Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2016-08-30 [00:00:00] do 2016-11-02 [12:00:00]
Oś priorytetowa
4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie
4.4. Wysokosprawna kogeneracja

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
31 204 005,00

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru z czerwca 2017 r. na lipiec 2017 r.

Data publikacji: 29.06.2017 r.

Zmianie ulega termin roztrzygnięcia konkursu z marca 2017 r. na czerwiec 2017 r. 

Wydłużenie terminu wynika ze złożoności procesów oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.

Data publikacji: 16.03.2017 r.

Wszelkie materiały prezentowane na spotkaniu informacyjnym są do pobrania pod linkiem: Kliknij tutaj

Data publikacji: 27.10.2016 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach

ul.Ligonia 46, 40-037 Katowice

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA KONKURS

NR RPSL.04.04.00-IZ.01-24-077/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Działania 4.4 Wysokosprawna kogeneracja

 

Instytucja Organizująca Konkurs

Wydział Europejskiego Funduszu Regionalnego

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

 

Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja.

Typy projektów:

 1. Budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji.

UWAGA: W konkursie nie ma możliwości udzielenia pomocy publicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1420).

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
 5. Szkoły wyższe;
 6. Organizacje pozarządowe;
 7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 8. Towarzystwa budownictwa społecznego;
 9. Przedsiębiorcy.

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30.08.2016 r. (od godziny 0:00) do dnia 02.11.2016 r. (do godz. 12:00). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

 1. a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1457/126/V/2016 z dnia 19 lipca 2016 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2017 r.

 

Finanse

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

 

31 204 005,00 PLN[1] tj. 7 050 000,00 EUR[2]

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: [EFRR/EFS]

31 204 005,00 PLN[3] tj. 7 050 000,00 EUR

Kwota współfinansowania z budżetu państwa (jeżeli dotyczy)*

Nie dotyczy

 

Wartość projektu:*

(minimalna wartość projektu- jeśli dotyczy/

maksymalna wartość projektu-jeśli dotyczy)

 

Maksymalnie 50 000 000 EUR wydatków kwalifikowalnych

Poziom dofinansowania projektu: (maksymalny poziom dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalny poziom dofinansowania projektu- jeśli dotyczy)

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu 85% bądź poziom wynikający z luki finansowej, rekompensaty lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej

 

Kwota dofinansowania projektu:*

(maksymalna kwota dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalna kwota dofinansowania projektu - jeśli dotyczy)

 

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.

Poziom wkładu własnego:*

(minimalny poziom wkładu własnego – jeśli dotyczy,

maksymalny poziom wkładu własnego - jeśli dotyczy)

 

 

Minimalny poziom wkładu własnego projektu 15% bądź poziom wynikający z luki finansowej, rekompensaty lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej

 

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy)

 

nie dotyczy

5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą – 1 560 200,00 PLN

 

 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.04.04.00-IZ.01-24-077/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 301
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjny@slaskie.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.04.04.00-IZ.01-24-077/16.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 29-06-2016r., gdzie 1 EUR = 4,4261 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków.

[2] Alokacja przeznaczona na konkurs została wydzielona względem alokacji wskazanej w harmonogramie naboru z uwagi na brak możliwości udzielania wsparcia w formie pomocy publicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1420) z uwagi na brak pewności prawnej odnośnie adekwatnego sposobu wyliczenia wielkości wsparcia w formie pomocy publicznej na podstawie wyznaczenia instalacji referencyjnej.

[3] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 29-06-2016 r., gdzie 1 EUR = 4,4261 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2016-07-29


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś