Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 21 informacje ze wszystkich 4977 dla tagu: Harmonogram naborów

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2019 rok v.3 (29.03.2019 r.)

Aktualizacja przyjęta Uchwałą Zarządu Województwa nr 615/20/VI/2019 dnia 27 marca 2019 r.

PRZYCZYNY ZMIAN W HARMONOGRAMIE NABORÓW:
 • Wykorzystanie wolnych środków – dodanie 27 nowych naborów oraz zwiększenia kwoty przeznaczonej na zaplanowane nabory,
 • Usunięcie 5 naborów,
 • Zmiany terminów w 4 naborach,
 • Modyfikacja typów projektów zgodnie z obowiązującym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020).
termin obowiązywania od 2019-03-29 do 2019-05-28
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Harmonogram konkursów, Harmonogram naborów

Przesunięcie terminu ogłoszenia naborów z działań 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (outplacement)

Przesunęliśmy termin ogłoszenia niektórych naborów zaplanowanych w Indykatywnym harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie dla RPO WSL 2014-2020 na rok 2018.

2018-07-13
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: nabory wniosków, Harmonogram naborów

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2018 rok v.5 (26 czerwca 2018 r.)

termin obowiązywania od 2018-06-26 do 2018-08-30
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Harmonogram naborów

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2017 rok v. 5 (27 czerwca 2017 r.)

27 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany harmonogram konkursów na 2017 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oto wykaz zmian w dokumencie:

Dodanie nowego naboru w ramach poddziałania 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs

Zmiana terminu naboru w ramach działanie 1.3. Profesjonalizacja IOB

Dodanie nowego naboru w ramach poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej typ 4 – konkurs

termin obowiązywania od 2017-06-27 do 2017-12-31
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Harmonogram naborów

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2017 rok v. 4 (23 maja 2017 r.)

Zarząd Województwa Śląskiego 23 maja br. zaktualizował harmonogram konkursów na 2017 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Oto wykaz zmian w dokumencie:

Dodano nowe nabory w ramach poniższych działań/poddziałań:

 • Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach,
 • Poddziałanie 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Północny,
 • Poddziałanie 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Zachodni,
 • Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Północny,
 • Poddziałanie 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Północny,
 • Poddziałanie 8.2.2. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT Północny,
 • Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Północny,
 • Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Zachodni,
 • Poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Zachodni,
 • Poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Północny,
 • Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Północny.

Przyśpieszono terminy ogłoszenia naborów dla poniższych poddziałań:

 • Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT,
 • Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Południowy.

Zwiększono alokację naborów w ramach poniższych poddziałań:

 • Poddziałanie 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Północny
 • Poddziałanie 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Zachodni
termin obowiązywania od 2017-05-23 do 2017-06-26
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Harmonogram naborów

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2017 rok v. 2 (27 lutego 2017 r.)

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego 27 lutego br. zaktualizował harmonogram konkursów na 2017 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Zmiany w dokumencie dotyczą:

1)      zwiększenia puli dofinansowania w naborze dla Działania 1.3. Profesjonalizacja IOB  (z ponad 39 mln zł do ponad 66 mln zł);

2)      zmniejszenia puli dofinansowania w naborach dla Poddziałań:

-     4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs (z ponad 82 mln zł na ponad 71 mln zł);

-     4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs (z ponad 84 mln zł na ponad 75 mln zł);

-     7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs (z ponad 17 mln zł na ponad 10 mln zł);

-     7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs (z ponad 17 mln zł na ponad 6 mln zł);

-     7.4.2. Outplacement – konkurs (z ponad 16 mln zł na ponad 15 mln  zł);

-     11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs (z ponad 24 mln zł na ponad 13 mln zł);

3)      dodania nowych naborów dla Poddziałań:

-    7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Zachodni;

-     9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs;

4)      zmiany terminów naborów dla Poddziałań:

-     4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Południowy (z września/października na październik/listopad);

-     11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT Południowy (z czerwca/lipca na październik/listopad);

5)      odwołania naboru dla Działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.

termin obowiązywania od 2017-02-27 do 2017-04-10
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Harmonogram naborów

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2016 rok (26 lipca 2016 r.)

Zarząd Województwa przyjął zaktualizowany harmonogram konkursów na 2016 rok w ramach RPO WSL.

Aktualizacja dokumentu polega m.in. na:

 • dostosowaniu zapisów do aktualnej sytuacji prawnej oraz procesu przyjmowania dokumentów programowych,
 • zwiększeniu alokacji na konkursy w ramach poddziałań: 4.3.2, 8.3.1 oraz 12.1.1,
 • ogłoszeniu dodatkowych konkursów w ramach poddziałań: 11.1.2, 11.1.3,

odwołanie terminów konkursów z przyczyn obiektywnych (niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs) w ramach poddziałania 8.2.3 i działania 6.2 oraz zaproponowanie nowych terminów.

termin obowiązywania od 2016-07-26 do 2016-12-31
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: harmonogram naborów

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2016 rok (26 kwietnia 2016 r.)

Zarząd Województwa przyjął zaktualizowany harmonogram konkursów w ramach Programu Regionalnego.

Aktualizacja dokumentu polega na:

 • dostosowaniu zapisów do aktualnej sytuacji prawnej oraz procesu przyjmowania dokumentów programowych;
 • podniesieniu wysokości alokacji przewidywanej na konkursy ogłaszane przez WUP (ze względu na konieczność podjęcia działań prowadzących do osiągnięcia celu certyfikacji na poziomie zaplanowanym na 2018 rok);
 • przesunięciu, na IV kwartał, terminu naboru wniosków w ramach działania 10.3 (ze względu na trwające prace związane z przygotowaniem i zaopiniowaniem Programów Rewitalizacji, które są niezbędne do aplikowania  o środki);
 • aktualizacji terminu naboru wniosków w obszarze działania 8.3.2. (nabór w lutym nie odbył się ze względu na trwający proces akceptacji założeń konkursu przez Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia; przewidziano uruchomienie nowego naboru obejmującego 1. typ projektów na sierpień);
 • przesunięciu na przyszły rok, terminu naboru wniosków w ramach działania 1.3, typ projektów 1 i 2 (ze względu na konieczność ustalenia ostatecznych wytycznych warunkujących uruchomienie konkursów, w tym informacji nt. standardów międzynarodowych, które są niezależne od Instytucji Organizującej Konkurs).
termin obowiązywania od 2016-04-26 do 2016-07-25
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Harmonogram naborów

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Województwa Śląskiego 2014-2020 na 2015 r. (4 sierpnia 2015 r.)

Zarząd Województwa zaktualizował harmonogram naboru wniosków dla Programu Regionalnego.

Harmonogram ma charakter orientacyjny, czyli przedstawia przybliżone terminy oraz kwoty przeznaczone na poszczególne obszary. Zawiera również kompleksową informację o naborach prowadzonych przez wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie RPO WSL – czyli ogłaszanych zarówno przez Województwo Śląskie (wydziały: Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), jak i Śląskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Wojewódzki Urząd Pracy.

Zwracamy uwagę, że ogłoszenia o danym naborze są publikowane z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed planowanym terminem uruchomienia danego naboru.

Kwotę przeznaczona na poszczególne nabory wniosków podajemy orientacyjnie w euro oraz w złotówkach (posługując się przelicznikiem kursu 1 euro = 4 zł). W dniu ogłoszenia naboru ta wartość może być jednak inna, ponieważ trzeba ją ponownie przeliczyć zgodnie z kursem Europejskiego Banku Centralnego na dzień ogłoszenia naboru.

W stosunku do przyjętego harmonogramu, proszę zapoznać się z komunikowaną aktualizacją naborów.

Szczegóły ogłoszeń: http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabory

 

termin obowiązywania od 2015-08-04 do 2015-11-23
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Harmonogram naborów

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Województwa Śląskiego 2014-2020 na 2015 r. (24 czerwca 2015 r.)

Zarząd Województwa dokonał aktualizacji harmonogramu naboru wniosków przewidywanych do realizacji ze środków Programu Regionalnego i 24 czerwca br. uchwałą nr 1100/45/V/2015 przyjął pełny dokument. Zgodnie z jego treścią, do końca bieżącego roku przewiduje się otwarcie sześćdziesięciu naborów w trybie konkursowym oraz sześciu naborów w trybie pozakonkursowym.

Harmonogram ma charakter indykatywny, czyli zawiera orientacyjne terminy oraz kwoty przeznaczone na poszczególne obszary. Zawiera również kompleksową informację o naborach prowadzonych przez wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie RPO WSL – czyli ogłaszane zarówno przez województwo śląskie (wydziały Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) jak i Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Wojewódzki Urząd Pracy oraz poszczególne podmioty odpowiedzialne za Zintegrowane i Regionalne Inwestycje Terytorialne w naszym województwie.

Na wszystkie nabory projektów zaplanowane w bieżącym roku, harmonogram przewiduje zaangażowanie ponad 4 mld zł. ze środków europejskich. Kwota ta stanowi orientacyjną wartość w złotówkach i odnosi się do poziomu alokacji, dostępnej w ramach Programu, która jest ustanowiona w walucie Euro. Na potrzeby harmonogramu, do przeliczenia orientacyjnych kwot przewidywanych na poszczególne nabory posłużono się przelicznikiem kursu Euro/PLN 1€=4 zł. Alokacja jaka będzie obowiązywała na dzień ogłoszenia naboru może podlegać modyfikacjom w stosunku do zakładanej w harmonogramie, ze względu na konieczność jej ponownego przeliczenia zgodnie z kursem Europejskiego Banku Centralnego, aktualnym na dzień ogłoszenia naboru.

Istotnej zmianie uległ termin naboru projektów z obszaru innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach. Pierwotnie przewidywany jeszcze w drugim kwartale br., obecnie termin rozpoczęcia naboru projektów to początek listopada br. Jednak nadal termin ten uzależniony jest od wejścia w życie Rozporządzenia w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 – wzmacnianie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014-2020.

Szczegóły ogłoszeń: http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabory

termin obowiązywania od 2015-06-24 do 2015-08-03
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Harmonogram naborów
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś