Przejdź do treści głównej

Rewitalizacja - logo

Zapisy na szkolenie „Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji”
2021-04-26

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się zapisy na szkolenia z modułu „Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji” organizowane w ramach projektu „ŚLĄSKIE PROGRAMY REWITALIZACJI-SZKOLENIA”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Szkolenia zostaną przeprowadzone w subregionach według następującego harmonogramu:

Przedstawiciele gmin z poszczególnych subregionów mogą od dzisiaj zapisywać się na szkolenia za pomocą formularzy rejestracyjnych, dostępnych na wymienionych powyżej stronach.

Rekrutacja potrwa do 5 maja br.

Szczegóły dot. szkolenia znajdą Państwo w zakładce: „Weź udział w szkoleniach i konferencjach”.

Serdecznie zapraszamy!


Webinarium pt. "Architektura drewniana od deski do deski. Teoria i praktyka" – wydarzenie w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków
2021-04-20

Narodowy Instytut Dziedzictwa

W imieniu Narodowego Instytutu Dziedzictwa zapraszamy do udziału w webinarium „Architektura drewniana od deski do deski. Teoria i praktyka”, które odbędzie się 21 kwietnia 2021 r. w godz. 10.00-16.00.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się pod linkiem: https://evenea.pl/pl/wydarzenie/architekturadrewniana.
Wydarzenie organizowane jest w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.

Więcej szczegółów na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa


Ważne informacje w sprawie realizacji projektów rewitalizacyjnych i programów rewitalizacji
2021-04-06

Projekty, których realizacja nie zakończyła się przed 31 grudnia 2020 r. w dalszym ciągu są projektami rewitalizacyjnymi. Gmina nie powinna jednak rozpoczynać procesu ewaluacji programu rewitalizacji do czasu zakończenia realizacji tych projektów. W tym przypadku nadrzędne są zapisy programu rewitalizacji w zakresie monitoringu i ewaluacji.

Projekty, których wnioski o dofinasowanie z RPO WSL 2014-2020 aktualnie są w trakcie oceny (zgodnie z zapisami "Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020"), muszą wynikać z obowiązującego na dzień składania wniosku o dofinansowanie programu rewitalizacji. Przedsięwzięcia, których wniosek o dofinansowanie został złożony po 31 grudnia 2020 r. nie mogą zostać zakwalifikowane jako projekty rewitalizacyjne i tym samym otrzymać dofinansowania z funduszy europejskich.

Gminy, w których program rewitalizacji zakończył się w 2020 r., mogą podjąć uchwałę o wydłużeniu okresu obowiązywania takiego programu, z uwzględnieniem następujących przypadków:

w przypadku Lokalnych Programów Rewitalizacji (uchwalanych na podstawie ustawy o samorządzie gminnym) gmina może podjąć uchwałę o wydłużeniu okresu obowiązywania programu maksymalnie do 31 grudnia 2023 r. Mówi o tym art. 52 pkt 1 ustawy o rewitalizacji: Do dnia 31 grudnia 2023 r. dopuszcza się realizację przedsięwzięć wynikających z programu zawierającego działania służące wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego, przyjmowanego uchwałą rady gminy, bez uchwalania gminnego programu rewitalizacji.

w przypadku Gminnego Programu Rewitalizacji gmina może wydłużyć okres obowiązywania programu jedynie do czasu niezbędnego do przygotowania i przeprowadzenia oceny programu rewitalizacji. Zgodnie z art. 22 ustawy, GPR podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji. Przepis ten ustanawia w istocie dwa obowiązki:

 • po pierwsze, stwierdzenia czy treść GPR jest aktualna, tj. czy odpowiada stanowi faktycznemu w zakresie ustaleń mających znaczenie dla realizacji Programu;
 • po drugie, w jakim stopniu działania (przedsięwzięcia) zaplanowane w GPR zostały zrealizowane w przyjętym harmonogramie.

Obowiązkiem dokonania tych ocen obciążony jest wójt/ burmistrz/ prezydent, który kieruje się w tym zakresie zapisami samego GPR, który określa system monitorowania i oceny. Jedynym ograniczeniem ustawowym jest wymóg dokonywania ww. oceny nie rzadziej niż raz na 3 lata.

Procedura sporządzania oceny została określona w ustawie tak, aby zapewnić partycypacyjny charakter tego procesu. Po sporządzeniu oceny wójt/ burmistrz/ prezydent przedstawia ją do zaopiniowania Komitetowi Rewitalizacji oraz ogłasza ją w Biuletynie Informacji Publicznej.

Po sporządzeniu, zaopiniowaniu i publikacji oceny, wójt/ burmistrz/ prezydent może wykonać następujące działania:

1. nie podejmuje dalszych działań (w przypadku stwierdzenia aktualności GPR);

2. występuje do rady gminy z wnioskiem o zmianę Programu (wobec stwierdzenia, że utracił on walor aktualności). Do wniosku załącza się opinię Komitetu. Opinia ta nie jest wiążąca dla wójta/ burmistrza/ prezydenta, co oznacza, że nawet w przypadku istnienia rozbieżności w ocenie GPR, wójt/ burmistrz/ prezydent uprawniony jest do podjęcia decyzji wynikającej z jego stanowiska;

3. uchylenie uchwały – następuje obowiązkowo w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej oceny stopnia realizacji GPR stwierdzono osiągnięcie celów rewitalizacji w nim zawartych. Za dopuszczalne należy jednak uznać uchylenie GPR również z innych powodów, jeżeli rada gminy uzna takie działanie za zasadne (np. brak woli dalszego wykonywania zadania własnego). W przypadku obligatoryjnego uchylenia, następuje ono z inicjatywy własnej rady gminy albo na wniosek wójta/ burmistrza/ prezydenta.

W przypadku GPR, ważne jest, aby gmina, która zdecyduje się na wydłużenie okresu obowiązywania programu (po jego zakończeniu) podjęła uchwałę o wydłużeniu okresu GPR, a nie jego aktualizacji.

Jednym z obowiązków Urzędu Marszałkowskiego jest prowadzenie Wykazu Programów Rewitalizacji gmin, które uprawnione są do otrzymania wsparcia z funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wykaz ten powinien obejmować obowiązujące programy rewitalizacji. Ponieważ Urząd Marszałkowski nie posiada informacji o realizacji poszczególnych programów rewitalizacji (tj. czy dany program osiągnął założone cele, czy wymaga wydłużenia jego obowiązywania ze względu na niezakończone inwestycje), poszczególne informacje w Wykazie zamieszcza mając na uwadze wyłącznie treść programu rewitalizacji i uchwały jego przyjęcia lub aktualizacji. Z tego względu programy rewitalizacji, których okres realizacji zakończył się w 2020 r. zostaną wypisane z Wykazu Programów Rewitalizacji.


Aktualizacja "Zasad wsparcia rewitalizacji"
2021-03-22

17 marca 2021 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Obowiązujący dokument został zamieszczony tutaj: Zasady wsparcia rewitalizacji.


Nabór do programu wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wzorcowa rewitalizacja” adresowany do gmin prowadzących rewitalizację w oparciu o dziedzictwo kulturowe
2021-02-05

Narodowy Instytut Dziedzictwa Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza gminy do zgłaszania się do udziału w Programie „Wzorcowa Rewitalizacja”. Program jest kolejnym po utworzeniu Centrów Kompetencji ds. Rewitalizacji NID oraz szkoleniach dla przedstawicieli gmin, trzecim kierunkiem działania projektu „Merytorycznego wsparcia procesu planowania i rewitalizacji w gminach” realizowanego w ramach „Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022”.


Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza gminy do zgłaszania się do udziału w Programie „Wzorcowa Rewitalizacja”. Program jest kolejnym po utworzeniu Centrów Kompetencji ds. Rewitalizacji NID oraz szkoleniach dla przedstawicieli gmin, trzecim kierunkiem działania projektu „Merytorycznego wsparcia procesu planowania i rewitalizacji w gminach” realizowanego w ramach „Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022”.

Celem projektu jest wsparcie gmin w procesach planowania i wdrażania Gminnych Programów Rewitalizacji uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych, występujących na obszarach rewitalizacji.

Dzięki udziałowi w programie wybrane gminy otrzymają indywidualne wsparcie ekspertów NID, którzy w sposób stały i ciągły będą uczestniczyli w rozwiązywaniu wskazanych przez gminy problemów z zakresu dziedzictwa kulturowego pojawiających się w procesie planowania i realizacji procesu rewitalizacji. Wsparcie może dotyczyć uwzględniania aspektów dziedzictwa kulturowego podczas przygotowania lub wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji, zwłaszcza w trakcie działań:

 1. diagnozy potencjałów i obszarów kryzysowych;
 2. delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
 3. wyznaczaniu priorytetów i planowanych działań;
 4. włączeniu społeczności lokalnej, partycypacji społecznej;
 5. monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych;
 6. tworzenia lub aktualizacji opracowań studialnych, planistycznych i strategicznych m.in. Studiów ochrony wartości kulturowych, Gminnych programów rewitalizacji oraz innych dokumentów programowych, strategicznych i planistycznych odnoszących się do dziedzictwa kulturowego, przygotowywanych w ramach działań rewitalizacyjnych;
 7. opracowania ekspertyz, wytycznych konserwatorskich, programu prac konserwatorskich na rzecz gmin prowadzących rewitalizację;
 8. wdrażania projektów związanych z zabytkami (infrastrukturalnych, architektonicznych, konserwatorskich, adaptacja obiektów);
 9. wdrażania projektów związanych z lokalną kulturą i tradycją, wykorzystanie dziedzictwa niematerialnego.

Efektem współpracy ekspertów NID z gminami, będzie wypracowanie modelowych rozwiązań, narzędzi i procesów, które następnie zostaną opisane i opracowane przez NID jako standard działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego w ramach rewitalizacji.

Program wsparcia oferowany przez NID jest komplementarny wobec działań realizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Urzędami Marszałkowskimi pn. „Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, w ramach którego oferowane jest wsparcie doradcze i szkoleniowe w czterech modułach tematycznych związanych z rewitalizacją (dostępność, zarządzanie i włączenie społeczności lokalnej, narzędzia ustawowe, monitoring i ewaluacja). Więcej informacji o rewitalizacji i podejmowanych działaniach znaleźć można na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji (www.rewitalizacja.gov.pl) oraz stronach internetowych Urzędów Marszałkowskich.

Do udziału w programie zakwalifikowane zostaną maksymalnie 2 gminy z danego województwa.
Udział w programie jest bezpłatny. Nie przewiduje pomocy finansowej.

Formularz zgłoszeniowy do programu „Wzorcowa rewitalizacja” należy przesłać do 26 lutego 2021 r. na adres mailowy odpowiedniego Koordynatora Centrum Kompetencji ds. Rewitalizacji NID:

Agnieszka Lorenc-Karczewska (kontakt dla Województwa Śląskiego):
akarczewska@nid.pl
Pracownia Terenowa w Łodzi
90-273 Łódź
Rewolucji 1905 r. 9 lok. 4U
(42) 682 62 44

Więcej szczegółów na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.


Zmiany w ustawie o rewitalizacji
2021-02-01

19 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Ustawa nowelizuje szereg ustaw, w tym m.in. ustawę z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 i 1086). Artykuł 19 ustawy wprowadza następujące zmiany do ustawy o rewitalizacji:

 1. w art. 2 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach „wspólnoty mieszkaniowe” dodaje się wyrazy „społeczne inicjatywy mieszkaniowe”;
 2. w art. 52 w ust. 1 skreśla się zdanie drugie.

Ustawodawca wykreślił w art. 52 ust. 1 drugie zdanie w brzmieniu: „W takim przypadku wyznaczenie w drodze uchwały obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, Strefy, a także uchwalenie miejscowego planu rewitalizacji nie jest dopuszczalne”. Po wykreśleniu tego zdania, artykuł 52 ust. 1 ustawy o rewitalizacji brzmi następująco: „Do dnia 31 grudnia 2023 r. dopuszcza się realizację przedsięwzięć wynikających z programu zawierającego działania służące wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego, przyjmowanego uchwałą rady gminy, bez uchwalania gminnego programu rewitalizacji”. W konsekwencji tej zmiany do 31 grudnia 2023 r. możliwe będzie jednoczesne prowadzenie procesu rewitalizacji w oparciu o lokalne programy rewitalizacji oraz podejmowanie uchwał w procedurze opracowania gminnego programu rewitalizacji.


Projekt Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Śląskiego – uwaga: termin!
2020-12-10

Trwają konsultacje społeczne projektu Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Śląskiego. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu Regionalnej polityki rewitalizacji.

Konsultacje społeczne trwają do 18 grudnia 2020 r.


Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do udziału w programie wsparcia dla gmin, które realizują projekty rewitalizacyjne na obszarach zabytkowych i cennych historycznie
2020-12-10

Narodowy Instytut Dziedzictwa Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) to państwowa instytucja kultury, będąca eksperckim i opiniodawczym wsparciem dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego w celu jego zachowania dla przyszłych pokoleń poprzez:

 • wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony oraz konserwacji zabytków;
 • kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego;
 • gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie.

Celem programu jest merytoryczne wsparcia gmin w procesach planowania i wdrażania gminnych projektów rewitalizacyjnych uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych występujących na obszarach zdiagnozowanego kryzysu.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi w zakładce projektu „Centrum Kompetencji ds. dziedzictwa w rewitalizacji” realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.


Ankieta dla gmin: Wsparcie rewitalizacji miast i gmin województwa śląskiego
2020-04-28

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przystąpił do realizacji zadania „ŚLĄSKIE PROGRAMY REWITALIZACJI SZKOLENIA” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Przedsięwzięcie będzie wdrażane w latach 2020-2021. Jego celem jest wzmocnienie zdolności samorządów do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych, jak również wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów.

Projekt będzie realizowany przez Zespół ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy wsparciu ekspertów zewnętrznych.

W związku z powyższym, prosimy o wypełnienie ankiety skierowanej do gmin, która dotyczy monitoringu działań rewitalizacyjnych w gminach województwa śląskiego. Informacje z ankiety pozwolą nam lepiej przygotować się do współpracy z Państwem oraz udzielić wsparcia szkoleniowego i doradczego zgodnego z Państwa potrzebami i oczekiwaniami.

Jednocześnie informujemy, iż realizacja projektu będzie przebiegała z uwzględnieniem bieżącej sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19.

Dla kogo?
Ankieta skierowana jest do pracowników gmin w województwie śląskim zajmujących się rewitalizacją.

Termin
Ankieta będzie aktywna do 31 maja 2020 r.

Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail: rewitalizacja@slaskie.pl.
Wszelkie informacje o projekcie będą zamieszczane na stronie www.rpo.slaskie.pl w zakładce REWITALIZACJA.

ANKIETA MONITORINGOWA DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH W GMINACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety!


Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia
2020-02-10

16 grudnia 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Śląskim, która  zakłada wsparcie Urzędu Marszałkowskiego w zakresie wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.

Tematyka szkoleń
W ramach umowy realizowany będzie projekt "Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia". W ramach projektu w latach 2020-2021 zostaną przeprowadzone szkolenia, warsztaty oraz podróże studyjne w 4 modułach:

 • dostępność w rewitalizacji;
 • zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji;
 • wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji;
 • monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych.

Dla kogo?
Adresatem spotkań są przedstawiciele gmin, których programy rewitalizacji ujęte są w wykazie programów rewitalizacji oraz gmin, które zadeklarują realizację działań rewitalizacyjnych w przyszłości.

Gdzie po informacje?
Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której wkrótce pojawią się szczegółowe informacje dotyczące zarówno możliwości skorzystania ze wsparcia, jak również inne cenne informacje istotne z punktu widzenia prowadzenia działań rewitalizacyjnych w gminach.

Kontakt
Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy przesyłać na adres rewitalizacja@slaskie.pl


Ankieta dla gmin: Badanie potrzeb wsparcia doradczego w procesie rewitalizacji
2019-07-15

Zwracamy się do pracowników gmin zajmujących się rewitalizacją z prośbą o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam przygotować pomocne Państwu szkolenia oraz doradztwo.

Ponieważ rewitalizacja jest jednym z kluczowych elementów obecnej perspektywy finansowej, chcemy przygotować dla Państwa wsparcie, które idealnie będzie odpowiadało na Wasze potrzeby i pomoże w aktualizacji lub opracowywaniu programów rewitalizacji. W tym celu niezbędne jest uzyskanie odpowiedzi na kilka kluczowych zagadnień. Wystarczą zaledwie 3 minuty, by odpowiedzieć na 5 pytań.

Dla kogo?
Ankieta skierowana jest do pracowników gmin w województwie śląskim zajmujących się rewitalizacją.

Termin
Ankieta będzie aktywna do 26 lipca 2019 r., a jej wypełnienie zajmie około 3 minut (tylko 5 pytań).

Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z Panią Katarzyną Dramską, Koordynatorem Zespołu ds. rewitalizacji, pod numerem telefonu (32) 77-99-134.

Ankieta rewitalizacyjna

Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety!


Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś