Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 24 informacje ze wszystkich 6257 dla tagu: Harmonogram naborów

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2021 rok v.3

Uchwałą Zarządu nr 1287/237/VI/2021 z dnia 26 maja 2021 r. zaktualizowano Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. do wersji 3.0

Zmiany dotyczą dodania nowych naborów w ramach:

 • Poddziałania 4.6.1 Czyste powietrze – konkurs zaplanowano na sierpień 2021 r. na kwotę 59 280 000 zł (14 820 000 euro);
 • Działania 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych - konkurs zaplanowano na wrzesień na kwotę 5 000 000 mln zł (1 250 000 mln euro). 
termin obowiązywania od 2021-05-28
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Harmonogram naborów

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2019 rok v.3 (29.03.2019 r.)

Aktualizacja przyjęta Uchwałą Zarządu Województwa nr 615/20/VI/2019 dnia 27 marca 2019 r.

PRZYCZYNY ZMIAN W HARMONOGRAMIE NABORÓW:
 • Wykorzystanie wolnych środków – dodanie 27 nowych naborów oraz zwiększenia kwoty przeznaczonej na zaplanowane nabory,
 • Usunięcie 5 naborów,
 • Zmiany terminów w 4 naborach,
 • Modyfikacja typów projektów zgodnie z obowiązującym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020).
termin obowiązywania od 2019-03-29 do 2019-05-28
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Harmonogram konkursów, Harmonogram naborów

Przesunięcie terminu ogłoszenia naborów z działań 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (outplacement)

Przesunęliśmy termin ogłoszenia niektórych naborów zaplanowanych w Indykatywnym harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie dla RPO WSL 2014-2020 na rok 2018.

2018-07-13
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: nabory wniosków, Harmonogram naborów

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2018 rok v.5 (26 czerwca 2018 r.)

termin obowiązywania od 2018-06-26 do 2018-08-30
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Harmonogram naborów

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2017 rok v. 5 (27 czerwca 2017 r.)

27 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany harmonogram konkursów na 2017 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oto wykaz zmian w dokumencie:

Dodanie nowego naboru w ramach poddziałania 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs

Zmiana terminu naboru w ramach działanie 1.3. Profesjonalizacja IOB

Dodanie nowego naboru w ramach poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej typ 4 – konkurs

termin obowiązywania od 2017-06-27 do 2017-12-31
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Harmonogram naborów

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2017 rok v. 4 (23 maja 2017 r.)

Zarząd Województwa Śląskiego 23 maja br. zaktualizował harmonogram konkursów na 2017 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Oto wykaz zmian w dokumencie:

Dodano nowe nabory w ramach poniższych działań/poddziałań:

 • Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach,
 • Poddziałanie 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Północny,
 • Poddziałanie 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Zachodni,
 • Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Północny,
 • Poddziałanie 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Północny,
 • Poddziałanie 8.2.2. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT Północny,
 • Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Północny,
 • Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Zachodni,
 • Poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Zachodni,
 • Poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Północny,
 • Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Północny.

Przyśpieszono terminy ogłoszenia naborów dla poniższych poddziałań:

 • Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT,
 • Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Południowy.

Zwiększono alokację naborów w ramach poniższych poddziałań:

 • Poddziałanie 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Północny
 • Poddziałanie 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Zachodni
termin obowiązywania od 2017-05-23 do 2017-06-26
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Harmonogram naborów

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2017 rok v. 2 (27 lutego 2017 r.)

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego 27 lutego br. zaktualizował harmonogram konkursów na 2017 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Zmiany w dokumencie dotyczą:

1)      zwiększenia puli dofinansowania w naborze dla Działania 1.3. Profesjonalizacja IOB  (z ponad 39 mln zł do ponad 66 mln zł);

2)      zmniejszenia puli dofinansowania w naborach dla Poddziałań:

-     4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs (z ponad 82 mln zł na ponad 71 mln zł);

-     4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs (z ponad 84 mln zł na ponad 75 mln zł);

-     7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs (z ponad 17 mln zł na ponad 10 mln zł);

-     7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs (z ponad 17 mln zł na ponad 6 mln zł);

-     7.4.2. Outplacement – konkurs (z ponad 16 mln zł na ponad 15 mln  zł);

-     11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs (z ponad 24 mln zł na ponad 13 mln zł);

3)      dodania nowych naborów dla Poddziałań:

-    7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Zachodni;

-     9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs;

4)      zmiany terminów naborów dla Poddziałań:

-     4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Południowy (z września/października na październik/listopad);

-     11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT Południowy (z czerwca/lipca na październik/listopad);

5)      odwołania naboru dla Działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.

termin obowiązywania od 2017-02-27 do 2017-04-10
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Harmonogram naborów

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2016 rok (26 lipca 2016 r.)

Zarząd Województwa przyjął zaktualizowany harmonogram konkursów na 2016 rok w ramach RPO WSL.

Aktualizacja dokumentu polega m.in. na:

 • dostosowaniu zapisów do aktualnej sytuacji prawnej oraz procesu przyjmowania dokumentów programowych,
 • zwiększeniu alokacji na konkursy w ramach poddziałań: 4.3.2, 8.3.1 oraz 12.1.1,
 • ogłoszeniu dodatkowych konkursów w ramach poddziałań: 11.1.2, 11.1.3,

odwołanie terminów konkursów z przyczyn obiektywnych (niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs) w ramach poddziałania 8.2.3 i działania 6.2 oraz zaproponowanie nowych terminów.

termin obowiązywania od 2016-07-26 do 2016-12-31
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: harmonogram naborów

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2016 rok (26 kwietnia 2016 r.)

Zarząd Województwa przyjął zaktualizowany harmonogram konkursów w ramach Programu Regionalnego.

Aktualizacja dokumentu polega na:

 • dostosowaniu zapisów do aktualnej sytuacji prawnej oraz procesu przyjmowania dokumentów programowych;
 • podniesieniu wysokości alokacji przewidywanej na konkursy ogłaszane przez WUP (ze względu na konieczność podjęcia działań prowadzących do osiągnięcia celu certyfikacji na poziomie zaplanowanym na 2018 rok);
 • przesunięciu, na IV kwartał, terminu naboru wniosków w ramach działania 10.3 (ze względu na trwające prace związane z przygotowaniem i zaopiniowaniem Programów Rewitalizacji, które są niezbędne do aplikowania  o środki);
 • aktualizacji terminu naboru wniosków w obszarze działania 8.3.2. (nabór w lutym nie odbył się ze względu na trwający proces akceptacji założeń konkursu przez Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia; przewidziano uruchomienie nowego naboru obejmującego 1. typ projektów na sierpień);
 • przesunięciu na przyszły rok, terminu naboru wniosków w ramach działania 1.3, typ projektów 1 i 2 (ze względu na konieczność ustalenia ostatecznych wytycznych warunkujących uruchomienie konkursów, w tym informacji nt. standardów międzynarodowych, które są niezależne od Instytucji Organizującej Konkurs).
termin obowiązywania od 2016-04-26 do 2016-07-25
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Harmonogram naborów
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś