Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2016-06-27 [00:00:00] do 2016-07-26 [12:00:00]
Instrument terytorialny
RIT Subregionu Północnego
Oś priorytetowa
8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie
8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego
Poddziałanie:
8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
90,00 %
Budżet naboru [PLN]
892 343,68




Informujemy, że w ramach konkursu nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-064/16 wszystkie wnioski zostały ocenione negatywnie na etapie oceny formalnej. Do oceny merytorycznej nie został skierowany żaden wniosek.

Data publikacji: 24.08.2016 r.





OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
z siedzibą w Katowicach
ul.
Ligonia 46, 40-037 Katowice

 

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

OGŁASZA KONKURS

NR RPSL.08.01.02-IZ.01-24-064/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Działania 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

Poddziałania 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT (Subregion Północny)

 

obejmujący następujące typy projektów:

  1. Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki;
  2. Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących;
  3. Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące:
    • sprawowanie opieki przez nianię,
    • sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego
  4. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.
Sprawowanie opieki przez nianię w ramach 3-go typu operacji może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w ramach 1-go, 2-go i 4-go typu operacji.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

O dofinansowanie aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Północnego.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od 27 czerwca 2016 r. do 26 lipca 2016 r. (w ostatni dzień naboru do godz. 12.00). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

803 109,31 PLN[1]

183 024,00 EUR

 

Poziom dofinansowania:

 

90%

 

 

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

758 492,13 PLN

172 856,00 EUR

 

 

Poziom dofinansowania ze środków europejskich:

85%

 

 

Kwota współfinansowania z budżetu państwa

44 617,18 PLN

 

10 168,00 EUR

Poziom współfinansowania z budżetu państwa:

5%

 

 

 

 

Minimalny poziom wkładu własnego:

10%

 

 

Finansowanie ogółem:[2]

892 343,68 PLN

 

203 360,00 EUR

 

 

Minimalna wartość projektu:

100 000,00 PLN

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania nie może być wyższa niż wartość dofinansowania przewidzianego na konkurs

 

5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą

40 155,47 PLN

 

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-064/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wszelkie pytania dotyczące naboru należy kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl, bądź skorzystać z zakładki „często zadawane pytania”.

Załącznik:

Regulamin konkursu nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-064/16

 

 

[1] Podana wartość w PLN zostaje przeliczona wg kursu wymiany PLN/EURO Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w EBC w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości dofinansowania na konkurs, tj. kurs obowiązujący w miesiącu maju 2016 r. (obliczany zgodnie z załącznikiem nr 4a i 4b do Kontraktu Terytorialnego), aktualny na planowany dzień ogłoszenia konkursu, czyli 4,3880. W miesiącu zatwierdzania Listy rankingowej, przeznaczone na konkurs dofinansowanie w Euro zostanie ponownie przeliczone na PLN według kursu Euro obowiązującego na ten miesiąc.

[2] Finansowanie ogółem w rozumieniu ogółu środków na konkurs, czyli dofinansowanie + wkład własny Beneficjentów.



Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2016-05-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-27


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis




Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś