Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Często zadawane pytania

Dział, w którym się znajdujesz, może Tobie pomóc w uzyskaniu szybkiej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W przypadku, gdy nie znajdziesz tu odpowiedzi na interesujący Cię temat prosimy o kontakt z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich.


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię informacje:
Dostępne 7 pytania i odpowiedzi z wszystkich 211 dla zadanych warunków:
tematyka: Nabory;

Pytanie 1. Stosowanie nowych wytycznych w zakresie promocji już realizowanych od ubiegłego roku projektów, w których wykonano tablice wg dotychczasowych zasad.

Odpowiedź, 22.02.2018 r.
Beneficjentów, którzy podpisali swoje umowy przed 2018 r. wciąż obowiązują stare zasady promocji, co oznacza, że nie muszą umieszczać barw narodowych przy oznaczaniu swoich projektów http://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_do_31_grudnia_2017

Opracowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego

  Bezpośredni link do zagadnienia:
  https://rpo.slaskie.pl/czytaj/realizacja_projektu_dofinansowanego_z_efrr_lsi_6022018
  Informujemy, że w grudniu 2017 r. Komisja Europejska zamieściła na swojej stronie internetowej zaktualizowane siatki analitycznych dotyczących pomocy na inwestycje w projekty infrastrukturalne.
  Siatki te, choć nie stanowią wiążących prawnie aktów normatywnych, mogą być pomocne przy ocenie, czy w danym przypadku dofinansowanie projektu stanowić będzie pomoc publiczną, a jeśli tak, jakie są możliwe podstawy prawne jej udzielenia.
  Siatki mają charakter ogólny i nie są one sporządzone wyłącznie na potrzeby wdrażania programów operacyjnych, stąd też w praktyce nie wszystkie ich zapisy będą mogły znaleźć zastosowanie do projektów realizowanych przy wsparciu środków RPO WSL 2014-2020 (np. zakres podstaw prawnych udzielania pomocy publicznej określony w regulaminie danego naboru może być węższy niż określono w siatkach analitycznych).
  Oprócz zaktualizowanych siatek na stronie Komisji dostępne są również przygotowane w roku 2016.
  LINK do siatek analitycznych:
  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_aid_en.html --> Analytical grids on state aid to Infrastructure 2016 – 2017:

   Bezpośredni link do zagadnienia:
   https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pomoc_publiczna

   Pytanie 1. W związku z licznymi wątpliwościami w zakresie ujmowania w budżetach projektów dot. subsydiowanego zatrudnienia wkładu własnego wymaganego przepisami pomocy publicznej w sytuacji, gdy wnioskodawca jest jedynie operatorem pomocy publicznej, nie zaś jej beneficjentem, zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu nw. kwestii problemowej.

   Zgodnie z Rozporządzeniem z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020: § 22. 1. Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia są koszty wynagrodzeń pracownika, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne
   § 24. 1. Intensywność pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji wynosi maksymalnie 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.
   2. Intensywność pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych wynosi maksymalnie 75% wartości kosztów kwalifikowalnych.
   Czy biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż zatrudnienie subsydiowane będzie realizowane w podmiotach trzecich, którym Wnioskodawca będzie udzielał pomocy publicznej (jako operator):
   1. W budżecie projektu winna znaleźć się jedynie ta część kosztów kwalifikowalnych (tj. wynagrodzenia brutto wraz ze składkami pracodawcy), która jest finansowana z dotacji, zgodnie z intensywnością pomocy publicznej, wskazaną w § 24 ww. Rozporządzenia,
   czy też
   2. W budżecie projektu należy wykazać zarówno część wynagrodzenia Uczestników Projektu finansowaną ze środków publicznych, zgodnie z intensywnością pomocy publicznej, jak i część stanowiącą wkład własny przedsiębiorstw (podmiotów trzecich), zatrudniających Uczestników projektu. A jeśli tak – czy w takiej sytuacji wykazane w projekcie koszty wkładu własnego przedsiębiorstw winny być przyporządkowane Wnioskodawcy – jako podmiotowi realizującemu zadanie i czy zastosowanie ww. rozwiązania nie byłoby sprzeczne z uzasadnieniem dla wkładu własnego, w którym wykazalibyśmy, iż wkład własny wnoszony jest przez podmioty zewnętrzne względem Wnioskodawcy, a nie Wnioskodawcę?
   Odpowiedź, 2.06.2017 r.
   W przypadku zaplanowania w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia, w budżecie powinna zostać wskazana wartość kosztów kwalifikowalnych tego instrumentu. Zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, zarówno zatem rozporządzenia krajowego, tj. rozporządzenia z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020, które przytoczyła Pani w swoim pytaniu, jak i w rozporządzeniu KE 651/2014: Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia są koszty wynagrodzeń pracownika, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone w okresie:
   1. do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji;
   2. do 24 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika znajdującego się w bardzo niekorzystnej sytuacji;
   3. zatrudniania pracownika niepełnosprawnego.

   W przypadku gdy okres subsydiowania zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest krótszy niż odpowiednio 12 lub 24 miesiące, wówczas wysokość pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia zostaje proporcjonalnie pomniejszona. Wartość kosztu kwalifikowalnego należy zatem uwzględnić w budżecie projektu. Następnie, zgodnie z intensywnością pomocy w związku ze wsparciem określonej kategorii pracowników należy określić wartość wnioskowanego dofinansowania. Pozostała wartość kosztu kwalifikowalnego stanowić może wkład własny do projektu. Środki wnoszone przez podmioty trzecie są dozwoloną formą wkładu własnego w projekcie. W przypadku pomocy publicznej na subsydiowane zatrudnienie wymagane jest wniesienie wkładu prywatnego. W przypadku beneficjentów niebędących jednocześnie beneficjentami pomocy wysokość oraz terminy wpłat wkładu prywatnego powinny wynikać z umowy zawartej pomiędzy beneficjentem projektu a przedsiębiorcą będącym beneficjentem pomocy.

   W przypadku projektów z subsydiowanym zatrudnieniem montaż finansowy może być inny niż wynika to regulaminu konkursu tzn. wkład własny może być wyższy od wymaganego w konkursie.
   Proszę pamiętać, aby zarówno w polu B.6 oraz w polu opisowym pod danym wydatkiem zawrzeć istotne informacje z punktu widzenia danego rodzaju pomocy publicznej. Zachęcamy do zapoznania się z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.

   Pytanie 2. Gmina Kroczyce zamierza realizować projekt o charakterze "słonecznej gminy" polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych na cele socjalno-bytowe mieszkańców, z wyłączeniem obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na wspólnym liczniku energii. Czy obiekty mieszkalne, w których świadczone są usługi agroturystyczne należy potraktować analogicznie do budynków, w których prowadzona jest inna działalność gospodarcza? Czy osoby prowadzące agroturystykę należy traktować, jako przedsiębiorców w rozumieniu funkcjonalnym (wykorzystuje produkty projektu do działalności o charakterze gospodarczym)?
   Odpowiedź, 2.06.2017 r.
   Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorstwa na gruncie przepisów o pomocy publicznej ma charakter funkcjonalny, oznacza to, że istotna jest kwestia czy dany podmiot oferuje towary i usługi na rynku. Kwestię tę poruszono m. in. w zawiadomieniu Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
   Oznacza to, że po pierwsze, status podmiotu na podstawie prawa krajowego nie jest decydujący. Na przykład podmiot zaklasyfikowany zgodnie z prawem krajowym jako stowarzyszenie lub klub sportowy może jednak zostać uznany za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu. Ta sama zasada ma zastosowanie do podmiotu, który formalnie jest częścią administracji publicznej. Jedynym istotnym kryterium jest fakt, czy podmiot ten prowadzi działalność gospodarczą.
   Po drugie o stosowaniu zasad pomocy państwa nie decyduje to, czy dany podmiot utworzono po to, aby przynosił zyski. Podmioty nienastawione na zysk również mogą oferować na rynku towary i usługi.
   Po trzecie klasyfikacja podmiotu jako przedsiębiorstwa zawsze odnosi się do konkretnej działalności. Podmiot prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą i działalność o charakterze niegospodarczym powinien być traktowany jako przedsiębiorstwo jedynie w odniesieniu do działalności gospodarczej
   Dopytanie 
   Reasumując, status agroturystyk należy potraktować analogicznie do innych podmiotów świadczących usługi okołoturystyczne/turystyczne?
   Odpowiedź, 2.06.2017 r.
   Tak, wydaje się, że agroturystyka stanowi jeden z rodzajów działalności turystycznej, a ta bez wątpienia ma charakter gospodarczy

   Pytanie 3. Zamek Sp. z o.o. zamierza realizować projekt polegający na pracach konserwatorskich na zamku Ogrodzienieckim.
   Czy prawidłowym będzie uznanie, że pomoc publiczna wystąpi w projekcie, gdyż:
   -Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, przedsiębiorcą w rozumieniu funkcjonalnym, bowiem wykorzystuje produkty projektu do działalności o charakterze gospodarczym. Jako dzierżawca Zamku Ogrodzienieckiego administruje obiektem, a jego przychody pochodzą ze sprzedaży biletów wstępu na zamek, jak również ze sprzedaży produktów turystycznych tj. nocne zwiedzanie zamku, biesiady, odpłatne wystawy tematyczne, inne produkty realizowane na terenie zamku.
   -Transfer zasobów przypisywalny władzy publicznej jest selektywny – tzn. uprzywilejowuje określone podmioty, w tym przypadku – Zamek Sp. z o.o.
   -Transfer skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, bowiem beneficjent zaangażuje niewspółmiernie mniej środków własnych do realizacji zadania, w przypadku pozyskania dofinansowania.
   -W efekcie transferu może wystąpić zakłócenie konkurencji. Istnieją inne podmioty na rynku i mogą powstać inne podmiotu w obszarze kultury, które zorganizują biesiady, odpłatne wystawy czy inne imprezy kulturalne o podobnym charakterze.
   -Może zaistnieć wpływ na wymianę międzynarodową - Zamek Bonerów jest jednym z najważniejszych i rozpoznawalnych zabytków na terenie południowej Polski, o dużym nasileniu ruchu turystycznego, Skala organizowanych na zamku wydarzeń jest bardzo duża. Tematyka wydarzeń obejmuje kwestie związane z kulturą, historią oraz o charakterze rekreacyjnym. Nie bez znaczenia jest lokalizacja zamku w niedalekiej odległości od Krakowa i Częstochowy, co oznacza, że zamek często odwiedzają turyści zagraniczni. Zamek Sp. z o.o. publikuje materiały promocyjne w językach obcych oraz oferuje opisy na atrakcjach w języku: angielskim i zatrudnia przewodników posługujących się językami obcymi.
   Na mocy z art. 53 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 pomoc na materialne zasoby dziedzictwa kulturowego - obiekty archeologiczne, pomniki, obiekty i budynki historyczne, dziedzictwo naturalne formalnie uznane przez władze jest dopuszczalna. Nadmieniam, że obiekt jest uznany przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w rejestrze A pod numerem 771/67.
   Pomoc inwestycyjna dotyczy w tym przypadku zabezpieczenia, ochrony i renowacji zasobów dziedzictwa kulturowego, zatem stosownie do art. 53 ust. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 w przypadku, gdy pomoc nie przekracza kwoty 1 mln EUR (wartość projektu szacujemy na około 1,5 zł), czy maksymalną kwotę pomocy można ustalić na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych?
   Odpowiedź, 2.06.2017 r.
   Kwestia występowania pomocy publicznej zawsze rozpatrywana jest indywidualnie w odniesieniu do rozpatrywanego przypadku. Tym niemniej w sektorze kultury, jak wynika z przywołanego już Zawiadomienia Komisji wsparcie publiczne może nie wypełniać wszystkich przesłanek wynikających z art. 107 TFUE.
   Niektóre działania związane z kulturą, zachowaniem dziedzictwa kulturowego i ochroną przyrody mogą być organizowane w sposób niekomercyjny i nie mieć charakteru gospodarczego. Ich finansowanie ze środków publicznych nie musi więc stanowić pomocy państwa. Komisja uważa, że finansowanie publiczne kultury lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, których wyniki są dostępne dla ogółu społeczeństwa nieodpłatnie, spełnia czysto społeczny i kulturowy cel o charakterze niegospodarczym. Podobnie fakt, że odwiedzający instytucje kultury lub uczestnicy wydarzeń kulturalnych lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, w tym ochronie przyrody, otwartych dla ogółu społeczeństwa są zobowiązani do wniesienia świadczenia pieniężnego, które pokrywa jedynie ułamek kosztów rzeczywistych, nie zmienia niegospodarczego charakteru tej działalności, ponieważ takiego świadczenia nie można uznać za rzeczywiste wynagrodzenie za świadczoną usługę.
   Z drugiej strony, wydarzenia kulturalne lub działania służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego (w tym ochronie przyrody) finansowane głównie z opłat wnoszonych przez odwiedzających lub użytkowników lub w inny komercyjny sposób (np. wystawy komercyjne, kina, komercyjne spektakle muzyczne i festiwale, szkoły artystyczne finansowane głównie z czesnego) należy uznać za mające charakter gospodarczy. Podobnie wydarzenia kulturalne lub działania służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego przynoszące korzyści wyłącznie niektórym przedsiębiorstwom, a nie ogółowi społeczeństwa (np. renowacja zabytkowego budynku wykorzystywanego przez przedsiębiorstwo prywatne) należy zasadniczo uznać za działalność gospodarczą.
   Niezależnie od powyższego zbadaniu powinna również podlegać w szczególności przesłanka dot wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny. Istotne jest zatem, aby zweryfikować, czy dany obiekt dziedzictwa kulturowego może być atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz czy inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych) mogą oferować podobne usługi/towary. Pomocne może być zatem ustalenie jaki jest krąg odbiorców, czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu, czy oferta kierowana jest (np. poprzez działania reklamowe i marketingowe) wprost do odbiorców zagranicznych , jaki jest język w jakim oferowana jest usługa (tylko polski czy również języki innych państw UE).
   Niezależnie od powyższego zbadaniu powinna również podlegać w szczególności przesłanka dot wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny. Istotne jest zatem, aby zweryfikować, czy dany obiekt dziedzictwa kulturowego może być atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz czy inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych) mogą oferować podobne usługi/towary. Pomocne może być zatem ustalenie jaki jest krąg odbiorców, czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu, czy oferta kierowana jest (np. poprzez działania reklamowe i marketingowe) wprost do odbiorców zagranicznych , jaki jest język w jakim oferowana jest usługa (tylko polski czy również języki innych państw UE).
   W zakresie analizy ww. kwestii zachęcamy do zapoznania się z Zawiadomieniem KE dostępnym pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0719%2805%29&from=EN
   Natomiast w przypadku stwierdzenia, iż projekt faktycznie spełnia wszystkie przesłanki pomocy publicznej, można zastosować pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego. W przypadku, gdy wartość pomocy nie przekracza 1 mln EUR, zgodnie z art. 53 ust. 9 rozporządzenia 651/2014 maksymalną kwotę pomocy można ustalić na poziomie 80 % kosztów kwalifikowalnych.

   Pytanie 4. Badanie przesłanki dot. wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny jest trudne. Bowiem, zakładamy, że nasz obiekt dziedzictwa kulturowego jest atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz istnieją inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych np. szereg zamków na Słowacji, czy w Czechach), które mogą oferować podobne usługi/towary. Jak ustalić, jaki może być krąg odbiorców i czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu. Oferta kierowana jest w jednakowy sposób do wszystkich, nie planuje się szczególnej kampanii reklamowej do turystów zagranicznych. Niemniej obserwujemy wzrost ilości podmiotów zagranicznych ale wynika to z ogólnej koniunktury - odczuwalnej dla całego regionu. Czy to już wystarczyć, aby zweryfikować tę ostatnią przesłankę za pozytywną?
   Odpowiedź, 2.06.2017 r.
   W przypadkach, co do których nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć, czy pomoc publiczna wystąpi, zalecamy przyjęcie założenia, iż projekt jest objęty pomocą. W przypadku dziedzictwa kulturowego, potencjalna podstawa prawna tj. art. 53 rozporządzenia 651/2014 wydaje się dość atrakcyjna. Oczywiście wszystkie warunki udzielenia tego rodzaju pomocy powinny zostać spełnione.

   Pytanie 5. 
   Witam, czy w sytuacji, gdy wstęp do muzeum jest biletowany, jednak przychody z tego tytułu są marginalne w stosunku do kosztów ponoszonych przez muzeum (np. utrzymanie budynku, pensje pracowników, itp) to można mówić o działalności mającej charakter gospodarczy? Czy w przypadku uniknięcia pomocy publicznej należy udostępnić wstęp do muzeum bezpłatnie? Jeżeli można by nadal biletować wstęp to do jakiego poziomu przychody z tego tytułu nie będą uznawane za działalność mającą charakter gospodarczy?
   Odpowiedź, 2.06.2017 r.
   Zgodnie ze stanowiskiem KE wyrażonym w przywoływanym już Zawiadomieniu (pkt 34), Komisja finansowanie publiczne kultury lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, których wyniki są dostępne dla ogółu społeczeństwa nieodpłatnie, spełnia czysto społeczny i kulturowy cel o charakterze niegospodarczym. Podobnie fakt, że odwiedzający instytucje kultury lub uczestnicy wydarzeń kulturalnych lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, w tym ochronie przyrody, otwartych dla ogółu społeczeństwa są zobowiązani do wniesienia świadczenia pieniężnego, które pokrywa jedynie ułamek kosztów rzeczywistych, nie zmienia niegospodarczego charakteru tej działalności, ponieważ takiego świadczenia nie można uznać za rzeczywiste wynagrodzenie za świadczoną usługę.
   Zatem w przypadku opłat z tytułu wstępu do muzeum, które pokrywają jedynie w ułamkowym stopniu faktyczne koszty działalności muzeum, wówczas, wydaje się, że działalność taka może być uznana za niegospodarczą, jeśli w dominującym zakresie koszty działalności pokrywane są ze środków publicznych . Niestety KE nie wskazała progu, który można by uznać za „bezpieczny”


    Bezpośredni link do zagadnienia:
    https://rpo.slaskie.pl/czytaj/webinar_pp_pomocy_de_minimis_pytania

    Pytanie 13. Jak uniknąć sytuacji, w której uczestnik, pracując w godzinach pracy i na sprzęcie komputerowym u pracodawcy, będzie uczestniczył w kursie realizowanym w technice zdalnej - na platformie learningowej, co może spowodować wystąpienie pomocy publicznej.
    Odpowiedź, 24.04.2017 r.
    Uczestnik szkolenia w ramach kursu na platformie learningowej powinien unikać korzystania z służbowego sprzętu komputerowego w godzinach pracy u pracodawcy, aby wyeliminować potencjalny zarzut wystąpienia pomocy publicznej.
    Jednocześnie winien złożyć pisemne oświadczenie o realizacji szkolenia poza miejscem pracy, celem uniknięcia w/w zarzutu.

    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

    Pytanie 12. W regulaminie konkursu pojawiają się sprzeczne informacje na temat minimalnej wartości projektu - z jednej strony jest ona określona jako 500 tys. zł, a w kryteriach dostępu jest to "500 tys. zł lub co najmniej 60 uczestników".

    Czy projekt, którego wartość jest niższa niż 500 000, ale który zakłada wsparcie liczby osób większej niż 60 spełnia warunki formalne?

    Odpowiedź, 24.04.2017 r.
    Tak, projekt, którego wartość jest niższa niż 500 000,00 zł, ale który zakłada wsparcie 60 osób lub więcej, spełnia kryterium formalne. W regulaminie nie pojawiają się sprzeczne informacje, gdyż przypis nr 16 (str. 43) bezpośrednio odsyła do kryterium, w którym użyto alternatywy „lub”.

    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

    Pytanie 11. Czy udział własny projektodawcy może przekraczać 10%, czy też musi być absolutnie równy 10%? Z jednej strony wszędzie pojawiają się zapisy o "maksymalnym dofinansowaniu" i "minimalnym wkładzie własnym" (co pozwala mniemać, że wkład własny może być wyższy niż 10%), a z drugiej strony przy budowaniu części budżetowej wniosku (w generatorze LSI), w momencie, gdy wkład własny wnioskodawcy nie jest idealnie równy 10% wyskakuje systemowa informacja, że "do PRAWIDŁOWEGO dofinansowania brakuje XXX zł", co sugeruje, że wyższy wkład własny jest jednak NIEPRAWIDŁOWY.
    Odpowiedź, 24.04.2017 r.
    Tak, wkład własny może przekraczać 10%, choć nie powinien przekraczać 15%. Komunikat w Lokalnym Systemie Informatycznym, ma charakter pomocniczy dla osoby sporządzającej wniosek: nie wpływa na poprawność walidacji oraz nie wyświetla się na wygenerowanej wersji PDF.

    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

    Pytanie 10. Czy został określony limit kosztów na uczestnika w projekcie, bądź średni poziom wsparcia? Jeśli tak, to proszę o wskazanie kwoty.
    Odpowiedź, 24.04.2017 r.
    Odnosząc się do kwestii limitu kosztów na uczestnika, lub średniego poziomu wsparcia wyjaśniam, że powyższe nie zostało określone w regulaminie.

    Jednak należy mieć na względzie kryterium dostępu w brzmieniu: „Czy minimalna wartość projektu wynosi 500 000,00 PLN lub projekt zakłada objęcie wsparciem minimum 60 osób?

    Uzasadnienie:entKryterium ma na celu maksymalizację efektywnego wykorzystania środków dostępnych w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

    Określenie minimalnej wartości projektu pozwoli na podjęcie efektywniejszych i kompleksowych działań na poziomie realizacji projektu, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego procesu kontraktacji środków.

    Założenie minimalnej liczby uczestników na poziomie 60 osób zapewni optymalną efektywność kosztową projektów, co pozwoli na wypracowanie wysokiej jakości wskaźników produktu i rezultatu.”
    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

    Pytanie 9. Czy został określony wymóg procentowy ilości uczestników projektu, którzy muszą uzyskać kwalifikacje? Czy część uczestników projektu może uczestniczyć w kursach nadających wyłącznie kompetencje, a nie kwalifikacje?
    Odpowiedź. 24.04.2017 r.
    Ilość uczestników uzyskujących kwalifikacje będzie determinowana rodzajem typu operacji realizowanym w projekcie.

    W odniesieniu do typów operacji od 1 do 2, zasadniczym wymogiem obowiązującym projektodawcę w konkursie 11.3 jest wyposażenie uczestnika szkolenia w uprawnienia zawodowe czyli certyfikaty wydane przez uprawnione do tego instytucje, potwierdzające zdobycie odpowiednich kwalifikacji, a więc dyplom mistrza czy czeladnika lub zaświadczenie/dyplom wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Taką instytucją nie jest podmiot posiadający akredytację MEN (akredytacja to co innego niż prawo do wydawania certyfikatów) ani certyfikat TUV SUD ( to że podmiot posiada certyfikat nie oznacza, że ma prawo nadawać certyfikaty innym).

    Ponadto, w zakresie kwalifikacji należy mieć na względzie szczegółowe kryterium dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej w brzmieniu: Czy w przypadku realizacji w ramach projektu szkoleń/kursów z zakresu nabywania nowych, podwyższania lub uzupełniania kwalifikacji Wnioskodawca zapewnia, że uzyskanie kwalifikacji zostało poprzedzone procesem walidacji i certyfikacji?

    Czy wskazane formy wsparcia kończą się egzaminem:
    a) zewnętrznym, lub
    b)    przeprowadzonym przez Projektodawcę lub Partnera, o ile posiadają oni uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z realizowanymi szkoleniami? Czy szkolenie/kurs kończy się wydaniem uczestnikowi/uczestniczce certyfikatu rozpoznawalnego w danej branży /świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji/kwalifikacji w zawodzie?


    W przypadku kursów / szkoleń prowadzących do nabycia kompetencji (konkretnych efektów uczenia się uzyskiwanych w toku szkolenia), dokument potwierdzający nabycie kompetencji powinien zawierać informacje na temat uzyskanych przez uczestnika efektów uczenia się w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

    Kryterium odnosi się do 1,2 oraz 4 typu operacji.


    W ramach niniejszego konkursu istnieje możliwość objęcia wsparciem uczestników w ramach kursów/szkoleń prowadzących do nabycia kompetencji, wyłącznie w powiązaniu ze szkoleniami zakończonymi walidacją i certyfikacją.

    Dla szkoleń prowadzących do nabycia kompetencji, muszą zostać spełnione warunki określone w załączniku nr 2 (do wytycznych właściwych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego) pn. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych dla wskaźnika pn. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje, a więc 

    Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów:
    a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie,
    b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych,
    c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,
    d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się)  po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.

    Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji.

    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

    Pytanie 8. Czy kwalifikowalne będzie wsparcie doradcy zawodowego, indywidualne kończące się IPD oraz jako monitorowanie realizacji IPD?
    Odpowiedź, 24.04.2017 r.
    Wsparcie w postaci doradztwa edukacyjno-zawodowego może być realizowane w szkołach, w których zdiagnozowano potrzebę zewnętrznego wsparcia szkół w tym zakresie.
    Interwencja na rzecz realizacji zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego musi być zgodna z warunkami określonymi w Podrozdziale 6.3 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (punkt 5).
    Jednocześnie wyjaśniam, że dla uczestników kursów w ramach typów operacji 1-4 nie przewiduje się przygotowania i realizacji IPD, gdyż uczestnikami są osoby zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia) lub uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach.

    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

    Pytanie 7. Czy kwalifikowalne będzie wsparcie dla uczestników w formie stypendium szkoleniowego, wyłącznie dla osób niepracujących i niezarejestrowanych w PUP?
    Odpowiedź, 24.04.2017 r.
    Realizacja szkoleń jest zgodna z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, które nie przewidują stypendiów za udział w szkoleniach, a wyłącznie stypendia za udział w stażach zawodowych, mających swoje uzasadnienie w podstawie programowej.
    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
    Pytanie 6. Proszę o informację czy w ramach ogłoszonego konkursu 11.3 jest możliwość ujęcia w projekcie specjalistycznych i kwalifikacyjnych kursów
    dla pielęgniarek i położnych? Są to kursy organizowane na podstawie Ustawy o zawodach pielęgniarek i położnych z 2011 roku oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z dn. 30.09.2016 r.
    Odpowiedź, 17.03.2017 r.
    W ramach 4 typu operacji jest możliwość ujęcia w projekcie specjalistycznych i kwalifikacyjnych kursów dla pielęgniarek i położnych w oparciu zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z dn. 30.09.2016r.
    Należy mieć jednak na uwadze, że realizacja powyższego typu operacji może być prowadzona przez placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego lub ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego o których mowa w art. 2 pkt. 3aUstawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

    Pytanie 5. Czy w projekcie można założyć wyłącznie typ 4 operacji: kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwania i  uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych ? Istnieje wiele zawodów, do których nie ma podstawy programowej, jak np. zawód przedstawiciel handlowy, zatem w tych zawodach nie można ani robić kwalifikacyjnych kursów zawodowych, ani kursów umiejętności zawodowych,
    ani pozaszkolnych form rozwoju kompetencji ogólnych.
    Odpowiedź, 17.03.2017 r.
    Tak, jeżeli z diagnozy potrzeb potencjalnej grupy docelowej wynika potrzeba realizacji wyłącznie kursów innych (niż kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych oraz kursy kompetencji ogólnych). Wszelako należy pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem właściwym w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, kursy inne (niż kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych oraz kursy kompetencji ogólnych) mogą być prowadzone wyłącznie przez placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego lub ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego.
    Ponadto, zgodnie z brzmieniem kryterium dostępu nr 1 (weryfikowanego na etapie oceny merytorycznej), kursy inne (niż kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych oraz kursy kompetencji ogólnych) kończą się uzyskaniem kwalifikacji (w rozumieniu regulaminu konkursu).

    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

    Pytanie 4. Czy w projekcie powinno przewidzieć się kształcenie w jednym zawodzie (np. księgowa), czy zgodnie z zapisem regulaminu, str. 24 kształceniu w wielu zawodach, jeżeli na takie zostało wskazane zapotrzebowanie osób biorących udział w diagnozie. „Działania w projekcie są realizowane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem”( str., 24 regulaminu konkursu).
    - jak powinno rozumieć się powyższy zapis?
    Odpowiedź, 17.03.2017 r.
    W projekcie powinno się przewidzieć – w ramach założonych typów projektów – rodzaje wsparcia (np. kursów) dostosowane do indywidualnych potrzeb osób objętych diagnozą i zakwalifikowanych do projektu. W przypadku, w którym przewidziano kształcenie w jednym zawodzie, a do projektu zgłosi się osoba wykazująca potrzebę kształcenia w innym, obowiązują zapisy sekcji 2.2.1 regulaminu konkursu dotyczące zindywidualizowania wsparcia, przez co należy rozumieć zaoferowanie tej osobie takiego rodzaju wsparcia (np. tematu kursu), który jest zgodny z jej indywidualnymi potrzebami.

    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

    Pytanie 3. Czy w projekcie mogą uczestniczyć osoby bezrobotne, bierne zawodowe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć uczestniczenia w szkoleniach i kursach?
    Odpowiedź, 17.03.2017 r.
    Tak, pod warunkiem że wykazują potrzebę kształcenia zawodowego, np. posiadają kwalifikacje niedopasowane do potrzeb rynku pracy.

    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

    Pytanie 2. Czy jest określona średnia kwota wsparcia na osobę?
    Odpowiedź, 17.03.2017 r.
    Nie. Regulamin konkursu nie formułuje takiego wymogu.

    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

    Pytanie 1. W jaki sposób będą przyznawane punkty strategiczne?
    Odpowiedź, 17.03.2017 r.
    Eksperci powołani przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego weryfikować będą, czy zapisy wniosku o dofinansowanie projektu – w szczególności diagnoza potrzeb potencjalnych uczestników, proponowane działania projektu i zakładane wskaźniki – są zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 oraz Strategią Rozwoju Polski Południowej do 2020 roku lub innym dokumentem strategicznym o zasięgu ponadregionalnym.
    W szczególności weryfikowana będzie zgodność z:
    – diagnozą strategiczną dotyczącą problemów województwa śląskiego w wymiarze społecznym;
    – podstawowymi wyzwaniami polityki rozwoju województwa (związanymi z poprawą spójności regionu);
    – obszarami priorytetowymi, celami i kierunkami rozwoju województwa;
    – celami strategicznymi polityki innowacyjnej województwa;
    – priorytetowymi obszarami technologicznymi województwa;
    – celami rozwojowymi Polski południowej, obejmującymi województwo śląskie, zawartymi w przynajmniej jednej strategii o zasięgu ponadregionalnym.

    Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

     Bezpośredni link do zagadnienia:
     https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_03017_wzmocnienie_potencjalu_edukacyjnego_2017_04_05

     Komunikat. W związku z wątpliwościami w zakresie uwzględniania liczby dzieci korzystających z nowoutworzonych w ramach EFS miejsc wychowania przedszkolnego w przekazywanych organowi dotującemu sprawozdaniach oraz w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) Instytucja Zarządzająca informuje co następuje.
     Komunikat, 07.03.2017 r.
     Zapisy Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 dotyczące nieuwzględniania przez organ prowadzący OWP liczby dzieci korzystających z nowoutworzonych w ramach EFS miejsc wychowania przedszkolnego w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach (w okresie 12 miesięcy finansowania działalności bieżącej) dotyczą relacji (dotacji z budżetu gminy) między organem prowadzącym przedszkole a gminą, nie zaś dotacji celowej, którą gmina otrzymuje z Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO).
     Oznacza to, iż na potrzeby SIO należy wykazywać wszystkie dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym - również te, które są objęte finansowaniem z EFS. Dotacja celowa udzielana z MEN jest bowiem inną kategorią niż dotacja rozdzielana przez gminę dla poszczególnych przedszkoli.
     Warunek wykazywania liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym dotyczy na mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz. 1943) wszystkich dzieci i służy wykazaniu ich liczby na potrzeby SIO. W rezultacie jednostka samorządu terytorialnego otrzyma z MEN dotację celową na wszystkie zgłoszone dzieci. JST jest zobowiązana następnie do rozliczenia dotacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 956).
     Jednocześnie należy pamiętać, iż zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 podwójne finansowanie oznacza m.in:
     poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych, otrzymanie na wydatki kwalifikowalne danego projektu lub części projektu bezzwrotnej pomocy finansowej z kilku źródeł (krajowych, unijnych lub innych) w wysokości łącznie wyższej niż 100% wydatków kwalifikowalnych projektu lub części projektu.

     Jednocześnie przedstawiamy interpretację Ministerstwa Rozwoju w powyższej sprawie.

     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego


     Pytanie 6.
     Pytanie dotyczy dodatku do wynagrodzenia dla dyrektorów szkół. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. Karta Nauczyciela każdy nauczyciel oraz dyrektor szkoły może otrzymać dodatek motywacyjny. Dodatkowo na podstawie art.30 ust.6, art.49 ust.1 pkt 1, w związku z art.91d pkt 1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r., poz.191 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.446), i po zaopiniowaniu przez związki zawodowe Rada Miasta Chorzów Uchwaliła zmianę w załączniku do uchwały Nr XXXVIII/698/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 czerwca 2009 r. -  1. W rozdziale II – Dodatek motywacyjny w § 2: został uzupełniony zapis dotyczący wynagradzania dyrektorów szkół poprzez dodanie pkt 8 w brzmieniu: „Prezydent Miasta może przyznać dyrektorowi szkoły realizującej projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – w związku z czasowym zwiększeniem zadań – dodatek do wynagrodzenia z tytułu zarządzania projektem w wysokości do 40% wynagrodzenia miesięcznego w zależności od wartości projektu”.  Prosimy o odpowiedź na pytanie: od jakiego terminu dodatek dla dyrektora wypłacany z kosztów pośrednich będzie kwalifikowalny? Nadmienię, iż realizację projektów rozpoczęto 1 września 2016 r.
     Okres kwalifikowalności wydatków w projekcie jest zgodny z okresem jego realizacji. Zatem w przypadku, o którym mowa w zapytaniu okres ten rozpoczyna się z dniem 1 września 2016r. W odniesieniu do kosztów pośrednich IZ przypomina, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 traktowane są one jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które są rozliczane ryczałtem w ramach kosztów pośrednich.

     Pytanie 5. W regulaminie konkursu przewidziano wydatki na refundację wyposażenia stanowisk pracy dla stażystów i praktykantów. W trakcie negocjacji musieliśmy odpowiedzieć na pytanie: co stanie się z ww. wyposażeniem po zakończeniu projektu. Pracodawcy odpowiedzieli, że sprzęt zostanie przekazany szkole. Tu rodzi się jednak pytanie: Czy powinniśmy taki sprzęt kupować w ramach zamówień realizowanych przez szkołę? Jeśli tak, to pojawi się problem dotyczący zarówno niektórych sprzętów jak też licencji profesjonalnego oprogramowania, które z pewnością pracodawca powinien zakupić na firmę jeśli ma być w niej legalnie wykorzystywane.
     Koszty wyposażenia stanowiska pracy dla praktykanta/stażysty ponosi pracodawca. W ramach projektu istnieje możliwość refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia niezbędnego do zapewnienia odpowiednich warunków odbywania praktyki/stażu.
     Ponadto, zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-049/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 należy mieć na względzie, iż do obowiązków wnioskodawcy przy tworzeniu projektu należy ustalenie, czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis i wypełnienie określonych pól we wniosku o dofinansowanie, jeżeli stwierdzono ich wystąpienie. Należy przede wszystkim określić, czy wnioskodawca w ramach składanego na konkurs projektu będzie odbiorcą pomocy de minimis lub pomocy publicznej oraz czy będzie udzielać wsparcia podmiotom, które są przedsiębiorcami i prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów dotyczących pomocy publicznej.

     Pytanie 4. Jeśli pracodawcy zgodnie z zapisem o refundacji w Regulaminie Konkursu sami będą kupować wyposażenie stanowisk pracy dla stażystów i praktykantów, to w wypadku jeśli są to firmy prywatne czy obowiązuje je PZP i zasada konkurencyjności?
     Kwestię ponoszenia i rozliczania wydatków ponoszonych na zapewnienie odpowiednich warunków odbywania praktyki/stażu powinna regulować zawarta z pracodawcą umowa.
     Pracodawca (o ile nie jest partnerem/realizatorem) nie jest zobligowany do stosowania warunków i procedur określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

     Pytanie 3. Pytanie dotyczy refundacji wynagrodzenia opiekunów staży i praktyk zawodowych – właściciel jednej z firm zdecydowanie wolałby, aby dodatek dla opiekunów staży był wypłacany na podstawie zawartej umowy trójstronnej przez Wnioskodawcę bezpośrednio na konto pracownika – opiekuna. Czy takie rozwiązanie jest możliwe?
     Nie, nie jest możliwe. Beneficjent działając na podstawie porozumienia z danym podmiotem przyjmującym uczniów na staż lub praktykę refunduje Pracodawcy koszty związane z wynagrodzeniem pracownika wyznaczonego na opiekuna stażysty w projekcie.

     Pytanie 2. Czy możliwe jest refundowanie części wynagrodzenia opiekunowi stażystów jeśli jest to jednocześnie właściciel jednoosobowej firmy?
     Tak, powyższe jest możliwe i stanowi wydatek kwalifikowalny w projekcie.

     Pytanie 1. Czy personel zatrudniany w ramach kosztów pośrednich wykazywany jest w bazie personelu? Jeśli tak, to czy uzupełniać należy okresy zatrudnienia?
     W module Baza personelu należy uwzględnić dane wyłącznie personelu zaangażowanego w kosztach bezpośrednich projektu z wyłączeniem osób zaangażowanych w realizację działań/zadań rozliczanych za pomocą uproszczonych metod.
     Niemniej w sytuacji gdy pracownik ujęty w ramach kosztów pośrednich wykonuje dodatkowo zadania merytoryczne w ramach projektu (np. udziela wsparcia), to jego wynagrodzenie za wsparcie merytoryczne jest wykazywane w ramach kosztów bezpośrednich, a więc jego zaangażowanie w zadania merytoryczne powinno być wykazane w Bazie personelu.

      Bezpośredni link do zagadnienia:
      https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_xi_wzmocnienie_potencjalu_edukacyjnego_2016_11_22

      Pytanie 7. Przesyłanie wniosku za pośrednictwem platformy SEKAP.
      Odpowiedź, 06.06.2017 r.
      Zgodnie z „Instrukcją składania wniosków, korespondencji i protestów w ramach naborów dotyczących projektów finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020” (znajdującą się na stronie http://rpo.slaskie.pl/czytaj/lokalny_system_informatyczny_2014), rozdziałem II.2.3. Podpisywanie tego samego dokumentu przez więcej niż jedną osobę na SEKAP:

      Jeżeli do złożenia wniosku przez instytucje wymagane jest jego podpisanie przez więcej niż jedną osobę, można to zrobić, należy jednak uwzględnić fakt, że z przyczyn technicznych nie jest możliwe dwukrotne podpisanie formularza z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, natomiast w przypadku wystąpienia konieczności złożeniach dwóch podpisów pod formularzem wykorzystywanym do przesyłania Wniosków o dofinansowanie jeżeli składający podpis zamierza wykorzystać Profil Zaufany to drugi (i ewentualnie kolejne) podpis powinien być złożony z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym, lub z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP

      Przesyłanie wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP entW przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP identycznie jak za pośrednictwem platformy SEKAP z tym wyjątkiem, że na platformie ePUAP nie można podpisać z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP.

      Reasumując w sytuacji kiedy wymagane są podpisy więcej niż jednej osoby a do podpisu wykorzystywany jest profil zaufany ePUAP to ten podpis należy użyć tylko raz i wyłącznie jako pierwszy, drugi oraz kolejne podpisy muszą być złożone:
      -z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym (w przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP),
      -z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym, lub z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP (w przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy SEKAP).
      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

      Pytanie 6. Czy na etapie podpisywania umowy sp. z o.o. przedstawiająca VAT jako koszt niekwalifikowalny wystarczy, że posiada promesę kredytową na 15% kosztów kwalifikowalnych jako wkładu własnego bez wykazywania kosztów VAT? Ich pokrycia?Odpowiedź z 25.10.2016
      Zgodnie z kryteriami wyboru projektów zabezpieczenie środków na pokrycie minimum wkładu własnego odnosi się do kosztów kwalifikowanych projektu. Tym samym na etapie podpisywania umowy o dofinasowanie nie jest wymagane przedstawianie dokumentów poświadczających posiadanie wkładu własnego dla części niekwalifikowanej projektu, nawet wówczas gdy kosztem niekwalifikowanym projektu będzie wartość podatku VAT. Dokumentem potwierdzającym posiadanie, wynikającego z wniosku o dofinansowanie, wkładu własnego może być promesa.
      Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

      Pytanie 5. Czy amortyzację w projekcie należy przeprowadzać w sposób uproszczony czy zgodnie z polityką rachunkowości beneficjenta/operatora?Analizę finansową należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami/warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020. Odnośnie sposobu kalkulacji amortyzacji i uwzględniania w analizie nakładów odtworzeniowych należy zastosować zapisy Wytycznych, tj. amortyzować każdy typ aktywa zgodnie z polityką rachunkowości beneficjenta/operatora. Natomiast nakłady odtworzeniowe zgodnie z Wytycznymi powinny być zaliczone do kosztów operacyjnych projektu.

       Pytanie 4. Czy trzeba czekać z rozliczeniem projektu EFRR na zrealizowanie projektu miękkiego?Rozliczenie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nastąpi niezależnie od rozliczenia projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tym, płatność końcowa z tytułu rozliczenia projektu złożonego w ramach EFRR nie będzie wstrzymywana do czasu zrealizowania projektu z EFS.W tym miejscu należy podkreślić, że egzekwowanie zobowiązań wynikających z realizacji projektu EFS będzie weryfikowanie na etapie trwałości projektu z EFRR. Obowiązki wnioskodawcy w zakresie podlegania okresowi zachowania trwałości projektu zostały zawarte w § 7 wzoru umowy o dofinansowanie, który nawiązuje do art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

      Pytanie 3. Jak prawidłowo pobrać wniosek o dofinansowanie z Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI)?
      Z uwagi na możliwe problemy z błędnym zapisem Wniosku o dofinansowanie, a co za tym idzie z negatywną autoryzacją autentyczności Wniosku proszę o postępowanie zgodnie ze wzorem umieszczonym TUTAJ.

      Pytanie 2. Jak skutecznie złożyć wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem platformy SEKAP ? 
      W celu skutecznego przesłania platformą SEKAP wniosku o dofinansowanie należy uzupełnić formularz elektroniczny: „Korespondencja w sprawie projektu finansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020” znajdujący się pod adresem https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=56000.
      Aby ułatwić identyfikację wniosku w obiegu kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zalecamy wypełnienie ww. formularza zgodnie ze wzorem umieszczonym TUTAJ.

      Pytanie 1. Co to znaczy, że część projektów w funduszach na lata 2014 – 2020 powinna wpisywać się w koncepcję inteligentnej specjalizacji.Fundusze unijne w latach 2014 – 2020 podlegają silnej koncentracji. Skupiają się na konkretnych obszarach, określonych w dokumentach strategicznych. Komisja Europejska, przygotowując państwa członkowskie do wdrażania nowych środków, określiła 11 celów tematycznych, czyli obszarów przewidzianych do wsparcia. Pierwszym z nich jest sfera badań, rozwoju i innowacji. Warunkiem realizacji projektów w tym celu tematycznym jest jednak wpisanie się w koncepcję inteligentnej  specjalizacji. Na czym to polega? Każde państwo dokonuje analizy swoich potencjałów i możliwości rozwojowych, a następnie wybiera te dziedziny, które świadczą o jego największej konkurencyjności i stanowią największą szansę na osiągnięcie sukcesu, zwiększenie przewagi nad innymi regionami, czyli na wyspecjalizowanie się w konkretnych branżach. Ponieważ specjalizacje te dotyczą najczęściej obszarów badawczych i innowacyjnych, nazywane są inteligentnymi specjalizacjami.
      Sporządzenie strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji stanowi duże wyzwanie dla państw członkowskich, szczególnie dla tych z niewielkim doświadczeniem w zakresie kreowania, wdrażania i oceny polityki innowacyjnej. Aby to ułatwić, Komisja Europejska udostępniła w 2011 r. tzw. Platformę S3 (Smart Specialization Platform)– narzędzie wspomagające opracowywanie strategii. Platforma obsługiwana przez Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych nie oferuje gotowych do zastosowania rozwiązań, lecz służy wymianie kontaktów, poglądów i doświadczeń, a także dostarcza pomysłów i wskazówek, udostępnia case studies i metodologię. W ramach platformy dochodzi do warsztatów, szkoleń oraz corocznych spotkań polityków i podmiotów zajmujących się przygotowywaniem inteligentnych specjalizacji, które reprezentują ponad 100 regionów i państw członkowskich UE. Platforma S3.
      Krajowe inteligentne specjalizacje w Polsce zostały określone w Programie Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki, a przyjętym przez Radę Ministrów 8 kwietnia 2014 roku. Dokument przedstawia proces analityczny wyłaniania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym oraz zarys procesu ich monitorowania i aktualizacji. Określa priorytety gospodarcze w obszarze B+R+I, których rozwój zapewni tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych.
      Krajowa inteligentna specjalizacja jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze.
      1. Zdrowe społeczeństwo ,
        - Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne,
        - Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej,
        - Wytwarzanie produktów leczniczych.
      2. Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa:
        - Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego.
        - Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji).
      3. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska:
        - Zrównoważona energetyka.
        - Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.
        - Inteligentne i energooszczędne budownictwo.
        - Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku.
      4. Surowce naturalne i gospodarka odpadami,
        - Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów,
        - Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)..
        - Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie.
      5. Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym):
        - Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty.
        - Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe.
        - Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne.
        - Elektronika oparta na polimerach przewodzących.
        - Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych.
        - Optoelektroniczne systemy i materiały.

      Każde województwo określa własne inteligentne specjalizacje. Opracowywane są specjalne dokumenty, tzw. regionalne strategie innowacji, których integralną część stanowi także wykaz regionalnych inteligentnych specjalizacji.
      Spełnienie wymagań unijnych i przygotowanie strategii rozwoju uwzględniających inteligentną specjalizację jest istotnym wyzwaniem dla regionów. W celu wsparcia regionów w przygotowaniu regionalnych strategii innowacji uwzględniających koncepcję inteligentnej specjalizacji opracowany został przewodnik RIS 3 Guide. Powstał on w ramach Platformy S3.
      Większość regionów wszystkie procedury ma już za sobą. Województwa wyłoniły już swoje inteligentne specjalizacje.
      Wnioskodawcy, którzy będą chcieli realizować przedsięwzięcia w pierwszym celu tematycznym, poświęconym zagadnieniom badawczo – rozwojowym i innowacyjnym, będą musieli wpisywać się w tą koncepcję. Przedsiębiorcy planujący projekty zwiększające konkurencyjność swoich firm będą natomiast mogli skorzystać na tym, że realizują przedsięwzięcia zgodne z inteligentnymi specjalizacjami. Projekty w trzecim celu tematycznym będą bowiem przewidywać dodatkowe punkty przy wyborze wniosków, jeśli będą one zgodne z koncepcją inteligentnej specjalizacji.

        Bezpośredni link do zagadnienia:
        https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_dotyczace_naborow_do_wszystkich_osi_priorytetowych_rpo_wsl_2014_2020

        Pytanie 31. Czy czynności związane z rekrutacją Uczestników do Projektu (11.3) można potraktować jako osobne zadanie merytoryczne i wykazać w kosztach bezpośrednich np. wynagrodzenie Specjalisty ds. Rekrutacji?
        Odpowiedź, 22.02.2016 r.
        Na podstawie interpretacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zawartej w piśmie znak: DZF.IV.8610.16.2016.RP.1 z dnia 16 czerwca 2015r. wyjaśniamy:
        W Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 określono definicję kosztów pośrednich, które obejmują koszty administracyjne związane z obsługą projektu.
        Koszty pośrednie obejmują m.in. koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie i obsługe projektu. W praktyce dotyczy to czynności takich jak np.:
        - koordynowanie i nadzorowanie projektu,
        - rozliczanie w tym monitorowanie,
        - organizacja wsparcia w ramach projektu, w tym organizacja szkoleń i doradztwa (ale nie prowadzenie szkoleń i doradztwa),
        - prowadzenie rekrutacji w ramach projektu, w szczególności wyszukiwanie i informowanie uczestników projektu i prowadzenie spotkań informacyjnych o projekcie oraz koszt ogłoszeń rekrutacyjnych w mediach, na plakatach i ulotkach (ale nie koszt personelu udzielającego wsparcia i identyfikującego potrzeby grupy docelowej przy rekrutacji, np. psychologa, o ile w ogóle koszt taki jest uzasadniony specyfiką danego projektu),
        - informowanie o projekcie i jego promocja, w tym prowadzenie strony internetowej o projekcie oraz prawidłowe oznakowanie projektu,
        - obsługa kadrowa, księgowa i finansowa,- obsługa sekretariatu i kancelarii,
        - obsługa prawna, w tym w zakresie prowadzenia procedury zamówień publicznych.
        Wobec powyższego, wszelkie koszty związane z obsługą administracyjną projektu powinny być obligatoryjnie rozliczane w kosztach pośrednich, nie zaś w zadaniach merytorycznych.

        Pytanie 30. Jak określić wskaźnik produktu, jeżeli jeden uczestnik kwalifikacyjnego kursu zawodowego będzie uczestniczył w dwóch kwalifikacjach jednocześnie?
        Odpowiedź, 22.02.2016 r.
        Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 „na poziomie pojedynczego projektu uczestnika należy wykazać tylko raz w danym wskaźniku produktu lub rezultatu” (rozdz. 3.3.3, pkt 9, str. 25). Oznacza to, że pomimo uczestniczenia w kilku kursach kwalifikacyjnych uczestnik wykazywany jest jeden raz w danym wskaźniku.

        Pytanie 29. Czy w ramach typu operacji 4 "Kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;"kwalifikowalnym będzie zorganizowanie szkoleń informatycznych (Word, Excel,Powerpoint) kończących się egzaminem ECDL i/lub szkoleń językowych kończących się egzaminem zewn. Np. TELC?
        Odpowiedź, 22.02.2016 r.
        Kursy komputerowe i językowe (zakończone egzaminem) zostały przewidziane do realizacji w ramach Poddziałania 11.4.3. Jego grupą docelową są pracujące osoby dorosłe (zwłaszcza w podeszłym wieku i z niskimi kwalifikacjami). Zachowując linię demarkacyjną pomiędzy Osiami Priorytetowymi, osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo są wspierane w powyższym zakresie w projektach realizowanych w ramach Działań 7.1 oraz 7.2, zaś właściciele przedsiębiorstw pełniący funkcje kierownicze, jak również wspólnicy (w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe) oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 poprzez oferowane usługi RUR (zapis z SZOOP RPO WSL 2014-2020). Jednym z czterech celów szczegółowych Osi XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego jest cel 3 wzrost kwalifikacji i kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach, który został przypisany do działania 11.4 zaś cel 4 Wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkól i placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia – do Działania 11.3, którego celem nadrzędnym jest kształcenie zawodowe w formach szkolnych i pozaszkolnych.
        W związku z powyższym szkolenia o które Pani pyta mogą być realizowane jedynie jako uzupełnienie dla kształcenia zawodowego.

        Pytanie 28. Koszty wyposażenia pracowni i warsztatów są kosztami pośrednimi, czy bezpośrednimi?
        Odpowiedź, 22.02.2016 r.
        Wyposażenie pracowni i warsztatów, zalicza się do środków trwałych („Środki trwałe ze względu na sposób ich wykorzystania w ramach i na rzecz projektu, dzielą się na :
        a) środki trwałe bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu np. wyposażenie pracowni komputerowych),
        b) środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu (np. rzutnik na szkolenia) – regulamin str. 73-74). Są to zatem koszty bezpośrednie, bo dotyczą realizacji zadań merytorycznych w projekcie,
        c) zakup np. komputera dla potrzeb obsługi biura projektu będzie stanowił koszt pośredni.

        Pytanie 27. Czy przy założeniu działań sieciowania - tworzenia baz on-line łączących jednostki edukacyjne z pracodawcami (tj. działanie typu gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej o możliwościach kształcenia, szkolenia i zatrudnienia, w tym również wersji on-line, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na lokalnym/regionalnym rynku pracy); konieczne jest indywidualne zdiagnozowanie zapotrzebowania szkół prowadzących kształcenie lub zamierzających rozpocząć kształcenie osób dorosłych lub placówek systemu oświaty w tym zakresie już na etapie składania wniosku o dofinansowanie, czy można takie analizy przeprowadzić na etapie realizacji projektu? oraz czy wystarczy tego typu działanie, czy jeszcze jakieś jest obowiązkowe, by wziąć udział w konkursie?

        Odpowiedź, 22.02.2016 r.
        „… działanie typu gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej o możliwościach kształcenia, szkolenia i zatrudnienia, w tym również wersji on-line, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na lokalnym/regionalnym rynku pracy” to nie odrębny typ projektów możliwych do realizacji w ramach Działania 11.3, a „działanie realizowane przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU realizującymi kształcenie osób dorosłych w ramach typów operacji 5,7,8 i 9” (regulamin str. 27,28).
        By móc realizować sieciowanie i tworzenie baz on-line trzeba wpisywać się w jeden z wymienionych wyżej typów operacji, a sieciowanie ma być jednym z działań podejmowanych w jego ramach. Ponadto spełniać trzeba warunki i kryteria wymienione powyżej, wymagane wobec podmiotu aplikującego.
        Ponadto na str. 17 regulaminu znajdujemy zapis iż „realizacja wsparcia w ramach typów operacji 7, 8 i 9 jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół prowadzących kształcenie lub zamierzających rozpocząć kształcenie osób dorosłych lub placówek systemu oświaty w tym zakresie. Diagnoza powinna być przygotowana i prowadzona przez szkołę prowadzącą kształcenie lub zamierzającą rozpocząć kształcenie osób dorosłych, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym dla dorosłych lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący”. Zatem taka diagnoza jest niezbędna, a od treści wniosku i typu operacji jakie ostatecznie będzie Pani realizować w swoim projekcie zależy czy będzie ona potrzebna już w uzasadnieniu wniosku czy na etapie jego realizacji.

        Pytanie 26. Czy wnioskodawca w konkursie 11.03.00 może być jednocześnie partnerem w innym projekcie/innych projektach w tym samym konkursie?
        Odpowiedź, 22.02.2016 r.
        Co do zasady nie ma przeciwwskazań, by taka sytuacja mogła mieć miejsce, jednakże należy mieć na względzie zapis z „Instrukcji wypełniania wniosku” dot. spełnienia kryterium formalnego pn. „Potencjał finansowy”,. Należy pamiętać, iż roczny obrót lidera i partnera (jeśli dotyczy), musi być równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w projektach złożonych w ramach danego konkursu/naboru oraz realizowanych w danej instytucji w ramach EFS przez lidera projektu. W przypadku projektów trwających powyżej 1 roku obrót powinien być równy bądź wyższy od wydatków w roku, w którym koszty są najwyższe.

        Pytanie 25. Czy doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu w typie projektu nr 8 (str. 14 regulaminu konkursu) w formie np. studiów podyplomowych powinno objąć TYLKO nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzących kształcenie dorosłych i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe dorosłych? Czy możliwe jest objęcie wsparciem nauczycieli kształcących w szkołach zawodowych i placówkach dla młodzieży?
        Odpowiedź, 22.02.2016 r.
        Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu 11.3 formy wsparcia realizowane w ramach 8 typu operacji dotyczące doskonalenia umiejętności nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu mogą objąć m.in. :
        a) kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, w tym organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach PO WER;b) studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne);
        W przypadku realizacji form wsparcia w ramach typu operacji 8, związanych z doskonaleniem umiejętności nauczycieli zawodu, zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 zakres doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego przewidziany w projekcie musi być zgodny z potrzebami wynikającymi z planu rozwoju szkoły placówki systemu oświaty prowadzącej kształcenie zawodowe (w rozumieniu art. 2 pkt 3a ustawy o systemie oświaty), z zapotrzebowania ww. podmiotów na nabycie przez nauczycieli kształcenia zawodowego określonych kwalifikacji lub kompetencji, z zapotrzebowania rynku pracy oraz pozostałymi wymogami zawartymi w regulaminie.
        Zatem zachodzi możliwość doskonalenia umiejętności nauczycieli zawodu prowadzących kształcenie zawodowe dla osób dorosłych zatrudnionych wyłącznie we wskazanych powyżej placówkach oraz w nowoutworzonych centrach kształcenia ustawicznego (typ operacji 9).

        Pytanie 24. Czy w ramach typu operacji nr 4 pn. Kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych można organizować kursy, które nie zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, np. kurs szczepienia dzieci dla pielęgniarek?
        Odpowiedź, 22.02.2016 r.
        Tak można o ile zakończą się one wydaniem uczestnikowi/uczestniczce certyfikatu/świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji/kwalifikacji w zawodzie, zgodnie z brzmieniem Regulaminu konkursu. Oznacza to, że zachodzi proces, w wyniku którego uczący się otrzymuje od upoważnionej instytucji formalny dokument stwierdzający, że uzyskał określoną kwalifikację. Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży. Certyfikacja następuje po walidacji, w wyniku wydania pozytywnej decyzji stwierdzającej, że wszystkie efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Przykładowe efekty uczenia się zostały opisane na stronie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej pod adresem http://www.koweziu.edu.pl/ w zakładce pn. Podstawy programowe. W przypadku, w którym dla danego tematu kursu nie zostały określone efekty uczenia się, więc na rynku brak jest instytucji, która dokonuje walidacji i certyfikacji, można starać się uzyskać dla tego szkolenia certyfikat kompetencji zawodowych nadawany przez jedną z funkcjonujących na rynku szkoleń instytucji certyfikujących. Ponadto tematyka kursów powinna być dopasowana do zdiagnozowanych potrzeb rynku pracy.

        Pytanie 23. Czy koszt wynajmu sali, w budynku, którego budowa została sfinansowana w ostatnich 3 latach ze środków europejskich może być kwalifikowany?
        Odpowiedź, 22.02.2016 r.
        Dla wnioskodawcy, który zamierza od innego podmiotu wynająć salę w budynku, którego budowa została sfinansowana ze środków europejskich, wydatek może zostać uznany za kwalifikowany.
        W sytuacji wnoszenia wkładu własnego do projektu będzie miała zastosowanie interpretacja Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 zawartej w piśmie znak: FS.PS.433.0012.2015.ALS; FS.PS.KW-00630/15 z dnia 24 sierpnia 2015r. wyjaśniamy iż, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wskazują, iż podwójne finansowanie wydatków oznacza w szczególności (…) sytuację, w której beneficjent jako wkład własny wnosi do projektu wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych.
        Zgodnie z interpretacją zawartą w przywołanym piśmie należy rozróżnić dwie sytuacje:1. Wniesienie wkładu własnego np. w postaci wynajęcia sal lekcyjnych na potrzeby realizacji zajęć projektowych w ramach EFS w budynku, w którym wcześniej dokonano prac remontowo-budowlanych finansowanych np. z EFRR – nie będzie stanowiło podwójnego finansowania.2. Wniesienie wkładu własnego np. w postaci wynajęcia sal komputerowych, na potrzeby realizacji zajęć projektowych w ramach EFS, które doposażono w sprzęt sfinansowany z EFS lub z krajowych środków publicznych, będą stanowiły podwójne finansowanie.

        Pytanie 22. Czy realizując 4 typ operacji (Kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych) można zaplanować dodatkowe działania wspierające uczestników w wejściu na rynek pracy (np. staże, pośrednictwo pracy itp)?
        Odpowiedź, 22.02.2016 r.
        Dokumentacja konkursowa nie przewiduje realizacji dodatkowych działań wspierających uczestników w wejściu na rynek pracy (np. staże, pośrednictwo pracy itp) podczas realizacji 4 typu operacji (Kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych).

        Pytanie 21. Zapisy Regulaminu konkursu 2.2.68 i 2.2.69 określają iż przekroczenie 30% progu wartości zleconych usług merytorycznych jest możliwe pod warunkiem uzasadnienia specyfiką projektu. Czy jeśli projektodawca chciały zaoferować różnorodne tematycznie wsparcie, w tym z tematów gdzie sam nie ma uprawnień to sytuacja taka może być uznana za dopuszczalną ?
        Odpowiedź, 22.02.2016 r.
        Na etapie przygotowywania wniosku projektodawca winien posiadać wiedzę dotyczącą grupy docelowej, w tym również sytuacji problemowej uczestników projektu aby móc zaplanować logicznie korespondujące zadania.
        Wiedza i doświadczenie projektodawcy w działaniach na rzecz grupy docelowej, do której kierowane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu powinno pozwolić na dokładne określenie tematyki kursów, których realizacja jest możliwa przez wnioskodawcę. Zachodzi obawa, że zakładanie zlecania znacznej części zadań merytorycznych, stanowiących podstawowe działania w projekcie, przez podmiot deklarujący precyzyjną wiedzę dotyczącą grupy docelowej może zostać uznane przez oceniających jako czynnik obniżający wartość merytoryczną projektu.

        Pytanie 20. Co oznacza typ operacji 6 ? Kształcenie w formach szkolnych? Czy mogą to być na przykład studia podyplomowe?
        Odpowiedź, 22.02.2016 r.
        Typ operacji 6 w ramach niniejszego konkursu przeznaczony jest do uzupełniania wykształcenia osób dorosłych na poziomie szkół policealnych oraz Liceów Ogólnokształcących. Dlatego też w tym typie operacji nie jest możliwa organizacja studiów podyplomowych.

        Pytanie 19. Czy w ramach typu 1 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, zainteresowanych zdobyciem nowej kwalifikacji lub szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego, czeladniczego lub mistrzowskiego niniejszego konkursu można zorganizować kurs dietetyka?
        Odpowiedź, 22.02.2016 r.
        W ramach działania 11.3 nie jest możliwa organizacja kursu dietetyka gdyż, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U z 2012 r., poz. 7 z późn. zm.) dla tego zawodu możliwe jest kształcenie wyłącznie w formach szkolnych.
        W związku z powyższym beneficjenci planujący realizację typu operacji typu 1 winni przeanalizować zapisy przywołanego rozporządzenia i sprawdzić czy kursy są możliwe do realizacji.

        Pytanie 18. Czy Wnioskodawca może we wniosku wskazać jedna grupę docelową?
        Odpowiedź, 22.02.2016 r.
        W ramach konkursu RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 możliwe jest objęcie wsparciem projektowym jednej grupy zawodowej. Ważne, aby we wniosku o dofinansowanie przedstawić stosowne uzasadnienie dla wyboru potencjalnych uczestników projektu. Pamiętać należy także, że grupę docelową w przedmiotowym konkursie stanowią osoby, które: - nie prowadzą działalności gospodarczej, - ukończyły 18 rok życia, - mieszkają lub są zatrudnione na terenie woj. śląskiego. Należy również pamiętać, aby na grupę docelową popatrzeć przez pryzmat typów operacji, opisanych na str.13-14 regulaminu jak również doprecyzowanych na kolejnych stronach tj. 14-28

        Pytanie 17. Czy kursy zawodowe organizowane w ramach projektu muszą zawierać się tylko i wyłącznie w "Barometrze zawodów" wykazanych na str. 26-27 regulaminu konkursu? Czy też możemy projekt poszerzyć o kursy spoza listy?
        Odpowiedź, 22.02.2016 r.
        W oparciu o wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie WUP w Katowicach pn. „Barometr zawodów”, na potrzeby konkursu przyjęto, że wszystkie branże, w których na szeroką skalę występują problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników w obszarze ww. zawodów, w poszczególnych subregionach woj. Śląskiego, stanowią postawę do ubiegania się przez wnioskodawcę o realizację typu operacji nr 9.
        Biorąc powyższe pod uwagę organizacja kursów zawodowych nie została ograniczona wyłącznie do zawodów wykazanych w „Barometrze zawodów”.
        Należy jednak pamiętać aby kursy były zgodne z potrzebami rynku pracy.

        Pytanie 16. Czy Projektodawca lub partner/ partnerzy lub realizator projektu posiada/ją co najmniej:
        - 2-letnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na terenie województwa śląskiego w obszarze interwencji tj. doświadczenie w realizacji poszczególnych typów operacji dla wskazanych grup docelowych oraz
        - doświadczenie w realizacji minimum 3 projektów współfinansowanych z EFS?"
        Czy jeśli projekt zakłada realizację określonej puli szkoleń to by otrzymać dodatkowe punkty należy mieć doświadczenie w realizacji każdego zaplanowanego tematu szkoleń dla wybranej grupy docelowej czy wystarczy sam fakt posiadania doświadczenia w realizacji szkoleń dla wskazanych grup docelowych?
        Odpowiedź, 22.02.2016 r.
        Weryfikacja spełnienia warunków obejmuje – zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej (tj.str. 109 regulaminu konkursu) – „wykorzystanie potencjału i doświadczenia nabytego przez Beneficjentów w ramach realizacji działań o podobnym charakterze”. Należy zatem przyjąć, iż na podstawie treści wniosku o dofinansowanie zostanie zweryfikowane doświadczenie w realizacji szkoleń zawodowych dla grup docelowych, a nie każdego z tematów szkoleń odrębnie.

        Pytanie 15. Czy szkolenie, w działaniu 11.3, typ projektu 2 Kursy umiejętności zawodowych musi kończyć się uzyskaniem "twardych" uprawnień zawodowych np. w postaci dyplomu czeladniczego ? Czy też wystarczy egzamin wewnętrzny i uzyskanie przez UP certyfikatu zawodowego wystawianego przez podmiot posiadający akredytację np. MEN albo też certyfikatu TUV SUD.
        Odpowiedź, 22.02.2016 r.
        Zasadniczym wymogiem obowiązującym projektodawcę w konkursie 11.3 jest wyposażenie uczestnika szkolenia w „twarde” uprawnienia zawodowe czyli certyfikaty wydane przez uprawnione do tego instytucje, potwierdzające zdobycie odpowiednich kwalifikacji, a więc dyplom mistrza czy czeladnika lub Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.
        Taką instytucją nie jest podmiot posiadający akredytację MEN (akredytacja to co innego niż prawo do wydawania certyfikatów) ani certyfikat TUV SUD( to że podmiot posiada certyfikat nie oznacza, że ma prawo nadawać certyfikaty innym).

        Pytanie 14. Czy koszt opracowania programu kursu e-learningowego stanowi koszt kwalifikowany w projekcie?
        Odpowiedź, 22.02.2016 r.
        W ramach konkursu 11.3 RPO WSL koszty opracowania programu kursu e-learningowego nie są dopuszczalne dla realizacji szkoleń.

        Pytanie 13. Jaki jest próg % na zakup środków trwałych ?
        Odpowiedź, 22.02.2016 r.
        Próg % na cross-financing został w SZOOP określony na poziomie 10% . Nie został odrębnie określony próg % na środki trwałe. Nie mniej jednak zgodnie z zapisami punktu 2.2.63 Regulaminu: Cross-financing i środki trwałe łącznie stanowią nie więcej niż 20% wydatków projektu. Oznacza to, że:a) jeżeli cross-finansing będzie wynosił 0% , to wydatki poniesione na zakup środków trwałych nie mogą przekroczyć 20% poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu,b) jeżeli cross-finansing będzie wynosił 5% , to wydatki poniesione na zakup środków trwałych nie mogą przekroczyć 15% poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu.

        Pytanie 12. W pkt. B5.1 dot. komplementarności czy należy podać wszystkie projekty, w których instytucje zaangażowane biorą udział czy tylko te, finansowane z EFS?
        Odpowiedź, 9.02.2016 r.
        Zgodnie z obowiązującą Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w Lokalnym Systemie Informatycznym, w punkcie B5 należy zaznaczyć (jeśli występuje) komplementarność z działaniami/projektami mającymi na celu rozwiązanie tego samego problemu lub z projektami finansowanymi z innego funduszu lub z projektami szczebla krajowego i regionalnego lub z innymi inwestycjami realizowanymi w Regionalnym Programie Operacyjnym. Tak więc należy podać wszystkie komplementarne przedsięwzięcia, nie tylko te finansowane z EFS.

        Pytanie 11. Czy przy ogłoszeniu konkursu będzie podany wzór umowy partnerskiej czy wystarczy, że podpiszemy ją wg własnych ustaleń?
        Odpowiedź, 9.02.2016 r.
        Nie został opublikowany wzór umowy partnerskiej. Wszelako, taka umowa powinna być zgodna z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.).

        Pytanie 10. Przygotowujemy się do złożenia wniosku w ramach ogłoszonego konkursu 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy, czy możemy zaprosić do współpracy partnerskiej firmę z Wielkiej Brytanii? Odpowiedź, 9.02.2016 r.
        Zapisy Regulaminu konkursu RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 nie ograniczają wyboru partnerów ze względu na terytorium, a zatem realizacja projektu z firmą z Wielkiej Brytanii jest możliwa.
        Na względzie mieć należy natomiast, że zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS RPO WSL 2014-2020: „Partnerem w projekcie może być wyłącznie podmiot wpisujący się w katalog beneficjentów danego Działania/Poddziałania wdrażanego w ramach RPO WSL 2014-2020”.
        Ponadto, przy zawiązywaniu partnerstwa uwzględnić trzeba zapisy art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020.
        Szersze informacje na temat zasad dotyczących projektów partnerskich oraz sposobu ich opisu we wniosku zawierają Regulamin konkursu, Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS RPO WSL 2014-2020

        Pytanie 9. Czy zakup środków środków trwałych w projekcie kierowanym do osób dorosłych stanowi dla projektodawcy (firmy) pomoc de minimis?Pomoc publiczna to każda forma pomocy finansowej przyznawana bezpośrednio lub pośrednio, która zakłóca konkurencję lub grozi jej zakłóceniu przez faworyzowanie niektórych przedsiębiorców lub produkcję niektórych towarów.
        Ustalenie, czy w danym przypadku występuje pomoc publiczna jest możliwe wyłącznie po zbadaniu, czy zostały spełnione jednocześnie wszystkie cztery przesłanki występowania pomocy publicznej (tzw. test pomocy publicznej), tj. gdy wsparcie:
        - jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych;
        - udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku;- ma charakter selektywny;
        - zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.

        Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis).

        Pytanie 8. Dlaczego na liście zawodów deficytowych pojawia się koordynator projektów unijnych, a co z zawodem wpisanym na listę zawodów „kierownik projektu”?Lista zawodów podlegających ocenie w „Barometrze zawodów” została stworzona na bazie Klasyfikacji zawodów i specjalności, z której na co dzień korzystają pracownicy powiatowych urzędów pracy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r., poz. 1145) - rozporządzenie weszło w życie dniem 1 stycznia 2015 r.
        W przywołanej klasyfikacji można znaleźć zarówno kierownika projektu jak i koordynatora projektów unijnych. Zakres ich zadań różni się jednak od siebie. Koordynator projektów unijnych odnosi się ściśle do obowiązków i zadań wynikających z realizacji unijnych projektów, natomiast kierownik projektu jest pojęciem szerszym i może się odnosić np. do projektów budowlanych, telekomunikacyjnych czy finansowych .

        Pytanie 7. Jak szczegółowy powinien być opis pozycji kosztowych w budżecie projektu?W zależności od rodzaju kosztów ich zakres szczegółowości będzie się różnił. Należy mieć na względzie, iż poszczególne pozycje w budżecie powinny dać się zidentyfikować. Jeśli na określoną pozycję składa się kilka elementów to należy je wyszczególnić w sposób umożliwiający określenie zasadności, racjonalności i gospodarności poniesionych kosztów. Nadmieniam także, że przy konstruowaniu budżetu należy mieć na względzie koszty zakupów uregulowane w Wykazie dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” – stanowiącym załącznik nr 7 do regulaminu konkursu.

        Pytanie 6. Jaką kwotę dofinansowania mogę uzyskać na zakup elektronarzędzi?Koszty zakupów są określone w Wykazie dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” – stanowiącym załącznik nr 7 do regulaminu konkursu.
        Jeżeli brak jest w „Taryfikatorze” odpowiedniej pozycji, którą wnioskodawca planuje zakupić, to jej cena powinna odpowiadać cenie rynkowej.

        Pytanie 5. Czy przedsiębiorstwa prowadzące działalność szkoleniową dla osób dorosłych, które nie prowadzą ani nie posiadają statusu placówki kształcenia ustawicznego, mogą złożyć projekt w ramach typu operacji 4 – Kursy inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych?W dokumentacji konkursowej nie ma określonego wymogu aby dla realizacji typu operacji 4 przedsiębiorstwa prowadzące działalność szkoleniową dla osób dorosłych równocześnie prowadziły lub miały status placówki kształcenia ustawicznego.

        Pytanie 4. Czy w tym konkursie dofinansowane będą tylko sformalizowane formy edukacji zawodowej typu szkoła zawodowa czy technikum, czy też specjalistyczne kursy zawodowe również? Czy uczelnia wyższa może brać w tym także udział z innymi partnerami?Zgodnie z regulaminem konkursu do dofinansowania zostały dopuszczone typy operacji zarówno sformalizowane typy edukacji zawodowej, jak również kształcenie osób dorosłych w formie kursowej, spełniającej jednocześnie określone wymogi (typy operacji 1-4).
        Odnosząc się do kolejnego zapytania wyjaśniam, iż uczelnia może występować zarówno jako lider, jak i partner w projekcie, a ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi partnerstwa można zapoznać się w punkcie 1.8 przywołanego wcześniej regulaminu.

        Pytanie 3. Czy w ramach wkładu własnego można ująć środki trwałe itp. (na sale wykładowe udostępniane w czasie szkolenia itp.)? Na podstawie interpretacji Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 zawartej w piśmie znak: FS.PS.433.16.2015.JNO FS.PS.KW-00789/15 z dnia 18 listopada 2015r. wyjaśniamy :
        Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dopuszcza się wykorzystywanie nieruchomości na rzecz projektu jako wkład własny.
        Jednocześnie zgodnie z Wytycznymi „wkładem własnym nie zawsze jest cała nieruchomość, mogą to być np. sale, których wartość wycenia się jako koszt eksploatacji/utrzymania danego metrażu (…)”.
        Tym samym z Wytycznych jednoznacznie wynika, iż wartość wkładu niepieniężnego wniesionego w postaci sal winna zostać skalkulowana bez uwzględnienia zysku z tytułu ich użyczenia, a jedynie w oparciu o koszt ich utrzymania.
        W przypadku gdy beneficjent jest właścicielem nieruchomości i wnosi do projektu pomieszczenia w postaci wkładu własnego niepieniężnego, wówczas należy uwzględnić wyłącznie koszty eksploatacji i części raty amortyzacyjnej (jeśli dotyczy). Natomiast w sytuacji, gdy dysponuje pomieszczeniem na podstawie stosownej umowy najmu, koszt ten obejmuje koszty eksploatacji oraz odpowiednią część opłaty za najem, adekwatnie do wykorzystywania na rzecz projektu, co stanowi wkład własny pieniężny w projekcie.

        Pytanie 2. Czy z zapisu Regulaminu konkursu w brzmieniu "Wsparcie udzielane w ramach projektów musi być dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczestników projektów, wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i możliwości psychofizycznych. Każdy z uczestników projektu musi otrzymać ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy" wynika, że oferta szkoleń zawodowych powinna być dostosowana do każdej osoby, która zakwalifikuje się do projektu, a tym samym że nie jest możliwe określenie we wniosku o dofinansowanie przykładowych rodzajów szkoleń?Cytowany zapis oznacza, zgodnie z podrozdziałem 6.1 pkt 11 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, że planowane w projekcie szkolenia mają być realizowane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych osób w nich uczestniczących, np. poprzez stosowanie różnej liczby modułów danego szkolenia dla osób o różnym stopniu zaawansowania wiedzy. Nie oznacza to natomiast konieczności zaoferowania w projekcie potencjalnie każdego tematu szkolenia. Wnioskodawca powinien charakteryzować się ogólną wiedzą nt. potrzeb szkoleniowych potencjalnej grupy docelowej, wobec czego jest możliwe określenie we wniosku o dofinansowanie przykładowych rodzajów szkoleń, których zakres oraz intensywność zostaną dopasowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych osób biorących w nich udział.

        Pytanie 1. Jakie instytucje mogą korzystać z pomocy wolontariuszy? Jak wycenić ich pracę?Ustawa o wolntariacie
        Każda organizacja, która planuje uruchomienie programu wolontariatu musi w pierwszej kolejności dokładnie zapoznać się z obowiązującą w Polsce Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z póź. zm.). Ustawa nakłada bowiem na organizację obowiązki oraz daje wolontariuszom określone prawa.
        Wolontariusze mogą m.in:
        ♦  wykonywać świadczenia na rzecz określonych w ustawie podmiotów (m.in. organizacji pozarządowych w zakresie pożytku publicznego, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, oraz na rzecz innych podmiotów, które mogą prowadzić działalność pożytku publicznego, a także na rzecz organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej);
        ♦  zawrzeć porozumienie wolontariackie z podmiotem, na rzecz którego wykonują świadczenia (do 30 dni porozumienie może być zawarte ustnie, po upływie 30 dni powinno być zawarte na piśmie);
        ♦  otrzymać zaświadczenie o wykonywaniu przez nich świadczeń na rzecz danej organizacji (wraz z podaniem zakresu tych świadczeń).
        Organizacja czy instytucja współpracująca z wolontariuszami ma m.in. obowiązek:
        ♦  poinformować wolontariusza o ewentualnym ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
        ♦  wydać na prośbę wolontariusza zaświadczenie o wykonaniu przez niego świadczeń;
        ♦  zapewnić wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, a w razie potrzeby także odpowiednie środki ochrony indywidualnej;
        ♦  pokrywać koszty podróży służbowych i diet – na takich samych warunkach jak innym pracownikom oraz inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz korzystającego. Ustawa dopuszcza jednak możliwość zwolnienia organizacji z obowiązku zwrotu wymienionych kosztów, jeśli wolontariusz złoży w tej sprawie oświadczenie na piśmie;
        ♦  poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach;
        ♦  zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wolontariuszom, którzy wykonują świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

        Wolontariusz powinien mieć kwalifikacje i spełniać wymogi odpowiadające rodzajowi wykonywanych świadczeń, jeżeli takie wymagania wynikają z innych przepisów. Wolontariusz powinien osobiście wykonywać świadczenia, których się podjął na mocy porozumienia. Świadczenia te powinny być wykonywane w czasie określonym wspólnie z wolontariuszem i w zakresie określonym w porozumieniu z zachowaniem należytej staranności i sumienności. Porozumienie z wolontariuszem powinno zawierać istotne elementy, takie jak zakres obowiązków oraz czas wykonywanej pracy. Można dopisać kwestie wystawienia zaświadczenia, zobowiązania do zwrotu kosztów podróży albo oświadczenie wolontariusza, że zwalnia on organizację z tego obowiązku.

        Wycena pracy wolontariusza
        Organizacje często przygotowują porozumienie o współpracy z wolontariuszem, które jest jedną z form wkładu własnego do realizowanego projektu. Instytucje organizujące konkurs wymagają, aby w takim porozumieniu były określone obowiązki ochotnika, liczba przepracowanych przez niego godzin oraz stawka za godzinę pracy.

        Rodzi się pytanie, w jaki sposób zgodnie z prawem rozwiązać ten problem.No i jak w ogóle wyceniać coś, co z natury jest bezpłatne?
        Czas pracy wolontariusza można oszacować na podstawie Wykazu dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikatora” jeśli stawka została w nim ujęta lub porównując wartość godziny jego pracy do kosztu rynkowego godziny przepracowanej na podobnym stanowisku przez płatnego pracownika lub do średniej pensji pracownika organizacji. Oto kilka przykładów takich kalkulacji:

        Przykład 1
        30,00 zł za godzinę – świadczenie wolontariusza wymagające określonych kompetencji, porównywalne z pracą wykwalifikowanego pracownika (np. specjalista ds. szkoleń).
        Dopuszczalna stawka godzinowa (całkowity koszt pracodawcy) wg „Taryfikatora” wynosi 30,00
        30,00 zł X 84 godz. pracy w miesiącu = 2520,00 zł za miesiąc pracy.
        Źródło danych dotyczących wynagrodzeń: Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”

        Przykład 2
        Świadczenie wolontariusza o wysokich kompetencjach, zbliżone do pracy w wolnym zawodzie (np. tłumacz).
        Średnie wynagrodzenie rynkowe za godzinę pracy tłumacza języka angielskiego.
        Źródło danych dot. wynagrodzeń: strony www i cenniki różnych biur tłumaczeń

        Przykład 3
        11,56 zł za godzinę – świadczenie wolontariusza niewymagające specjalnych kwalifikacji (np. pomoc biurowa, kserowanie dokumentów, pakowanie).
        Najniższe krajowe wynagrodzenie: 1850,00 zł.
        1850,00 zł : 160 godz. pracy w miesiącu = 11,56 zł za godzinę pracy
        Źródło danych dotyczących wynagrodzeń: Główny Urząd Statystyczny

        Na wypadek kontroli projektu warto dysponować niezbędnymi dokumentami umożliwiającymi udowodnienie stawki godzinowej i wykonanie świadczenia przez ochotnika. Są to:
        →  porozumienie z wolontariuszem,
        →  karta czasu pracy,
        →  niezależne źródło potwierdzające wartość godziny pracy (np. wydruk ze strony internetowej z kalkulacją cen rynkowych) oraz ewentualnie: oświadczenie wolontariusza o liczbie i wartości przepracowanych godzin na rzecz projektu, próbki pracy wolontariusza (np. przepisane teksty), fotografie.
        Wkład własny w postaci nieodpłatnego świadczenia pracy przez wolontariusza nie jest wykazywany w księgach finansowych. Ten koszt rozliczany jest tylko w raporcie finansowym przedstawianym Instytucji z która zawarto umowę o dofinansowanie projektu. Organizacja przechowuje dokumentację pracy wolontariusza tak długo, jak dokumentację finansową.
        Źródło: http://wolontariat.org.pl 

         

         Bezpośredni link do zagadnienia:
         https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pyt_i_odpow_rpsl_11_03_00_ip_02_24_00816_9022016
         Pomóż nam poprawić serwis
         Anuluj
         Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś