Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2016-02-19 [00:00:00] do 2016-03-14 [23:59:59]
Oś priorytetowa
11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie
11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów
Poddziałanie:
11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - konkurs

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
95,00 %
Budżet naboru [PLN]
39 936 763,52

UWAGA!
Zmiana harmonogramu etapów oceny konkursu nr RPSL.11.02.03.IZ.01-24-053/16

Data publikacji: 13.07.2016 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego

z siedzibą w Katowicach
ul.
Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

OGŁASZA KONKURS

NR RPSL.11.02.03-IZ.01-24-053/16

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów

Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs

 

obejmujący następujące typy projektów:

 1. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez:
  1. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu
   i instruktorów praktycznej nauki zawodu;
  2. podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów
   i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;
  3. rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym;
  4. rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 2. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

 

 

 

 

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem:

 • jednostek samorządu terytorialnego będących członkami związku ZIT/RIT, zgodnie
  z Uchwałą nr 53 Komitetu Monitorującego RPO WSL z dnia 10 grudnia 2015 r.
 • osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

 

 1. Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 19 lutego 2016 r. do dnia 14 marca 2016 r.

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

 

 

Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

37 939 925,34 PLN[1]

8 948 095,60 EUR

 

 

Poziom dofinansowania:

95%

 

 

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

33 946 248,99 PLN

8 006 190,80 EUR

 

 

Poziom dofinansowania ze środków europejskich:

85%

 

 

Kwota współfinansowania z budżetu państwa

3 993 676,35 PLN

 

941 904,80 EUR

 

 

Poziom współfinansowania z budżetu państwa:

10%

 

 

Poziom wkładu własnego:

5%

 

Finansowanie ogółem:[2]

39 936 763,52 PLN

 

9 419 048,00 EUR

 

 

Minimalna wartość projektu:

 

100 000 PLN

5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą

1 896 996,27 PLN

 

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-053/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wszelkie pytania dotyczące naboru należy kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl, bądź skorzystać z zakładki „często zadawane pytania”.

Załącznik:

Regulamin konkursu nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-053/16

[1] Podana wartość w PLN zostaje przeliczona wg kursu wymiany PLN/EURO Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w EBC w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości dofinansowania na konkurs, tj. kurs obowiązujący w miesiącu grudniu 2015 r. (1€=4,24 PLN). W miesiącu zatwierdzania Listy rankingowej, przeznaczone na konkurs dofinansowanie w Euro zostanie ponownie przeliczone na PLN według kursu Euro obowiązującego na ten miesiąc.

[2] Finansowanie ogółem w rozumieniu ogółu środków na konkurs, czyli dofinansowanie + wkład własny BeneficjentówPytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2016-01-20
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-27


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś