Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Na co można otrzymać dofinansowanie?


Na co fundusze?

Część środków finansowanych z Regionalnego Programu Województwa Śląskiego skierowana będzie na przedsięwzięcia typowo inwestycyjne – począwszy od tych wspierających przedsiębiorców, poprzez infrastrukturę telekomunikacyjną, drogową i sanitarną, aż po przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska czy infrastrukturę ochrony zdrowia.
Obok działań inwestycyjnych w programie, specjalna pula środków przeznaczona jest na wspieranie osób mających trudności na rynku pracy, a także chcących założyć własną firmę lub podnieść swoje kwalifikacje. Dofinansowany zostanie rozwój i właściwe ukierunkowanie edukacji, w sposób zwiększający szanse absolwentów na znalezienie pracy. Promowane będzie też nawiązywanie i zacieśnianie więzi i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami.

Co można zrealizować?

Z pieniędzy pochodzących z Regionalnego Programu Województwa Śląskiego realizowane są projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu. Dofinansowanie mogą otrzymać różnorodne rodzaje projektów.

Dziedziny oraz rodzaje przedsięwzięć wspieranych w latach 2014-2020 z Regionalnego Programu Województwa Śląskiego zostały dokładnie określone w dokumentach programowych. W programie wydzielono 13 obszarów wsparcia tzw Osi priorytetowych stanowiących swoisty przewodnik po Programie.


  I. Nowoczesna gospodarka

Główny cel: Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji.
Oczekiwane efekty:
• zwiększenie urynkowienia działalności badawczo- rozwojowej
• zwiększenie aktywności badawczo- rozwojowej przedsiębiorstw
• ulepszenie otoczenia proinnowacyjnego dla przedsiębiorstw

  II. Cyfrowe Śląskie

Główny cel: Zwiększenie dostępności e-usług publicznych.
Oczekiwane efekty:
• wzrost liczby osób korzystających z usług i zasobów publicznych udostępnianych on-line,
w szczególności w obszarach: ochrony zdrowia, administracji publicznej, informacji przestrzennej, wspierania przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej, digitalizacji zasobów nauki, kultury, a także w obszarze bezpieczeństwa publicznego
• skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia formalności przez klientów/ odbiorców poszczególnych instytucji

  III. Konkurencyjność MŚP

Główny cel: Wzmocnienie konkurencyjności MŚP
Oczekiwane efekty:
• zwiększenie liczby przedsiębiorstw, które wzmocniły swoją konkurencyjność korzystając ze wsparcia inkubatorów przedsiębiorczości
• wzrost poziomu przedsiębiorczości i realizacji nowych inwestycji w regionie, dzięki ponownemu wykorzystaniu terenów typu brownfield
• wzrost profesjonalizacji usług świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości
• wzrost liczby innowacji wdrażanych przez MŚP w regionie
• wzrost liczby inwestycji przedsiębiorstw rozwiniętych dzięki instrumentom finansowym
• poprawa procesów zarządczych, operacyjnych oraz biznesowych w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno- komunikacyjne

  IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Główny cel: Poprawa efektywności energetycznej w województwie śląskim
Oczekiwane efekty:
• zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych
• zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i sektorze przedsiębiorstw
• zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
• zwiększenie udziału produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji
• zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów

  V. Ochrona środowiska i efektywne zasobów

Główny cel: Poprawa ochrony środowiska w województwie śląskim.
Oczekiwane efekty:
• zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z systemu oczyszczania ścieków
• zmniejszenie poziomu szkodliwych i niebezpiecznych odpadów komunalnych
• zwiększenie atrakcyjności obiektów kulturowych regionu
• wzmocnienie mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej w regionie
• doposażenie służb ratowniczych

  VI. Transport

Główny cel: zwiększenie dostępności głównych szlaków drogowych województwa oraz poprawienie jakości podróżowania transportem kolejowym.
Oczekiwane efekty:
• zwiększenie dostępności głównych szlaków drogowych województwa
• poprawa warunków wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich

  VII. Regionalny rynek pracy

Główny cel: Wzrost aktywności zawodowej osób bezrobotnych, rozwój przedsiębiorczości
i zatrudnienia.
Oczekiwane efekty:
• wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia
• rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia

   VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Główny cel: Zwiększenie adaptacyjności przedsiębiorstw, przedsiębiorców i pracowników.
Oczekiwane efekty:
• poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3. roku życia
• poprawa kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych przedsiębiorstw sektora MŚP zgodnie z ich potrzebami
• poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

  IX. Włączenie społeczne

Główny cel: Wzmocnienie aktywności społecznej i podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Oczekiwane efekty:
• wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
• wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne
• wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu
• wzrost dostępności do usług zdrowotnych w regionie
• wzrost liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii społeczne

  X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

Główny cel: Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa śląskiego.
Oczekiwane efekty:
• zwiększenie dostępności i efektywności systemu ochrony zdrowia
• zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
• zwiększenie aktywizacji społeczno- gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny

  XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Główny cel: poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji.
Oczekiwane efekty:
• wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w województwie śląskim
• wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego
• wzrost kwalifikacji i kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób starszych oraz osób
o niskich kwalifikacjach
• wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia

  XII. Infrastruktura edukacyjna

Główny cel: Wzrost potencjału edukacyjnego województwa śląskiego
Oczekiwane efekty:
• zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego
• zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących się w zawodach
• zwiększenie liczby osób odwiedzających instytucje paramuzealne

  XIII. Pomoc techniczna

Główny cel: Zapewnienie efektywnego procesu zarządzania, wdrażania i monitorowania RPO WSL 2014-2020.
Oczekiwane efekty:
• utrzymanie odpowiedniego poziomu zatrudnienia personelu zaangażowanego w zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie RPO WSL 2014-2020 oraz zapewnienie możliwości podnoszenia jego kwalifikacji i niezbędnych warunków pracy
• zapewnienie skutecznego i sprawnego systemu zarządzania i wdrażania RPO WSL
• zapewnienie efektywnego systemu informacji i promocji dla programu i skuteczne wsparcie dla beneficjentów

Zainteresowany, przeczytaj, dowiesz się więcej!
RPO bez tajemnic

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś