okresie:
     1. do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji;
     2. do 24 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika znajdującego się w bardzo niekorzystnej sytuacji;
     3. zatrudniania pracownika niepełnosprawnego.

     W przypadku gdy okres subsydiowania zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest krótszy niż odpowiednio 12 lub 24 miesiące, wówczas wysokość pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia zostaje proporcjonalnie pomniejszona. Wartość kosztu kwalifikowalnego należy zatem uwzględnić w budżecie projektu. Następnie, zgodnie z intensywnością pomocy w związku ze wsparciem określonej kategorii pracowników należy określić wartość wnioskowanego dofinansowania. Pozostała wartość kosztu kwalifikowalnego stanowić może wkład własny do projektu. Środki wnoszone przez podmioty trzecie są dozwoloną formą wkładu własnego w projekcie. W przypadku pomocy publicznej na subsydiowane zatrudnienie wymagane jest wniesienie wkładu prywatnego. W przypadku beneficjentów niebędących jednocześnie beneficjentami pomocy wysokość oraz terminy wpłat wkładu prywatnego powinny wynikać z umowy zawartej pomiędzy beneficjentem projektu a przedsiębiorcą będącym beneficjentem pomocy.

     W przypadku projektów z subsydiowanym zatrudnieniem montaż finansowy może być inny niż wynika to regulaminu konkursu tzn. wkład własny może być wyższy od wymaganego w konkursie.
     Proszę pamiętać, aby zarówno w polu B.6 oraz w polu opisowym pod danym wydatkiem zawrzeć istotne informacje z punktu widzenia danego rodzaju pomocy publicznej. Zachęcamy do zapoznania się z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.

     Pytanie 2. Gmina Kroczyce zamierza realizować projekt o charakterze "słonecznej gminy" polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych na cele socjalno-bytowe mieszkańców, z wyłączeniem obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na wspólnym liczniku energii. Czy obiekty mieszkalne, w których świadczone są usługi agroturystyczne należy potraktować analogicznie do budynków, w których prowadzona jest inna działalność gospodarcza? Czy osoby prowadzące agroturystykę należy traktować, jako przedsiębiorców w rozumieniu funkcjonalnym (wykorzystuje produkty projektu do działalności o charakterze gospodarczym)?
     Odpowiedź, 2.06.2017 r.
     Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorstwa na gruncie przepisów o pomocy publicznej ma charakter funkcjonalny, oznacza to, że istotna jest kwestia czy dany podmiot oferuje towary i usługi na rynku. Kwestię tę poruszono m. in. w zawiadomieniu Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
     Oznacza to, że po pierwsze, status podmiotu na podstawie prawa krajowego nie jest decydujący. Na przykład podmiot zaklasyfikowany zgodnie z prawem krajowym jako stowarzyszenie lub klub sportowy może jednak zostać uznany za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu. Ta sama zasada ma zastosowanie do podmiotu, który formalnie jest częścią administracji publicznej. Jedynym istotnym kryterium jest fakt, czy podmiot ten prowadzi działalność gospodarczą.
     Po drugie o stosowaniu zasad pomocy państwa nie decyduje to, czy dany podmiot utworzono po to, aby przynosił zyski. Podmioty nienastawione na zysk również mogą oferować na rynku towary i usługi.
     Po trzecie klasyfikacja podmiotu jako przedsiębiorstwa zawsze odnosi się do konkretnej działalności. Podmiot prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą i działalność o charakterze niegospodarczym powinien być traktowany jako przedsiębiorstwo jedynie w odniesieniu do działalności gospodarczej
     Dopytanie 
     Reasumując, status agroturystyk należy potraktować analogicznie do innych podmiotów świadczących usługi okołoturystyczne/turystyczne?
     Odpowiedź, 2.06.2017 r.
     Tak, wydaje się, że agroturystyka stanowi jeden z rodzajów działalności turystycznej, a ta bez wątpienia ma charakter gospodarczy

     Pytanie 3. Zamek Sp. z o.o. zamierza realizować projekt polegający na pracach konserwatorskich na zamku Ogrodzienieckim.
     Czy prawidłowym będzie uznanie, że pomoc publiczna wystąpi w projekcie, gdyż:
     -Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, przedsiębiorcą w rozumieniu funkcjonalnym, bowiem wykorzystuje produkty projektu do działalności o charakterze gospodarczym. Jako dzierżawca Zamku Ogrodzienieckiego administruje obiektem, a jego przychody pochodzą ze sprzedaży biletów wstępu na zamek, jak również ze sprzedaży produktów turystycznych tj. nocne zwiedzanie zamku, biesiady, odpłatne wystawy tematyczne, inne produkty realizowane na terenie zamku.
     -Transfer zasobów przypisywalny władzy publicznej jest selektywny – tzn. uprzywilejowuje określone podmioty, w tym przypadku – Zamek Sp. z o.o.
     -Transfer skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, bowiem beneficjent zaangażuje niewspółmiernie mniej środków własnych do realizacji zadania, w przypadku pozyskania dofinansowania.
     -W efekcie transferu może wystąpić zakłócenie konkurencji. Istnieją inne podmioty na rynku i mogą powstać inne podmiotu w obszarze kultury, które zorganizują biesiady, odpłatne wystawy czy inne imprezy kulturalne o podobnym charakterze.
     -Może zaistnieć wpływ na wymianę międzynarodową - Zamek Bonerów jest jednym z najważniejszych i rozpoznawalnych zabytków na terenie południowej Polski, o dużym nasileniu ruchu turystycznego, Skala organizowanych na zamku wydarzeń jest bardzo duża. Tematyka wydarzeń obejmuje kwestie związane z kulturą, historią oraz o charakterze rekreacyjnym. Nie bez znaczenia jest lokalizacja zamku w niedalekiej odległości od Krakowa i Częstochowy, co oznacza, że zamek często odwiedzają turyści zagraniczni. Zamek Sp. z o.o. publikuje materiały promocyjne w językach obcych oraz oferuje opisy na atrakcjach w języku: angielskim i zatrudnia przewodników posługujących się językami obcymi.
     Na mocy z art. 53 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 pomoc na materialne zasoby dziedzictwa kulturowego - obiekty archeologiczne, pomniki, obiekty i budynki historyczne, dziedzictwo naturalne formalnie uznane przez władze jest dopuszczalna. Nadmieniam, że obiekt jest uznany przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w rejestrze A pod numerem 771/67.
     Pomoc inwestycyjna dotyczy w tym przypadku zabezpieczenia, ochrony i renowacji zasobów dziedzictwa kulturowego, zatem stosownie do art. 53 ust. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 w przypadku, gdy pomoc nie przekracza kwoty 1 mln EUR (wartość projektu szacujemy na około 1,5 zł), czy maksymalną kwotę pomocy można ustalić na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych?
     Odpowiedź, 2.06.2017 r.
     Kwestia występowania pomocy publicznej zawsze rozpatrywana jest indywidualnie w odniesieniu do rozpatrywanego przypadku. Tym niemniej w sektorze kultury, jak wynika z przywołanego już Zawiadomienia Komisji wsparcie publiczne może nie wypełniać wszystkich przesłanek wynikających z art. 107 TFUE.
     Niektóre działania związane z kulturą, zachowaniem dziedzictwa kulturowego i ochroną przyrody mogą być organizowane w sposób niekomercyjny i nie mieć charakteru gospodarczego. Ich finansowanie ze środków publicznych nie musi więc stanowić pomocy państwa. Komisja uważa, że finansowanie publiczne kultury lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, których wyniki są dostępne dla ogółu społeczeństwa nieodpłatnie, spełnia czysto społeczny i kulturowy cel o charakterze niegospodarczym. Podobnie fakt, że odwiedzający instytucje kultury lub uczestnicy wydarzeń kulturalnych lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, w tym ochronie przyrody, otwartych dla ogółu społeczeństwa są zobowiązani do wniesienia świadczenia pieniężnego, które pokrywa jedynie ułamek kosztów rzeczywistych, nie zmienia niegospodarczego charakteru tej działalności, ponieważ takiego świadczenia nie można uznać za rzeczywiste wynagrodzenie za świadczoną usługę.
     Z drugiej strony, wydarzenia kulturalne lub działania służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego (w tym ochronie przyrody) finansowane głównie z opłat wnoszonych przez odwiedzających lub użytkowników lub w inny komercyjny sposób (np. wystawy komercyjne, kina, komercyjne spektakle muzyczne i festiwale, szkoły artystyczne finansowane głównie z czesnego) należy uznać za mające charakter gospodarczy. Podobnie wydarzenia kulturalne lub działania służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego przynoszące korzyści wyłącznie niektórym przedsiębiorstwom, a nie ogółowi społeczeństwa (np. renowacja zabytkowego budynku wykorzystywanego przez przedsiębiorstwo prywatne) należy zasadniczo uznać za działalność gospodarczą.
     Niezależnie od powyższego zbadaniu powinna również podlegać w szczególności przesłanka dot wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny. Istotne jest zatem, aby zweryfikować, czy dany obiekt dziedzictwa kulturowego może być atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz czy inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych) mogą oferować podobne usługi/towary. Pomocne może być zatem ustalenie jaki jest krąg odbiorców, czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu, czy oferta kierowana jest (np. poprzez działania reklamowe i marketingowe) wprost do odbiorców zagranicznych , jaki jest język w jakim oferowana jest usługa (tylko polski czy również języki innych państw UE).
     Niezależnie od powyższego zbadaniu powinna również podlegać w szczególności przesłanka dot wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny. Istotne jest zatem, aby zweryfikować, czy dany obiekt dziedzictwa kulturowego może być atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz czy inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych) mogą oferować podobne usługi/towary. Pomocne może być zatem ustalenie jaki jest krąg odbiorców, czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu, czy oferta kierowana jest (np. poprzez działania reklamowe i marketingowe) wprost do odbiorców zagranicznych , jaki jest język w jakim oferowana jest usługa (tylko polski czy również języki innych państw UE).
     W zakresie analizy ww. kwestii zachęcamy do zapoznania się z Zawiadomieniem KE dostępnym pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0719%2805%29&from=EN
     Natomiast w przypadku stwierdzenia, iż projekt faktycznie spełnia wszystkie przesłanki pomocy publicznej, można zastosować pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego. W przypadku, gdy wartość pomocy nie przekracza 1 mln EUR, zgodnie z art. 53 ust. 9 rozporządzenia 651/2014 maksymalną kwotę pomocy można ustalić na poziomie 80 % kosztów kwalifikowalnych.

     Pytanie 4. Badanie przesłanki dot. wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny jest trudne. Bowiem, zakładamy, że nasz obiekt dziedzictwa kulturowego jest atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz istnieją inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych np. szereg zamków na Słowacji, czy w Czechach), które mogą oferować podobne usługi/towary. Jak ustalić, jaki może być krąg odbiorców i czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu. Oferta kierowana jest w jednakowy sposób do wszystkich, nie planuje się szczególnej kampanii reklamowej do turystów zagranicznych. Niemniej obserwujemy wzrost ilości podmiotów zagranicznych ale wynika to z ogólnej koniunktury - odczuwalnej dla całego regionu. Czy to już wystarczyć, aby zweryfikować tę ostatnią przesłankę za pozytywną?
     Odpowiedź, 2.06.2017 r.
     W przypadkach, co do których nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć, czy pomoc publiczna wystąpi, zalecamy przyjęcie założenia, iż projekt jest objęty pomocą. W przypadku dziedzictwa kulturowego, potencjalna podstawa prawna tj. art. 53 rozporządzenia 651/2014 wydaje się dość atrakcyjna. Oczywiście wszystkie warunki udzielenia tego rodzaju pomocy powinny zostać spełnione.

     Pytanie 5. 
     Witam, czy w sytuacji, gdy wstęp do muzeum jest biletowany, jednak przychody z tego tytułu są marginalne w stosunku do kosztów ponoszonych przez muzeum (np. utrzymanie budynku, pensje pracowników, itp) to można mówić o działalności mającej charakter gospodarczy? Czy w przypadku uniknięcia pomocy publicznej należy udostępnić wstęp do muzeum bezpłatnie? Jeżeli można by nadal biletować wstęp to do jakiego poziomu przychody z tego tytułu nie będą uznawane za działalność mającą charakter gospodarczy?
     Odpowiedź, 2.06.2017 r.
     Zgodnie ze stanowiskiem KE wyrażonym w przywoływanym już Zawiadomieniu (pkt 34), Komisja finansowanie publiczne kultury lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, których wyniki są dostępne dla ogółu społeczeństwa nieodpłatnie, spełnia czysto społeczny i kulturowy cel o charakterze niegospodarczym. Podobnie fakt, że odwiedzający instytucje kultury lub uczestnicy wydarzeń kulturalnych lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, w tym ochronie przyrody, otwartych dla ogółu społeczeństwa są zobowiązani do wniesienia świadczenia pieniężnego, które pokrywa jedynie ułamek kosztów rzeczywistych, nie zmienia niegospodarczego charakteru tej działalności, ponieważ takiego świadczenia nie można uznać za rzeczywiste wynagrodzenie za świadczoną usługę.
     Zatem w przypadku opłat z tytułu wstępu do muzeum, które pokrywają jedynie w ułamkowym stopniu faktyczne koszty działalności muzeum, wówczas, wydaje się, że działalność taka może być uznana za niegospodarczą, jeśli w dominującym zakresie koszty działalności pokrywane są ze środków publicznych . Niestety KE nie wskazała progu, który można by uznać za „bezpieczny”


      Bezpośredni link do zagadnienia:
      https://rpo.slaskie.pl/czytaj/webinar_pp_pomocy_de_minimis_pytania

      Pytanie 7. Przesyłanie wniosku za pośrednictwem platformy SEKAP.
      Odpowiedź, 06.06.2017 r.
      Zgodnie z „Instrukcją składania wniosków, korespondencji i protestów w ramach naborów dotyczących projektów finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020” (znajdującą się na stronie http://rpo.slaskie.pl/czytaj/lokalny_system_informatyczny_2014), rozdziałem II.2.3. Podpisywanie tego samego dokumentu przez więcej niż jedną osobę na SEKAP:

      Jeżeli do złożenia wniosku przez instytucje wymagane jest jego podpisanie przez więcej niż jedną osobę, można to zrobić, należy jednak uwzględnić fakt, że z przyczyn technicznych nie jest możliwe dwukrotne podpisanie formularza z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, natomiast w przypadku wystąpienia konieczności złożeniach dwóch podpisów pod formularzem wykorzystywanym do przesyłania Wniosków o dofinansowanie jeżeli składający podpis zamierza wykorzystać Profil Zaufany to drugi (i ewentualnie kolejne) podpis powinien być złożony z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym, lub z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP

      Przesyłanie wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP entW przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP identycznie jak za pośrednictwem platformy SEKAP z tym wyjątkiem, że na platformie ePUAP nie można podpisać z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP.

      Reasumując w sytuacji kiedy wymagane są podpisy więcej niż jednej osoby a do podpisu wykorzystywany jest profil zaufany ePUAP to ten podpis należy użyć tylko raz i wyłącznie jako pierwszy, drugi oraz kolejne podpisy muszą być złożone:
      -z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym (w przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP),
      -z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym, lub z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP (w przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy SEKAP).
      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

      Pytanie 6. Czy na etapie podpisywania umowy sp. z o.o. przedstawiająca VAT jako koszt niekwalifikowalny wystarczy, że posiada promesę kredytową na 15% kosztów kwalifikowalnych jako wkładu własnego bez wykazywania kosztów VAT? Ich pokrycia?Odpowiedź z 25.10.2016
      Zgodnie z kryteriami wyboru projektów zabezpieczenie środków na pokrycie minimum wkładu własnego odnosi się do kosztów kwalifikowanych projektu. Tym samym na etapie podpisywania umowy o dofinasowanie nie jest wymagane przedstawianie dokumentów poświadczających posiadanie wkładu własnego dla części niekwalifikowanej projektu, nawet wówczas gdy kosztem niekwalifikowanym projektu będzie wartość podatku VAT. Dokumentem potwierdzającym posiadanie, wynikającego z wniosku o dofinansowanie, wkładu własnego może być promesa.
      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

      Pytanie 5. Czy amortyzację w projekcie należy przeprowadzać w sposób uproszczony czy zgodnie z polityką rachunkowości beneficjenta/operatora?Analizę finansową należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami/warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020. Odnośnie sposobu kalkulacji amortyzacji i uwzględniania w analizie nakładów odtworzeniowych należy zastosować zapisy Wytycznych, tj. amortyzować każdy typ aktywa zgodnie z polityką rachunkowości beneficjenta/operatora. Natomiast nakłady odtworzeniowe zgodnie z Wytycznymi powinny być zaliczone do kosztów operacyjnych projektu.

       Pytanie 4. Czy trzeba czekać z rozliczeniem projektu EFRR na zrealizowanie projektu miękkiego?Rozliczenie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nastąpi niezależnie od rozliczenia projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tym, płatność końcowa z tytułu rozliczenia projektu złożonego w ramach EFRR nie będzie wstrzymywana do czasu zrealizowania projektu z EFS.W tym miejscu należy podkreślić, że egzekwowanie zobowiązań wynikających z realizacji projektu EFS będzie weryfikowanie na etapie trwałości projektu z EFRR. Obowiązki wnioskodawcy w zakresie podlegania okresowi zachowania trwałości projektu zostały zawarte w § 7 wzoru umowy o dofinansowanie, który nawiązuje do art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

      Pytanie 3. Jak prawidłowo pobrać wniosek o dofinansowanie z Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI)?
      Z uwagi na możliwe problemy z błędnym zapisem Wniosku o dofinansowanie, a co za tym idzie z negatywną autoryzacją autentyczności Wniosku proszę o postępowanie zgodnie ze wzorem umieszczonym TUTAJ.

      Pytanie 2. Jak skutecznie złożyć wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem platformy SEKAP ? 
      W celu skutecznego przesłania platformą SEKAP wniosku o dofinansowanie należy uzupełnić formularz elektroniczny: „Korespondencja w sprawie projektu finansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020” znajdujący się pod adresem https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=56000.
      Aby ułatwić identyfikację wniosku w obiegu kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zalecamy wypełnienie ww. formularza zgodnie ze wzorem umieszczonym TUTAJ.

      Pytanie 1. Co to znaczy, że część projektów w funduszach na lata 2014 – 2020 powinna wpisywać się w koncepcję inteligentnej specjalizacji.Fundusze unijne w latach 2014 – 2020 podlegają silnej koncentracji. Skupiają się na konkretnych obszarach, określonych w dokumentach strategicznych. Komisja Europejska, przygotowując państwa członkowskie do wdrażania nowych środków, określiła 11 celów tematycznych, czyli obszarów przewidzianych do wsparcia. Pierwszym z nich jest sfera badań, rozwoju i innowacji. Warunkiem realizacji projektów w tym celu tematycznym jest jednak wpisanie się w koncepcję inteligentnej  specjalizacji. Na czym to polega? Każde państwo dokonuje analizy swoich potencjałów i możliwości rozwojowych, a następnie wybiera te dziedziny, które świadczą o jego największej konkurencyjności i stanowią największą szansę na osiągnięcie sukcesu, zwiększenie przewagi nad innymi regionami, czyli na wyspecjalizowanie się w konkretnych branżach. Ponieważ specjalizacje te dotyczą najczęściej obszarów badawczych i innowacyjnych, nazywane są inteligentnymi specjalizacjami.
      Sporządzenie strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji stanowi duże wyzwanie dla państw członkowskich, szczególnie dla tych z niewielkim doświadczeniem w zakresie kreowania, wdrażania i oceny polityki innowacyjnej. Aby to ułatwić, Komisja Europejska udostępniła w 2011 r. tzw. Platformę S3 (Smart Specialization Platform)– narzędzie wspomagające opracowywanie strategii. Platforma obsługiwana przez Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych nie oferuje gotowych do zastosowania rozwiązań, lecz służy wymianie kontaktów, poglądów i doświadczeń, a także dostarcza pomysłów i wskazówek, udostępnia case studies i metodologię. W ramach platformy dochodzi do warsztatów, szkoleń oraz corocznych spotkań polityków i podmiotów zajmujących się przygotowywaniem inteligentnych specjalizacji, które reprezentują ponad 100 regionów i państw członkowskich UE. Platforma S3.
      Krajowe inteligentne specjalizacje w Polsce zostały określone w Programie Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki, a przyjętym przez Radę Ministrów 8 kwietnia 2014 roku. Dokument przedstawia proces analityczny wyłaniania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym oraz zarys procesu ich monitorowania i aktualizacji. Określa priorytety gospodarcze w obszarze B+R+I, których rozwój zapewni tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych.
      Krajowa inteligentna specjalizacja jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze.
      1. Zdrowe społeczeństwo ,
        - Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne,
        - Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej,
        - Wytwarzanie produktów leczniczych.
      2. Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa:
        - Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego.
        - Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji).
      3. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska:
        - Zrównoważona energetyka.
        - Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.
        - Inteligentne i energooszczędne budownictwo.
        - Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku.
      4. Surowce naturalne i gospodarka odpadami,
        - Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów,
        - Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)..
        - Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie.
      5. Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym):
        - Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty.
        - Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe.
        - Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne.
        - Elektronika oparta na polimerach przewodzących.
        - Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych.
        - Optoelektroniczne systemy i materiały.

      Każde województwo określa własne inteligentne specjalizacje. Opracowywane są specjalne dokumenty, tzw. regionalne strategie innowacji, których integralną część stanowi także wykaz regionalnych inteligentnych specjalizacji.
      Spełnienie wymagań unijnych i przygotowanie strategii rozwoju uwzględniających inteligentną specjalizację jest istotnym wyzwaniem dla regionów. W celu wsparcia regionów w przygotowaniu regionalnych strategii innowacji uwzględniających koncepcję inteligentnej specjalizacji opracowany został przewodnik RIS 3 Guide. Powstał on w ramach Platformy S3.
      Większość regionów wszystkie procedury ma już za sobą. Województwa wyłoniły już swoje inteligentne specjalizacje.
      Wnioskodawcy, którzy będą chcieli realizować przedsięwzięcia w pierwszym celu tematycznym, poświęconym zagadnieniom badawczo – rozwojowym i innowacyjnym, będą musieli wpisywać się w tą koncepcję. Przedsiębiorcy planujący projekty zwiększające konkurencyjność swoich firm będą natomiast mogli skorzystać na tym, że realizują przedsięwzięcia zgodne z inteligentnymi specjalizacjami. Projekty w trzecim celu tematycznym będą bowiem przewidywać dodatkowe punkty przy wyborze wniosków, jeśli będą one zgodne z koncepcją inteligentnej specjalizacji.

        Bezpośredni link do zagadnienia:
        https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_dotyczace_naborow_do_wszystkich_osi_priorytetowych_rpo_wsl_2014_2020

        Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 w ramach Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat, które odbyło się 8 czerwca 2016 r.

        Pytanie 45. Czy można w jednym wniosku jednocześnie wystąpić o Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki (typ 1 operacji) oraz Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki
        nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy (typ 4 operacji)? Jeżeli tak to czy w takiej sytuacji będzie możliwe finansowanie kosztów związanych  z przeprowadzeniem prac adaptacyjnych itp.
        Tak, istnieje możliwość połącznia w ramach jednego projektu różnych typów wsparcia. W tym wypadku Wnioskodawca ma możliwość sfinansowania kosztów związanych z nowo utworzonym miejscem opieki nad dzieckiem do lat 3 (w tym adaptacja, zakup środków trwałych) a nie tylko sfinansowania kosztów bieżącej opieki nad dzieckiem.

        Pytanie 44. Jaka jest różnica pomiędzy poniższymi punktami:
        2.2.4 Finansowanie działalności nowoutworzonych miejsc opieki wynosi maksymalnie 24 miesiące.
        2.2.5 Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi ze środków EFS trwa nie dłużej niż 12 miesięcy.
        W Regulaminie konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 wskazano, że w ramach działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc w formach opieki nad dziećmi do lat 3 są kwalifikowalne w szczególności następujące kategorie działań:
        a) dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.;
        b) zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki);
        c) zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy,sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
        d) wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
        e) modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
        f) zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci;
        g) inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

        Natomiast pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3, jest dostępne dla osób, dla których opieka nad dziećmi stanowi barierę w wejściu na rynek pracy oraz dla osób pracujących, zagrożonych zwolnieniem z uwagi na konieczność opieki nad dziećmi do lat 3, w tym:
        a) pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym (w tym, pokrycie wynagrodzenia opiekuna zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym, kosztów pobytu oraz wyżywienia dziecka - w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu);
        b) pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu;
        c) pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

        Katalog działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc ma szerszy charakter, który dotyczy m.in. prac dostosowawczych, zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu i montażu środków trwałych. W ramach tego katalogu wyodrębniono koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 z zastrzeżeniem, że pokrycie tych kosztów opieki nad dzieckiem ze środków EFS trwa nie dłużej niż 12 miesięcy. Powyższe uregulowania wynikają z „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju.

        Pytanie 43. Zgodnie z pkt. 2.2.6 Regulaminu konkursu, Beneficjent będzie zobowiązany  do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Czyli od kiedy jest czas liczony po 12 miesiącach czy 24 miesiącach?
        Beneficjent będzie zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Trwałość powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, do świadczenia usług w ramach utworzonych w projekcie miejsc opieki.

        Pytanie 42. Dlaczego wskaźnik rezultatu i produktu jest opisany w czasie przeszłym. Czy te wskaźniki opisuje się już po otrzymaniu dofinansowania (przy rozliczeniu projektu)?
        Wskaźniki produktu i rezultatu Wnioskodawca określa na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z Regulaminem konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 w przypadku wskaźników produktu mierzą one liczbę utworzonych miejsc oraz liczbę rodziców/opiekunów prawnych, którzy uzyskali wsparcie w ramach EFS. Natomiast wskaźniki rezultatu dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia ze środków EFS, określają efekty zrealizowanych działań w odniesieniu do osób lub podmiotów, np. w postaci zmiany sytuacji na rynku pracy. Oznacza to, że wskaźniki rezultatu obrazują efekt wsparcia udzielonego danej osobie/podmiotowi. Definicja wskaźników została wskazana w Załączniku pn. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 stanowiąca Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

        Pytanie 41. Jak rozumieć poniższe informacje z regulaminu?
        W sytuacji, gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie (lub jego partner) funkcjonuje krócej niż rok, jako obrót powinien on wskazać wartość właściwą dla typu podmiotu odnoszącą się do okresu liczonego od rozpoczęcia przez niego działalności do momentu zamknięcia roku obrotowego, w którym tę działalność rozpoczął. Co w sytuacji gdy działalność zostanie założona np. 2 dni przed złożeniem wniosku?
        Wnioskodawca powinien wykazać obrót, który pozwoli na zweryfikowanie pozytywnie kryterium dotyczącego potencjału finansowego. Zgodnie z definicją brany jest pod uwagę zamknięty rok obrotowy. W tym wypadku Beneficjent nie ma zamkniętego roku obrotowego. W sytuacji gdy działalność zostanie założona na dwa dni przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, kryterium dotyczące potencjału finansowego nie zostanie spełnione.
        Pytanie 40. Jeżeli będziemy mieć partnerów biznesowych z dwóch sektorów (publiczny i prywatny) jak w tym przypadku będzie liczony potencjał finansowy?
        Kryterium potencjału finansowego weryfikowane jest na podstawie porównania informacji podanych we wniosku o dofinansowanie, w punkcie A.3.4. Potencjał i doświadczenie partnera oraz B.12.1. Obroty projektodawcy, z wydatkami na poszczególne lata wskazanymi w tabeli D.3. Tym samym brany jest łącznie pod uwagę potencjał Wnioskodawcy jak i Partnera.

        Pytanie 39. Jeżeli partner wiodący (lider/wnioskodawca) dopiero otwiera działalność (nie ma zeszłorocznego obrotu) czy wystarczającym jest alby partnerem została instytucja państwowa (żłobek) - jak będzie liczony potencjał finansowy.
        Zgodnie z informacjami, które Wnioskodawca zamieszcza we wniosku, kryterium potencjału weryfikowane jest na podstawie informacji w punkcie A.3.4. Potencjał i doświadczenie partnera oraz B.12.1 Obroty Wnioskodawcy. Tym samym brany jest łącznie pod uwagę potencjał Wnioskodawcy jak i Partnera.

        Pytanie 38. Czy wszyscy partnerzy muszą mieć podpisy elektroniczne?
        Nie, podpis elektroniczny jest wymagany w stosunku do podmiotu, który składa wniosek o dofinansowanie: Wnioskodawca, jeżeli to Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie lub inna osoba jeśli posiada stosowne upoważnienie do dokonywania takiej czynności  w imieniu Wnioskodawcy.

        Pytanie 37. Czy jest jakiś wzór umowy partnerskiej?
        Nie, nie ma wzoru umowy partnerskiej. Jednakże realizacja projektów partnerskich w ramach RPO WSL 2014-2020 wymaga spełnienia warunków wskazanych w części 8 Regulaminu konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16. Beneficjent zobowiązany jest do zawarcia pisemnej umowy pomiędzy partnerami, określającej w szczególności podział zadań i obowiązków pomiędzy partnerami oraz precyzyjne zasady zarządzania finansami, w tym przepływy finansowe i rozliczanie środków partnerstwa, a także sposób rozwiązywania sporów oraz odpowiedzialności/konsekwencji (w tym finansowych) na wypadek niewywiązania się przez partnerów z umowy lub porozumienia. Zakres informacji jakie powinny znaleźć się w porozumieniu oraz umowie o partnerstwie znajduje się w art. 33 ust. 5 ustawy wdrożeniowej. Integralną częścią umowy pomiędzy partnerami powinno być również pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla lidera/partnera wiodącego do reprezentowania partnera/partnerów projektu.

        Pytanie 36. Jakie są koszty bezpośrednie w działalności żłobka oprócz wynagrodzenia personelu i kosztów wyżywienia dziecka?
        W ramach pokrycia kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3, znajdują się koszty związane z wynagrodzeniem opiekunów, wyżywienia dziecka, inne koszty pobytu (np. zajęcia rozwijające rozwój: logopedia, rytmika, zajęcia z psychologiem, materiały plastyczne dla dzieci, materiały higieniczne dla dzieci itp.)
        Pytanie 35. Czy malowanie, sanitariaty, meble, zabawki, artykuły dydaktyczne są środkami trwałymi czy cross financingiem i w jakiej wysokości są refundowane?
        Powołując się na precyzyjne zapisy „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/ofunduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/w pkt. 6.12.1 środki trwałe, ze względu na sposób ich wykorzystania w ramach i na rzecz projektu, dzielą się na bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu (np. wyposażenie pracowni komputerowych w szkole) oraz środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu np. rzutnik na szkolenia). Zgodnie z Regulaminem konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16, w pkt. 6.11 wydatki w ramach Projektu na zakup środków o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto stanowią wydatki w ramach środków trwałych. Natomiast szczegółowe zasady dotyczące cross-financingu w ramach EFS reguluje pkt 8.7 „Wytycznych (…). Pojawia się tam zapis, że w przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie: a) zakupu nieruchomości,b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku, c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.Należy mieć na uwadze, że zakup środków trwałych które są przeznaczone np. na dostosowanie/adaptację może stanowić równocześnie wydatek w ramach cross-financingu.

        Pytanie 34. Czy jest możliwość dofinansowania studiów lub szkoleń dla personelu żłobka?
        Zgodnie z Regulaminem konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 możliwe jest wyłącznie sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna. Wsparcie w zakresie sfinansowania kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna. Pozostałe formy szkoleń np. sfinansowanie studiów personelu żłobka jest wydatkiem niekwalifikowanym.

        Pytanie 33. Lokal w którym ma być prowadzony żłobek nadaje się do generalnego remontu. Remont zostanie przeprowadzony przez właściciela (instytucję państwową) z wykorzystaniem funduszów UE. Czy w ramach projektu 8.1.3 także można wykorzystać fundusze UE na remont tego lokalu- czy jest jakaś możliwość połączenia obu projektów unijnych.
        Istnieje możliwość przeprowadzenie remontu w ramach innych funduszy/programów UE. W takim przypadku w ramach Poddziałania 8.1.3 Wnioskodawca może np. sfinansować zakup dodatkowych środków trwałych, wyposażenia (np. krzesełka, łóżeczka itp.) oraz sfinansować koszty bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 (opiekun, wyżywienie). Nie ma możliwości połącznia dwóch projektów finansowanych z EFRR i EFS w ramach jednego wniosku o dofinansowanie.
        Regulamin konkursu nr RPSL.08.01.01.-IZ.01-24-063 określa możliwe kategorie działań w ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Zgodnie z zapisami Regulaminu w pkt. 2.2.1. Wnioskodawca powinien jednak mieć na uwadze, że wydatki na zakup środków trwałych i cross-financingu podlegają określonym limitom. Wydatki w ramach Projektu na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatki w ramach cross-financingu nie mogą łącznie przekroczyć 20% poniesionych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Wydatki objęte cross-financingiem w projekcie nie są wykazywane w ramach kosztów pośrednich i nie mogą przekroczyć 10 % wartości projektu. Konieczność poniesienia wydatków w ramach cross-financingu oraz środków trwałych musi być bezpośrednio wskazana we wniosku o dofinansowanie i uzasadniona.

        Pytanie 32. Czy jest możliwy wariant, że jeśli utworzymy 10 nowych miejsc, to w I roku obejmiemy wsparciem 10 dzieci, a w drugim tylko 5 dzieci (ponieważ 5 dzieci odejdzie z żłobka np. do przedszkola)?
        Wnioskodawca może przyjąć takie założenia, należy mieć jednak na uwadze, że wszystkie koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dzieckiem w drugim roku powinny zostać ponoszone wyłącznie w stosunku do 5 nowo zrekrutowanych dzieci, nie ma możliwości sfinansowania kosztów w stosunku do dzieci, które np. kontynuują pobyt w danej instytucji.
        Pytanie 31. Ile dzieci z niepełnosprawnością musi być w projekcie aby otrzymać premię punktową?
        IOK nie wskazuje minimalnego udziału nowych miejsc dla dzieci z niepełnosprawnościami. Kwestia ta zależy od beneficjenta, który dokonuje diagnozy sytuacji problemowej oraz charakteryzuje grupę docelową.
        Pytanie 30. Jak potwierdzać status niepełnosprawności dziecka?
        Na etapie rekrutacji rodzice/opiekunowie prawni przedstawią:
        - orzeczenie wydane przez Miejski/Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności,
        - orzeczenie lub opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej (np. opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju).

        Pytanie 29. Dlaczego nie można finansować udziału dzieci przez dwa lata?
        Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi ze środków EFS trwa nie dłużej niż 12 miesięcy. Powyższe uregulowania wynikają z „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020” z dnia 22.07.2015 r. opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju.

        Pytanie 28. Do istniejącego budynku będziemy dobudowywać skrzydło na żłobek. Czy wydatek przeznaczony na budowę jest wydatkiem kwalifikowalnym?
        Nie. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w projektach współfinansowanych z EFS dobudowa skrzydła na żłobek nie mieści się w zakresie cross-financingu, a więc nie będzie wydatkiem kwalifikowalnym. W przypadku projektów współfinansowanych z EFS możliwe jest wyłącznie dostosowanie lub adaptacja (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.

        Pytanie 27. Czy w ramach kosztów pośrednich można wyposażyć stanowisko pracy np. koordynatora projektu?
        Tak. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w ramach kosztów pośrednich jest możliwe wyposażenie stanowiska pracy, w tym zakup środków trwałych dla koordynatora projektu.

        Pytanie 26. Prace budowlane wymagają opinii architekta lub rzeczoznawcy. Czy taki koszt jest kwalifikowany?
        W przypadku gdy opinia i obowiązek jej posiadania wynika z przepisów prawa w zakresie prac remontowo-wykończeniowych podczas dostosowywania lub adaptacji budynku lub pomieszczeń, to taki wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny w projekcie. Niemniej prace budowlane związane z budową są niekwalifikowalne w projektach współfinansowanych z EFS.

        Pytanie 25. Czy prace związane z placem zabaw są cross-financingiem?
        Zakup elementów nieprzenośnych i ich stałe przytwierdzenie do nieruchomości będzie stanowić wydatek w ramach cross-financingu. Należy jednocześnie pamiętać, że zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 w ramach 4 typu operacji mogą być sfinansowane jedynie koszty bieżącego świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 i nie jest możliwe przeprowadzenie prac dostosowawczych/adaptacyjnych, zakupu i montażu wyposażenia w tym placu zabaw.

        Pytanie 24. Czy istnieje możliwość zaadaptowania terenu zielonego w parku?
        Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 nie wykluczają możliwości ponoszenia wydatków w celu zaadoptowania terenu zielonego. Kluczowe jest, czy wydatki te są niezbędne dla realizacji celu projektu oraz czy istnieje możliwość, zgodnie z innymi przepisami nie wynikającymi z programu, przeprowadzenia takiej adaptacji. Jednocześnie, Instytucja Zarządzająca zastrzega, że wątpliwości budzą kwestie prawne dotyczące własności oraz wykorzystanie terenów zielonych wyłącznie do celów projektu.

        Pytanie 23. W projekcie jedną z osób wskazanych jako personel projektu stanowi specjalista ds. zamówień publicznych, który ma zostać zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej. Osoba ta będzie rozliczana w projekcie w ramach kosztów pośrednich.

        Czy w celu zatrudnienia ww. osoby należy przeprowadzić rozeznanie rynku zgodnie z zasadą konkurencyjności czy też wystarczające będzie przeprowadzenie naboru na ww. stanowisko, zgodnie z zasadami naboru obowiązującymi u beneficjenta?
        W celu zatrudnienia personelu projektu uwzględnionego w ramach kosztów pośrednich nie ma zastosowania zasada konkurencyjności, tym samym nie ma konieczności przeprowadzenia rozeznania rynku.

        Pytanie 22. Czy jeżeli w projekcie założymy sobie realizację dwóch zadań: refundacja niań + otwarcie żłobka na 25 dzieci. Projekt twardy na żłobek będzie złożony dopiero w listopadzie więc nie będzie znajdował się na liście proj. zatwierdzonych do dofinansowania (uruchomienie żłobka planujemy we wrześniu 2017). Projekt LPR mamy już na ukończeniu jednak przypuszczamy że w czerwcu jeszcze nie zostanie zatwierdzony.

        Czy wobec powyższego jeżeli założymy realizacji projektu od 01.12.2016r. tj. samą refundację niań i nabór uczestników to wystarczy, że otworzymy Biuro projektu (na potrzeby rekrutacji i prowadzenia spraw bieżących) w budynku, który został współfinansowany ze środków EFRR w poprzednim okresie programowania- czy wówczas spełnimy Kryterium formalne „czy we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, ze projekt wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, że jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR?”
        IZ RPO WSL wyjaśnia, że jedynym z kryteriów dostępu na etapie oceny formalnej jest weryfikacja czy „Czy we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, że projekt wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, że jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR?”. Zgodnie z definicją kryterium projekt powinien wynikać z Programu Rewitalizacji lub być komplementarny z interwencją podejmowana w ramach EFRR.

        W przypadku komplementarności z interwencją podejmowana w ramach EFRR będzie sprawdzane, czy wskazany we wniosku o dofinansowanie projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego został wybrany do dofinansowania (tj. co najmniej znajduje się na liście projektów wybranych do dofinansowania zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Śląskiego) lub czy projekt zakłada realizację działań w infrastrukturze współfinansowanej ze środków EFRR.

        Realizacja działań w infrastrukturze współfinansowanej z EFRR oznacza wyłącznie realizację działań merytorycznych projektu (tj. np. prowadzenie żłobka, klubu dziecięcego, miejsca opieki sprawowanego przez dziennego opiekuna), w tym samym samo prowadzenie biura projektu (na potrzeby rekrutacji i spraw bieżących) w budynku, który został współfinansowany ze środków EFRR nie spełnia warunków określonych w kryterium dostępu.

        Pytanie 21. Czy jest możliwe złożenie wniosku aplikacyjnego w obecnym naborze – i przy założeniu otrzymania dofinansowania-rozpoczęcie realizacji projektu z początkiem września 2017. Czas realizacji projektu nie będzie oczywiście przekraczał minimalnego i maksymalnego określonego w regulaminie konkursu tj. min 12 m-cy i max 24 m-ce. Rozpoczęcie i realizacja projektu będzie oczywiście odpowiednio uzasadnione.
        Tak, IOK dopuszcza możliwość rozpoczęcia projektu we wrześniu 2017r. (tj. wraz z rozpoczęciem nowego roku w podmiotach opieki nad dziećmi do lat 3). Należy zaznaczyć, ze zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 w pkt. 2.1.1, Wnioskodawca powinien przedstawić uzasadnione zapotrzebowania na miejsce opieki nad dziećmi do lat 3, w tym analizę uwarunkowań w dostępie do form opieki i prognoz demograficznych, biorąc pod uwagę okres realizacji projektu.

        Pytania dotyczące następujących Poddziałań: 8.1.1, 8.1.2 i 8.1.3.

        Pytanie 20. Mam pytanie, czy czynsz, media ( woda, CO, prąd) powinny być ujęte jako koszt bezpośredni czy pośredni? Czy zabawki, leżaczki, pościel, mebelki itp.... to są koszty bezpośrednie czy pośrednie?
        Koszty związane z opłatami za media, pomieszczenia mogą stanowić koszt bezpośredni jedynie w sytuacji, gdy dotyczą kosztów związanych z utworzeniem nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w projekcie (w sytuacji zwiększenia liczby miejsc w podmiocie już funkcjonującym, są one kwalifikowane przez Wnioskodawcę w odpowiedniej proporcji). W ramach kosztów bezpośrednich, Wnioskodawca nie może uwzględnić w/w opłat dotyczących biura projektu, które powinny być ujęte w kosztach pośrednich.W pkt 2.2.1 Regulaminu konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16, wskazano możliwe kategorie działań w ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Wnioskodawca ma możliwość zakupu i montażu m.in. wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki). Koszty te dotyczą utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, zatem Wnioskodawca winien uwzględnić je w kosztach bezpośrednich.
        Pytanie 19.
        Kiedy podpisywana jest przez rodzica deklaracja udziału w projekcie (czy może to nastąpić np. 3 miesiące przed rozpoczęciem funkcjonowania żłobka – rekrutacja w czerwcu, rozpoczęcie funkcjonowania żłobka we wrześniu)?
        Projektodawca we wniosku o dofinansowanie określa termin realizacji projektu. Wszystkie działania, w tym w szczególności rozpoczęcie uczestnictwa w projekcie przez rodziców/opiekunów prawnych, musi być prowadzone w okresie realizacji projektu. W przywołanej sytuacji, jest możliwe podpisanie deklaracji uczestnictwa (po zakończonym etapie rekrutacji) przez rozpoczęciem faktycznej opieki, bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 w podmiocie tj. przed rozpoczęciem realizacji tzw. „roku szkolnego”.
        Pytanie 18. Czy w odniesieniu do grupy docelowej osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3, osoby w momencie podpisywania deklaracji udziału w projekcie muszą przebywać na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim, czy mogą to być osoby, które wychowują dziecko do lat 3, ale w momencie podpisywania deklaracji uczestnictwa już wróciły do pracy?

        Zgodnie z pkt. 2.4 Regulaminu konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16, grupę docelową stanowią m. in.:
        - Osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3;
        - Osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3;
        - Osoby, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3.

        Osoby, które podpisują deklarację uczestnictwa i są osobami pracującymi należą do grupy docelowej definiowanej jako „Osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3”,  natomiast osoby, które przebywają na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim mogą zostać ujęte w kategorii „Osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka” (oraz wykazane we wskaźniku: Liczna osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka, po opuszczeniu programu). Wnioskodawca ma możliwość skierować wsparcie zarówno do osób zatrudnionych jak i powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka.

         Pytanie 17. Czy wskaźniki horyzontalne (pkt 3.14 Regulaminu) należy wpisać do wniosku o dofinansowanie i w przypadku nieadekwatności do projektu wartości bazową i docelową określić na poziomie “0”.
        Tak, Wnioskodawca powinien zamieścić wskaźniki horyzontalne we wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16, nie jest obligatoryjne wskazywanie wartości docelowych dla tych wskaźników na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu. Oznacza to, że na etapie wniosku o dofinansowanie projektu wartości docelowe tych wskaźników mogą wynosić „0”. Natomiast na etapie realizacji projektu powinien zostać odnotowany faktyczny przyrost wybranego wskaźnika. Wnioskodawca dokonuje wyboru wskaźników horyzontalnych z listy rozwijanej wskaźników produktu.
        Pytanie 16. Do której kategorii z poniższych

        1. Osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3;
        2. Osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3;
        3. Osoby, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3.

        należy zaliczyć osoby powracające na rynek pracy po urlopie macierzyński/ rodzicielskim?

        Osoby powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim należy zaliczyć do kategorii „Osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3”

        Pytanie 15. Jak należy rozumieć zapis “bezpośrednie wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie zapewnienia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3”  w zakresie wskaźnika “Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie “ – czy zapewnienie miejsca w żłobku, przy zachowaniu opłat wnoszonych przez rodziców (wkład własny) obliguje do ujęcia ich w wymienionym wskaźniku?
        Tak, rodzice/opiekunowie prawni dzieci do lat 3, którzy otrzymują wsparcie w postaci zapewnienia miejsca opieki nad dzieckiem (dzięki nowoutworzonym miejscom opieki w danym podmiocie) i podejmują/utrzymują zatrudnienie, otrzymują tym samym bezpośrednie wsparcie z EFS a więc wliczają się w ww. wskaźnika. Wkład własny może pochodzić od wpłat rodziców.
        Pytanie 14. Co należy rozumieć przez punkt 2.4 podpunkt b) Regulaminu konkursu, tj. osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3?

         Chciałabym napisać projekt w ramach 1 typu projektu – tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków... Warunki lokalowe będą zapewnione dzięki żłobkowi, którego budowa się niebawem zakończy. Rekrutacja do żłobka jest już zakończona i jednym z głównych kryteriów wyboru był warunek posiadania przez oboje rodziców pracy, co musieli potwierdzić stosownym zaświadczeniem. We wskaźnikach rezultatu bezpośredniego należy po zakończeniu projektu podać:

        a) liczbę osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu

        b) liczbę osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu,dlatego proszę o wyjaśnienie czy osoby, które są zatrudnione i nie pozostają poza rynkiem pracy, nie miały przerwy w zatrudnieniu, nie przebywają na urlopach wychowawczych czy rodzicielskich, mogą stanowić grupę docelową w projekcie?

        Wskaźniki produktu zostaną zrealizowane, natomiast czy wskaźniki rezultatu bezpośredniego mogą być na poziomie 0 po zakończeniu projektu?

        Zgodnie z pkt. 2.4 Regulaminu konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-063/16, grupę docelową stanowią m. in.:
        a) Osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3;
        b) Osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3;
        c) Osoby, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3.

        Biorąc pod uwagę zapisy Regulaminu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-063/16 w pkt 3.9 i 3.10, w których wskazano wskaźniki obligatoryjne i nieobligatoryjne, Wnioskodawca powinien uwzględnić w ramach projektu również osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu (wskaźnik obligatoryjny). Wnioskodawca, który obejmie wsparciem rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, którzy posiadają status osoby bezrobotnej, biernej zawodowo, powinni również we wniosku o dofinansowanie obligatoryjnie wykazać realizację wszystkich wskaźników (dwóch wskaźników produktu i dwóch wskaźników rezultatu). Osoby zatrudnione nie mogą stanowić jedynej kategorii grupy docelowej w ramach projektu, z uwagi na fakt ujęcia obligatoryjnego wskaźnika dotyczącego liczby osób powracających na rynek pracy po przerwie zawiązanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka. Ponadto Beneficjent wykazuje wartość bazową i docelową wskaźnika rezultatu, nie ma obowiązku realizacji wskaźników rezultatu na poziomie 100%. Aby ocenić, że wskaźnik jest efektywny i racjonalny z punktu widzenia realizacji projektu w tym nakładu kosztów, jego wartość powinna wynosić co najmniej 75%-80%.

        Pytanie 13. Proszę o odpowiedź na pytanie dot. zał. nr 5 - kryteria oceny punktowane (premiujące) - Czy projekt gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub niepubliczną? (co najmniej 80%) - jeżeli wnioskodawca nie prowadzi żadnego żłobka to jak utworzy 100 miejsc opieki to otrzyma całą premię punktową (nastąpił wzrost o 100%) w postaci 7 punktów?
        -Czy projekt gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanych przez dziennego opiekuna? (co najmniej 80%) - i jak wnioskodawca nie ma zarejestrowanych dziennych opiekunów i jak utworzy 10 punktów opieki dziennej to również otrzyma 7 punktów?
        Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 (definicje szczegółowych kryteriów dodatkowych w pkt. 4.2.17 oraz podane przykłady), premia punktowa jest przyznawana w momencie zwiększenia ilości miejsc opieki nad dziećmi w stosunku do już istniejących. Premia punktowa nie będzie przyznawana dla podmiotów, w ramach których do tej pory nie funkcjonowały żadne miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.
        Pytanie 12. Czy dla wnioskodawcy będącego przedsiębiorcą dofinansowanie w ramach projektu dotyczące utworzenia dodatkowych miejsc w żłobku, w tym:
        - dostosowanie pomieszczeń oraz zakup i montaż wyposażenia
        - zapewnienie bieżącego funkcjonowania
        stanowić będzie pomoc de minimis?
        Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu cyt.: Działania w zakresie łączenia życia zawodowego i rodzinnego w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 powinny zostać w całości wyłączone spod zasad pomocy publicznej.
        Ale czy tylko w zakresie zapewnienia bieżącego utrzymania, czy również w zakresie nakładów inwestycyjnych w ramach cross-financingu dofinansowanie projektu nie będzie objęte pomocą de minimis?
        Czyli czy projekt w całości co do zasady nie będzie objęty pomocą publiczną, ani też pomocą de minimis?

        Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, należy przyjąć, że przedmiotowa działalność dofinansowania ze środków EFS, w tym również prowadzona przez placówki niepubliczne, stanowi realizację obowiązku państwa w zakresie zapewnienia dostępu do opieki i wychowania. W związku z tym, działania w zakresie bieżącego funkcjonowania opieki nad dziećmi do lat 3jak i nakłady inwestycyjne ponoszone na utworzenie nowych miejsc w podmiotach opieki nad dziećmi, co do zasady nie podlegają pomocy publicznej/pomocy de minimis. IOK wskazuje w Regulaminie konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16, że należy mieć na uwadze obszary przygraniczne, na których realizowane jest wsparcie czy udzielona pomoc nie zakłóca konkurencji i wymiany handlowej między państwami członkowskimi.

        Pytanie 11. Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie odnośnie pomocy de minimis:
        czy w ramach przedmiotowego konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 przewiduje się udzielanie pomocy de minimis na:
        -adaptację lokalu (zaznaczenie w budżecie cross-finsncing)
        -zakup środków trwałych np. łóżka, wózki, szafy, itp. (zaznaczenie w budżecie środki trwałe).
        Czy jest możliwość uzyskania pomocy publicznej zamiast pomocy de minimis i na jakich warunkach?

        Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, należy przyjąć, że działania w zakresie  łączenia życia zawodowego i rodzinnego w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 powinny zostać w całości wyłączone spod zasad pomocy publicznej.Działalność dofinansowania ze środków EFS, w tym również prowadzona przez placówki niepubliczne, stanowi realizację obowiązku państwa w zakresie zapewnienia dostępu do opieki i wychowania. W związku z tym, działania w zakresie bieżącego funkcjonowanie opieki nad dziećmi do lat 3 jak i nakłady inwestycyjne ponoszone na utworzenie nowych miejsc w podmiotach opieki nad dziećmi, co do zasady nie podlegają pomocy publicznej/pomocy de minimis. IOK wskazuje w Regulaminie konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16, że należy mieć na uwadze obszary przygraniczne, na których realizowane jest wsparcie czy udzielona pomoc nie zakłóca konkurencji i wymiany handlowej między państwami członkowskimi.

        Pytanie 10.  W związku z trwającym konkursem 8.1.3 (RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego) chciałam uzyskać informację dotyczącą Partnera w projekcie. Jestem właścicielką klubu dziecięcego, natomiast mój mąż prowadzi swoją odrębną działalność gospodarczą. Chcę złożyć wniosek o dofinansowanie jako Lider w/w konkursie i tu moje pytanie: Czy mąż mógłby być Partnerem w projekcie (nie posiadamy rozdzielności majątkowej), gdyż to on dysponuje nieruchomością, w której powstałby żłobek oraz wniósłby duże wsparcie merytoryczne w projekcie (aktualnie w prowadzeniu klubu dziecięcego również szereg merytorycznego wsparcia od jego firmy otrzymuje np. elektroniczna rejestracja, ewidencja pobytu, płatności, itp.)?
        Nie, zgodnie z Regulaminem konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16, porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika nr do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. 2013 poz. 1030 z późn. zm.). Projektodawca wskazuje, że nie posiada rozdzielności majątkowej zatem istnieją powiązania osobowe, majątkowe pomiędzy podmiotami. W takiej sytuacji nie ma możliwości zawiązania partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu.
        Pytanie 9. Proszę o odpowiedź na pytanie: Jakie dokumenty będą wymagane do potwierdzenia niepełnosprawności dziecka w trakcie realizacji projektu na potwierdzenie osiągnięcia wskaźników? Proszę także o potwierdzenie, że w przypadku nie tworzenia nowych miejsc  w żłobku, a jedynie adaptacji, żeby można było przyjmować dzieci niepełnosprawne, będzie możliwe ujęcie w projekcie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki (tylko dla przyjętych dzieci niepełnosprawnych), np. adaptacja i doposażenie dla dzieci niepełnosprawnych (których teraz w placówce nie mamy) w okresie lipiec-sierpień 2017 i od września 2017 do sierpnia 2018 bieżąca opieka nad przyjętymi dziećmi niepełnosprawnymi (czyli wynagrodzenia opiekunek, wyżywienie, proporcjonalnie koszty czynszu i mediów) + zajęcia dodatkowe dla tych dzieci.

        Na etapie rekrutacji rodzice/opiekunowie prawni przedstawią:
        - orzeczenie wydane przez Miejski/Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności,
        - orzeczenie lub opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej (np. opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju).

        Zgodnie z pkt. 2.2.3 Regulaminem konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16, wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub niepubliczną. Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku dostosowania istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W sytuacji gdy Wnioskodawca zamierza zrekrutować dzieci z niepełnosprawnością w ramach projektu, ma możliwość kwalifikować koszty adaptacji jak również kwalifikować koszty bieżącego świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3.

        Pytanie 8. W przypadku grupy kapitałowej planującej uruchomienie żłobka przyzakładowego dla pracowników i ich rodzin jakie informacje należy podać w doświadczeniu projektodawcy, jeśli działalność opieki nad dziećmi do lat 3 ta nie był nigdy przedmiotem działalności przedsiębiorstwa.

        Zgodnie z „Instrukcją wypełniania wniosków w ramach EFS”, która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu” nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16, Wnioskodawca powinien wskazać doświadczenie projektodawcy czyli jego potencjał społeczny. Istotnym elementem opisu potencjału społecznego powinno być wykazanie obecności wnioskodawcy i działań podejmowanych przez niego w przeszłości w obszarze planowanej interwencji, nawet w sytuacji gdy nie realizował on dotąd projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych. Opis doświadczenia powinien dawać możliwość oceny zdolności społecznych wnioskodawcy do podjęcia i efektywnej realizacji określonego przedsięwzięcia. Ponadto Wnioskodawca może wskazać nie tylko doświadczenie Lidera/partnera projektu (jeśli dotyczy) w danym obszarze ale także ma możliwość wskazania doświadczenia i odpowiednich kwalifikacji personelu (np. zaangażowanego do opieki nad dziećmi do lat 3).

        Opisując potencjał społeczny Wnioskodawca powinien przede wszystkim uzasadnić dlaczego jego doświadczenie jest adekwatne do realizacji projektu. Adekwatność doświadczenia powinna być rozpatrywana w szczególności wkontekście dotychczasowej działalności i możliwości weryfikacji jej rezultatów danego wnioskodawcy prowadzonej:
        a) w obszarze, w którym udzielane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu;
        b) na rzecz grupy docelowej, do której kierowane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu;
        c) na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja projektu.
        Na podstawie opisu zawartego we wniosku sprawdzana jest wiarygodność wnioskodawcy, w tym przede wszystkim możliwość skutecznej realizacji projektu. Wnioskodawca powinien wykazać swoje doświadczenie w realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć (związanych z zakresem planowanego do realizacji projektu pod względem obszaru, grupy docelowej, planowanych zadań itp.), a nie jedynie tych realizowanych przy udziale środków funduszy strukturalnych. W przywołanej sytuacji, biorąc pod uwagę dodatkowe wyjaśnienia telefoniczne, Wnioskodawca może wskazać m.in. doświadczenie w obszarze szkoleń dla opiekunów dziennych oraz wskazać doświadczenie personelu merytorycznego zatrudnionego w podmiocie opieki do lat 3.

        Pytanie 7. Do jakiego katalogu kosztów: pośrednich czy bezpośrednich należy zakwalifikować zatrudnienie i wynagrodzenie osoby kierującej Klubem Dziecięcym lub Kierownika oddziału żłobka w ramach projektu złożonego w odpowiedzi na przedmiotowy konkurs? Nadmienić należy jednak, że stanowisko to nie będzie uprawniało do reprezentowania na zewnątrz jednostki realizującej projekt, a zadania jakie będzie wykonywała ta osoba będą ograniczać się do zadań typowo merytorycznych, ale związanych z wewnętrznym funkcjonowaniem oddziału żłobka lub klubu dziecięcego (zapewnienia prawidłowego bieżącego funkcjonowania klubu lub oddziału żłobka). Istotnym jest również fakt, że osoba ta będzie przypisana wyłącznie do realizacji zadań w ramach projektu i nie będzie powiązana z żadnymi innymi zadaniami i działaniami realizowanymi przez jednostkę realizującą projekt. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu konkursu Instrukcja wypełniania wniosku  o dofinansowanie w ramach EFS oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności można domniemywać, że będzie to koszt kwalifikowalny w ramach kosztów bezpośrednich związanych np. z zadaniem Bieżące świadczenie opieki nad dziećmi do lat 3.

        IOK wskazuje, że koszt Kierownika klubu dziecięcego lub oddziału żłobka, który będzie wykonywał wyłącznie zadania merytoryczne związane z funkcjonowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – zgodnie z zapisami Ustawy o opiece nad dziećmi do lat z 4 lutego 2011r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 157), może być ujęty w kosztach bezpośrednich. Wnioskodawca powinien mieć na względzie fakt, że Kierownik klubu dziecięcego/Kierownik żłobka nie może wykonywać czynności związanych z administrowaniem/zarządzaniem projektem. Stosowne zapisy Wnioskodawca uwzględni we wniosku o dofinansowanie oraz wskaże precyzyjnie sposób zarządzania projektem (wraz z zaangażowaniem personelem).

        Pytanie 6. Czy wnioskodawca spełni kryterium formalne „Czy we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, że projekt wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, że jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR?” jeśli we wniosku o dofinansowanie w ramach 8.1.1 założy, że tylko część zadań merytorycznych (np. zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością) będą obywać się w infrastrukturze wybudowanej z EFRR. Budynek, w którym będzie prowadzona stała opieka nad dziećmi do lat 3 nie powstał w ramach inwestycji EFRR?

        IZ RPO WSL wyjaśnia, że jednym z kryteriów dostępu na etapie oceny formalnej jest weryfikacja czy „Czy we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, że projekt wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, że jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR?” Zgodnie z definicją kryterium projekt powinien wynikać z Programu Rewitalizacji lub być komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR.

        W przypadku komplementarności z interwencją podejmowaną w ramach EFRR będzie sprawdzane, czy wskazany we wniosku o dofinansowanie projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego został wybrany do dofinansowania (tj. co najmniej znajduje się na liście projektów wybranych do dofinansowania zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Śląskiego) lub czy projekt zakłada realizację działań w infrastrukturze współfinansowanej ze środków EFRR.Realizacja działań w infrastrukturze współfinansowanej z EFRR oznacza wyłącznie realizację działań merytorycznych projektu (tj. np. prowadzenie żłobka, klubu dziecięcego, miejsca opieki sprawowanego przez dziennego opiekuna, miejsca prowadzenia zajęć). IOK dopuszcza możliwość realizacji części działań merytorycznych w infrastrukturze powstałej z EFRR aby kryterium dostępu zostało spełnione. IOK wskazuje ponadto, że samo prowadzenie biura projektu (na potrzeby rekrutacji i spraw bieżących) w budynku który został współfinansowany ze środków EFRR nie spełnia warunków określonych w kryterium dostępu.

        Pytanie 5. Czy odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych są kosztem kwalifikowalnym?
        Zgodnie z Podrozdziałem 6.16 Koszty związane z angażowaniem personelu pkt 3) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowią wydatek kwalifikowalny w ramach projektu. Przypominam, iż ocena kwalifikowalności wydatków odbywa się każdorazowo na etapie weryfikacji wniosków o płatność oraz kontroli na miejscu realizacji projektu.
        Pytanie 4. W ramach projektu będziemy dostosowywać budynek do żłobka. Czy poniżesz wydatki będą wydatkami kwalifikowalnymi w projekcie:

        1. Zakup pieca CO, jeśli stary jest niewydajny?
        2. Modernizacja tarasu. Taras jest wybetonowany, ale jego powierzchnia jest bardzo krzywa, wyszczerbiona, utrudnione jest poruszanie się wózkiem. Chcemy ująć w budżecie koszt położenie szlichty i wyłożenia płytkami.

        Zgodnie z Regulaminem konkursu pkt 2.2.1 w ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 możliwe są m.in. następujące kategoriedziałań:
        a)dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.;
        b)zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki);
        c)zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
        d)wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
        e)modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
        f)zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci;
        g)inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

        Koszty związane z remontami oraz bieżącym funkcjonowanie żłobka są co do zasady kwalifikowalne, jednak powinny być one proporcjonalne w stosunku do nowych miejsc utworzonych w projekcie. Należy mieć na uwadze również, że każdy wydatek przewidziany w projekcie powinien być racjonalny, efektywny i wynikać bezpośrednio z przedstawionej diagnozy oraz potrzeb dzieci biorących udział w projekcie i pod tym kątem zostanie on poddany weryfikacji na etapie oceny wniosków. Wnioskodawca powinien mieć również na uwadze, że wydatki na zakup środków trwałych i cross financingu podlegają określonym limitom i powinny być bezpośrednio wskazane we wniosku i uzasadnione.

        Pytanie 3. W żłobku zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 musi być zatrudniony dyrektor. Czy wykazanie wynagrodzenia dyrektora, który oprócz pełnionej funkcji (2/8 etatu) będzie również zajmował się dziećmi w żłobku (6/8 etatu) w ramach kosztów bezpośrednich (zadanie: Bieżące funkcjonowanie) jest prawidłowe.
        IOK wskazuje, że koszt dyrektora żłobka, który będzie wykonywał wyłącznie zadania merytoryczne związane z funkcjonowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – zgodnie z zapisami Ustawy o opiece nad dziećmi do lat z 4 lutego 2011r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 157), może być ujęty w kosztach bezpośrednich. Wnioskodawca powinien mieć na względzie fakt, że dyrektor żłobka nie może wykonywać czynności związanych z administrowaniem/zarządzaniem projektem. Stosowne zapisy Wnioskodawca uwzględni we wniosku o dofinansowanie oraz wskaże precyzyjnie sposób zarządzania projektem (wraz z zaangażowaniem personelem).W przywołanej sytuacji koszt wynagrodzenia dyrektora żłobka w wymiarze 2/8 etatu związany jest z katalogiem kosztów dotyczących nowoutworzonych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3. Natomiast koszt wynagrodzenia dyrektora żłobka związany z pełnieniem funkcji opiekuńczych (6/8 etatu jako opiekun) jest związany z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dzieckiem (ujęty max przez 12 miesięcy np. w zadaniu „Bieżące funkcjonowanie/świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3).
        Pytanie 2. W związku z aplikowaniem na konkurs 8.1.3 - żłobki planujemy adaptację istniejących pomieszczeń na potrzeby zwiększenia liczby dzieci w tej sali z 15 osobowej na 22 osobową. Prace będą polegały na:
        a) udostępnieniu w już funkcjonujących salach żłobkowych odpowiedniej ilości sanitariatów, adaptacja pomieszczeń w celu zapewnienia prawidłowych warunków sanitarno-higienicznych: wymiana podłogi, malowanie ścian, wymiana mebli, remont szatni aby zwiększyć możliwość dostawienia odpowiedniej ilości szafek, wymiana instalacji wod.-kan,, elektrycznej i częściowo CO.
        b) ponadto planowane jest jeszcze zabudowanie pomieszczenia "pod tarasem " w celu uzyskania dodatkowej powierzchni dla dzieci i stworzenia nowej sali (1 nowa grupa 16 osobowa)
        c) dostosowanie sali 70 m2 i sanitariatów na półpiętrze dla pobytu dzieci żłobkowych wraz z przedzieleniem sali w celu uzyskania powierzchni do odpoczynku dzieci (2 nowa grupa 16 osobowa)
        Pierwsze nasze pytanie brzmi: czy w salach, które już funkcjonują (opisane w pkt a) kwalifikowalny jest koszt: wymiana podłogi, malowanie ścian, wymiana mebli, remont szatni aby zwiększyć możliwość dostawienia odpowiedniej ilości szafek, wymiana instalacji wod.-kan, elektrycznej i częściowo CO./ w całości dla całej sali (z której będą korzystać dzieci pozaprojektowe), czy należy koszt prac remontowych wyliczyć proporcją dla nowych miejsc?
        Zgodnie z Regulaminem konkursu pkt 2.2.1 w ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 możliwe są m.in. następujące kategorie działań:
        a) dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.;
        b) zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki);
        c) zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
        d) wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
        e) modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
        f) zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci;
        g) inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

        Koszty związane z remontami np. pomalowanie sali do której są przyjmowane nowe dzieci co do zasady są kwalifikowalne w całości, ale należy mieć na uwadze, że każdy wydatek przewidziany w projekcie powinien być racjonalny, efektywny i wynikać bezpośrednio z przedstawionej diagnozy oraz potrzeb dzieci biorących udział w projekcie. Nieracjonalnym np. staje się wydatek, kiedy Wnioskodawca przyjmuje do projektu np. 6 dzieci a planuje w ramach projektu wymalować całe żłobek – dlatego trzeba mieć na uwadze, że każdy wydatek podlega ocenie na etapie Komisyjnej Oceny Wniosków. Wnioskodawca powinien mieć również na uwadze, że wydatki na zakup środków trwałych i cross financingu podlegają określonym limitom i powinny być bezpośrednio wskazane we wniosku i uzasadnione.

        Pytanie 1. W ramach projektu poddziałania 8.1.1 zakładamy m.in. wsparcie w postaci częściowej refundacji umów uaktywniających. Koszty składek ZUS opłacane będą z budżetu państwa.
        Czy składki ZUS mogą zostać zaklasyfikowane w budżecie projektu jako wkład własny? Jeśli tak, to jak powinno wyglądać prawidłowa dokumentacja wkładu własnego? Jak należy we wniosku (pkt. D.2) zakwalifikować źródło finansowania wkładu własnego w postaci składek ZUS? Czy będzie to np.:
        - 2.a1 Państwowe jednostki budżetowe,
        - 2.a2. dysponenci budżetu państwa
        - czy 2.a3.inne?
        Tak, przy czym powyższe występuje wówczas, gdy w projekcie założono pokrycie kosztów wynagrodzenia niani w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu. Zgodnie bowiem z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wkład własny rozumie się jako środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną beneficjentowi w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną beneficjentowi, zgodnie ze stopą dofinansowania dla projektu). Jednocześnie zgodnie z Rozdziałem 6.7 Wytycznych przez podwójne finansowanie rozumie się m. in. poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych.
        W świetle powyższego, jeśli wydatki finansowane przez ZUS nie są jednocześnie finansowane ze środków projektu, wówczas taki wydatek może stanowić wkład własny w projekcie. Wkład własny należy w Tabeli D2 ująć po stronie Beneficjenta tj. w zależności od jego statusu: JST lub podmiot prywatny.

         Bezpośredni link do zagadnienia:
         https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_z_poddzialania_8_1_1_8_1_2_oraz_8_1_3_zapewnienie_dostepu_do_uslug_opiekunczych_nad_dziecmi_do_3_lat_zit_rit_oraz_konkurs_rpsl_08_01_03_iz_01_24_06516_rpsl_08_01_02_iz_01_24_06416_rpsl_08_01_01__iz_01_24_063

         Pytanie 1. Czy ta sama instytucja może złożyć projekt w ramach Działania 8.1 zarówno w konkursie jak i w ramach ZIT?
         Tak, ta sama instytucja może złożyć projekt w ramach Poddziałania 8.1.3 i w ramach Poddziałania 8.1.1.

         Pytanie 2. W jaki sposób i na podstawie jakich dokumentów będą przekazywane koszty wynagrodzenia niani? Czy to będzie w formie refundacji?
         Wsparcie dla tworzenia i rozwijania miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki nad dziećmi obejmujące między innymi sprawowanie opieki przez nianię jest udzielane zgodnie z przepisami krajowymi tj. na podstawie Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011r (Dz. U nr 45, poz 235, z późn zm.). Natomiast forma rozliczenia beneficjenta z uczestnikami projektu (tj. rodzicami/opiekunami prawnymi) pozostaje w gestii beneficjenta realizującego wsparcie.

         Pytanie 3. Jak należy rozumieć „trudną sytuację” rodzica?
         Osoby znajdujące się w „trudnej sytuacji” należy definiować w następujący sposób: zbiór cech, które powodują niekorzystną sytuację – np. niekorzystna sytuacja dotycząca płci, statusu na rynku pracy, wieku, wykształcenia, niepełnosprawności, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
         Pytanie 4. Czy należy wykazać wszystkie cztery wskaźniki obligatoryjne (co oznacza pkt.2.4.7 Regulaminu Konkursu), czy w zależności od typu projektu wybieramy właściwy wskaźnik?
         Dla konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 wymienione wskaźniki są obligatoryjne dla wszystkich Projektodawców bez względu na charakter grupy docelowej i typ wsparcia.
         Pytanie 5. Czy grupą docelową określoną w pkt. 2.1.1.c, Regulaminu konkursu, mogą być osoby bezrobotne i bierne zawodowo?
         Tak, osoby bezrobotne i bierne zawodowo, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3, mogą zostać objęte wsparciem w ramach wskazanej grupy docelowej projektu. Definicja osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo została przedstawiona w Regulaminie konkursu. IOK wskazuje ponadto, że za osoby bierne zawodowo należy uznać osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego).
         Pytanie 6. Czy zabezpieczenie własnego wkładu finansowego należy przedstawić w formie oświadczenia w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, czy w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie?
         Beneficjent nie przedstawia żadnego dokumentu również oświadczenia o zabezpieczeniu wkładu własnego. Poziom wkładu własnego został wskazany w Regulaminie konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 i stanowi obligatoryjnie 12% wartości projektu. Beneficjent konstruując budżet projektu w sekcji C.2. „Zakres rzeczowo-finansowy” wniosku o dofinansowanie, wskazuje montaż finansowy na danym wydatku projektu uwzględniający wniesienie wymaganego wkładu własnego i/lub wskazuje, które z pozycji wydatków będą stanowić np. wkład własny rzeczowy. Wkład własny lub jego część może być również wniesiony w ramach kosztów pośrednich.

         Beneficjent jest zobowiązany do złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu, którego kwota nie przekracza10 mln zł, w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania przez obie strony umowy, weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. W przypadku gdy wartość dofinansowania projektu po zsumowaniu z innymi wartościami dofinansowania projektów , które są realizowane równocześnie w czasie przez Beneficjenta na podstawie umów zawartych z IZ RPO WSL 2014-2020, przekracza limit 10 mln zł, wówczas zabezpieczenie ustanawiane jest w jednej lub kilku następujących form:
         a)        poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
         b)        gwarancja bankowa;
         c)        weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
         d)       zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
         e)        hipoteka;
         f)         poręczenie według prawa cywilnego.

         Informacje dotyczące wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dostępne są dla Beneficjentów w Regulaminie konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 oraz w zapisach wzoru umowy o dofinansowanie projektu stanowiącym załącznik do w/w Regulaminu.

         Pytanie 7. Czy Jednostka Samorządu Terytorialnego jest również zobowiązana do złożenia weksla In blanco jako zabezpieczanie prawidłowej realizacji umowy, jeśli projekt jest szacowany do kwoty 10 mln zł?
         Nie, jednostki samorządu terytorialnego nie są zobowiązane do składania weksla in blanco stanowiącego zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie.
         Pytanie 8. Wskaźnik: Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – czy chodzi o opiekunów w żłobku czy o rodziców/prawnych opiekunów?
         Wskaźnik produktu: „Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie mierzy liczbę osób opiekujących się dziećmi, które otrzymały bezpośrednie wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie zapewnienia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz w przypadku gdy wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (diagnoza opcjonalna) – w zakresie aktywizacji zawodowej. Wskaźnik odnosi się do rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3. Opiekunowie w żłobku nie są grupą docelową.
         Pytanie 9. Skoro finansowanie działalności nowoutworzonych miejsc opieki wynosi maksymalnie 24 miesiące, dlaczego pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi ze środków EFS trwa nie dłużej niż 12 miesięcy? Jakie w takim razie wydatki składają się na „finansowanie działalności nowoutworzonych miejsc opieki”?
         W Regulaminie konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 wskazano, że w ramach działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc w formach opieki nad dziećmi do lat 3 są kwalifikowalne w szczególności następujące kategorie wydatków:
         1. dostosowanie pomieszczeń, w tym dostosowanie do wymogów sanitarnych bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, sanitariatów, szatni itp.;
         2. modernizacja istniejącej bazy żłobkowej w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3;
         3. zakup i montaż wyposażenia i środków trwałych (w tym m. in. meble, pomoce dydaktyczne, wyposażenie wypoczynkowe);
         4. zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
         5. wyposażenie placu zabaw;
         6. finansowanie racjonalnych usprawnień, w celu upowszechnienia opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami do lat 3;
         7. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: wynagrodzenia nauczycieli i personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci; inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

         Natomiast pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3, jest dostępne dla osób, dla których opieka nad dziećmi stanowi barierę w wejściu na rynek pracy oraz dla osób pracujących, zagrożonych zwolnieniem z uwagi na konieczność opieki nad dziećmi do lat 3, w tym:1. pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym (w tym, pokrycie wynagrodzenia opiekuna zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym, kosztów pobytu oraz wyżywienia dziecka - w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu);2. pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego zatrudnionego przez gminę w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu;3. pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

         Katalog działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc ma szerszy charakter, który dotyczy m.in. prac dostosowawczych, zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu i montażu środków trwałych. W ramach tego katalogu wyodrębniono koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 z zastrzeżeniem że pokrycie tych kosztów opieki nad dzieckiem ze środków EFS trwa nie dłużej niż 12 miesięcy. Powyższe uregulowania wynikają z zaleceń Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.


         Pytanie 10.
         Wskaźnik: Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu – W Regulaminie jest zapis, że wskaźnik mierzy liczbę osób, które w dniu przystąpienia do projektu były bezrobotne lub bierne zawodowo. Jak możemy zastosować ten wskaźnik, w sytuacji gdy regulamin zapisów elektronicznych do żłobka przewiduje większą liczbę punktów podczas przyjęcia do żłobka dla rodziców pracujących.
         Dla konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 wymienione wskaźniki są obligatoryjne dla wszystkich Projektodawców bez względu na charakter grupy docelowej i typ wsparcia. Sposób i założenia rekrutacji uczestników projektu określa beneficjent we wniosku o dofinansowanie. Wskaźnik „Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu” mierzy liczbę osób, które w dniu przystąpienia do projektu były bezrobotne lub bierne zawodowo. Definicja osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo została przedstawiona w Regulaminie konkursu. Za osoby bierne zawodowo należy uznać osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego).

         Wnioskodawca ma możliwość opracowania odpowiedniego Regulaminu określającego zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Tym samym Regulamin rekrutacji powinien zostać skonstruowany w taki sposób aby umożliwił Wnioskodawcy realizację i osiągnięcie wymaganych wskaźników projektu zgodnie z Regulaminem konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15.

         Pytanie 11. W przypadku realizacji 1 typu projektu, czyli tworzenie nowych podmiotów np. żłobek, w jaki sposób można sfinansować inwestycje z tym związaną jeśli cross-financing stanowi tylko 10% wartości projektu. W regulaminie pkt. 2.1.4 widnieje zapis, że inwestycje są finansowane ze środków EFRR w ramach PI 9a jednak harmonogram konkursów nie przewiduje naboru w tym roku. W jaki sposób można powiązać te dwa źródła finansowania? Jak to zaplanować w czasie? Logicznym wydawało by się, że najpierw powinna powstać infrastruktura, a dopiero później tzw. wsparcie miękkie.
         Aktualny harmonogram konkursów na rok 2015, z 4 sierpnia 2015 r. nie przewiduje konkursu dla PI 9a. Przy czym należy podkreślić, że nie ma obowiązku realizacji projektów dwufunduszowych (komplementarnych pomiędzy EFS a EFRR dla Poddziłania 8.1.3). Zapis przedstawiony w regulaminie przedstawia informuje o możliwości realizacji projektów w ramach EFRR dla PI 9a, które będą komplementarne dla Działania 8.1. Zapis ten nie oznacza obowiązku łączenia projektów. Projekty w ramach Poddziałania 8.1.3 mogą być realizowane niezależnie od działań przewidzianych w ramach PI 9a. Projekty komplementarne pomiędzy ESF a EFRR dotyczące zapewnienia opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, będą mogły być realizowane w przyszłości po ogłoszeniu naborów w ramach PI 9a.
         Pytanie 12. Czy przy zamkniętych grupach docelowych (dzieci z niepełnosprawnościami) należy we wniosku o dofinansowanie opisywać standard minimum?
         Tak, grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Poddziałania 8.1.3 stanowią rodzice/opiekunowie prawni dzieci do lat 3. Tym samym beneficjent we wniosku o dofinansowanie ma obowiązek opisać standard minimum, który odnosi się do grupy docelowej projektu.
         Pytanie 13. Czy gmina może być liderem a żłobek realizatorem (żłobek jako jednostka podlegająca gminie)?
         Tak, gmina może być liderem projektu a żłobek jako jednostka podlegająca gminie realizatorem w ramach projektu. We wniosku o dofinasowanie beneficjent powinien wskazać podział obowiązków pomiędzy liderem projektu a realizatorem.
         Pytanie 14. Czy dzieci muszą mieć oświadczenie o niepełnosprawności i przez kogo musi być ono wystawione?
         Na etapie rekrutacji rodzice/opiekunowie prawni przedstawią Orzeczenie wydane przez Miejski/Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.
         Pytanie 15. Czy osoba opiekująca się dzieckiem po urlopie macierzyńskim, przebywająca na urlopie wypoczynkowym może brać udział w projekcie?
         Tak, osoba opiekująca się dzieckiem do lat 3, po urlopie macierzyńskim i przebywająca na urlopie wypoczynkowym może być uczestnikiem projektu w ramach Poddziałania 8.1.3
         Pytanie 16. Czy w momencie gdy wkład własny pokrywany będzie jednocześnie z kilku źródeł, np. z opłat rodziców i Programu Maluch – łączna wartość pobranych od rodziców opłat w całym okresie realizacji projektu nie może przekroczyć łącznej kwoty wkładu własnego, czy też kwoty wkładu własnego minus dofinansowanie z Programu Maluch?
         Na łączną kwotę wkładu własnego, wykazywanego na poziomie 12% w ramach projektu, będą składać się kwoty opłat od rodziców oraz środki pozyskane przez podmiot z innych programów np. MALUCH. Wkład własny może być pokryty w całości lub częściowo albo z programu MALUCH albo z opłat rodziców. Decyzja w tym zakresie należy do beneficjenta.
         Pytanie 17. Jak należy rozumieć obowiązek zachowania trwałości, czyli instytucjonalnej gotowości do świadczenia usług w ramach utworzonych w projekcie miejsc opieki – czy wystarczy jeżeli w momencie zapotrzebowania np. zatrudnię dodatkową osobę/y do opieki nad dziećmi, czy osoby te muszą być zatrudnione stale przez okres dwóch lat po zakończeniu projektu, nawet jeśli nie ma takiej potrzeby, bo np. nie ma tylu chętnych dzieci, co w okresie realizacji projektu?
         Beneficjent będzie zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Trwałość powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do świadczenia usług w ramach utworzonych w projekcie miejsc opieki. Powstała liczba miejsc w projekcie musi być równa liczbie miejsc w gotowości.

         Beneficjent jest zobowiązany do utrzymania liczby miejsc opieki nad dziećmi, rozumianej jako gotowość do przyjęcia określonej liczby dzieci w momencie gdy wystąpi zapotrzebowanie. W konsekwencji beneficjent będzie zobowiązany do zatrudnienia opiekuna grupy dopiero w momencie gdy nastąpi zapotrzebowanie na dane miejsca opieki nad dziećmi. Jeżeli nie będzie grupy nie musi być zatrudniony opiekun.

         Pytanie 18. W konkursie przewidziano dodatkowe punkty za uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych w projekcie – czy by otrzymać dodatkowe punkty wystarczy jedno dziecko niepełnosprawne? czy liczba dzieci niepełnosprawnych ma jakiekolwiek znaczenie w kontekście oceny?
         IOK nie wskazuje minimalnego udziału dzieci z niepełnosprawnościami. Kwestia ta zależy od beneficjenta, który dokonuje diagnozy sytuacji problemowej oraz charakteryzuje grupę docelową.
         Pytanie 19. regulaminie konkursu znajduje się zapis, iż pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi ze środków EFS trwać może maksymalnie do 12 miesięcy – czy ww. zapis dotyczy wyłącznie czwartego typu projektu?
         Nie, powyższe zapisy dotyczą wszystkich typów operacji w ramach konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15.
         Pytanie 20. Jak należy rozumieć typ czwarty projektu? Czy również muszą powstać zupełnie nowe miejsca? Czym różni się on od pozostałych typów?
         Beneficjent w ramach każdego typu operacji jest zobowiązany do utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, co wykazuje obligatoryjnie we wskaźniku produktu: Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.
         Czwarty typ operacji dotyczy pokrycia kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

         Pytanie 21. We wniosku wymagane jest opisanie sposobu zarządzania projektem, w tym opis zaangażowanej kadry – jak to wymaganie ma się do faktu, iż we wniosku nie występuje już zadanie zarządzanie projektem, a koszy te stanowią obecnie część kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtowo? Czy w momencie, gdy np. w opisie zarządzania, zaangażowana zostanie osoba/firma zewnętrzna do wsparcia w procesie zarządzania, w tym rozliczania projektu – na jakiej podstawie i czy w ogóle będzie wymagana jakaś dokumentacja z tym związana – np. dokumenty z wyboru takiej osoby/podmiotu, umowa, dokumenty potwierdzające stosowne kwalifikacje/doświadczenie, dokumenty rozliczające (rachunek/faktura/lista płac)?
         We wniosku o dofinansowanie beneficjent powinien wykazać jak będzie wyglądała struktura zarządzania projektem, ze szczególnym uwzględnieniem roli partnerów i wykonawców. Opis sposobu zarządzania projektem będzie podlegać ocenie w kontekście zdolności beneficjenta do efektywnej realizacji projektu (część IV, pkt 5 Karty oceny merytorycznej).

         Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosków, beneficjent powinien opisać jaka kadra zaangażowana będzie w realizację projektu w szczególności przedstawić kluczowe stanowiska i ich rolę. Elementem oceny jest doświadczenie personelu i o ile to możliwe należy podać syntetyczną informację o doświadczeniu zawodowym personelu istotnym z punktu widzenia projektu, z uwzględnieniem planowanych na danym stanowisku zadań, uprawnień i odpowiedzialności. W sytuacji, gdy jest to możliwe należy wskazać konkretne osoby (z imienia i nazwiska), które będą odpowiedzialne za zarządzanie projektem. W tym zakresie należy wskazać tylko posiadany potencjał kadrowy, a więc w szczególności osoby na stałe współpracujące i planowane do oddelegowania do projektu, a nie te które wnioskodawca dopiero chciałby zaangażować.

         Beneficjent powinien mieć jednak na uwadze rozgraniczenie pomiędzy formą płatności za usługę zarządzania projektem dla podmiotu zewnętrznego a kwestią potencjału Beneficjenta warunkującego prawidłowe zarządzanie projektem, które podlega ocenie na podstawie wniosku o dofinansowanie. Koszty zarządzania projektu beneficjent ujmuje w kosztach pośrednich. Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem stawki ryczałtowej. W związku z powyższym Beneficjent nie ma obowiązku dokumentowania określonych wydatków kosztów pośrednich przy przedkładaniu wniosków o płatność. Ponadto należy mieć na uwadze, że o ile IOK nie będzie wymagała dokumentów, to nie zwalnia to Beneficjenta z obowiązku postępowania zgodnie z przepisami prawa. Inne organy kontrolujące mogą dokonać kontroli wskazanych przez beneficjenta dokumentów. Ponadto rozliczanie kosztów zarzadzania w stawce ryczałtowej kosztów pośrednich nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku dochowania należytej staranności w sposobie zarządzania projektem w tym angażowania personelu/podmiotów zewn. posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w kontekście realizowanego projektu.

         Pytanie 22. Czy we wniosku o dofinansowanie lub jakimś innym dokumencie wymagane będzie rozpisywanie konkretnych wydatków planowanych w projekcie w ramach kosztów pośrednich?
         Koszty pośrednie w ramach projektu rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem stawki ryczałtowej. W związku z powyższym Beneficjent nie ma obowiązku wskazywania określonych wydatków kosztów pośrednich przy przedkładaniu wniosków o płatność na etapie realizacji projektu.
         Pytanie 23. regulaminie znajduje się zapis, iż w przypadku negocjacji, formularz negocjacyjny przekazywany jest Wnioskodawcy za pośrednictwem platformy SEKAP. Jednocześnie złożenie wniosku możliwe jest za pośrednictwem platformy SEKAP lub ePUAP. W jaki sposób podmiot, który złożył wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP, otrzyma ewentualny formularz negocjacyjny?
         IOK będzie wysyłać korespondencję za pośrednictwem platformy SEKAP na skrzynkę ePUAP lub PEUP beneficjenta. IOK nie ponosi odpowiedzialności za sposób funkcjonowania platformy ePUAP i rekomenduje korzystanie przez beneficjenta z platformy SEKAP.
         Pytanie 24. Co oznacza zapis mówiący o tym, iż umowa dostarczana jest drogą elektroniczną – czy będzie to na platformę SEKAP, ePUAP, adres e-mail?
         IOK będzie wysyłać korespondencję za pośrednictwem platformy SEKAP na skrzynkę odbiorczą SEKAP/ePUAP beneficjenta.
         Pytanie 25. Czy uczestnikiem projektu będzie mogła być osoba prowadząca działalność gospodarczą? Jeżeli tak – pod jakimi warunkami?
         Grupę docelową stanowią osoby pracujące wychowujące dzieci do lat 3, łącznie z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.
         Pytanie 26. Co oznacza zapis, iż informacje dotyczące statusu zatrudnienia mogą być weryfikowane do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie? Czy jeżeli w ww. okresie były uczestnik projektu np. straci pracę – będzie to miało jakiś wpływ na projekt? Jeżeli tak – jaki?
         Wskaźnik: Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu mierzy liczbę osób pracujących, które dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach projektu powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wyniku działań związanych z zapewnieniem miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. We wskaźniku beneficjent uwzględniania osoby, które w dniu przystąpienia do projektu były pracujące. Wskaźnik jest mierzony w trakcie realizacji projektu, niemniej informacje dotyczące statusu zatrudnienia mogą być fakultatywnie weryfikowane przez beneficjenta do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. Jeśli beneficjent po dokonaniu weryfikacji dotyczącej statusu zatrudnienia pozyska dane, że osoba utraciła zatrudnienie, wykaże ten fakt w części dotyczącej realizacji wskaźników projektu we wniosku o płatność.
         Pytanie 27. Co oznacza zapis, iż uczestnikiem projektu może być osoba zatrudniona, wychowująca dziecko do lat 3? Czy musi ona przebywać na jakiejś formie urlopu, czy może to być po prostu osoba pracująca?
         Zgodnie z zapisami RPO WSL 2014-2020 oraz Regulaminem konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 w pkt 2.1.2 grupę docelową stanowią osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3. Osoba zatrudniona nie musi przebywać na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim.
         Pytanie 28. Jak należy rozumieć zapis, iż uczestnikiem projektu może być osoba znajdująca się poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3 – czy to tylko osoba zarejestrowana jako bezrobotna?
         Osoba znajdująca się poza rynkiem pracy to osoba która posiada status osoby bezrobotnej/biernej zawodowo lub osoby poszukującej pracy (rozumiane jako osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia). Ponadto za osoby bierne zawodowo należy uznać osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego).
         Pytanie 29. W ciągu najbliższych 2 lat planowane jest zwiększenie dofinansowania żłobków niepublicznych, które ma skutkować wzrostem ilości miejsc w żłobkach, przy czym dofinansowanie nie zakłada 100% pokrycia kosztów utworzenia i utrzymania miejsca opieki. Część kosztów będzie pokrywana z opłat wnoszonych przez rodziców. Czy takie działanie mieści się w założeniach obecnego konkursu i czy miasto może starać się o uzyskanie dofinansowania, w sytuacji, gdy miasto finansuje usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat trzech w żłobkach niepublicznych w formie dotacji.?
         Miasto może ubiegać się o dofinansowanie na utworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w żłobkach niepublicznych. Wartość dofinasowania wynosi 88% natomiast poziom wkładu własnego 12%.
         Pytanie 30. Czy można zorganizować zajęcia dla dzieci objętych projektem np. logopedyczne, języka angielskiego?
         W ramach kosztów pobytu dziecka w żłobku/klubie dziecięcym mogą być kwalifikowane wszystkie te koszty, które odnoszą się bezpośrednio do danego dziecka i są związane z zapewnieniem mu wsparcia w danej placówce opieki np. koszty materiałów higienicznych, opłat za pobyt pobieranych od rodziców, zajęcia dodatkowe, zajęcia z logopedą.
         Pytanie 31. Czy można pobierać od rodziców symboliczną opłatę za opiekę nad dzieckiem (w żłobku, klubie dziecięcym lub opiekę niani), oraz czy może ona stanowić wkład własny projektu?
         Opłata pobierana od rodziców może stanowić wkład własny w ramach projektu. Poziom wkładu własnego został wskazany w Regulaminie konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 i stanowi obligatoryjnie 12% wartości projektu. Przy czym jest to wartość ogółem wkładu własnego, który może pochodzić z różnych źródeł (nie tylko z opłat rodziców) i stanowić wkład pieniężny lub niepieniężny.
         Pytanie 32. W regulaminie zapisano, że Beneficjent będzie zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, przez okres 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, mowa jest o instytucjonalnej gotowości, czy jesteśmy zobowiązani do utrzymania takiej samej liczby miejsc, ile zaplanowano w projekcie? Jeżeli w kolejnych latach nie będzie tylu chętnych i liczba dzieci będzie mniejsza, czy spełnimy warunek?
         Beneficjent będzie zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Trwałość powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do świadczenia usług w ramach utworzonych w projekcie miejsc opieki, co oznacza, że liczba utworzonych miejsc w ramach projektu musi być równa liczbie miejsc utrzymanych w ramach trwałości projektu, pod kątem instytucjonalnym. Jeżeli okaże się, że nie ma tylu chętnych, wówczas beneficjent nie poniesie żadnych konsekwencji. Jeśli natomiast pojawią się chętni, wówczas beneficjent musi być gotowy do ich przyjęcia. Miejsca muszą być utrzymane, ich liczba nie może się zmniejszyć.

         Pytania i odpowiedzi dot. kwalifikowalności w ramach Konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 

         Pytanie 1. Czy wolontariusz może wykonywać takie same zadania jak osoby zatrudnione do realizacji zadań w projekcie?
         Nie. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne), Podrozdziałem 6.10 pkt 6 c) w ramach wolontariatu nie może być wykonywana nieodpłatna praca dotycząca zadań, które są realizowane przez personel projektu dofinansowany w ramach projektu.
         Pytanie 2. Czy można wyposażyć stanowisko pracy w kosztach pośrednich?
         Kwestia kwalifikowalności wyposażenia stanowiska pracy personelu projektu określona została w Podrozdziale 6.16 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne).
         Z kolei zgodnie z Podrozdziałem 8.4 pkt 5) Wytycznych koszty pośrednie rozliczane są z wykorzystaniem określonych stawek ryczałtowych. Stawki ryczałtowe zaś, w świetle zapisów Podrozdziału 6.6 Wytycznych, stanowią jedną z uproszczonych metod rozliczania wydatków w perspektywie finansowej 2014-2020. Istotne jest, iż zgodnie z Podrozdziałem 8.6 pkt 2) Wytycznych: „2) Do personelu projektu zaangażowanego w ramach działań/zadań rozliczanych za pomocą uproszczonych metod nie ma zastosowania podrozdział 6.16”.
         Jednocześnie w Podrozdziale 8.4 Wytycznych wskazano jednoznacznie, iż koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu. Koszty pośrednie obejmują zatem m. in. koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie i obsługę projektu. W praktyce dotyczy to czynności takich jak np.:- koordynowanie i nadzorowanie projektu,- rozliczanie, w tym monitorowanie,- organizacja wsparcia w ramach projektu, w tym organizacja szkoleń i doradztwa (ale nie prowadzenie szkoleń i doradztwa),- prowadzenie rekrutacji w ramach projektu, w szczególności wyszukiwanie i informowanie uczestników projektu i prowadzenie spotkań informacyjnych o projekcie oraz koszt ogłoszeń rekrutacyjnych w mediach, na plakatach (ale nie koszt personelu udzielającego wsparcia identyfikującego potrzeby grupy docelowej przy rekrutacji, np. psychologa, o ile w ogóle koszt taki jest uzasadniony specyfiką danego projektu),- informowanie o projekcie i jego promocja, w tym prowadzenie strony internetowej o projekcie oraz prawidłowe oznakowanie projektu,- obsługa kadrowa, księgowa i finansowa,- obsługa sekretariatu i kancelarii,- obsługa prawna, w tym w zakresie prowadzenia procedury zamówień publicznych.
         Co więcej, dotyczy to ww. czynności bez względu na fakt, kto i w jakiej formie je wykonuje. Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 uznaje, iż na potrzeby wykonywania czynności przedstawionych powyżej może zajść potrzeba wyposażenia stanowiska pracy danej osoby. Tym samym, w świetle zapisów Wytycznych, istnieje możliwość sfinansowania wyposażenia stanowiska pracy w ramach kosztów pośrednich. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą. Wydatki poniesione w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem nie są wykazywane we wniosku o płatność, tym samym nie wliczają się do limitu 10% określonego dla środków trwałych oraz cross-financingu.

         Pytanie 3. Czy wydatek związany z wyceną wkładu niepieniężnego będzie kosztem kwalifikowalnym?
         Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Podrozdziałem 6.2 pkt 3) wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek, który m. in. jest niezbędny do realizacji celów projektu. Ponadto, w świetle Wytycznych, okres kwalifikowalności wydatków w ramach danego projektu określony jest w umowie o dofinansowanie. Tym samym, w świetle powyższego, wydatek związany z wyceną wkładu niepieniężnego (np. wynagrodzenie rzeczoznawcy) może być kwalifikowalny, o ile jest on konieczny dla prawidłowej realizacji projektu oraz zostanie poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu.
         Pytanie 4. Czy zaadaptowanie pomieszczeń przed rozpoczęciem projektu będzie kosztem kwalifikowalnym i czy może być wkładem własnym?
         Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne), Podrozdziałem 6.1 pkt 7) okres kwalifikowalności wydatków w ramach danego projektu określony jest w umowie o dofinansowanie. Dodatkowo Wytyczne wskazują, iż wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny o ile spełnia łącznie warunki kwalifikowalności wskazane Rozdz..pkt 3) Wytycznych (w tym m. in. jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu) i nie został wykazany w katalogu wydatków niekwalifikowanych w Rozdz.8.7 pkt 3 lit.c).
         Jednocześnie, w świetle zapisów Podrozdziału 8.7 Wytycznych, wydatki związane z adaptacją pomieszczeń na potrzeby projektu objęte są regułami cross-financingu, a więc są kosztem limitowanym. Zaznaczyć należy, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Podrozdziałem 2.2, wydatki w ramach projektu na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatki w ramach cross-financingu nie mogą łącznie przekroczyć 20% poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym wydatki w ramach cross-financingu nie mogą przekroczyć 10% wartości projektu.
         Istotne jest również, w przypadku wniesienia zaadaptowanych pomieszczeń jako wkład niepieniężny do projektu, iż taki wydatek może być kwalifikowalny, jeśli jest wnoszony przez Beneficjenta ze składników jego majątku, lub majątku innych podmiotów, jeżeli taka możliwość wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Dalej Wytyczne, w Podrozdziale 6.10, precyzują warunki kwalifikowania wkładu niepieniężnego, do których należą:
         - wartość wkładu niepieniężnego została należycie potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom,
         - wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu nie przekracza stawek rynkowych,
         - wartość i dostarczenie wkładu niepieniężnego mogą być poddane niezależnej ocenie i weryfikacji,
         - w przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz projektu jej wartość nie przekracza wartości rynkowej; ponadto wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę zgodnie z przepisami z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) – aktualnym w momencie złożenia rozliczającego go wniosku o płatność.

         Pytanie 5. Czy w świetle zapisu w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 , który brzmi: „Dochody wygenerowane podczas realizacji projektu, które nie zostały wzięte pod uwagę w czasie jego zatwierdzania, wykazuje się nie później niż w momencie złożenia wniosku o płatność końcową. Dochody te pomniejszają wydatki kwalifikowalne projektu (…)”, można opłaty stałe wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku wnieść do projektu w postaci wkładu własnego (tzn. rodzic uiszcza opłatę, miasto kwalifikuje ją jako wkład własny w projekcie)? Czy prawidłowe jest rozumienie, że jeśli można je zakwalifikować w ramach projektu i będzie to wykazane we wniosku o dofinansowanie, nie będą one pomniejszać wydatków kwalifikowalnych projektu, a zarazem nie będą pomniejszać dofinansowania, które wynosi 88% wartości projektu?
         Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wkład własny oznacza środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną Beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania. Dodatkowo Wytyczne, w Podrozdziale 6.9 pkt 1) wskazują, iż:
         „1) Dochody wygenerowane podczas realizacji projektu, które nie zostały wzięte pod uwagę w czasie jego zatwierdzana, wykazuje się nie później niż w momencie złożenia wniosku o płatność końcową. Dochody te pomniejszają wydatki kwalifikowalne projektu (…)”.
         Oznacza to, iż w przypadku, gdy uzyskany dochód w projekcie nie został przewidziany i wykazany we wniosku aplikacyjnym, wówczas zachodzi konieczność jego wykazania we wniosku o płatność. Jednocześnie IZ RPO WSL 2014-2020, zgodnie z zapisami wzoru „Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” przyjęła rozwiązanie, iż w powyższym przypadku Beneficjent zobligowany jest do zwrotu kwoty wykazanego dochodu na rachunek Instytucji Zarządzającej na koniec roku budżetowego, a w przypadku końcowego wniosku o płatność przed upływem 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Natomiast na potrzeby realizacji RPO WSL 2014-2020 Instytucja Zarządzająca uznaje za właściwy schemat postępowania analogiczny z tym, przyjętym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, iż istnieje możliwość wykazania jako wkład własny do projektu opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka, przy czym powyższe musi zostać uwzględnione we wniosku o dofinansowanie.

         Pytanie 6. Klub dziecięcy będzie znajdować się na 4 piętrze. W budynku jest winda, która wymaga remontu. Czy remont może stanowić koszt kwalifikowany w ramach projektu?
         Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 każdy wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny o ile spełnia łącznie warunki kwalifikowalności wskazane Podrozdziale 6.2 .pkt 3) Wytycznych (w tym m. in. jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu) i nie został wykazany w katalogu wydatków niekwalifikowanych w Podrozdziale.8.7 pkt 3 lit.c) Natomiast w gestii Beneficjenta pozostaje sposób wywiązania się z powyższych wymogów.
         Pytanie 7. Czy w przypadku wniesienia wkładu własnego w ramach kosztów pośrednich wymagane będzie udokumentowanie poniesienia określonych wydatków w jakiś sposób?
         Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wkład własny oznacza środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną Beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania. Wobec powyższego wkład własny może być ponoszony w ramach kosztów pośrednich i nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą.
         Pytanie 8. Jak należy rozumieć finansowanie racjonalnych usprawnień w przypadku, gdy we wniosku nie przewidziano uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych? Czy będzie możliwe ich sfinansowanie z ewentualnych powstałych oszczędności? Czy w przypadku braku oszczędności Beneficjent będzie zobligowany do zastosowania stosownych usprawnień z własnych środków? Czy wymagane będzie udokumentowanie wprowadzenia racjonalnych usprawnień – jeżeli tak – w jaki sposób?
         Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne ws. równości szans) mechanizm racjonalnych usprawnień to konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami.
         W świetle powyższego wydatki odnoszące się do powyższej zasady kwalifikowalne będą jedynie w przypadku objęcia wsparciem projektowym osób z orzeczoną niepełnosprawnością i wydatki te będą przeznaczone na realizację przywołanych powyżej założeń, przy czym zamierzenie wsparcia osób niepełnosprawnych musi wynikać z zapisów wniosku o dofinansowanie.
         W przypadku powstania oszczędności w projekcie, w którym pierwotnie nie przewidziano udziału osób niepełnosprawnych, na okoliczność ewentualnego kwalifikowania wydatków związanych z racjonalnymi usprawnieniami konieczna jest zmiana zapisów wniosku o dofinansowanie. Z kolei w przypadku, gdy projekt zakładał wsparcie osób niepełnosprawnych, przy czym w budżecie projektu nie zabezpieczono środków na finansowanie kosztów racjonalnych usprawnień, wówczas należy mieć na uwadze zapisy § 33 ust 2 wzoru „Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”, zgodnie z którymi:
         „2. Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie projektu określonym we wniosku do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego przesuwane są środki jak i do zadania, na które przesuwane są środki w stosunku do zatwierdzonego wniosku bez konieczności zachowania wymogu o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3. Przesunięcia, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mogą:1) zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących cross-financingu w ramach projektu;2) zwiększać łącznej wysokości wydatków odnoszących się do zakupu środków trwałych;3) zwiększać łącznej wysokości wydatków ponoszonych poza terytorium kraju i UE;4) zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących zlecenia usługi merytorycznej;5) wpływać na wysokość i przeznaczenie pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis przyznanej Beneficjentowi w ramach projektu; 6) dotyczyć kosztów rozliczanych ryczałtowo.”
         Jednocześnie Wytyczne ws. równości szans nie wprowadzają dodatkowego wymogu w zakresie dokumentowania kosztów racjonalnych usprawnień – w tym zakresie obowiązują zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zgodnie z którymi dowodem poniesienia wydatku jest zapłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej. Należy przy tym pamiętać, iż zgodnie z Wytycznymi ws. równości szans łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 12 tys. PLN.

         Pytanie 9. Czy tworząc klub dziecięcy w ramach projektu można po godzinach pracy klubu, w jego pomieszczeniach prowadzić dodatkowe zajęcia komercyjne?
         Tak, istnieje taka możliwość. Niemniej jednak biorąc pod uwagę, iż będą to zajęcia komercyjne należy mieć na względzie zapisy dotyczące dochodu wygenerowanego podczas realizacji projektu w Podrozdziale 6.9 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

         Pytanie 10. Czy jest możliwość wykazania wkładu niepieniężnego w postaci kosztów remontu przystosowującego budynek na użyteczność żłobka. Remont będzie wykonywać firma zewnętrzna na zlecenie Gminy - dowodem będzie faktura za usługę. Remont będzie wykonany przed planowaną realizacją projektu miękkiego.
         Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w przypadku wniesienia zaadaptowanych pomieszczeń jako wkład niepieniężny do projektu, taki wydatek może być kwalifikowalny, jeśli jest wnoszony przez Beneficjenta ze składników jego majątku, lub majątku innych podmiotów, jeżeli taka możliwość wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Dalej Wytyczne, w Podrozdziale 6.10, precyzują warunki kwalifikowania wkładu niepieniężnego, do których należą:
         - wartość wkładu niepieniężnego została należycie potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom,
         - wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu nie przekracza stawek rynkowych,
         - wartość i dostarczenie wkładu niepieniężnego mogą być poddane niezależnej ocenie i weryfikacji,
         - w przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz projektu jej wartość nie przekracza wartości rynkowej; ponadto wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę zgodnie z przepisami z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) – aktualnym w momencie złożenia rozliczającego go wniosku o płatność.
         Jednocześnie, w przypadku wniesienia do projektu kosztów adaptacji pomieszczeń w ramach wkładu własnego, koszty te będą kwalifikowalne, niemniej jednak należy mieć na względzie, iż w takim przypadku koszty te wliczają się do limitu wydatków w ramach cross-financingu, o którym mowa w pkt 6 podsekcji 6.12.1 Wytycznych.

         Pytanie 11. Jak udokumentować doświadczenie zwodowe niani? (referencje, kopie umów, itp.)? (tratyfikator, pkt IV)
         Zgodnie z Wykazem dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”, rozdziałem IV każdy specjalista musi posiadać wykształcenie kierunkowe w danej dziedzinie lub legitymować się minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym w danej branży. Niemniej jednak zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2013.1457 j.t.) „Nianią jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanej dalej "umową uaktywniającą”. Dalej ww. ustawa wskazuje, iż umowa podpisywana jest między nianią a rodzicami dziecka. Tym samym ustawa nie określa wymogów w stosunku do niani.
         Mając na uwadze powyższe, jak również realizowane czynności w charakterze niani, IZ RPO WSL 2014-2020 informuje, że stosowanie wymogów określonych w Taryfikatorze wobec niani nie jest obowiązkowe. Stosowna modyfikacja zapisów Taryfikatora zostanie dokonana przy najbliższej jego aktualizacji.

         Pytanie 12. Co to znaczy wykształcenie kierunkowe w danej dziedzinie w odniesieniu do niani? (taryfikator, pkt. IV)
         Zgodnie z Wykazem dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”, rozdziałem IV każdy specjalista musi posiadać wykształcenie kierunkowe w danej dziedzinie lub legitymować się minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym w danej branży. Niemniej jednak zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2013.1457 j.t.) „Nianią jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanej dalej "umową uaktywniającą”. Dalej ww. ustawa wskazuje, iż umowa podpisywana jest między nianią a rodzicami dziecka. Tym samym ustawa nie określa wymogów w stosunku do niani.
         Mając na uwadze powyższe, jak również realizowane czynności w charakterze niani, IZ RPO WSL 2014-2020 informuje, że stosowanie wymogów określonych w Taryfikatorze wobec niani nie jest obowiązkowe. Stosowna modyfikacja zapisów Taryfikatora zostanie dokonana przy najbliższej jego aktualizacji.

         Pytanie 13. Czy system monitoringowy w żłobkach jest kosztem kwalifikowalnym i czy może być wkładem własnym?
         Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Podrozdziałem 6.2 pkt 3) wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek, który m. in. jest niezbędny do realizacji celów projektu. Tym samym, jeśli Beneficjent wykaże niezbędność niniejszego wydatku dla prawidłowej realizacji projektu, wówczas może on stanowić wydatek kwalifikowalny. Jednocześnie, mając na uwadze, iż wydatki ponoszone w ramach wkładu własnego muszą spełniać te same warunki kwalifikowalności jak te ponoszone z dofinansowania, taki wydatek, jeśli jest kwalifikowalny, może stanowić wkład własny Beneficjenta.
         Pytanie 14.
         W jaki sposób środki finansowe z programu MALUCH, moduł 2 mogą stanowić wkład własny jeśli jest to dofinasowanie na utrzymanie utworzonych we wcześniejszej edycji programu miejsc, a w ramach 8.1.3 planujemy realizację 2 typu projektu, czyli utworzenie nowych miejsc opieki dla kolejnej grupy dzieci. Tym samym są to dwie różne grupy docelowe. Czy na pewno w tym przypadku, dotacja z MALUCHA może być wkładem własnym i jak ją wtedy należy wykazać w projekcie? Czy nie będzie to podwójne finansowanie tych samych zadań?
         Zgodnie z „Resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2015”, (dalej: resortowy program) Rozdział 4 pkt 4.2.2 moduł 2 oznacza zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki tworzonych przez gminy do dnia 31.12.2014 z udziałem programu „MALUCH”. Z kolei w Rozdziale 7 resortowego programu wskazano, iż koszty (wydatki) bieżące na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dotyczą wszystkich kosztów (wydatków) związanych z funkcjonowaniem miejsc. Tym samym, w świetle założeń resortowego programu gmina, aplikując o środki programu „MALUCH” w edycji z roku 2015, w ramach modułu 2, we wcześniejszych edycjach musiała utworzyć nowe miejsca w instytucjach opieki, przy czym pierwsza edycja programu „MALUCH” miała miejsce w roku 2011. W świetle powyższego istnieje możliwość, iż gmina w ramach ww. programu poniosła wydatki na tworzenie nowych miejsc opieki tj. budowę, zakup, remont nieruchomości, w tym jej adaptację, nabycie pierwszego wyposażenia (zgodnie z ww. programem).
         Natomiast Podrozdział 6.7 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) wskazuje, że niedozwolone jest podwójne finansowanie. Z kolei pkt h) przywołanego Podrozdziału wskazuje, iż jako podwójne finansowanie uznaje się sytuację, w której Beneficjent jako wkład własny wnosi do projektu wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych.
         Jednocześnie, w przypadku wniesienia środków finansowych z programu MALUCH w formie pieniężnej powstaje wątpliwość co do kwalifikowalności tych środków mając na uwadze fakt, iż grupa docelowa projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 nie jest tożsama z tą, na którą gmina otrzymała środki w ramach programu MALUCH. Tym samym nie został spełniony warunek określony w Podrozdziale 6.2 pkt 3) Wytycznych, zgodnie z którymi wydatek może być uznany za kwalifikowalny, jeśli jest niezbędny dla realizacji celów projektu. Jednocześnie podstawowe warunki kwalifikowalności wydatków, określone w Podrozdziale 6.2 Wytycznych, są tożsame dla tych poniesionych z dofinansowania oraz tych finansowanych (lub wnoszonych) w ramach wkładu własnego. Wobec zatem faktu, iż środki finansowe z programu MALUCH przeznaczone są na wsparcie innej grupy docelowej, niż ta, którą Projektodawca zamierza wesprzeć w ramach RPO WSL 2014-2020, w opinii Instytucji Zarządzającej środki te nie mogą stanowić wkładu własnego w projekcie, bowiem nie są niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu w ramach RPO WSL 2014-2020.

         Pytanie 15. Czy możemy w ramach projektu finansować wynagrodzenie następującego personelu zatrudnionego w Żłobku:

         •             personel kuchni,

         •             pielęgniarki,

         •             pokojowe,

         •             konserwator,

         •             magazynier.

         Zgodnie z Podrozdziałem 6.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek, który jest m. in. niezbędny do realizacji projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu. Jednocześnie zgodnie z Podrozdziałem 6.1 pkt 7) Wytycznych okres kwalifikowalności wydatków w ramach danego projektu określony jest w umowie o dofinansowanie. Istotne jest również, iż zgodnie z Podrozdziałem 6.16 pkt 1) Wytycznych koszty związane z wynagrodzeniem personelu mogą być kwalifikowalne w ramach projektu, o ile wynika to ze specyfiki projektu, na warunkach określonych w Wytycznych.

         Pytanie 16. W Taryfikatorze jest określona stawka za godzinę opieki nad dzieckiem na poziomie 20 zł. Jeśli Beneficjent zatrudnia dziennego opiekuna na umowę o pracę to czy przelicza zaangażowanie pracownika 8h dziennie x 20 zł i ilość dni w miesiącu? Czy ustala wynagrodzenie o prace takie jakie posiadają inni opiekunowie?
         Zgodnie z Wykazem dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” stawki w nim określone są stawkami dopuszczalnymi. Niemniej w przypadku przekroczenia ww. stawki Beneficjent jest zobowiązany do zawarcia we wniosku o dofinansowanie/wniosku o płatność uzasadnienia zaistniałej sytuacji. Jednocześnie zgodnie z Rozdziałem 6.16 pkt 11) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, „Wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne pod warunkiem, iż ich wysokość odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i FS na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji(…)”. W świetle powyższego dopuszczalne jest przekroczenie stawki wynagrodzenia ponad tą wskazaną w Taryfikatorze, przy czym jedynie w przypadku spełnienia przesłanki wynikającej z Wytycznych. W takim przypadku należy przedstawić we wniosku o dofinansowanie stosowną informację uzasadniającą przedstawioną stawkę wynagrodzenia ponad tą wynikającą z Taryfikatora.
         Pytanie 17. Fundacja wynajmuje pomieszczenia wraz z wyposażeniem. Czy opłatę należy przeliczyć proporcjonalnie w stosunku do ilości dzieci czyli np 1/3 kosztu za wynajem?
         Tak. Zgodnie bowiem z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny jeśli spełnia m. in. warunek racjonalności i efektywności, w rozumieniu stosunku nakładów do rezultatu. Nie jest bowiem zasadne kwalifikowanie całości wydatku, jeśli jedynie w określonej części odnosi się on do grupy docelowej danego projektu.

         Pytanie 18. Catering w projekcie obejmuje dwa dania ale bez napoju. Czy stawka powinna być przyjęta zgodnie z Taryfikatorem czy pomniejszona z uwagi na brak napoju? Czy dla dzieci obowiązuje inna stawka?
         Zgodnie z zapisami Wykazu dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” określona w nim dopuszczalna kwota lunchu/obiadu/kolacji wynosi 35,00 PLN, przy czym wskazano jednoznacznie, iż ww. kwota odnosi się do ściśle określonego standardu posiłku, na który składają się dwa dania: zupa, drugie danie oraz napój. W przypadku, gdy Projektodawca zamierza dokonać zakupu posiłku, którego standard odbiega od tego wskazanego w Taryfikatorze, wówczas należy mieć na uwadze zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zgodnie z których Rozdziałem 8.3 pkt 4) „Koszty bezpośrednie w ramach projektu powinny zostać oszacowane należycie z zastosowaniem warunków i procedur kwalifikowalności określonych w Wytycznych lub wytycznych programowych oraz innych wytycznych horyzontalnych(…), w szczególności z uwzględnieniem w budżecie projektu stawek rynkowych(…)”. Tym samym każdorazowo wydatek przedstawiony w budżecie projektu winien odpowiadać stawkom rynkowym.

         Pytanie 19. Czy koszt składek ZUS niani, opłacanych w ramach umowy uaktywniającej przez ZUS z budżetu państwa (od kwoty wynagrodzenia minimalnego) może być uznany za część wkładu własnego? (Czy jako wkład własny do projektu można traktować finansowanie składek na ubezpieczenie emerytalne, społeczne i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne niani, które z tytułu Umowy Uaktywniającej obliczane na podstawie nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę pokrywane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych?)
         Tak, przy czym powyższe występuje wówczas, gdy w projekcie założono pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu. Zgodnie bowiem z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wkład własny rozumie się jako środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną beneficjentowi w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną beneficjentowi, zgodnie ze stopą dofinansowania dla projektu). Jednocześnie zgodnie z Rozdziałem 6.7 Wytycznych przez podwójne finansowanie rozumie się m. in. poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych. W świetle powyższego, jeśli wydatki finansowane przez ZUS nie są jednocześnie finansowane ze środków projektu, wówczas taki wydatek może stanowić wkład własny w projekcie.

         Pytanie 20. Czy w związku z 1 typem operacji "tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3” dopuszcza się zakup nieruchomości z budynkiem w celu utworzenia żłobka?
         Zgodnie z regulaminem konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 inwestycje w nową infrastrukturę opiekuńczą dla dzieci do lat 3, definiowane zgodnie z pkt 3 w rozdziale 8.7 Wytycznych, w pierwszej kolejności są realizowane w powiatach, w których taka infrastruktura nie występuje. Inwestycje te są finansowane ze środków EFRR w ramach PI 9.a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289), lub ze środków EFS w ramach cross-financingu, o którym mowa w Wytycznych. Powyższe działania są realizowane w ograniczonym zakresie, uzasadnionym specyfiką regionalną. Ponadto, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie:
         a) zakupu nieruchomości,
         b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,
         c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.

         Niemniej jednak, należy mieć na względzie, iż w ramach projektów współfinansowanych z EFS wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu, chyba że inny limit wskazano dla danego typu projektów w Programie Operacyjnym lub Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych. Wydatki ponoszone na zakup środków trwałych oraz cross-financing powyżej dopuszczalnej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu są niekwalifikowalne.
         Jednocześnie, zgodnie z Podrozdziałem 6.3, pkt 1) ppkt l) Wytycznych, wydatki niekwalifikowalne stanowią wydatki poniesione na zakup nieruchomości przekraczające 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%, a w przypadku instrumentów finansowych skierowanych na wspieranie rozwoju obszarów miejskich lub rewitalizację obszarów miejskich, limit ten na poziomie inwestycji ostatecznego odbiorcy wynosi 20% (w przypadku gwarancji procent ten ma zastosowanie do kwoty pożyczki lub innych instrumentów podziału ryzyka, objętych gwarancją.

         Pytanie 21. Czy w ramach remontu placówki w przypadku utworzenia nowych miejsc żłobkowych należy proporcjonalnie wyliczyć koszty remontu pomieszczeń? Placówka opiekuje się 30 dziećmi. Planuje się utworzenie 8-9 nowych miejsc, na co pozwalają warunki lokalowe. Żłobek należałoby jednak odmalować, położyć glazurę w część kuchni. 8 nowych miejsc stanowi nową grupę (na tę grupę przypada 1 opiekun), ale dzieci będą korzystać w dużej mierze ze wspólnej powierzchni z pozostałymi dziećmi w żłobku. Czy przy zaplanowanym w projekcie remoncie można odmalować cały żłobek? Czy należy wyliczać koszt remontu proporcjonalnie do ilości nowych miejsc 8/30? W przybliżeniu 1/4 wydatków na remont można pokryć z dotacji. W związku z tym, że żłobek ma duże sale i faktycznie nowoprzyjęte dzieci będą razem z pozostałymi dziećmi to czy jest konieczność dzielenia kosztów remontu? Podobna sytuacja będzie z założeniem monitoringu na palcu zabaw - jeśli zostanie odpowiednio uzasadniony to czy również należy jego koszt dzielić proporcjonalnie do ilości nowoutworzonych miejsc?
         Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Podrozdziałem 6.2 pkt 3) wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek, który m. in. jest niezbędny do realizacji celów projektu oraz został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
         Biorąc pod uwagę powyższe, wydatki poniesione na rzecz nowoutworzonej grupy w żłobku, tj. koszty remontu pomieszczeń oraz koszty monitoringu, powinny zostać rozliczone proporcjonalnie w stosunku do nowoutworzonych miejsc w żłobku.
         Jednocześnie, należy mieć na względzie, iż w świetle zapisów Podrozdziału 8.7 Wytycznych, wydatki związane z adaptacją pomieszczeń (prace remontowo-wykończeniowe) na potrzeby projektu objęte są regułami cross-financingu, a więc są kosztem limitowanym. Zaznaczyć należy, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Podrozdziałem 2.2, wydatki w ramach projektu na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatki w ramach cross-financingu nie mogą łącznie przekroczyć 20% poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym wydatki w ramach cross-financingu nie mogą przekroczyć 10% wartości projektu.

         Pytanie 22. Do jakiego katalogu kosztów: pośrednich czy bezpośrednich należy zakwalifikować wynagrodzenie kierownika jednostki, w tym wypadku żłobka, tworzonego w ramach konkursu 8.1.3 ? Nadmienić należy, iż jego stanowisko nie uprawnia do reprezentowania na zewnątrz jednostki realizującej projekt, a zadania jakie będą mu powierzone do realizacji ograniczać się będą jedynie do zadań typowo merytorycznych, ale związanych z wewnętrznym funkcjonowaniem żłobka.
         Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne), Podrozdziałem 8.3 pkt 1), koszty projektu przedstawiane są we wniosku w formie budżetu zadaniowego. Dalej ten sam dokument wskazuje, w pkt 2), iż budżet zadaniowy oznacza przedstawienie kosztów kwalifikowalnych projektu w podziale na zadania merytoryczne w ramach kosztów bezpośrednich oraz koszty pośrednie. Jednocześnie w Podrozdziale 8.4 Wytycznych wskazano jednoznacznie, iż koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu. Wytyczne również zawierają katalog wydatków zaszeregowanych do kategorii kosztów pośrednich, które nie mogą zostać wykazane jako koszty bezpośrednie. Koszty pośrednie obejmują zatem m. in. koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie i obsługę projektu. W praktyce dotyczy to czynności takich jak np.:
         - koordynowanie i nadzorowanie projektu,
         - rozliczanie, w tym monitorowanie,
         - organizacja wsparcia w ramach projektu, w tym organizacja szkoleń i doradztwa (ale nie prowadzenie szkoleń i doradztwa),
         - prowadzenie rekrutacji w ramach projektu, w szczególności wyszukiwanie i informowanie uczestników projektu i prowadzenie spotkań informacyjnych o projekcie oraz koszt ogłoszeń rekrutacyjnych w mediach, na plakatach (ale nie koszt personelu udzielającego wsparcia identyfikującego potrzeby grupy docelowej przy rekrutacji, np. psychologa, o ile w ogóle koszt taki jest uzasadniony specyfiką danego projektu),
         - informowanie o projekcie i jego promocja, w tym prowadzenie strony internetowej o projekcie oraz prawidłowe oznakowanie projektu,
         - obsługa kadrowa, księgowa i finansowa,
         - obsługa sekretariatu i kancelarii,
         - obsługa prawna, w tym w zakresie prowadzenia procedury zamówień publicznych.

         Pytanie 23. Czy kosztem kwalifikowalnym będzie ubezpieczenie majątkowe (np. od kradzieży sprzętu zakupionego w ramach projektu) i ubezpieczenie dzieci?
         Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Podrozdziałem 6.2 pkt 3) wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek, który m. in. jest niezbędny do realizacji celów projektu. Jednocześnie, należy mieć na względzie, iż zgodnie z Podrozdziałem 8.4 pkt 2) koszty ubezpieczeń majątkowych mieszczą się w katalogu kosztów pośrednich, natomiast koszt ubezpieczeń dzieci winien być uwzględniony w ramach zadań merytorycznych, tj. w kosztach bezpośrednich. Ponadto, każdy wydatek poniesiony w ramach projektu musi być zgodny z przepisami prawa krajowego i unijnego. Jeśli zatem wydatek spełnia warunki kwalifikowalności, określone w Wytycznych, wówczas będzie mógł zostać uznany za kwalifikowalny w projekcie.

         Pytanie 24. Czy na etapie realizacji projektu będą wymagane tablice zamontowane na budynek, gdzie udzielane jest wsparcie czy wystarczą jedynie plakaty?
         Zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, który jest dostępny na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl, każdy Beneficjent ma obowiązek oznaczenia miejsca projektu plakatem informacyjnym. W przypadku projektów dofinansowanych na ponad 500 tys. euro (dotyczących infrastruktury lub prac budowlanych albo zakupu środków trwałych) beneficjenci zamiast plakatów zobligowani są zamieścić tablice informacyjne i/lub tablice pamiątkowe. Plakaty albo tablice informacyjne umieszcza się w trakcie trwania projektu, a tablice pamiątkowe po jego zakończeniu.

         Pytanie 25. Czy kosztem kwalifikowalnym będzie zakup ubrań ochronnych?
         Tak, zakup ubrań ochronnych, będzie kosztem kwalifikowalnym, o ile wynika z przepisów wewnętrznych danej jednostki lub przepisów prawa i jest niezbędny dla prawidłowej realizacji projektu.

          Bezpośredni link do zagadnienia:
          https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_dotyczace_konkursu_nr_rpsl_08_01_03_iz_01_24_014_15
          Pomóż nam poprawić serwis
          Anuluj
          Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś