Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2016-04-15 [00:00:00] do 2016-05-04 [23:59:59]
Instrument terytorialny
RIT Subregionu Północnego
Oś priorytetowa
11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie
11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie:
11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
328 816,98

OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW

O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego

z siedzibą w Katowicach (40-037)
ul. Juliusza Ligonia 46

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

 

OGŁASZA KONKURS

NR RPSL.11.01.02-IZ.01-24-057/16

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Północnego

obejmujący następujące typy projektów:

Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oparte na subregionalnej analizie deficytów, w zakresie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego zawartej w strategii RIT, zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji, obejmujące:

  1. utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są one tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,
  2. wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,
  3. podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  4. rozszerzenie oferty placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

O dofinansowanie aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Północnego.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego
(LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

  1. Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 15 kwietnia 2016 r. do dnia 4 maja 2016 r. (w ostatni dzień naboru do godz. 23.59).

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

279 494,44 PLN[1]

65 132,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziom dofinansowania:

85%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

279 494,44 PLN

65 132,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziom dofinansowania ze środków europejskich:

85%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwota współfinansowania z budżetu państwa

0,0 PLN

 

 

 

 

 

0,0 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziom współfinansowania z budżetu państwa:

0%

 

 

 

 

Poziom wkładu własnego:

15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansowanie ogółem:[2]

328 816,98 PLN

 

 

 

 

 

76 625,88 EUR

 

 

 

 

 

Minimalna wartość projektu:

100 000,00 PLN

 

 

 

 

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania nie może być wyższa niż wartość dofinansowania przewidzianego na konkurs

 

 

 

 

5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą

13 974,72 PLN

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu
nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-057/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wszelkie pytania dotyczące naboru należy kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl, bądź skorzystać z zakładki „często zadawane pytania”.

Załącznik:

Regulamin konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-057/16

[1] Podana wartość w PLN zostaje przeliczona wg kursu wymiany PLN/EURO Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w EBC w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości dofinansowania na konkurs, tj. kurs obowiązujący w miesiącu lutym 2016 r. (obliczany zgodnie z załącznikiem nr 4a i 4b do Kontraktu Terytorialnego), aktualny na planowany dzień ogłoszenia konkursu, czyli 4,2912. W miesiącu zatwierdzania Listy rankingowej, przeznaczone na konkurs dofinansowanie w Euro zostanie ponownie przeliczone na PLN według kursu Euro obowiązującego na ten miesiąc.

[2] Finansowanie ogółem w rozumieniu ogółu środków na konkurs, czyli dofinansowanie + wkład własny BeneficjentówPytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2016-03-16
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-27


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś