Przejdź do treści głównej

Często zadawane pytania

Dział, w którym się znajdujesz, może Tobie pomóc w uzyskaniu szybkiej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W przypadku, gdy nie znajdziesz tu odpowiedzi na interesujący Cię temat prosimy o kontakt z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich.


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię informacje:
Dostępne 5 pytania i odpowiedzi z wszystkich 211 dla zadanych warunków:
tematyka: Nabory;

Pytanie 1. Stosowanie nowych wytycznych w zakresie promocji już realizowanych od ubiegłego roku projektów, w których wykonano tablice wg dotychczasowych zasad.

Odpowiedź, 22.02.2018 r.
Beneficjentów, którzy podpisali swoje umowy przed 2018 r. wciąż obowiązują stare zasady promocji, co oznacza, że nie muszą umieszczać barw narodowych przy oznaczaniu swoich projektów http://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_do_31_grudnia_2017

Opracowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego

  Bezpośredni link do zagadnienia:
  https://rpo.slaskie.pl/czytaj/realizacja_projektu_dofinansowanego_z_efrr_lsi_6022018
  Informujemy, że w grudniu 2017 r. Komisja Europejska zamieściła na swojej stronie internetowej zaktualizowane siatki analitycznych dotyczących pomocy na inwestycje w projekty infrastrukturalne.
  Siatki te, choć nie stanowią wiążących prawnie aktów normatywnych, mogą być pomocne przy ocenie, czy w danym przypadku dofinansowanie projektu stanowić będzie pomoc publiczną, a jeśli tak, jakie są możliwe podstawy prawne jej udzielenia.
  Siatki mają charakter ogólny i nie są one sporządzone wyłącznie na potrzeby wdrażania programów operacyjnych, stąd też w praktyce nie wszystkie ich zapisy będą mogły znaleźć zastosowanie do projektów realizowanych przy wsparciu środków RPO WSL 2014-2020 (np. zakres podstaw prawnych udzielania pomocy publicznej określony w regulaminie danego naboru może być węższy niż określono w siatkach analitycznych).
  Oprócz zaktualizowanych siatek na stronie Komisji dostępne są również przygotowane w roku 2016.
  LINK do siatek analitycznych:
  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_aid_en.html --> Analytical grids on state aid to Infrastructure 2016 – 2017:

   Bezpośredni link do zagadnienia:
   https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pomoc_publiczna

   Pytanie 1. W związku z licznymi wątpliwościami w zakresie ujmowania w budżetach projektów dot. subsydiowanego zatrudnienia wkładu własnego wymaganego przepisami pomocy publicznej w sytuacji, gdy wnioskodawca jest jedynie operatorem pomocy publicznej, nie zaś jej beneficjentem, zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu nw. kwestii problemowej.

   Zgodnie z Rozporządzeniem z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020: § 22. 1. Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia są koszty wynagrodzeń pracownika, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne
   § 24. 1. Intensywność pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji wynosi maksymalnie 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.
   2. Intensywność pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych wynosi maksymalnie 75% wartości kosztów kwalifikowalnych.
   Czy biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż zatrudnienie subsydiowane będzie realizowane w podmiotach trzecich, którym Wnioskodawca będzie udzielał pomocy publicznej (jako operator):
   1. W budżecie projektu winna znaleźć się jedynie ta część kosztów kwalifikowalnych (tj. wynagrodzenia brutto wraz ze składkami pracodawcy), która jest finansowana z dotacji, zgodnie z intensywnością pomocy publicznej, wskazaną w § 24 ww. Rozporządzenia,
   czy też
   2. W budżecie projektu należy wykazać zarówno część wynagrodzenia Uczestników Projektu finansowaną ze środków publicznych, zgodnie z intensywnością pomocy publicznej, jak i część stanowiącą wkład własny przedsiębiorstw (podmiotów trzecich), zatrudniających Uczestników projektu. A jeśli tak – czy w takiej sytuacji wykazane w projekcie koszty wkładu własnego przedsiębiorstw winny być przyporządkowane Wnioskodawcy – jako podmiotowi realizującemu zadanie i czy zastosowanie ww. rozwiązania nie byłoby sprzeczne z uzasadnieniem dla wkładu własnego, w którym wykazalibyśmy, iż wkład własny wnoszony jest przez podmioty zewnętrzne względem Wnioskodawcy, a nie Wnioskodawcę?
   Odpowiedź, 2.06.2017 r.
   W przypadku zaplanowania w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia, w budżecie powinna zostać wskazana wartość kosztów kwalifikowalnych tego instrumentu. Zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, zarówno zatem rozporządzenia krajowego, tj. rozporządzenia z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020, które przytoczyła Pani w swoim pytaniu, jak i w rozporządzeniu KE 651/2014: Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia są koszty wynagrodzeń pracownika, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone w okresie:
   1. do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji;
   2. do 24 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika znajdującego się w bardzo niekorzystnej sytuacji;
   3. zatrudniania pracownika niepełnosprawnego.

   W przypadku gdy okres subsydiowania zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest krótszy niż odpowiednio 12 lub 24 miesiące, wówczas wysokość pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia zostaje proporcjonalnie pomniejszona. Wartość kosztu kwalifikowalnego należy zatem uwzględnić w budżecie projektu. Następnie, zgodnie z intensywnością pomocy w związku ze wsparciem określonej kategorii pracowników należy określić wartość wnioskowanego dofinansowania. Pozostała wartość kosztu kwalifikowalnego stanowić może wkład własny do projektu. Środki wnoszone przez podmioty trzecie są dozwoloną formą wkładu własnego w projekcie. W przypadku pomocy publicznej na subsydiowane zatrudnienie wymagane jest wniesienie wkładu prywatnego. W przypadku beneficjentów niebędących jednocześnie beneficjentami pomocy wysokość oraz terminy wpłat wkładu prywatnego powinny wynikać z umowy zawartej pomiędzy beneficjentem projektu a przedsiębiorcą będącym beneficjentem pomocy.

   W przypadku projektów z subsydiowanym zatrudnieniem montaż finansowy może być inny niż wynika to regulaminu konkursu tzn. wkład własny może być wyższy od wymaganego w konkursie.
   Proszę pamiętać, aby zarówno w polu B.6 oraz w polu opisowym pod danym wydatkiem zawrzeć istotne informacje z punktu widzenia danego rodzaju pomocy publicznej. Zachęcamy do zapoznania się z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.

   Pytanie 2. Gmina Kroczyce zamierza realizować projekt o charakterze "słonecznej gminy" polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych na cele socjalno-bytowe mieszkańców, z wyłączeniem obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na wspólnym liczniku energii. Czy obiekty mieszkalne, w których świadczone są usługi agroturystyczne należy potraktować analogicznie do budynków, w których prowadzona jest inna działalność gospodarcza? Czy osoby prowadzące agroturystykę należy traktować, jako przedsiębiorców w rozumieniu funkcjonalnym (wykorzystuje produkty projektu do działalności o charakterze gospodarczym)?
   Odpowiedź, 2.06.2017 r.
   Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorstwa na gruncie przepisów o pomocy publicznej ma charakter funkcjonalny, oznacza to, że istotna jest kwestia czy dany podmiot oferuje towary i usługi na rynku. Kwestię tę poruszono m. in. w zawiadomieniu Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
   Oznacza to, że po pierwsze, status podmiotu na podstawie prawa krajowego nie jest decydujący. Na przykład podmiot zaklasyfikowany zgodnie z prawem krajowym jako stowarzyszenie lub klub sportowy może jednak zostać uznany za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu. Ta sama zasada ma zastosowanie do podmiotu, który formalnie jest częścią administracji publicznej. Jedynym istotnym kryterium jest fakt, czy podmiot ten prowadzi działalność gospodarczą.
   Po drugie o stosowaniu zasad pomocy państwa nie decyduje to, czy dany podmiot utworzono po to, aby przynosił zyski. Podmioty nienastawione na zysk również mogą oferować na rynku towary i usługi.
   Po trzecie klasyfikacja podmiotu jako przedsiębiorstwa zawsze odnosi się do konkretnej działalności. Podmiot prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą i działalność o charakterze niegospodarczym powinien być traktowany jako przedsiębiorstwo jedynie w odniesieniu do działalności gospodarczej
   Dopytanie 
   Reasumując, status agroturystyk należy potraktować analogicznie do innych podmiotów świadczących usługi okołoturystyczne/turystyczne?
   Odpowiedź, 2.06.2017 r.
   Tak, wydaje się, że agroturystyka stanowi jeden z rodzajów działalności turystycznej, a ta bez wątpienia ma charakter gospodarczy

   Pytanie 3. Zamek Sp. z o.o. zamierza realizować projekt polegający na pracach konserwatorskich na zamku Ogrodzienieckim.
   Czy prawidłowym będzie uznanie, że pomoc publiczna wystąpi w projekcie, gdyż:
   -Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, przedsiębiorcą w rozumieniu funkcjonalnym, bowiem wykorzystuje produkty projektu do działalności o charakterze gospodarczym. Jako dzierżawca Zamku Ogrodzienieckiego administruje obiektem, a jego przychody pochodzą ze sprzedaży biletów wstępu na zamek, jak również ze sprzedaży produktów turystycznych tj. nocne zwiedzanie zamku, biesiady, odpłatne wystawy tematyczne, inne produkty realizowane na terenie zamku.
   -Transfer zasobów przypisywalny władzy publicznej jest selektywny – tzn. uprzywilejowuje określone podmioty, w tym przypadku – Zamek Sp. z o.o.
   -Transfer skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, bowiem beneficjent zaangażuje niewspółmiernie mniej środków własnych do realizacji zadania, w przypadku pozyskania dofinansowania.
   -W efekcie transferu może wystąpić zakłócenie konkurencji. Istnieją inne podmioty na rynku i mogą powstać inne podmiotu w obszarze kultury, które zorganizują biesiady, odpłatne wystawy czy inne imprezy kulturalne o podobnym charakterze.
   -Może zaistnieć wpływ na wymianę międzynarodową - Zamek Bonerów jest jednym z najważniejszych i rozpoznawalnych zabytków na terenie południowej Polski, o dużym nasileniu ruchu turystycznego, Skala organizowanych na zamku wydarzeń jest bardzo duża. Tematyka wydarzeń obejmuje kwestie związane z kulturą, historią oraz o charakterze rekreacyjnym. Nie bez znaczenia jest lokalizacja zamku w niedalekiej odległości od Krakowa i Częstochowy, co oznacza, że zamek często odwiedzają turyści zagraniczni. Zamek Sp. z o.o. publikuje materiały promocyjne w językach obcych oraz oferuje opisy na atrakcjach w języku: angielskim i zatrudnia przewodników posługujących się językami obcymi.
   Na mocy z art. 53 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 pomoc na materialne zasoby dziedzictwa kulturowego - obiekty archeologiczne, pomniki, obiekty i budynki historyczne, dziedzictwo naturalne formalnie uznane przez władze jest dopuszczalna. Nadmieniam, że obiekt jest uznany przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w rejestrze A pod numerem 771/67.
   Pomoc inwestycyjna dotyczy w tym przypadku zabezpieczenia, ochrony i renowacji zasobów dziedzictwa kulturowego, zatem stosownie do art. 53 ust. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 w przypadku, gdy pomoc nie przekracza kwoty 1 mln EUR (wartość projektu szacujemy na około 1,5 zł), czy maksymalną kwotę pomocy można ustalić na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych?
   Odpowiedź, 2.06.2017 r.
   Kwestia występowania pomocy publicznej zawsze rozpatrywana jest indywidualnie w odniesieniu do rozpatrywanego przypadku. Tym niemniej w sektorze kultury, jak wynika z przywołanego już Zawiadomienia Komisji wsparcie publiczne może nie wypełniać wszystkich przesłanek wynikających z art. 107 TFUE.
   Niektóre działania związane z kulturą, zachowaniem dziedzictwa kulturowego i ochroną przyrody mogą być organizowane w sposób niekomercyjny i nie mieć charakteru gospodarczego. Ich finansowanie ze środków publicznych nie musi więc stanowić pomocy państwa. Komisja uważa, że finansowanie publiczne kultury lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, których wyniki są dostępne dla ogółu społeczeństwa nieodpłatnie, spełnia czysto społeczny i kulturowy cel o charakterze niegospodarczym. Podobnie fakt, że odwiedzający instytucje kultury lub uczestnicy wydarzeń kulturalnych lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, w tym ochronie przyrody, otwartych dla ogółu społeczeństwa są zobowiązani do wniesienia świadczenia pieniężnego, które pokrywa jedynie ułamek kosztów rzeczywistych, nie zmienia niegospodarczego charakteru tej działalności, ponieważ takiego świadczenia nie można uznać za rzeczywiste wynagrodzenie za świadczoną usługę.
   Z drugiej strony, wydarzenia kulturalne lub działania służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego (w tym ochronie przyrody) finansowane głównie z opłat wnoszonych przez odwiedzających lub użytkowników lub w inny komercyjny sposób (np. wystawy komercyjne, kina, komercyjne spektakle muzyczne i festiwale, szkoły artystyczne finansowane głównie z czesnego) należy uznać za mające charakter gospodarczy. Podobnie wydarzenia kulturalne lub działania służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego przynoszące korzyści wyłącznie niektórym przedsiębiorstwom, a nie ogółowi społeczeństwa (np. renowacja zabytkowego budynku wykorzystywanego przez przedsiębiorstwo prywatne) należy zasadniczo uznać za działalność gospodarczą.
   Niezależnie od powyższego zbadaniu powinna również podlegać w szczególności przesłanka dot wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny. Istotne jest zatem, aby zweryfikować, czy dany obiekt dziedzictwa kulturowego może być atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz czy inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych) mogą oferować podobne usługi/towary. Pomocne może być zatem ustalenie jaki jest krąg odbiorców, czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu, czy oferta kierowana jest (np. poprzez działania reklamowe i marketingowe) wprost do odbiorców zagranicznych , jaki jest język w jakim oferowana jest usługa (tylko polski czy również języki innych państw UE).
   Niezależnie od powyższego zbadaniu powinna również podlegać w szczególności przesłanka dot wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny. Istotne jest zatem, aby zweryfikować, czy dany obiekt dziedzictwa kulturowego może być atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz czy inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych) mogą oferować podobne usługi/towary. Pomocne może być zatem ustalenie jaki jest krąg odbiorców, czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu, czy oferta kierowana jest (np. poprzez działania reklamowe i marketingowe) wprost do odbiorców zagranicznych , jaki jest język w jakim oferowana jest usługa (tylko polski czy również języki innych państw UE).
   W zakresie analizy ww. kwestii zachęcamy do zapoznania się z Zawiadomieniem KE dostępnym pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0719%2805%29&from=EN
   Natomiast w przypadku stwierdzenia, iż projekt faktycznie spełnia wszystkie przesłanki pomocy publicznej, można zastosować pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego. W przypadku, gdy wartość pomocy nie przekracza 1 mln EUR, zgodnie z art. 53 ust. 9 rozporządzenia 651/2014 maksymalną kwotę pomocy można ustalić na poziomie 80 % kosztów kwalifikowalnych.

   Pytanie 4. Badanie przesłanki dot. wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny jest trudne. Bowiem, zakładamy, że nasz obiekt dziedzictwa kulturowego jest atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz istnieją inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych np. szereg zamków na Słowacji, czy w Czechach), które mogą oferować podobne usługi/towary. Jak ustalić, jaki może być krąg odbiorców i czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu. Oferta kierowana jest w jednakowy sposób do wszystkich, nie planuje się szczególnej kampanii reklamowej do turystów zagranicznych. Niemniej obserwujemy wzrost ilości podmiotów zagranicznych ale wynika to z ogólnej koniunktury - odczuwalnej dla całego regionu. Czy to już wystarczyć, aby zweryfikować tę ostatnią przesłankę za pozytywną?
   Odpowiedź, 2.06.2017 r.
   W przypadkach, co do których nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć, czy pomoc publiczna wystąpi, zalecamy przyjęcie założenia, iż projekt jest objęty pomocą. W przypadku dziedzictwa kulturowego, potencjalna podstawa prawna tj. art. 53 rozporządzenia 651/2014 wydaje się dość atrakcyjna. Oczywiście wszystkie warunki udzielenia tego rodzaju pomocy powinny zostać spełnione.

   Pytanie 5. 
   Witam, czy w sytuacji, gdy wstęp do muzeum jest biletowany, jednak przychody z tego tytułu są marginalne w stosunku do kosztów ponoszonych przez muzeum (np. utrzymanie budynku, pensje pracowników, itp) to można mówić o działalności mającej charakter gospodarczy? Czy w przypadku uniknięcia pomocy publicznej należy udostępnić wstęp do muzeum bezpłatnie? Jeżeli można by nadal biletować wstęp to do jakiego poziomu przychody z tego tytułu nie będą uznawane za działalność mającą charakter gospodarczy?
   Odpowiedź, 2.06.2017 r.
   Zgodnie ze stanowiskiem KE wyrażonym w przywoływanym już Zawiadomieniu (pkt 34), Komisja finansowanie publiczne kultury lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, których wyniki są dostępne dla ogółu społeczeństwa nieodpłatnie, spełnia czysto społeczny i kulturowy cel o charakterze niegospodarczym. Podobnie fakt, że odwiedzający instytucje kultury lub uczestnicy wydarzeń kulturalnych lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, w tym ochronie przyrody, otwartych dla ogółu społeczeństwa są zobowiązani do wniesienia świadczenia pieniężnego, które pokrywa jedynie ułamek kosztów rzeczywistych, nie zmienia niegospodarczego charakteru tej działalności, ponieważ takiego świadczenia nie można uznać za rzeczywiste wynagrodzenie za świadczoną usługę.
   Zatem w przypadku opłat z tytułu wstępu do muzeum, które pokrywają jedynie w ułamkowym stopniu faktyczne koszty działalności muzeum, wówczas, wydaje się, że działalność taka może być uznana za niegospodarczą, jeśli w dominującym zakresie koszty działalności pokrywane są ze środków publicznych . Niestety KE nie wskazała progu, który można by uznać za „bezpieczny”


    Bezpośredni link do zagadnienia:
    https://rpo.slaskie.pl/czytaj/webinar_pp_pomocy_de_minimis_pytania

    Pytanie 7. Przesyłanie wniosku za pośrednictwem platformy SEKAP.
    Odpowiedź, 06.06.2017 r.
    Zgodnie z „Instrukcją składania wniosków, korespondencji i protestów w ramach naborów dotyczących projektów finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020” (znajdującą się na stronie http://rpo.slaskie.pl/czytaj/lokalny_system_informatyczny_2014), rozdziałem II.2.3. Podpisywanie tego samego dokumentu przez więcej niż jedną osobę na SEKAP:

    Jeżeli do złożenia wniosku przez instytucje wymagane jest jego podpisanie przez więcej niż jedną osobę, można to zrobić, należy jednak uwzględnić fakt, że z przyczyn technicznych nie jest możliwe dwukrotne podpisanie formularza z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, natomiast w przypadku wystąpienia konieczności złożeniach dwóch podpisów pod formularzem wykorzystywanym do przesyłania Wniosków o dofinansowanie jeżeli składający podpis zamierza wykorzystać Profil Zaufany to drugi (i ewentualnie kolejne) podpis powinien być złożony z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym, lub z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP

    Przesyłanie wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP entW przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP identycznie jak za pośrednictwem platformy SEKAP z tym wyjątkiem, że na platformie ePUAP nie można podpisać z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP.

    Reasumując w sytuacji kiedy wymagane są podpisy więcej niż jednej osoby a do podpisu wykorzystywany jest profil zaufany ePUAP to ten podpis należy użyć tylko raz i wyłącznie jako pierwszy, drugi oraz kolejne podpisy muszą być złożone:
    -z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym (w przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP),
    -z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym, lub z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP (w przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy SEKAP).
    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

    Pytanie 6. Czy na etapie podpisywania umowy sp. z o.o. przedstawiająca VAT jako koszt niekwalifikowalny wystarczy, że posiada promesę kredytową na 15% kosztów kwalifikowalnych jako wkładu własnego bez wykazywania kosztów VAT? Ich pokrycia?Odpowiedź z 25.10.2016
    Zgodnie z kryteriami wyboru projektów zabezpieczenie środków na pokrycie minimum wkładu własnego odnosi się do kosztów kwalifikowanych projektu. Tym samym na etapie podpisywania umowy o dofinasowanie nie jest wymagane przedstawianie dokumentów poświadczających posiadanie wkładu własnego dla części niekwalifikowanej projektu, nawet wówczas gdy kosztem niekwalifikowanym projektu będzie wartość podatku VAT. Dokumentem potwierdzającym posiadanie, wynikającego z wniosku o dofinansowanie, wkładu własnego może być promesa.
    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

    Pytanie 5. Czy amortyzację w projekcie należy przeprowadzać w sposób uproszczony czy zgodnie z polityką rachunkowości beneficjenta/operatora?Analizę finansową należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami/warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020. Odnośnie sposobu kalkulacji amortyzacji i uwzględniania w analizie nakładów odtworzeniowych należy zastosować zapisy Wytycznych, tj. amortyzować każdy typ aktywa zgodnie z polityką rachunkowości beneficjenta/operatora. Natomiast nakłady odtworzeniowe zgodnie z Wytycznymi powinny być zaliczone do kosztów operacyjnych projektu.

     Pytanie 4. Czy trzeba czekać z rozliczeniem projektu EFRR na zrealizowanie projektu miękkiego?Rozliczenie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nastąpi niezależnie od rozliczenia projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tym, płatność końcowa z tytułu rozliczenia projektu złożonego w ramach EFRR nie będzie wstrzymywana do czasu zrealizowania projektu z EFS.W tym miejscu należy podkreślić, że egzekwowanie zobowiązań wynikających z realizacji projektu EFS będzie weryfikowanie na etapie trwałości projektu z EFRR. Obowiązki wnioskodawcy w zakresie podlegania okresowi zachowania trwałości projektu zostały zawarte w § 7 wzoru umowy o dofinansowanie, który nawiązuje do art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

    Pytanie 3. Jak prawidłowo pobrać wniosek o dofinansowanie z Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI)?
    Z uwagi na możliwe problemy z błędnym zapisem Wniosku o dofinansowanie, a co za tym idzie z negatywną autoryzacją autentyczności Wniosku proszę o postępowanie zgodnie ze wzorem umieszczonym TUTAJ.

    Pytanie 2. Jak skutecznie złożyć wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem platformy SEKAP ? 
    W celu skutecznego przesłania platformą SEKAP wniosku o dofinansowanie należy uzupełnić formularz elektroniczny: „Korespondencja w sprawie projektu finansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020” znajdujący się pod adresem https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=56000.
    Aby ułatwić identyfikację wniosku w obiegu kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zalecamy wypełnienie ww. formularza zgodnie ze wzorem umieszczonym TUTAJ.

    Pytanie 1. Co to znaczy, że część projektów w funduszach na lata 2014 – 2020 powinna wpisywać się w koncepcję inteligentnej specjalizacji.Fundusze unijne w latach 2014 – 2020 podlegają silnej koncentracji. Skupiają się na konkretnych obszarach, określonych w dokumentach strategicznych. Komisja Europejska, przygotowując państwa członkowskie do wdrażania nowych środków, określiła 11 celów tematycznych, czyli obszarów przewidzianych do wsparcia. Pierwszym z nich jest sfera badań, rozwoju i innowacji. Warunkiem realizacji projektów w tym celu tematycznym jest jednak wpisanie się w koncepcję inteligentnej  specjalizacji. Na czym to polega? Każde państwo dokonuje analizy swoich potencjałów i możliwości rozwojowych, a następnie wybiera te dziedziny, które świadczą o jego największej konkurencyjności i stanowią największą szansę na osiągnięcie sukcesu, zwiększenie przewagi nad innymi regionami, czyli na wyspecjalizowanie się w konkretnych branżach. Ponieważ specjalizacje te dotyczą najczęściej obszarów badawczych i innowacyjnych, nazywane są inteligentnymi specjalizacjami.
    Sporządzenie strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji stanowi duże wyzwanie dla państw członkowskich, szczególnie dla tych z niewielkim doświadczeniem w zakresie kreowania, wdrażania i oceny polityki innowacyjnej. Aby to ułatwić, Komisja Europejska udostępniła w 2011 r. tzw. Platformę S3 (Smart Specialization Platform)– narzędzie wspomagające opracowywanie strategii. Platforma obsługiwana przez Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych nie oferuje gotowych do zastosowania rozwiązań, lecz służy wymianie kontaktów, poglądów i doświadczeń, a także dostarcza pomysłów i wskazówek, udostępnia case studies i metodologię. W ramach platformy dochodzi do warsztatów, szkoleń oraz corocznych spotkań polityków i podmiotów zajmujących się przygotowywaniem inteligentnych specjalizacji, które reprezentują ponad 100 regionów i państw członkowskich UE. Platforma S3.
    Krajowe inteligentne specjalizacje w Polsce zostały określone w Programie Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki, a przyjętym przez Radę Ministrów 8 kwietnia 2014 roku. Dokument przedstawia proces analityczny wyłaniania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym oraz zarys procesu ich monitorowania i aktualizacji. Określa priorytety gospodarcze w obszarze B+R+I, których rozwój zapewni tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych.
    Krajowa inteligentna specjalizacja jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze.
    1. Zdrowe społeczeństwo ,
      - Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne,
      - Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej,
      - Wytwarzanie produktów leczniczych.
    2. Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa:
      - Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego.
      - Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji).
    3. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska:
      - Zrównoważona energetyka.
      - Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.
      - Inteligentne i energooszczędne budownictwo.
      - Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku.
    4. Surowce naturalne i gospodarka odpadami,
      - Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów,
      - Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)..
      - Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie.
    5. Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym):
      - Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty.
      - Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe.
      - Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne.
      - Elektronika oparta na polimerach przewodzących.
      - Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych.
      - Optoelektroniczne systemy i materiały.

    Każde województwo określa własne inteligentne specjalizacje. Opracowywane są specjalne dokumenty, tzw. regionalne strategie innowacji, których integralną część stanowi także wykaz regionalnych inteligentnych specjalizacji.
    Spełnienie wymagań unijnych i przygotowanie strategii rozwoju uwzględniających inteligentną specjalizację jest istotnym wyzwaniem dla regionów. W celu wsparcia regionów w przygotowaniu regionalnych strategii innowacji uwzględniających koncepcję inteligentnej specjalizacji opracowany został przewodnik RIS 3 Guide. Powstał on w ramach Platformy S3.
    Większość regionów wszystkie procedury ma już za sobą. Województwa wyłoniły już swoje inteligentne specjalizacje.
    Wnioskodawcy, którzy będą chcieli realizować przedsięwzięcia w pierwszym celu tematycznym, poświęconym zagadnieniom badawczo – rozwojowym i innowacyjnym, będą musieli wpisywać się w tą koncepcję. Przedsiębiorcy planujący projekty zwiększające konkurencyjność swoich firm będą natomiast mogli skorzystać na tym, że realizują przedsięwzięcia zgodne z inteligentnymi specjalizacjami. Projekty w trzecim celu tematycznym będą bowiem przewidywać dodatkowe punkty przy wyborze wniosków, jeśli będą one zgodne z koncepcją inteligentnej specjalizacji.

      Bezpośredni link do zagadnienia:
      https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_dotyczace_naborow_do_wszystkich_osi_priorytetowych_rpo_wsl_2014_2020

      Pytanie 27. Czy udało się coś z Ministerstwem ustalić co z III profilem bezrobotnych (czy jest jakieś pismo w tej sprawie)?
      W kwestii możliwości objęcia wsparciem w ramach projektu OWES w dalszym ciągu obowiązuje zasada z wytycznych mówiąca iż celem zapewnienia demarkacji pomiędzy CT 8 a CT 9 w zakresie wsparcia osób bezrobotnych, w ramach CT 9 wsparcie jest kierowane do osób, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczająca i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, w tym do osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy i skierowanych do objęcia Programem Aktywizacja i Integracja w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W związku z powyższym osoby bezrobotne zakwalifikowane do udziału w projekcie muszą posiadać III profil pomocy.

      Pytanie 26. Kwestie związane ze wzorami dokumentów, które musimy stosować (oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, kto jest administratorem danych, zakres zbieranych danych, inne formularze realizacyjne.
      Regulacje dotyczące powierzenia i przetwarzania danych osobowych w projekcie zostały określone w § 30 umowy o dofinansowanie, której wzór minimalny znajduje się w ogłoszeniu o konkursie. Co do zakresu przewarzanych danych to będzie on zgodny z tym ujętym w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej – załącznik nr 13. IZ w chwili obecnej opracowuje niezbędne wzory dokumentów, które będą przekazane Projektodawcom podczas podpisywania umowy o dofinansowanie. W przypadku wcześniejszego rozpoczęcia realizacji projektu, Projektodawca opracowuje własne wzory dokumentów w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnych z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

      Pytanie 25. Współpraca z LGD (obecnie opracowywane są LSR i dobrze, aby działania OWES też z nimi były powiązane).
      W odpowiedzi na zapytanie dotyczące możliwości organizacji spotkania przez IOK z przedstawicielami OWES-ów celem opracowania sposobów współpracy OWES z LGD, IOK nie planuje żadnych spotkań informacyjnych podczas trwania konkursu.
      Jednocześnie IOK nie widzi przeszkód, ażeby OWES-y we własnym zakresie (np. przy współpracy z ROPS) rozpoczęły przygotowania odnośnie wypracowywania koncepcji realizacji wsparcia w ramach LSR i współpracy z LGD.

      Pytanie 24. Kto kwalifikuje się do objęcia wsparciem, jako osoba pracująca w PES? prosimy o doprecyzowanie zapisów z wytycznych i FAQ'ów. Czy w definicji pracownika powinniśmy się kierować definicją zawarta w umowie o dofinansowaniu?
      „pracownik” oznacza to:

      a. osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego,
      b.   osobę fizyczną, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje wyłącznie osobiście, powierzone jej na podstawie umowy cywilnoprawnej zadania,
      c. osobę współpracującą w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 121),
      d. osobę wykonującą świadczenia w formie wolontariatu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.1118, z późn. zm.),
      e.   właściciela,
      f. wspólnika, w tym Partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.
      A jeśli tak, to pytanie dotyczy uczestnictwa członków zarządów, którzy nie koniecznie są pracownikami wg definicji, a niewątpliwie są kluczowymi osobami, które powinny móc skorzystać ze wsparcia projektu.
      Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu za pracownika należy rozumieć wszystkie osoby wymienione w definicji w umowie o dofinansowanie.

      Jeżeli chodzi Członków Zarządu PES, to mogą oni zostać objęci wsparciem w ramach projektu jeżeli jest ono konieczne, uzasadnione oraz świadczone na rzecz Podmiotu Ekonomii Społecznej. Należy pamiętać iż członkowie zarządu (o ile nie są osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym) nie stanowią grupy docelowej projektu zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych. W związku z powyższym udzielane im wsparcie zawiera się we wsparciu świadczonym na rzecz PES np. w zakresie koniecznym i niezbędnym dla procesu jego ekonomizacji, w zakresie wprowadzenia zmiany jakościowej w jego funkcjonowaniu lub promowania zmiany organizacyjnej i innowacji w tej instytucji.

      Pytanie 23. W dokumentacji konkursowej mowa jest, że: “pomocy w uzyskaniu stabilności finansowej poprzez oferowanie wsparcia pomostowego kierowanego wyłącznie do nowo utworzonych przedsiębiorstw społecznych”.  Jak definiowane jest nowo utworzone PS? Czy funkcjonujący podmiot, który ma zgłoszoną działalność gospodarczą może być nadal potraktowany jako nowo utworzone przedsiębiorstwo społeczne (warto dodać, że zazwyczaj PES’y mają tylko zarejestrowaną działalność, faktycznie jej nie prowadząc, a tym bardziej nie spełniają pełnej definicji przedsiębiorstwa społecznego).
      Wsparcie pomostowe zgodnie z Regulaminem Konkursu dotyczy wyłącznie nowoutworzonych Przedsiębiorstw Społecznych. W przypadku istniejących PES które w ramach projektu podjęły się ekonomizacji za powstanie nowego Przedsiębiorstwa Społecznego przyjmuje się uzyskanie odpowiedniego wpisu do KRS. Uzyskanie wpisu jest traktowane jako formalne potwierdzenie przekształcenia PES w PS. Zatem w przypadku istniejących PES posiadających już odpowiedni wpis, nie ma możliwości objęcia ich wsparciem pomostowym. Takim PS należy zaproponować wsparcie w postaci wprowadzenia zmian jakościowych w celu poprawy jakości prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

      Pytanie 22. Prosimy o wyjaśnienie kwestii związanej z potwierdzaniem statusu OZWSiU (str. 37 i 38 regulaminu). Czasem jest mowa, że wystarczy zaświadczenie lub oświadczenie, a czasem wymagane jest to i to. Czy faktycznie w przypadku, jeśli ktoś składa oświadczenie wymagane jest jeszcze zaświadczenie?
      Zgodnie z treścią Regulaminu status OZWSiU jako uczestnika projektu jest potwierdzany odpowiednim dokumentem. Wskazane w definicji wskaźnika dokumenty dla każdego z omawianych przypadków w postaci oświadczeń lub zaświadczeń należy rozumieć w sposób zamienny. I tak np. w przypadku osoby lub rodziny korzystających ze świadczeń pomocy społecznej ich status należy potwierdzić zaświadczeniem z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczeniem uczestnika. W przypadku osób o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym status ten jest również potwierdzany zaświadczeniem z właściwej instytucji lub oświadczeniem uczestnika. W przypadku osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą, rodzin przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych status ten należy potwierdzić zaświadczeniem z właściwej instytucji, zaświadczeniem od kuratora, wyrokiem sądu, lub oświadczeniem uczestnika. I tak np. w zależności od omawianego przypadku należy dobrać odpowiedni dokumenty z określonego wyżej katalogu, np. w przypadku osób przebywających w pieczy zastępczej będzie to któreś z wymienionych zaświadczeń lub wyrok sadu o umieszczeniu takiej osoby w placówce (osoba niepełnoletnia nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych nie może składania oświadczeń). Natomiast w przypadku rodzin przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może to być albo któreś z ww. zaświadczeń, albo oświadczenie. W pozostałych przypadkach zasadę stosuje się w sposób analogiczny.
      Istotą jest potwierdzenie faktycznego statusu uczestnika składające się na zagrożenie wykluczeniem społecznym i kwalifikujące go do objęcia wsparciem w projekcie.

      Pytanie 21. Czy OWES może świadczyć usługi doradcze na rzecz PES z zakresu zamykania/wyrejestrowywania podmiotu?
      Co do zasady wparcie tego typu wsparcie nie jest zabronione, jednocześnie na OWES-ie będzie ciążyła konieczność udowodnienia jego niezbędności dla PES oraz niezbędności dla osiągnięcia celu projektu.

      Pytanie 20. Jednym z naszych partnerów jest Miasto. Czy w związku z tym, iż są partnerem w projekcie,  Lider projektu może udzielić dotacji na utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych gdzie członkiem jest  Miasto?
      Zgłoszona sytuacja jest przedmiotem wewnętrznych konsultacji. IOK zajmie stanowisko w przedmiotowej kwestii w późniejszym terminie.

      Pytanie 19. Pracownik projektu jest jednocześnie członkiem zarządu organizacji „X”. Organizacja „X” jest zainteresowana uruchomieniem spółdzielni socjalnej osób prawnych i skorzystania z dotacji OWES. Czy w Państwa opinii w tym przypadku istnieją jakieś przeciwskazania/ konflikt interesów?
      Jeżeli pracownik ma dostęp do informacji mogących warunkować przyznanie dotacji, bierze udział w działaniach mających na celu ich udzielanie, ma pośrednią lub bezpośrednia styczność z osobami dokonującymi oceny wniosków może budzić to wątpliwości co do bezstronności. OWES- na podstawie standardów i regulaminu sam dokonuje oceny czy zachodzą przesłanki konfliktu interesów. Każdą z takich sytuacji należy rozpatrywać indywidualnie.

      Pytanie 18. Prosimy o doprecyzowanie grupy docelowej:

      - osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą). - czy za osobę korzystającą uważa się członka rodziny odbierającego pomoc żywnościową, czy też jego całą rodzinę?
      Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu przez osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 rozumie się osoby które korzystają z ww. programu, a ich status weryfikowany jest na podstawie oświadczenia.

      Pytanie 17. Zgodnie z definicjami przedsiębiorstwa społecznego z KPRES, regulaminu akredytacji OWES oraz wytycznymi dla EFS i EFRR na lata 2014-2020 przedsiębiorstwem społecznym w najbardziej minimalnym wariancie jest fundacja prowadząca działalność gospodarczą i zatrudniająca na umowę o pracę 1 osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zysk przeznaczająca na cele pożytku publicznego i posiadająca ciało konsultacyjno-doradcze w skład, którego wejdzie np. 3-osobowy zarząd + 1 pracownik należący do w/w grupy. Czy taki model spełnia wg Państwa definicję przedsiębiorstwa społecznego.
      Na podstawie opisanej sytuacji nie ma możliwości udzielenia jednoznacznej odpowiedzi. Przedsiębiorstwo społeczne należy rozumieć zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, tj. gdy spełni ono wszystkie wskazane w definicji warunki w sposób łączny:
      - jest podmiotem prowadzącym działalność celem integracji społecznej i zawodowej określonej odpowiednim poziomem zatrudnienia osób wskazanych w Regulaminie, lub realizuje usługi wskazane w definicji przy jednoczesnej realizacji celów prozatrudnieniowych,
      - jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku/nadwyżki, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa oraz na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;
      - jest zarządzany na zasadach demokratycznych (w przypadku spółdzielni) albo  co najmniej posiada ciało konsultacyjno-doradcze z udziałem pracowników lub innych interesariuszy, zaś wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami;

      Istotna jest informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych w fundacji. Jeżeli osoby pełniące rolę członków zarządu są w niej zatrudnione (zatrudnienie rozumie się zgodnie z definicją pracownika zawartą w umowie o dofinansowanie) to fundująca ta może zdaniem IOK być PS jedynie w przypadku, gdy realizuje ona usługi wskazane w definicji przy jednoczesnej realizacji celów prozatrudnieniowych (min. zatrudnia 20% osób wskazanych w definicji, tj. niepełnosprawnych, bądź bezrobotnych w ramach III profilu określonego w ustawie). Należy mieć przy tym na uwadze iż do wskaźnika Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych wlicza się jedynie miejsca pracy wynikające z przystąpienia do przedsiębiorstwa społecznego. Natomiast w przypadku zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym, utworzenie miejsca pracy potwierdza podpisanie umowy o pracę, w tym spółdzielczej umowy o pracę. O zakwalifikowaniu danego PES jako PS każdorazowo decyduje OWES.

      Pytanie 16. W Regulaminie RPO 9.3.1. w woj. śląskim wskazane jest, aby miejsce pracy rozumieć jako stosunek pracy na podstawie umowy o pracę. Czy w przypadku, gdy mamy do czynienia z modelem z pkt 1 (pytanie 11) a jednocześnie zatrudnieniem 3 osób na umowy zlecenie, z których żadna z osób nie jest z grupy zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem, to czy taki podmiot jest przedsiębiorstwem społecznym?
      Analogicznie do odpowiedzi udzielonej w pytaniu nr 8 samo zatrudnienie należy rozumieć zgodnie z definicją pracownika zawartą w umowie o dofinansowanie, jednocześnie mając na uwadze zawężenie form zatrudnienia zgodnie z definicja wskaźnika.

      Pytanie 15. Patrząc na punkt 2 (pytanie 9) – czy fundacja prowadząca działalność gospodarczą i zatrudniająca osoby na umowy zlecenie / dzieło (nie posiadająca pracowników etatowych), zysk przeznaczająca na cele pożytku publicznego i posiadająca ciało konsultacyjno-doradcze, która zamierza zatrudnić na etat pracownika będącego osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jest z tego tyłu podmiotem kwalifikowanym do otrzymania dotacji w ramach pkt 2.1.10 a Regulaminu konkursu RPSL.09.03.01-IŻ.01-24-013/15, tj. „Dotacja jest przeznaczana na pokrycie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w ramach podmiotu ekonomii społecznej w związku z przekształceniem podmiotu w przedsiębiorstw o społeczne i utworzeniem w tym przedsiębiorstwie miejsca pracy dla osób, o których mowa w punkcie 2.1.1 lit. a.” w chwili kiedy wciąż trwa zatrudnienie osób na umowach zlecenie, które to nie są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym?
      Jeżeli fundacja spełni wymogi wynikające z definicji zwartej w Regulaminie (tj. będzie zatrudniać odpowiednią liczbę osób zagrożonych wykluczeniem społecznym o których mowa w definicji PS w stosunku do reszty pracowników – zgodnie z definicja pracownika zawartą w umowie o dofinansowanie) to będzie ona podmiotem kwalifikującym się do otrzymania dotacji. Jednocześnie IOK zaleca ostrożność i nie stosowanie wariantów minimalnych z uwagi na ryzyko polegające na przerwaniu uczestnictwa w projekcie.

      Pytanie 14. Chodzi o konkretne przypadki osób, które do nas przychodzą z pytaniami, czy kwalifikować się będą do objęcia wsparciem, jako osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i ubóstwem:

      1. Osoba pracująca na ¼ etatu, która dodatkowo pobiera świadczenie rodzinne z MOPS’u.
      2. Rencista w wieku produkcyjnym, członek zarządu spółdzielni mieszkaniowej pobierający z tego tytułu ok. 300zł/mies.
      3. Osoba w wieku poprodukcyjnym, nie mająca emerytury (artysta, pracujący całe życie na umowach o dzieło). Korzysta ze świadczeń MOPS’u ze względu na ubóstwo.

      Czy w obecnym okresie finansowania obowiązują jakieś zasady dot. wieku lub statusu na rynku pracy, warunkujące udział w projekcie w priorytecie 9-tym?
      Zgodnie z Regulaminem Konkursu do grupy docelowej projektów w ramach konkursu zalicza m.in. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Katalog osób został określony w definicji Osoby lub rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zawartej w Regulaminie.
      Zatem każda osoba która spełnia warunki w niej określone jest osobą kwalifikująca się do objęcia wsparciem w projekcie.

      W przytoczonych wypadkach IOK nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić czy ww. osoby będą kwalifikować się do objęcia wsparciem.

      W przypadku nr 1 nie wiadomo jakie konkretnie świadczenia rodzinne pobiera ta osoba, i z jakiego powodu miałby zostałaby zakwalifikowana jako zagrożona wykluczeniem lub ubóstwem.
      Podobnie wygląda sytuacja w punkcie nr 2, nie wiadomo jaki dochód osiąga gospodarstwo domowe osoby której przysługują świadczenia rentowe i z jakiego powodu zostały jej one przyznane.
      W przypadku nr 3 można na podstawie przedstawionych informacji domniemywać iż osoba ta spełnia przesłankę osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą, zatem będzie co do zasady kwalifikować się do objęcia wsparciem. Ocena zasadności zatrudniania osób w wieku poprodukcyjnym jak również ocena kwalifikowalności poszczególnych uczestników spoczywa na OWES-ie.

      Pytanie 13. Zapisy umowy o dofinansowanie
      1.1 W § 7. Projektu umowy o dofinansowanie w ust. 1 wskazany jest okres realizacji projektu jako zgodny z okresem wskazanym we wniosku. W ust. 2 tego samego paragrafu wskazane jest miejsce do wypełnienia definiujące okres kwalifikowalności wydatków.
      Realizacja jakichkolwiek zadań w projekcie (co definiuje okres realizacji projektu) pociąga za sobą konieczność poniesienia wydatków, które powinny zostać uznane za kwalifikowalne.
      Czy w przypadku OWES, zgodnie z dokumentacją konkursową okres kwalifikowalności wydatków będzie tożsamy z okresem realizacji projektu we wniosku o dofinansowanie?
      Początkiem okresu kwalifikowalności jest 1 stycznia 2014 r., natomiast końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r. Okres kwalifikowalności wydatków w ramach danego projektu określony jest w umowie o dofinansowanie, przy czym okres ten nie może wykraczać poza wskazane wyżej daty graniczne.
      Zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym we wniosku i dotyczy realizacji zadań w ramach projektu. Powyższe oznacza, iż okres kwalifikowalności wydatków jest tożsamy z okresem realizacji projektu określonym we wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie należy mieć na względzie zapisy § 7 ust. 3, iż wydatki poniesione w ramach projektu mogą być uznane za kwalifikowalne jeśli zostały poniesione przez beneficjenta lub podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków z dniem rozpoczęcia realizacji projektu, ale nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i nie później niż do terminu zakończenia realizacji projektu określonego we wniosku z zastrzeżeniem 30 dniowego terminu zawartego w § 12 ust. 2 Umowy.

      1.2. W § 10 ust. 19 jest mowa o zgłoszeniu do 30 listopada br. do rejestru środków niewygasających kwot dotacji celowej, jaka nie zostanie wydatkowana do końca roku. W jaki sposób należy wypełnić te postanowienia w sytuacji, kiedy nie wiemy czy i w jakiej wysokości otrzymamy dotację celową w tym roku?
      Każdorazowo zapisy Umowy o dofinansowanie zaczynają obowiązywać z dniem jej podpisania. Zgodnie z § 10 ust. 19 kwota dotacji celowej przekazana Beneficjentowi, która nie zostanie wydatkowana do końca danego roku, podlega zwrotowi n a rachunek IZ w terminie do dnia 30 listopada tego roku. Beneficjent zobowiązuje się poinformować IZ na jej prośbę i w terminie przez nią określonym o powyższej kwocie.
      Niemniej jednak, należy mieć na względzie zapisy § 10 ust. 21, iż kwota dotacji celowej niewydatkowana i niezgłoszona zgodnie z ust. 19 podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego na rachunek IZ. W przypadku braku powyższego zwrotu mają zastosowanie zapisy art. 168 ust. 3 UFP.
      Powyższe nie dotyczy, jeśli Beneficjent nie podpisał jeszcze Umowy o dofinansowanie oraz nie otrzymał dofinansowania na realizację projektu zgodnie z § 2 Umowy.

      Pytanie 12. Wniosek o płatność
      2.1 Czy można prosić o przesłanie wzoru wniosku o płatność? Informacje te będą pomocne w przygotowaniu dokumentów wewnętrznych służących rozliczeniom i sprawozdawczości między partnerami projektu?
      Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie wniosku o płatność na potrzeby certyfikacji dla projektów współfinansowanych ze środków EFS został wskazany w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
      Jednocześnie, Instytucja Zarządzająca informuje, iż w dniu 15.10.2015 r. został udostępniony na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl wzór wniosku o płatność składanego poza systemem LSI wraz z instrukcją jego wypełniania, obowiązujący do czasu uruchomienia wniosku w LSI.
      Niemniej jednak, należy zaznaczyć, iż wniosek o płatność w systemie LSI, może być odmienny w stosunku do tego, który został zamieszczony na stronie internetowej.

      2.2 Zgodnie z informacją zamieszczoną w części „Rozliczaj projekt” serwisu RPO Woj. Śląskiego wynika, że do wniosku o płatność należy załączyć „oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów wymienionych w pkt. 1-5.
      Prosimy o potwierdzenie (bądź zaprzeczenie), że – w przeciwieństwie do projektów realizowanych w ramach poprzedniej perspektywy - następuje powrót do praktyki przedstawiania pełnej dokumentacji wraz z każdym wnioskiem o płatność. Ponadto – nie jest dla nas zrozumiały zapis o załączaniu „oznaczonych datą i potwierdzonych za zgodność z oryginałem” kopii dokumentów. Wniosek o płatność i załączniki składane będą w wersji elektronicznej przez system LSI. Wypełnienie ww. obowiązku wiązać się będzie zatem z koniecznością skopiowania każdego dokumentu, umieszczenia na tej kopii daty oraz potwierdzenia zgodności z oryginałem, następnie zeskanowania tych dokumentów celem dołączenia do wniosku i przechowywania w dokumentacji kopii, z których przygotowano skany. Jeśli konieczne jest przedstawianie pełnej dokumentacji – czy mogą Państwo rozważyć możliwość przesyłania skanów oryginałów dokumentów (przygotowywanych przez każdego z Partnerów, a gromadzonych i przekazywanych przez Lidera do IZ)?
      Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 Podrozdział 5.1 weryfikacji podlega każdy złożony przez beneficjenta wniosek o płatność wraz z załącznikami, w tym dokumentami poświadczającymi prawidłowe poniesienie wydatków ujętych we wniosku. Dopuszcza się możliwość weryfikacji próby dokumentów poświadczających prawidłowość wydatków ujętych we wniosku o płatność. Na etapie rozliczania Instytucja Zarządzająca każdorazowo w odniesieniu do danego wniosku o płatność będzie wskazywała dokumenty konieczne do przekazania. Jednocześnie, zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu § 29 ust. 4 dokumenty elektroniczne przedstawiane w ramach LSI, jako załączniki do wniosków, muszą stanowić oryginały dokumentów elektronicznych lub odwzorowanie cyfrowe (skany) oryginałów dokumentów sporządzonych w wersji papierowej. Niedopuszczalne jest przedstawianie odwzorowania cyfrowego (skanu) kopii dokumentów.

      2.3 Czy wystarczy jeśli do wniosku o płatność dołączone zostaną wyciągi bankowe (są to dokumenty elektroniczne nie wymagające podpisu, więc bezzasadne jest tworzenie ich kopii). Czy konieczne będzie również dołączanie przelewów bankowych?
      Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu § 11 ust. 7 na wezwanie Instytucji Zarządzającej Beneficjent przedkłada dokumenty związane z realizacją projektu, w tym w szczególności wyciągi z rachunku bankowego lub historii z tego rachunku bankowego oraz wyciągi bankowe z innych rachunków bankowych potwierdzające poniesienie wydatków ujętych we wniosku o płatność, a w przypadku płatności gotówkowych oryginały raportów kasowych (bez załączników) lub podpisanych przez Beneficjenta zestawień płatności gotówkowych objętych wnioskiem o płatność.
      Zgodnie z powyższym, wyciąg bankowy, który jest generowany elektronicznie, jest potwierdzeniem dokonania przelewu.

      Pytanie 11. Angażowanie środków własnych
      3.1 W §11 ust. 8 projektu umowy o dofinansowanie projektu zapisano obowiązek każdorazowego informowania IZ o zaangażowaniu środków własnych. Prosimy o doprecyzowanie procedury – czy angażowanie środków własnych wymagać będzie przelania środków na konto wyznaczone do obsługi projektu i uregulowanie z niego zobowiązań związanych z wydatkami projektu czy też możliwe będzie uregulowanie zobowiązania bezpośrednio z konta podstawowego Beneficjenta/Partnera, a po otrzymaniu transzy dokonanie refundacji z konta projektowego?
      Wydatki w ramach projektu powinny być ponoszone z rachunku projektu, który został wskazany w Umowie o dofinansowanie projektu.
      Niemniej jednak, w szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ponoszenia wydatków z innego niż wyodrębniony na cele projektu rachunku. W takim przypadku Beneficjent musi pamiętać o konieczności udokumentowania oraz udostępniania na potrzeby instytucji dokonujących oceny kwalifikowalności wydatków operacji bankowych dokonanych z innego rachunku aniżeli projektowy.
      Natomiast w sytuacji braku środków finansowych na rachunku projektu i konieczności zaangażowania środków własnych, powinny być one przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy projektu z którego należy ponosić wydatki na rzecz projektu. W takiej sytuacji Beneficjent jest zobowiązany do refundacji poniesionych wydatków z przekazanych mu środków w części odpowiadającej dofinansowaniu.

      3.2 Odnosząc się do poprzedniego punktu – od kiedy ww. obowiązek o informowaniu o zaangażowaniu środków własnych ciąży na Beneficjencie ? Czy od momentu otrzymania pisma potwierdzającego przyznanie środków? Od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu?
      Wszystkie zapisy zawarte w Umowie o dofinansowanie zaczynają obowiązywać od dnia jej podpisania.

      Pytanie 10. Zwracam się z uprzejmą prośbą o sprostowanie treści załącznika nr 9 do Wzoru umowy o dofinansowanie projektu w części IV Trwałość Projektu. Zostały tam niezmienione zapisy dot. konieczności zapewnienia przez Beneficjenta funkcjonowania podmiotów utworzonych w ramach projektu przez okres równy okresowi realizacji projektu. Z obecnego zapisu nie wynika że zapis ten dotyczy jednie podmiotów reintegracyjnych. Taką interpretację upubliczniliście Państwo w FAQ w lipcu br.
      Zgodnie z zacytowaną przez Państwa odpowiedzią IOK zapis ten będzie wykreślony z załącznika. IOK dokona modyfikacji w odpowiednim dla przebiegu konkursu terminie.
      Pytanie 9. We wzorze umowy o dofinansowanie w par. 19 ust. 1 pkt. 2 wprowadzony jest zapis mówiący o obowiązku przekazywania przez Beneficjenta tzw. kwartalnego harmonogramu form wsparcia począwszy od daty podpisania umowy / rozpoczęcia realizacji projektu (a w przypisie wskazujecie Państwo, że należy brać pod uwagę zdarzenie, które nastąpi wcześniej). Realizacja projektów OWES się rozpoczęła, stąd też – jak rozumiemy – mamy obowiązek przekazywania harmonogramów. Jednocześnie wskazujecie Państwo, że powinniśmy ujmować w nim również takie formy wsparcia jak poradnictwo / doradztwo. Standard AKES nakłada na nas obowiązek rozpoczęcia świadczenia wsparcia w ciągu 3 dni od zgłoszenia zapotrzebowania przez zainteresowaną osobę/podmiot. W związku z tym zaistniałaby konieczność regularnej aktualizacji harmonogramów (biorąc pod uwagę fakt, że usługi realizowane są zarówno przez Beneficjenta, jak i jego Partnerów – będzie to skutkować praktycznie codzienną aktualizacją). Stąd też proponujemy, że obowiązkiem tym będą objęte pozostałe formy wsparcia, oprócz doradztwa – które często organizowane jest ad hoc (bo na tym między innymi polega wysoka jakość pracy OWES, podlegająca ocenie w AKSES). Druga kwestia związana z tą sprawą – prosimy o wskazanie adresu mail’owego, na który powinniśmy przesyłać harmonogramy, jak i terminu, w jakim pierwotny kwartalny harmonogram powinien być przesłany.
      Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie.
      Pytanie 8. Jedną z kluczowych dla nas kwestii jest zdefiniowanie osób kwalifikowalnych do objęcia wsparciem w ramach tworzenia miejsc pracy. Czy mówimy tu o osobach z definicji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem czy też wyłącznie o osobach pojawiających się w definicji przedsiębiorstwa społecznego?
      Przy tworzeniu miejsc pracy w PS należy kierować się definicją zwartą w Regulaminie i Wytycznych. Zgodnie z ww. za PS uważa się podmiot który m.in. spełnia warunek mówiący iż celem jego działalności jest integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia. W katalogu osób definicja wskazuje:
      • osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy;
      • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym;
      • osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
      Proszę zwrócić uwagę iż definicja precyzuje iż w dwóch przypadkach mają to być osoby stricte w rozumieniu ustawy tj. spełniać wszystkie wymogi określone poszczególnych zapisach ustawowych.

      Pytanie 7. Czy w przypadku, w którym projekt zakłada zatrudnienie dwóch doradców biznesowych, przy czym jeden z doradców będzie zatrudniony na podstawie um. o pracę w wymiarze 160 h / m-c, a druga osoba będzie zatrudniona na um. zlecenie w wymiarze 40 h/m-c, istnieje konieczność ogłoszenia zamówienia publicznego na całą pozycję dot. doradców biznesowych, czy tylko na część właściwą dla umowy zlecenie?
      Zgodnie z Podrozdziałem 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zamówienie publiczne następuje zgodnie z:
      a) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) – w przypadku Beneficjenta będącego podmiotem zobowiązanym do jej stosowania,
      b) zasadą konkurencyjności, w przypadku:
      i) Beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp w przypadku zamówień publicznych przekraczających wartość 50 000,00 PLN netto (bez VAT);
      ii) Beneficjenta, o którym mowa w lit a):
      • w przypadku zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 000,00 PLN netto (bez VAT), lub,
      • w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 000,00 PLN netto (bez VAT).
      Jednocześnie, zgodnie z ustawą Pzp, nie ma ona zastosowania do umów z zakresu prawa pracy. Tym samym w przypadku zaangażowania osoby w projekcie na podstawie umowy o pracę, wówczas zamówienie publiczne, niezależnie od trybu (zgodnie z ustawą Pzp lub zasadą konkurencyjności) nie będzie miało zastosowania. Tym samym, w opinii IZ RPO WSL 2014-2020 w przypadku, gdy na danym stanowisku zaplanowano we wniosku o dofinansowanie zaangażowanie dwóch osób, z czego tylko jedna zaangażowana zostanie na podstawie umowy cywilnoprawnej, wówczas Beneficjent winien zastosować zamówienie publiczne, we właściwym dla siebie trybie, tylko na tą część wydatku, która odpowiada zaangażowaniu na podstawie umowy zlecenia.

      Pytanie 6. Zgodnie z punktem 6.16.1. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020:
      „Umowa o pracę z osobą stanowiącą personel projektu obejmuje wszystkie zadania wykonywane przez tę osobę w ramach projektu lub projektów realizowanych przez beneficjenta, co jest odpowiednio udokumentowane zgodnie z pkt. 2 lit. c. Tym samym, nie jest możliwe angażowanie takiej osoby przez beneficjenta do realizacji żadnych zadań w ramach tego lub innego projektu na podstawie stosunku cywilnoprawnego, z wyjątkiem umów, w wyniku których następuje wykonanie oznaczonego dzieła”.
      W świetle powyższego, czy osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę może być jednocześnie zatrudniona na podstawie umowy wolontariackiej w tym samym projekcie wykonując inne zadania niż te wynikające ze stosunku pracy?
      Zgodnie z pkt. 6.10 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) „w ramach wolontariatu nie może być wykonywana nieodpłatna praca dotycząca zadań, które są realizowane przez personel projektu dofinansowany w ramach projektu”. Jednocześnie wątpliwości IZ budzi ewentualne zaangażowanie pracownika już zatrudnionego w projekcie na podstawie umowy o pracę do realizacji innych rodzajowo czynności, w ramach wolontariatu. Zwrócić należy uwagę, iż zgodnie z Kodeksem pracy praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Dodatkowo, zgodnie z Podrozdziałem 6.16.1 pkt 1) Wytycznych, umowa o pracę z osobą stanowiącą personel projektu obejmuje wszystkie zadania wykonywane przez tę osobę w ramach projektu lub projektów realizowanych przez Beneficjenta. Wobec powyższego, w opinii IZ RPO WSL 2014-2020, nie jest możliwe wykonywanie czynności w ramach wolontariatu przez pracownika już zatrudnionego w projekcie na podstawie umowy o pracę.

      Pytanie 5. Jednym z najważniejszych elementów podlegających ocenie podczas procesu akredytacji OWES była kadra kluczowa oraz kadra kierownicza OWES. W związku z powyższym, czy w przypadku zatrudniania osób wchodzących w skład kadry kluczowej oraz kadry kierowniczej OWES na umowy cywilnoprawne organizacja pozarządowa jest zobowiązana do stosowania zasady konkurencyjności?
      W przypadku konieczności zastosowania zasady konkurencyjności istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż do pracy w projekcie będą musiały zostać zatrudnione nowe, nieakredytowane osoby. Powyższe rozwiązanie będzie niezgodne z procesem akredytacji, a tym samym może skutkować negatywnymi konsekwencjami w zakresie możliwości utrzymania akredytacji ośrodka OWES.
      Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne), Podrozdziałem 6.5 pkt 2) udzielanie zamówienia publicznego w ramach projektu, w przypadku Beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 z późn. zm., dalej: ustawa), następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności w przypadku zamówień publicznych przekraczających wartość 50 tys. PLN netto.
      Tym samym będzie miała ona zastosowanie do zamówień przekraczających wskazaną powyżej kwotę, niezależnie, czy dotyczyć one będą zadań wykonywanych przez personel projektu, z którym Beneficjent w okresie co najmniej jednego roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu współpracował w sposób ciągły i powtarzalny.

      Zwrócić należy przy tym uwagę, iż zgodnie z zapisami podsekcji 6.5.3 pkt 5) Wytycznych zapytanie ofertowe winno zawierać co najmniej:
      - „opis przedmiotu zamówienia publicznego, który nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia publicznego i został określony zakres równoważności (…),
      - warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przy czym stawianie warunków nie jest obowiązkowe,
      - kryteria oceny oferty,
      - informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty,
      - opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty(…)”.
      W świetle powyższego Beneficjent, przy ogłoszeniu zamówienia publicznego, ma możliwość takiego sformułowania zapytania ofertowego, na podstawie którego wybrani zostaną wykonawcy spełniający wymogi wynikające z akredytacji OWES.

      Pytanie 4. Po dyskusji z Partnerami naszego projektu planujemy rozpocząć realizację projektu od 01.08.2015. Czy w związku z powyższym podstawą do kwalifikowania wydatków będzie dzień 01.08.2015, czy też pierwszy dzień podpisania umowy partnerskiej?
      Czy w kontekście kwalifikowalności wydatków ma znaczenie, kiedy umowa partnerska będzie podpisana?
      Zgodnie z Podrozdziałem 6.1, pkt 7) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) „Okres kwalifikowalności wydatków w ramach danego projektu określony jest w umowie o dofinansowanie(…)”. Jednocześnie załącznikiem do umowy o dofinansowanie jest umowa partnerska (jeśli projekt realizowany jest w partnerstwie). Powyższe implikuje konieczność podpisania umowy partnerskiej przed umową o dofinansowanie.
      W świetle zatem przywołanych zapisów Wytycznych wydatki ponoszone przez poszczególnych aktorów partnerstwa przed podpisaniem umowy partnerskiej mogą być kwalifikowalne, o ile są zgodne z jej postanowieniami, w szczególności podziałem zadań oraz, co najważniejsze, dany projekt zostanie wybrany do dofinansowania i podpisana zostanie umowa o jego dofinansowanie.

      Pytanie 3. Czy Partner projektu OWES musi przeprowadzić konkurs na stanowiska pracownicze w projekcie OWES? Poniżej opis dot. sytuacji obecnej.
      Partner Projektu ma obecnie 2 pracowników, którzy prowadzą Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości, zatrudnionych na stanowiskach pomoc administracyjna, finansowanych z budżetu miasta (umowa o pracę). Pracownicy ISP mają zakres obowiązków tożsamy z zakresem z poprzedniego projektu (jeden z pracowników wykonuje zadania dot. doradcy kluczowego, drugi specjalisty ds. ekonomii społecznej). Czy Miasto będzie musiało dokonać wyboru pracowników OWES, którzy będą zatrudnieni w ramach projektu dofinansowanego z Poddziałania 9.3.1 na zasadzie konkursu, czy jest możliwe przedłużenie umów obecnym pracownikom, którzy są zatrudnieni na stanowiskach pomoc administracyjna. Miasto zakłada, że w ramach OWES u Partnera projektu będą zatrudnione 2 osoby: doradca kluczowy oraz specjalista ds. ekonomii społecznej.
      Zgodnie z Podrozdziałem 6.2 pkt 1) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) „ocena kwalifikowalności wydatku polega na analizie jego poniesienia z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i prawa krajowego”. Dalej Wytyczne, w podsekcji 6.16.1 pkt 2) wskazują, iż wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę jest kwalifikowalne jeśli m. in. pracownik jest zatrudniony lub oddelegowany w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z realizacją projektu. Powyższe powoduje konieczność udokumentowania zatrudnienia w projekcie postanowieniami umowy o pracę lub zakresem czynności pracownika lub opisem stanowiska pracy.
      Z uwagi na powyższe to Beneficjent winien rozstrzygnąć kwestię, czy zaangażowanie osób dotychczas stanowiących personel projektu realizowanego w perspektywie finansowej 2007-2013 wymagać będzie ogłoszenia konkursu w świetle przepisów odrębnych. W tym zakresie bowiem Wytyczne nie zawierają szczegółowych uwarunkowań z zastrzeżeniem konieczności ponoszenia wydatków zgodnie z prawem wspólnotowym i krajowym.

      Pytanie 2. Czy w kosztach bezpośrednich można uwzględnić koszty czynszu i mediów dot. powierzchni OWES, która jest wykorzystywana na potrzeby projektu jako sale szkoleniowe, salki na doradztwo? Czy można całość kosztów związanych z czynszem i mediami podzielić proporcjonalnie w zależności jaką powierzchnię zajmują biura (to będą koszty pośrednie) oraz część, która jest wykorzystywana na spotkania, szkolenia itp. (to będą koszty bezpośrednie).
      Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne), Podrozdziałem 8.3 pkt 1), koszty projektu przedstawiane są we wniosku w formie budżetu zadaniowego. Dalej ten sam dokument wskazuje, w pkt 2), iż budżet zadaniowy oznacza przedstawienie kosztów kwalifikowalnych projektu w podziale na zadania merytoryczne w ramach kosztów bezpośrednich oraz koszty pośrednie. Jednocześnie w Podrozdziale 8.4 Wytycznych wskazano jednoznacznie, iż koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu. Wytyczne również zawierają katalog wydatków zaszeregowanych do kategorii kosztów pośrednich, które nie mogą zostać wykazane jako koszty bezpośrednie.
      Definicja kosztów pośrednich zawarta w Wytycznych obejmuje wszystkie koszty administracyjne związane z obsługą projektu, których szczegółowy, choć otwarty katalog został wskazany w Wytycznych. Wydatki objęte tą definicją nie mogą zostać wykazane w ramach kosztów bezpośrednich. Koszty pośrednie obejmują m.in. koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie i obsługę projektu. W praktyce dotyczy to czynności takich jak np.:
      • Koordynowanie i nadzorowanie projektu,
      • Rozliczanie, w tym monitorowanie,
      • Organizacja wparcia w ramach projektu, w tym organizacja szkoleń i doradztwa (ale nie prowadzenie szkoleń i doradztwa),
      • Prowadzenie rekrutacji w ramach projektu, w szczególności wyszukiwanie i informowanie uczestników projektu i prowadzenie spotkań informacyjnych o projekcie oraz koszt ogłoszeń rekrutacyjnych w mediach, na plakatach i ulotkach (ale nie koszt personelu udzielającego wsparcia i identyfikującego potrzeby grupy docelowej przy rekrutacji, np. psychologa, o ile w ogóle koszt taki jest uzasadniony specyfiką danego projektu),
      • Informowanie o projekcie i jego promocja, w tym prowadzenie strony internetowej o projekcie oraz prawidłowe oznakowanie projektu,
      • Obsługa kadrowa, księgowa i finansowa,
      • Obsługa sekretariatu i kancelarii,
      • Obsługa prawna, w tym w zakresie prowadzenia procedury zamówień publicznych.

      Pytanie 1. Czy jest potrzeba dodatkowego podpisywania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, którzy będą brali udział w projekcie tzw. porozumień infrastrukturalnych dot. nieodpłatnego użyczenia/wynajęcia sal?
      Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne), Podrozdziałem 6.10, pkt 2):
      „Wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez Beneficjenta ze składników jego majątku lub majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie(…)”. Dalej Wytyczne wskazują na:
      - konieczność należytego potwierdzenia wartości wkładu niepieniężnego dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom;
      - fakt, iż wartość wkładu niepieniężnego nie może przekraczać stawek rynkowym.
      Powyższe warunki muszą być spełnione w celu właściwego wniesienia do projektu wkładu niepieniężnego. Natomiast w gestii Beneficjenta pozostaje sposób wywiązania się z powyższych wymogów.

       Bezpośredni link do zagadnienia:
       https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_dotyczace_konkursu_nr_rpsl_09_03_01_iz_01_24_01315
       Pomóż nam poprawić serwis
       Anuluj
       Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś