Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2016-06-30 [08:00:00] do 2016-08-30 [12:00:00]
Oś priorytetowa
1. Nowoczesna gospodarka
Działanie
1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
80,00 %
Budżet naboru [PLN]
153 580 000,00

UWAGA!

Wydłużono termin składania wniosków aplikacyjnych do 30 sierpnia 2016 r. do godziny 12.00

Data publikacji: 27.07.2016 r.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
z siedzibą w Chorzowie,
ul. Katowicka 47
jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
OGŁASZA KONKURS
nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16
na dofinansowanie realizacji projektów ze środków EFRR w ramach RPO WSL
2014-2020
Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka”,
Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwachRPO WSL
2014-2020, obejmujący dwa typy projektów:
  1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
  2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  1. Mikroprzedsiębiorstwa,
  2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

(zgodnie z definicją zawartą w  Załączniku I Rozporządzenia 651/2014[1]), posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dofinansowanie nie zostanie udzielone na inwestycje dotyczące rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia. Dokumentem pomocniczym w ocenie kwalifikowalności projektu, w tym zakresie będzie dokument Opracowanie dotyczące rodzajów działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Konkurs ma charakter zamknięty. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od godz. 8:00 dnia 30.06.2016 r. do godz. 12:00 dnia 30.08.2016 r.

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wnioski o dofinansowanie składane są wyłącznie w formie elektronicznej w sposób opisany w Regulaminie konkursu.

Wartość alokacji przeznaczonej na konkurs: 35 000 000,00 EUR (153 580 000,00 PLN[2])
w tym 100% EFRR  

Typ 1 – 24 500 000,00 EUR (107 506 000,00 PLN).

Typ 2 – 10 500 000,00 EUR (46 074 000,00 PLN).

Minimalna wartość dofinansowania - 200 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla 1 typu projektu - 10 000 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla 2 typu projektu - 5 000 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).

 

W ramach alokacji określonej powyżej IP RPO WSL zapewni rezerwę na sfinansowanie projektów wyłonionych do dofinansowania w rezultacie procedury odwoławczej, w wysokości około 5% alokacji przeznaczonej na konkurs.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:

w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:

45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw

35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw

w ramach Rozporządzenia z dnia 21 lipca 2015 r.:

70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,

60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla średnich przedsiębiorstw,

45% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,

35% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla średnich przedsiębiorstw,

- intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych (jednak nie więcej niż do 80% kosztów kwalifikowalnych) w przypadku gdy wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

w ramach Rozporządzenia z dnia 5 listopada 2015 r.:

50% kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16, będącym załącznikiem do niniejszego Ogłoszenia.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs - Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości pod adresem www.scp-slask.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości ul. Katowicka 47, 41- 500 Chorzów, jak również na stronie internetowej http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wszelkie pytania dotyczące naboru należy kierować na adres: punkt.informacyjny@scp-slask.pl, bądź skorzystać z zakładki „często zadawane pytania”.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego przy pomocy którego składany będzie wniosek o dofinansowanie.

[1] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014)

[2] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 28.04.2016 r.., gdzie 1 EUR = 4,3880 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków.

 Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2016-05-30
Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-29


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś