Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Kto może otrzymać dofinansowanie?


Ze wsparcia w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego możesz korzystać na dwa sposoby:

 • bezpośrednio – jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub realizujący projekt
 • pośrednio – jako osoba, która bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez kogoś innego (np. w szkoleniach).

 Kto bezpośrednio może ubiegać się o dofinansowanie?

Z Regionalnego Programu Województwa Śląskiego finansowane są różnorodne projekty. W zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia, określono, kto dokładnie może z niego skorzystać.
Ograniczenia mogą dotyczyć formy organizacyjno-prawnej lub kompetencji i doświadczenia podmiotu, który ubiega się o dotację. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w dokumentacji konkursów o dofinansowanie. Aktualne ogłoszenia o naborach wniosków znajdziesz na liście naborów.

Grupy podmiotów, które mogą występować o dotacje z Regionalnego Programu dla województwa śląskiego:

 1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 2. Jednostki Samorządu Terytorialnego
 3. Służby publiczne inne niż administracja:
 • Instytucje integracji i pomocy społecznej
 • Instytucje kultury i sportu
 • Instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną
 • Instytucje rynku pracy
 • Jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska
 • Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe
 • Rządowe organizacje turystyczne
 • Straż pożarna i służby ratownicze
 • Urzędy Morskie
 • Wymiar sprawiedliwości
 • Zarządcy dróg
 • Jednostki doradztwa rolniczego
 1. Instytucje ochrony zdrowia:
 • Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej mające umowę z NFZ
 • Publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 • Uzdrowiska
 1. Instytucje wspierające biznes: 
 • Instytucje finansowe
 • Instytucje otoczenia biznesu
 • Izby gospodarcze
 • Organizacje zrzeszające pracodawców
 1. Instytucje nauki i edukacji:
 • Jednostki naukowe
 • Ośrodki kształcenia dorosłych
 • Przedszkola i instytucje opieki
 • Szkoły i inne placówki oświatowe
 • Uczelnie wyższe
 1. Partnerstwa:
 • Klastry
 • Konsorcja naukowo-przemysłowe
 • Partnerstwa Publiczno-Prywatne
 1. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne:
 • Kolej
 • Organizatorzy i operatorzy transportu towarowego
 • Podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi
 • Porty lotnicze
 • Porty śródlądowe i morskie
 • Przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transportu zbiorowego
 • Spółki wodne
 1. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe:
 • Centra aktywności lokalnej
 • Kluby sportowe, centra sportu
 • Kościoły i związki wyznaniowe
 • Niepubliczne inwestycje kultury i sportu
 • Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej
 • Organizacje pozarządowe
 • Podmioty ekonomii społecznej
 • Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
 • Związki zawodowe

Kto pośrednio może otrzymać wsparcie?

Z Funduszy Europejskich mogą korzystać również osoby, instytucje lub grupy społeczne, które nie ubiegają się bezpośrednio o dotację, ale mogą brać udział w projektach, na które wsparcie uzyskał inny podmiot, instytucja itp. W ten sposób można wziąć udział np. w szkoleniach, kursach, studiach, starać się o usługę rozwojową dla firmy lub dofinansowanie czy pożyczkę na założenie działalności gospodarczej.
Tego rodzaju projekty kierowane są przede wszystkim do:

 • osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych,
 • osób do 25 roku życia,
 • osób w wieku 50+,
 • mam wracających na rynek pracy po urodzeniu i wychowaniu dzieci,
 • osób niepełnosprawnych,
 • mieszkańców mniejszych miejscowości,
 • właścicielu i pracowników przedsiębiorstw.

Należy pamiętać, że ze środków europejskich można też korzystać będąc po prostu użytkownikiem infrastruktury, która powstała dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich (np. przedszkola, szkoły, teatry itp.)

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś