Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Jeżeli uważasz, że Twój wniosek został niewłaściwie oceniony przez komisję oceniającą projekt możesz odwołać się od wyniku tej oceny.

Jak przebiega procedura odwoławcza?

Jeżeli Twój wniosek o dofinansowanie nie został wyłoniony do dofinansowania, przysługuje Ci prawo wniesienia protestu.
Protest to zakwestionowana w formie pisemnej ocena wniosku o dofinansowanie. Poprzez jego złożenie, wnioskodawca występuje o weryfikację prawidłowości oceny i zarzutów odnoszących się do kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza. Wnioskodawca w proteście wskazuje konkretne błędy lub naruszenia związane z oceną projektu, które jego zdaniem miały wpływ na wynik oceny i uzasadnia swoje stanowisko.

Protest może dotyczyć różnych etapów oceny wniosku, zarówno oceny formalnej, jak i merytorycznej. Podstawą do rozpoczęcia procedury odwoławczej jest pisemna informacja przesłana przez instytucję o zakończeniu oceny projektu i jej wyniku. W takiej informacji zamieszczone jest pouczenie o możliwości wniesienia protestu: o terminie przysługującym do jego wniesienia oraz o instytucji, do której należy go wnieść i jego wymogach formalnych.

W przypadku, gdy protest nie będzie spełniał wymagań formalnych lub będą w nim oczywiste pomyłki, zostaniesz wezwany do jego uzupełnienia lub poprawienia. Brak odpowiedniej reakcji z Twojej strony spowoduje, że protest zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Protest nie będzie rozpatrzony jeszcze w trzech innych przypadkach: gdy zostanie złożony po terminie, gdy wnioskodawca jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania wsparcia, a także gdy wnioskodawca nie wskaże kryteriów wyboru projektów, z których oceną się nie zgadza wraz z uzasadnieniem.

O wyniku rozpatrzenia protestu zostaniesz poinformowany pisemnie. Informacja będzie zawierała również uzasadnienie podjętego rozpatrzenia. Od informacji o negatywnym rozpatrzeniu protestu oraz o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia możesz odwołać się do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a w dalszej kolejności do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Warto pamiętać, że nawet kiedy w przypadku części wniosków prowadzona jest procedura odwoławcza, nie wstrzymuje ona zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały już wybrane do dofinansowania.
Może to spowodować sytuację, w której nawet pozytywne rozpatrzenie Twojego protestu czy uwzględnienie skargi nie wystarczy do otrzymania dofinansowania. Jeśli bowiem na którymkolwiek etapie procedury odwoławczej wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu, Twój protest nie będzie mógł być faktycznie uwzględniony.

Procedura odwoławcza w projektach z Funduszy Europejskich została szczegółowo opisana w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (w rozdziale 15).

Warto zapoznać się także ze szczegółowymi wytycznymi przyjętymi dla Regionalnego Programu dla województwa śląskiego oraz horyzontalnymi dokumentami dotyczącymi naborów wniosków dostępnymi na Portalu Funduszy Europejskich, a także każdorazowo z dokumentacją konkursową.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś