Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2015-07-20 [07:30:00] do 2015-09-15 [23:59:59]
Oś priorytetowa
9. Włączenie społeczne
Działanie
9.1. Aktywna integracja
Poddziałanie:
9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
123 867 000,00

Ogłoszenie o naborze

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-037) ul. Juliusza Ligonia 46, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe RPO WSL 2014-2020, obejmujący następujące typy projektów:

  1. Kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, społecznych, zawodowych,
    z uwzględnieniem realizacji PAI) ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową.
  2. Wsparcie reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów działających na rzecz aktywizacji społecznej
    i zawodowej, w szczególności w Centrum Integracji Społecznej, Klubie Integracji Społecznej, Zakładzie Aktywności Zawodowej, Warsztacie Terapii Zajęciowej, których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza, w tym tworzenie miejsc pracy w już funkcjonujących podmiotach jak i wspieranie tworzenia nowych podmiotów, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.
  3. Kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
  4. Kompleksowe programy aktywizacji skierowane do osób usamodzielnianych, w tym: młodzieży z ośrodków wychowawczych i socjoterapii, mających na celu poprawę szans adaptacyjnych poprzez organizację dodatkowego wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych.

 

Wartość alokacji przeznaczonej na nabór:                                                                        123 867 000,00 zł

                                                                                                                                      (30 000 000 €)[1]

Wartość dofinansowania (85,00%):                                                                                   105 286 950,00 zł

Wkład własny (15%):                                                                                                        18 580 050,00 zł

 

Poziom dofinansowania wynosi 85 %

Poziom wkładu własnego 15 %

 

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od godz. 7:30 dnia 20.07.2015 r. do godziny 23:59 dnia 15.09.2015r. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia (decyduje data i godzina złożenia wniosku za pośrednictwem platform wymienionych w pkt. 1.4 regulaminu naboru).

Projekty składane są na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego pod adresem lsi.slaskie.pl.

Wniosek należy przesłać w formie elektronicznej (format .pdf) do Instytucji Zarządzającej z wykorzystaniem platform elektronicznych:

  1. a) Platformy Elektronicznych Usług Publicznych PeUP SEKAP, dostępnej pod adresem: www.sekap.pl

lub

  1. b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, dostępnej pod adresem: epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego[2].

 

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się w załączniku do niniejszego ogłoszenia pt. Regulamin naboru wniosków.

[1] Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia naboru dostępny na stronie http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

[2] IZ zaleca korzystanie z platformy e-Usług Publicznych FINN 8 SQL PeUP SEKAP.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2015-06-18


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś