Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2015-07-27 [00:00:00] do 2015-08-10 [23:59:59]
Oś priorytetowa
9. Włączenie społeczne
Działanie
9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie
Poddziałanie:
9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
95,00 %
Budżet naboru [PLN]
49 959 690,00

Ogłoszenie o konkursie

 

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-037) ul. Juliusza Ligonia 46, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza konkurs nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe RPO WSL 2014-2020, obejmujący następujące typy projektów:

  1. Świadczenie profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych na rzecz efektywnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników podmiotów ekonomii społecznej oraz wspieranie powstawania i stabilności miejsc pracy w obszarze przedsiębiorczości społecznej.
  2. Wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej, w tym udzielenie dotacji na zakładanie przedsiębiorstw społecznych i wsparcie funkcjonujących przedsiębiorstw w tworzeniu dodatkowych miejsc pracy.
  3. Świadczenie na poziomie lokalnym usług animacyjnych służących rozwojowi organizacji obywatelskich i partycypacji społecznej oraz usług inkubacyjnych.
  4. Wsparcie działań w zakresie poszukiwania i wdrażania zidentyfikowanych długookresowych źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej, inicjatyw rozwijających przedsiębiorczość społeczną oraz uzupełniająco instytucji wspierających ekonomię społeczną.

Projektodawcy są zobligowani do ujęcia we wniosku wszystkich wymienionych w punktach 1-4 typów projektów.

 

Wartość alokacji przeznaczonej na konkurs:                                                                              49 959 690,00 PLN[1]

Wartość dofinansowania (95,00%):                                                                                           47 461 705,50 PLN

W tym wsparcie finansowe EFS (85,00%)                                                                                   42 465 736,50 PLN

W tym budżet państwa (10,00%)                                                                                                4 995 969,00 PLN

W ramach powyższej kwoty IOK zabezpiecza

5% wartości alokacji na procedurę odwoławczą – 2 497 984,50 PLN

Minimalna wartość projektu to 100 000,00 PLN

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej
na konkurs

Poziom dofinansowania wynosi 95,00%

Poziom wkładu własnego 5,00%

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 27.07.2015 r. do dnia 10.08.2015 r. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Projekty składane są na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego pod adresem lsi.slaskie.pl.

Wniosek należy przesłać w formie elektronicznej (format .pdf) do Instytucji Organizującej Konkurs
z wykorzystaniem platform elektronicznych:

  1. Platformy Elektronicznych Usług Publicznych PeUP SEKAP, dostępnej pod adresem: http://www.sekap.pl.

lub

  1. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, dostępnej pod adresem:   http://www.epuap.gov.pl[2].

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w załączniku do niniejszego ogłoszenia pt. Regulamin konkursu, który jest dostępny na stronach internetowych IOK www.efs.slaskie.pl, www.rpo.slaskie.pl oraz
na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

 

[1] Wartość alokacji przeznaczonej na konkurs wynosi 12 100 000,00 Euro. Podana wartość w PLN została przeliczona według kursu Euro obowiązującego w miesiącu ogłoszenia konkursu czyli 4,1289. W miesiącu zatwierdzania Listy rankingowej, przeznaczona na konkurs alokacja w Euro zostanie ponownie przeliczona  na PLN według kursu Euro obowiązującego na ten miesiąc.

[2] IOK zaleca korzystanie z platformy PeUP SEKAP.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2015-06-26


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś