Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Często zadawane pytania

Dział, w którym się znajdujesz, może Tobie pomóc w uzyskaniu szybkiej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W przypadku, gdy nie znajdziesz tu odpowiedzi na interesujący Cię temat prosimy o kontakt z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich.


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię informacje:
Dostępne 6 pytania i odpowiedzi z wszystkich 211 dla zadanych warunków:
tematyka: Nabory;

Pytanie 1. Stosowanie nowych wytycznych w zakresie promocji już realizowanych od ubiegłego roku projektów, w których wykonano tablice wg dotychczasowych zasad.

Odpowiedź, 22.02.2018 r.
Beneficjentów, którzy podpisali swoje umowy przed 2018 r. wciąż obowiązują stare zasady promocji, co oznacza, że nie muszą umieszczać barw narodowych przy oznaczaniu swoich projektów http://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_do_31_grudnia_2017

Opracowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego

  Bezpośredni link do zagadnienia:
  https://rpo.slaskie.pl/czytaj/realizacja_projektu_dofinansowanego_z_efrr_lsi_6022018
  Informujemy, że w grudniu 2017 r. Komisja Europejska zamieściła na swojej stronie internetowej zaktualizowane siatki analitycznych dotyczących pomocy na inwestycje w projekty infrastrukturalne.
  Siatki te, choć nie stanowią wiążących prawnie aktów normatywnych, mogą być pomocne przy ocenie, czy w danym przypadku dofinansowanie projektu stanowić będzie pomoc publiczną, a jeśli tak, jakie są możliwe podstawy prawne jej udzielenia.
  Siatki mają charakter ogólny i nie są one sporządzone wyłącznie na potrzeby wdrażania programów operacyjnych, stąd też w praktyce nie wszystkie ich zapisy będą mogły znaleźć zastosowanie do projektów realizowanych przy wsparciu środków RPO WSL 2014-2020 (np. zakres podstaw prawnych udzielania pomocy publicznej określony w regulaminie danego naboru może być węższy niż określono w siatkach analitycznych).
  Oprócz zaktualizowanych siatek na stronie Komisji dostępne są również przygotowane w roku 2016.
  LINK do siatek analitycznych:
  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_aid_en.html --> Analytical grids on state aid to Infrastructure 2016 – 2017:

   Bezpośredni link do zagadnienia:
   https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pomoc_publiczna

   Pytanie 1. W związku z licznymi wątpliwościami w zakresie ujmowania w budżetach projektów dot. subsydiowanego zatrudnienia wkładu własnego wymaganego przepisami pomocy publicznej w sytuacji, gdy wnioskodawca jest jedynie operatorem pomocy publicznej, nie zaś jej beneficjentem, zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu nw. kwestii problemowej.

   Zgodnie z Rozporządzeniem z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020: § 22. 1. Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia są koszty wynagrodzeń pracownika, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne
   § 24. 1. Intensywność pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji wynosi maksymalnie 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.
   2. Intensywność pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych wynosi maksymalnie 75% wartości kosztów kwalifikowalnych.
   Czy biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż zatrudnienie subsydiowane będzie realizowane w podmiotach trzecich, którym Wnioskodawca będzie udzielał pomocy publicznej (jako operator):
   1. W budżecie projektu winna znaleźć się jedynie ta część kosztów kwalifikowalnych (tj. wynagrodzenia brutto wraz ze składkami pracodawcy), która jest finansowana z dotacji, zgodnie z intensywnością pomocy publicznej, wskazaną w § 24 ww. Rozporządzenia,
   czy też
   2. W budżecie projektu należy wykazać zarówno część wynagrodzenia Uczestników Projektu finansowaną ze środków publicznych, zgodnie z intensywnością pomocy publicznej, jak i część stanowiącą wkład własny przedsiębiorstw (podmiotów trzecich), zatrudniających Uczestników projektu. A jeśli tak – czy w takiej sytuacji wykazane w projekcie koszty wkładu własnego przedsiębiorstw winny być przyporządkowane Wnioskodawcy – jako podmiotowi realizującemu zadanie i czy zastosowanie ww. rozwiązania nie byłoby sprzeczne z uzasadnieniem dla wkładu własnego, w którym wykazalibyśmy, iż wkład własny wnoszony jest przez podmioty zewnętrzne względem Wnioskodawcy, a nie Wnioskodawcę?
   Odpowiedź, 2.06.2017 r.
   W przypadku zaplanowania w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia, w budżecie powinna zostać wskazana wartość kosztów kwalifikowalnych tego instrumentu. Zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, zarówno zatem rozporządzenia krajowego, tj. rozporządzenia z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020, które przytoczyła Pani w swoim pytaniu, jak i w rozporządzeniu KE 651/2014: Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia są koszty wynagrodzeń pracownika, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone w okresie:
   1. do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji;
   2. do 24 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika znajdującego się w bardzo niekorzystnej sytuacji;
   3. zatrudniania pracownika niepełnosprawnego.

   W przypadku gdy okres subsydiowania zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest krótszy niż odpowiednio 12 lub 24 miesiące, wówczas wysokość pomocy publicznej na subsydiowanie zatrudnienia zostaje proporcjonalnie pomniejszona. Wartość kosztu kwalifikowalnego należy zatem uwzględnić w budżecie projektu. Następnie, zgodnie z intensywnością pomocy w związku ze wsparciem określonej kategorii pracowników należy określić wartość wnioskowanego dofinansowania. Pozostała wartość kosztu kwalifikowalnego stanowić może wkład własny do projektu. Środki wnoszone przez podmioty trzecie są dozwoloną formą wkładu własnego w projekcie. W przypadku pomocy publicznej na subsydiowane zatrudnienie wymagane jest wniesienie wkładu prywatnego. W przypadku beneficjentów niebędących jednocześnie beneficjentami pomocy wysokość oraz terminy wpłat wkładu prywatnego powinny wynikać z umowy zawartej pomiędzy beneficjentem projektu a przedsiębiorcą będącym beneficjentem pomocy.

   W przypadku projektów z subsydiowanym zatrudnieniem montaż finansowy może być inny niż wynika to regulaminu konkursu tzn. wkład własny może być wyższy od wymaganego w konkursie.
   Proszę pamiętać, aby zarówno w polu B.6 oraz w polu opisowym pod danym wydatkiem zawrzeć istotne informacje z punktu widzenia danego rodzaju pomocy publicznej. Zachęcamy do zapoznania się z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.

   Pytanie 2. Gmina Kroczyce zamierza realizować projekt o charakterze "słonecznej gminy" polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych na cele socjalno-bytowe mieszkańców, z wyłączeniem obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na wspólnym liczniku energii. Czy obiekty mieszkalne, w których świadczone są usługi agroturystyczne należy potraktować analogicznie do budynków, w których prowadzona jest inna działalność gospodarcza? Czy osoby prowadzące agroturystykę należy traktować, jako przedsiębiorców w rozumieniu funkcjonalnym (wykorzystuje produkty projektu do działalności o charakterze gospodarczym)?
   Odpowiedź, 2.06.2017 r.
   Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorstwa na gruncie przepisów o pomocy publicznej ma charakter funkcjonalny, oznacza to, że istotna jest kwestia czy dany podmiot oferuje towary i usługi na rynku. Kwestię tę poruszono m. in. w zawiadomieniu Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
   Oznacza to, że po pierwsze, status podmiotu na podstawie prawa krajowego nie jest decydujący. Na przykład podmiot zaklasyfikowany zgodnie z prawem krajowym jako stowarzyszenie lub klub sportowy może jednak zostać uznany za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu. Ta sama zasada ma zastosowanie do podmiotu, który formalnie jest częścią administracji publicznej. Jedynym istotnym kryterium jest fakt, czy podmiot ten prowadzi działalność gospodarczą.
   Po drugie o stosowaniu zasad pomocy państwa nie decyduje to, czy dany podmiot utworzono po to, aby przynosił zyski. Podmioty nienastawione na zysk również mogą oferować na rynku towary i usługi.
   Po trzecie klasyfikacja podmiotu jako przedsiębiorstwa zawsze odnosi się do konkretnej działalności. Podmiot prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą i działalność o charakterze niegospodarczym powinien być traktowany jako przedsiębiorstwo jedynie w odniesieniu do działalności gospodarczej
   Dopytanie 
   Reasumując, status agroturystyk należy potraktować analogicznie do innych podmiotów świadczących usługi okołoturystyczne/turystyczne?
   Odpowiedź, 2.06.2017 r.
   Tak, wydaje się, że agroturystyka stanowi jeden z rodzajów działalności turystycznej, a ta bez wątpienia ma charakter gospodarczy

   Pytanie 3. Zamek Sp. z o.o. zamierza realizować projekt polegający na pracach konserwatorskich na zamku Ogrodzienieckim.
   Czy prawidłowym będzie uznanie, że pomoc publiczna wystąpi w projekcie, gdyż:
   -Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, przedsiębiorcą w rozumieniu funkcjonalnym, bowiem wykorzystuje produkty projektu do działalności o charakterze gospodarczym. Jako dzierżawca Zamku Ogrodzienieckiego administruje obiektem, a jego przychody pochodzą ze sprzedaży biletów wstępu na zamek, jak również ze sprzedaży produktów turystycznych tj. nocne zwiedzanie zamku, biesiady, odpłatne wystawy tematyczne, inne produkty realizowane na terenie zamku.
   -Transfer zasobów przypisywalny władzy publicznej jest selektywny – tzn. uprzywilejowuje określone podmioty, w tym przypadku – Zamek Sp. z o.o.
   -Transfer skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, bowiem beneficjent zaangażuje niewspółmiernie mniej środków własnych do realizacji zadania, w przypadku pozyskania dofinansowania.
   -W efekcie transferu może wystąpić zakłócenie konkurencji. Istnieją inne podmioty na rynku i mogą powstać inne podmiotu w obszarze kultury, które zorganizują biesiady, odpłatne wystawy czy inne imprezy kulturalne o podobnym charakterze.
   -Może zaistnieć wpływ na wymianę międzynarodową - Zamek Bonerów jest jednym z najważniejszych i rozpoznawalnych zabytków na terenie południowej Polski, o dużym nasileniu ruchu turystycznego, Skala organizowanych na zamku wydarzeń jest bardzo duża. Tematyka wydarzeń obejmuje kwestie związane z kulturą, historią oraz o charakterze rekreacyjnym. Nie bez znaczenia jest lokalizacja zamku w niedalekiej odległości od Krakowa i Częstochowy, co oznacza, że zamek często odwiedzają turyści zagraniczni. Zamek Sp. z o.o. publikuje materiały promocyjne w językach obcych oraz oferuje opisy na atrakcjach w języku: angielskim i zatrudnia przewodników posługujących się językami obcymi.
   Na mocy z art. 53 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 pomoc na materialne zasoby dziedzictwa kulturowego - obiekty archeologiczne, pomniki, obiekty i budynki historyczne, dziedzictwo naturalne formalnie uznane przez władze jest dopuszczalna. Nadmieniam, że obiekt jest uznany przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w rejestrze A pod numerem 771/67.
   Pomoc inwestycyjna dotyczy w tym przypadku zabezpieczenia, ochrony i renowacji zasobów dziedzictwa kulturowego, zatem stosownie do art. 53 ust. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 w przypadku, gdy pomoc nie przekracza kwoty 1 mln EUR (wartość projektu szacujemy na około 1,5 zł), czy maksymalną kwotę pomocy można ustalić na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych?
   Odpowiedź, 2.06.2017 r.
   Kwestia występowania pomocy publicznej zawsze rozpatrywana jest indywidualnie w odniesieniu do rozpatrywanego przypadku. Tym niemniej w sektorze kultury, jak wynika z przywołanego już Zawiadomienia Komisji wsparcie publiczne może nie wypełniać wszystkich przesłanek wynikających z art. 107 TFUE.
   Niektóre działania związane z kulturą, zachowaniem dziedzictwa kulturowego i ochroną przyrody mogą być organizowane w sposób niekomercyjny i nie mieć charakteru gospodarczego. Ich finansowanie ze środków publicznych nie musi więc stanowić pomocy państwa. Komisja uważa, że finansowanie publiczne kultury lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, których wyniki są dostępne dla ogółu społeczeństwa nieodpłatnie, spełnia czysto społeczny i kulturowy cel o charakterze niegospodarczym. Podobnie fakt, że odwiedzający instytucje kultury lub uczestnicy wydarzeń kulturalnych lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, w tym ochronie przyrody, otwartych dla ogółu społeczeństwa są zobowiązani do wniesienia świadczenia pieniężnego, które pokrywa jedynie ułamek kosztów rzeczywistych, nie zmienia niegospodarczego charakteru tej działalności, ponieważ takiego świadczenia nie można uznać za rzeczywiste wynagrodzenie za świadczoną usługę.
   Z drugiej strony, wydarzenia kulturalne lub działania służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego (w tym ochronie przyrody) finansowane głównie z opłat wnoszonych przez odwiedzających lub użytkowników lub w inny komercyjny sposób (np. wystawy komercyjne, kina, komercyjne spektakle muzyczne i festiwale, szkoły artystyczne finansowane głównie z czesnego) należy uznać za mające charakter gospodarczy. Podobnie wydarzenia kulturalne lub działania służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego przynoszące korzyści wyłącznie niektórym przedsiębiorstwom, a nie ogółowi społeczeństwa (np. renowacja zabytkowego budynku wykorzystywanego przez przedsiębiorstwo prywatne) należy zasadniczo uznać za działalność gospodarczą.
   Niezależnie od powyższego zbadaniu powinna również podlegać w szczególności przesłanka dot wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny. Istotne jest zatem, aby zweryfikować, czy dany obiekt dziedzictwa kulturowego może być atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz czy inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych) mogą oferować podobne usługi/towary. Pomocne może być zatem ustalenie jaki jest krąg odbiorców, czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu, czy oferta kierowana jest (np. poprzez działania reklamowe i marketingowe) wprost do odbiorców zagranicznych , jaki jest język w jakim oferowana jest usługa (tylko polski czy również języki innych państw UE).
   Niezależnie od powyższego zbadaniu powinna również podlegać w szczególności przesłanka dot wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny. Istotne jest zatem, aby zweryfikować, czy dany obiekt dziedzictwa kulturowego może być atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz czy inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych) mogą oferować podobne usługi/towary. Pomocne może być zatem ustalenie jaki jest krąg odbiorców, czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu, czy oferta kierowana jest (np. poprzez działania reklamowe i marketingowe) wprost do odbiorców zagranicznych , jaki jest język w jakim oferowana jest usługa (tylko polski czy również języki innych państw UE).
   W zakresie analizy ww. kwestii zachęcamy do zapoznania się z Zawiadomieniem KE dostępnym pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0719%2805%29&from=EN
   Natomiast w przypadku stwierdzenia, iż projekt faktycznie spełnia wszystkie przesłanki pomocy publicznej, można zastosować pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego. W przypadku, gdy wartość pomocy nie przekracza 1 mln EUR, zgodnie z art. 53 ust. 9 rozporządzenia 651/2014 maksymalną kwotę pomocy można ustalić na poziomie 80 % kosztów kwalifikowalnych.

   Pytanie 4. Badanie przesłanki dot. wpływu na wymianę handlową w ujęciu transgraniczny jest trudne. Bowiem, zakładamy, że nasz obiekt dziedzictwa kulturowego jest atrakcyjny dla odbiorców zagranicznych oraz istnieją inne podmioty (w szczególności zagraniczne lub wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych np. szereg zamków na Słowacji, czy w Czechach), które mogą oferować podobne usługi/towary. Jak ustalić, jaki może być krąg odbiorców i czy w wyniku realizacji projektu ulegnie on rozszerzeniu. Oferta kierowana jest w jednakowy sposób do wszystkich, nie planuje się szczególnej kampanii reklamowej do turystów zagranicznych. Niemniej obserwujemy wzrost ilości podmiotów zagranicznych ale wynika to z ogólnej koniunktury - odczuwalnej dla całego regionu. Czy to już wystarczyć, aby zweryfikować tę ostatnią przesłankę za pozytywną?
   Odpowiedź, 2.06.2017 r.
   W przypadkach, co do których nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć, czy pomoc publiczna wystąpi, zalecamy przyjęcie założenia, iż projekt jest objęty pomocą. W przypadku dziedzictwa kulturowego, potencjalna podstawa prawna tj. art. 53 rozporządzenia 651/2014 wydaje się dość atrakcyjna. Oczywiście wszystkie warunki udzielenia tego rodzaju pomocy powinny zostać spełnione.

   Pytanie 5. 
   Witam, czy w sytuacji, gdy wstęp do muzeum jest biletowany, jednak przychody z tego tytułu są marginalne w stosunku do kosztów ponoszonych przez muzeum (np. utrzymanie budynku, pensje pracowników, itp) to można mówić o działalności mającej charakter gospodarczy? Czy w przypadku uniknięcia pomocy publicznej należy udostępnić wstęp do muzeum bezpłatnie? Jeżeli można by nadal biletować wstęp to do jakiego poziomu przychody z tego tytułu nie będą uznawane za działalność mającą charakter gospodarczy?
   Odpowiedź, 2.06.2017 r.
   Zgodnie ze stanowiskiem KE wyrażonym w przywoływanym już Zawiadomieniu (pkt 34), Komisja finansowanie publiczne kultury lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, których wyniki są dostępne dla ogółu społeczeństwa nieodpłatnie, spełnia czysto społeczny i kulturowy cel o charakterze niegospodarczym. Podobnie fakt, że odwiedzający instytucje kultury lub uczestnicy wydarzeń kulturalnych lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, w tym ochronie przyrody, otwartych dla ogółu społeczeństwa są zobowiązani do wniesienia świadczenia pieniężnego, które pokrywa jedynie ułamek kosztów rzeczywistych, nie zmienia niegospodarczego charakteru tej działalności, ponieważ takiego świadczenia nie można uznać za rzeczywiste wynagrodzenie za świadczoną usługę.
   Zatem w przypadku opłat z tytułu wstępu do muzeum, które pokrywają jedynie w ułamkowym stopniu faktyczne koszty działalności muzeum, wówczas, wydaje się, że działalność taka może być uznana za niegospodarczą, jeśli w dominującym zakresie koszty działalności pokrywane są ze środków publicznych . Niestety KE nie wskazała progu, który można by uznać za „bezpieczny”


    Bezpośredni link do zagadnienia:
    https://rpo.slaskie.pl/czytaj/webinar_pp_pomocy_de_minimis_pytania

    Komunikat. W związku z wątpliwościami w zakresie uwzględniania liczby dzieci korzystających z nowoutworzonych w ramach EFS miejsc wychowania przedszkolnego w przekazywanych organowi dotującemu sprawozdaniach oraz w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) Instytucja Zarządzająca informuje co następuje.
    Komunikat, 07.03.2017 r.
    Zapisy Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 dotyczące nieuwzględniania przez organ prowadzący OWP liczby dzieci korzystających z nowoutworzonych w ramach EFS miejsc wychowania przedszkolnego w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach (w okresie 12 miesięcy finansowania działalności bieżącej) dotyczą relacji (dotacji z budżetu gminy) między organem prowadzącym przedszkole a gminą, nie zaś dotacji celowej, którą gmina otrzymuje z Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO).
    Oznacza to, iż na potrzeby SIO należy wykazywać wszystkie dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym - również te, które są objęte finansowaniem z EFS. Dotacja celowa udzielana z MEN jest bowiem inną kategorią niż dotacja rozdzielana przez gminę dla poszczególnych przedszkoli.
    Warunek wykazywania liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym dotyczy na mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz. 1943) wszystkich dzieci i służy wykazaniu ich liczby na potrzeby SIO. W rezultacie jednostka samorządu terytorialnego otrzyma z MEN dotację celową na wszystkie zgłoszone dzieci. JST jest zobowiązana następnie do rozliczenia dotacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 956).
    Jednocześnie należy pamiętać, iż zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 podwójne finansowanie oznacza m.in:
    poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych, otrzymanie na wydatki kwalifikowalne danego projektu lub części projektu bezzwrotnej pomocy finansowej z kilku źródeł (krajowych, unijnych lub innych) w wysokości łącznie wyższej niż 100% wydatków kwalifikowalnych projektu lub części projektu.

    Jednocześnie przedstawiamy interpretację Ministerstwa Rozwoju w powyższej sprawie.

    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego


    Pytanie 6.
    Pytanie dotyczy dodatku do wynagrodzenia dla dyrektorów szkół. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. Karta Nauczyciela każdy nauczyciel oraz dyrektor szkoły może otrzymać dodatek motywacyjny. Dodatkowo na podstawie art.30 ust.6, art.49 ust.1 pkt 1, w związku z art.91d pkt 1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r., poz.191 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.446), i po zaopiniowaniu przez związki zawodowe Rada Miasta Chorzów Uchwaliła zmianę w załączniku do uchwały Nr XXXVIII/698/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 czerwca 2009 r. -  1. W rozdziale II – Dodatek motywacyjny w § 2: został uzupełniony zapis dotyczący wynagradzania dyrektorów szkół poprzez dodanie pkt 8 w brzmieniu: „Prezydent Miasta może przyznać dyrektorowi szkoły realizującej projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – w związku z czasowym zwiększeniem zadań – dodatek do wynagrodzenia z tytułu zarządzania projektem w wysokości do 40% wynagrodzenia miesięcznego w zależności od wartości projektu”.  Prosimy o odpowiedź na pytanie: od jakiego terminu dodatek dla dyrektora wypłacany z kosztów pośrednich będzie kwalifikowalny? Nadmienię, iż realizację projektów rozpoczęto 1 września 2016 r.
    Okres kwalifikowalności wydatków w projekcie jest zgodny z okresem jego realizacji. Zatem w przypadku, o którym mowa w zapytaniu okres ten rozpoczyna się z dniem 1 września 2016r. W odniesieniu do kosztów pośrednich IZ przypomina, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 traktowane są one jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które są rozliczane ryczałtem w ramach kosztów pośrednich.

    Pytanie 5. W regulaminie konkursu przewidziano wydatki na refundację wyposażenia stanowisk pracy dla stażystów i praktykantów. W trakcie negocjacji musieliśmy odpowiedzieć na pytanie: co stanie się z ww. wyposażeniem po zakończeniu projektu. Pracodawcy odpowiedzieli, że sprzęt zostanie przekazany szkole. Tu rodzi się jednak pytanie: Czy powinniśmy taki sprzęt kupować w ramach zamówień realizowanych przez szkołę? Jeśli tak, to pojawi się problem dotyczący zarówno niektórych sprzętów jak też licencji profesjonalnego oprogramowania, które z pewnością pracodawca powinien zakupić na firmę jeśli ma być w niej legalnie wykorzystywane.
    Koszty wyposażenia stanowiska pracy dla praktykanta/stażysty ponosi pracodawca. W ramach projektu istnieje możliwość refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia niezbędnego do zapewnienia odpowiednich warunków odbywania praktyki/stażu.
    Ponadto, zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-049/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 należy mieć na względzie, iż do obowiązków wnioskodawcy przy tworzeniu projektu należy ustalenie, czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis i wypełnienie określonych pól we wniosku o dofinansowanie, jeżeli stwierdzono ich wystąpienie. Należy przede wszystkim określić, czy wnioskodawca w ramach składanego na konkurs projektu będzie odbiorcą pomocy de minimis lub pomocy publicznej oraz czy będzie udzielać wsparcia podmiotom, które są przedsiębiorcami i prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów dotyczących pomocy publicznej.

    Pytanie 4. Jeśli pracodawcy zgodnie z zapisem o refundacji w Regulaminie Konkursu sami będą kupować wyposażenie stanowisk pracy dla stażystów i praktykantów, to w wypadku jeśli są to firmy prywatne czy obowiązuje je PZP i zasada konkurencyjności?
    Kwestię ponoszenia i rozliczania wydatków ponoszonych na zapewnienie odpowiednich warunków odbywania praktyki/stażu powinna regulować zawarta z pracodawcą umowa.
    Pracodawca (o ile nie jest partnerem/realizatorem) nie jest zobligowany do stosowania warunków i procedur określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

    Pytanie 3. Pytanie dotyczy refundacji wynagrodzenia opiekunów staży i praktyk zawodowych – właściciel jednej z firm zdecydowanie wolałby, aby dodatek dla opiekunów staży był wypłacany na podstawie zawartej umowy trójstronnej przez Wnioskodawcę bezpośrednio na konto pracownika – opiekuna. Czy takie rozwiązanie jest możliwe?
    Nie, nie jest możliwe. Beneficjent działając na podstawie porozumienia z danym podmiotem przyjmującym uczniów na staż lub praktykę refunduje Pracodawcy koszty związane z wynagrodzeniem pracownika wyznaczonego na opiekuna stażysty w projekcie.

    Pytanie 2. Czy możliwe jest refundowanie części wynagrodzenia opiekunowi stażystów jeśli jest to jednocześnie właściciel jednoosobowej firmy?
    Tak, powyższe jest możliwe i stanowi wydatek kwalifikowalny w projekcie.

    Pytanie 1. Czy personel zatrudniany w ramach kosztów pośrednich wykazywany jest w bazie personelu? Jeśli tak, to czy uzupełniać należy okresy zatrudnienia?
    W module Baza personelu należy uwzględnić dane wyłącznie personelu zaangażowanego w kosztach bezpośrednich projektu z wyłączeniem osób zaangażowanych w realizację działań/zadań rozliczanych za pomocą uproszczonych metod.
    Niemniej w sytuacji gdy pracownik ujęty w ramach kosztów pośrednich wykonuje dodatkowo zadania merytoryczne w ramach projektu (np. udziela wsparcia), to jego wynagrodzenie za wsparcie merytoryczne jest wykazywane w ramach kosztów bezpośrednich, a więc jego zaangażowanie w zadania merytoryczne powinno być wykazane w Bazie personelu.

     Bezpośredni link do zagadnienia:
     https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_i_odpowiedzi_xi_wzmocnienie_potencjalu_edukacyjnego_2016_11_22

     Pytanie 7. Przesyłanie wniosku za pośrednictwem platformy SEKAP.
     Odpowiedź, 06.06.2017 r.
     Zgodnie z „Instrukcją składania wniosków, korespondencji i protestów w ramach naborów dotyczących projektów finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020” (znajdującą się na stronie http://rpo.slaskie.pl/czytaj/lokalny_system_informatyczny_2014), rozdziałem II.2.3. Podpisywanie tego samego dokumentu przez więcej niż jedną osobę na SEKAP:

     Jeżeli do złożenia wniosku przez instytucje wymagane jest jego podpisanie przez więcej niż jedną osobę, można to zrobić, należy jednak uwzględnić fakt, że z przyczyn technicznych nie jest możliwe dwukrotne podpisanie formularza z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, natomiast w przypadku wystąpienia konieczności złożeniach dwóch podpisów pod formularzem wykorzystywanym do przesyłania Wniosków o dofinansowanie jeżeli składający podpis zamierza wykorzystać Profil Zaufany to drugi (i ewentualnie kolejne) podpis powinien być złożony z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym, lub z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP

     Przesyłanie wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP entW przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP identycznie jak za pośrednictwem platformy SEKAP z tym wyjątkiem, że na platformie ePUAP nie można podpisać z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP.

     Reasumując w sytuacji kiedy wymagane są podpisy więcej niż jednej osoby a do podpisu wykorzystywany jest profil zaufany ePUAP to ten podpis należy użyć tylko raz i wyłącznie jako pierwszy, drugi oraz kolejne podpisy muszą być złożone:
     -z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym (w przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP),
     -z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym, lub z wykorzystaniem klucza potwierdzonego certyfikatem CC SEKAP (w przypadku przesyłania wniosku za pośrednictwem platformy SEKAP).
     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

     Pytanie 6. Czy na etapie podpisywania umowy sp. z o.o. przedstawiająca VAT jako koszt niekwalifikowalny wystarczy, że posiada promesę kredytową na 15% kosztów kwalifikowalnych jako wkładu własnego bez wykazywania kosztów VAT? Ich pokrycia?Odpowiedź z 25.10.2016
     Zgodnie z kryteriami wyboru projektów zabezpieczenie środków na pokrycie minimum wkładu własnego odnosi się do kosztów kwalifikowanych projektu. Tym samym na etapie podpisywania umowy o dofinasowanie nie jest wymagane przedstawianie dokumentów poświadczających posiadanie wkładu własnego dla części niekwalifikowanej projektu, nawet wówczas gdy kosztem niekwalifikowanym projektu będzie wartość podatku VAT. Dokumentem potwierdzającym posiadanie, wynikającego z wniosku o dofinansowanie, wkładu własnego może być promesa.
     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

     Pytanie 5. Czy amortyzację w projekcie należy przeprowadzać w sposób uproszczony czy zgodnie z polityką rachunkowości beneficjenta/operatora?Analizę finansową należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami/warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020. Odnośnie sposobu kalkulacji amortyzacji i uwzględniania w analizie nakładów odtworzeniowych należy zastosować zapisy Wytycznych, tj. amortyzować każdy typ aktywa zgodnie z polityką rachunkowości beneficjenta/operatora. Natomiast nakłady odtworzeniowe zgodnie z Wytycznymi powinny być zaliczone do kosztów operacyjnych projektu.

      Pytanie 4. Czy trzeba czekać z rozliczeniem projektu EFRR na zrealizowanie projektu miękkiego?Rozliczenie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nastąpi niezależnie od rozliczenia projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tym, płatność końcowa z tytułu rozliczenia projektu złożonego w ramach EFRR nie będzie wstrzymywana do czasu zrealizowania projektu z EFS.W tym miejscu należy podkreślić, że egzekwowanie zobowiązań wynikających z realizacji projektu EFS będzie weryfikowanie na etapie trwałości projektu z EFRR. Obowiązki wnioskodawcy w zakresie podlegania okresowi zachowania trwałości projektu zostały zawarte w § 7 wzoru umowy o dofinansowanie, który nawiązuje do art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

     Pytanie 3. Jak prawidłowo pobrać wniosek o dofinansowanie z Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI)?
     Z uwagi na możliwe problemy z błędnym zapisem Wniosku o dofinansowanie, a co za tym idzie z negatywną autoryzacją autentyczności Wniosku proszę o postępowanie zgodnie ze wzorem umieszczonym TUTAJ.

     Pytanie 2. Jak skutecznie złożyć wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem platformy SEKAP ? 
     W celu skutecznego przesłania platformą SEKAP wniosku o dofinansowanie należy uzupełnić formularz elektroniczny: „Korespondencja w sprawie projektu finansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020” znajdujący się pod adresem https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=56000.
     Aby ułatwić identyfikację wniosku w obiegu kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zalecamy wypełnienie ww. formularza zgodnie ze wzorem umieszczonym TUTAJ.

     Pytanie 1. Co to znaczy, że część projektów w funduszach na lata 2014 – 2020 powinna wpisywać się w koncepcję inteligentnej specjalizacji.Fundusze unijne w latach 2014 – 2020 podlegają silnej koncentracji. Skupiają się na konkretnych obszarach, określonych w dokumentach strategicznych. Komisja Europejska, przygotowując państwa członkowskie do wdrażania nowych środków, określiła 11 celów tematycznych, czyli obszarów przewidzianych do wsparcia. Pierwszym z nich jest sfera badań, rozwoju i innowacji. Warunkiem realizacji projektów w tym celu tematycznym jest jednak wpisanie się w koncepcję inteligentnej  specjalizacji. Na czym to polega? Każde państwo dokonuje analizy swoich potencjałów i możliwości rozwojowych, a następnie wybiera te dziedziny, które świadczą o jego największej konkurencyjności i stanowią największą szansę na osiągnięcie sukcesu, zwiększenie przewagi nad innymi regionami, czyli na wyspecjalizowanie się w konkretnych branżach. Ponieważ specjalizacje te dotyczą najczęściej obszarów badawczych i innowacyjnych, nazywane są inteligentnymi specjalizacjami.
     Sporządzenie strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji stanowi duże wyzwanie dla państw członkowskich, szczególnie dla tych z niewielkim doświadczeniem w zakresie kreowania, wdrażania i oceny polityki innowacyjnej. Aby to ułatwić, Komisja Europejska udostępniła w 2011 r. tzw. Platformę S3 (Smart Specialization Platform)– narzędzie wspomagające opracowywanie strategii. Platforma obsługiwana przez Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych nie oferuje gotowych do zastosowania rozwiązań, lecz służy wymianie kontaktów, poglądów i doświadczeń, a także dostarcza pomysłów i wskazówek, udostępnia case studies i metodologię. W ramach platformy dochodzi do warsztatów, szkoleń oraz corocznych spotkań polityków i podmiotów zajmujących się przygotowywaniem inteligentnych specjalizacji, które reprezentują ponad 100 regionów i państw członkowskich UE. Platforma S3.
     Krajowe inteligentne specjalizacje w Polsce zostały określone w Programie Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki, a przyjętym przez Radę Ministrów 8 kwietnia 2014 roku. Dokument przedstawia proces analityczny wyłaniania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym oraz zarys procesu ich monitorowania i aktualizacji. Określa priorytety gospodarcze w obszarze B+R+I, których rozwój zapewni tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych.
     Krajowa inteligentna specjalizacja jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze.
     1. Zdrowe społeczeństwo ,
       - Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne,
       - Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej,
       - Wytwarzanie produktów leczniczych.
     2. Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa:
       - Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego.
       - Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji).
     3. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska:
       - Zrównoważona energetyka.
       - Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.
       - Inteligentne i energooszczędne budownictwo.
       - Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku.
     4. Surowce naturalne i gospodarka odpadami,
       - Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów,
       - Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)..
       - Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie.
     5. Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym):
       - Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty.
       - Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe.
       - Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne.
       - Elektronika oparta na polimerach przewodzących.
       - Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych.
       - Optoelektroniczne systemy i materiały.

     Każde województwo określa własne inteligentne specjalizacje. Opracowywane są specjalne dokumenty, tzw. regionalne strategie innowacji, których integralną część stanowi także wykaz regionalnych inteligentnych specjalizacji.
     Spełnienie wymagań unijnych i przygotowanie strategii rozwoju uwzględniających inteligentną specjalizację jest istotnym wyzwaniem dla regionów. W celu wsparcia regionów w przygotowaniu regionalnych strategii innowacji uwzględniających koncepcję inteligentnej specjalizacji opracowany został przewodnik RIS 3 Guide. Powstał on w ramach Platformy S3.
     Większość regionów wszystkie procedury ma już za sobą. Województwa wyłoniły już swoje inteligentne specjalizacje.
     Wnioskodawcy, którzy będą chcieli realizować przedsięwzięcia w pierwszym celu tematycznym, poświęconym zagadnieniom badawczo – rozwojowym i innowacyjnym, będą musieli wpisywać się w tą koncepcję. Przedsiębiorcy planujący projekty zwiększające konkurencyjność swoich firm będą natomiast mogli skorzystać na tym, że realizują przedsięwzięcia zgodne z inteligentnymi specjalizacjami. Projekty w trzecim celu tematycznym będą bowiem przewidywać dodatkowe punkty przy wyborze wniosków, jeśli będą one zgodne z koncepcją inteligentnej specjalizacji.

       Bezpośredni link do zagadnienia:
       https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_dotyczace_naborow_do_wszystkich_osi_priorytetowych_rpo_wsl_2014_2020

       Pytanie 40. W Wykazie dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” (załącznik do dokumentacji konkursowej)  na str. 3 w przypisie nr 1 dot. Wykazu dopuszczalnych stawek brutto dla szkoleń / kursów zamieszczono następujące zastrzeżenie: Warunkiem kwalifikowalności wydatku jest doświadczenie trenera prowadzącego zajęcia nie krótsze niż 2 lata w danej dziedzinie. Proszę o doprecyzowanie co oznacza powyższe stwierdzenie. Większość trenerów realizuje szkolenia będąc zatrudnionymi na umowy zlecenia (nie tylko w projektach unijnych). W jaki sposób mają wykazać ww. 2 -letnie doświadczenie?
       Odpowiedź, 30.03.2017 r.
       Obowiązek wykazania się 2-letnim doświadczeniem w danej dziedzinie przez trenera prowadzącego zajęcia oznacza konieczność wykonywania obowiązków trenera w okresie 2 lat. W związku z powyższym dana osoba wykazuje, że w okresie 2 lat pracowała jako trener w ramach umów cywilnoprawnych/ umów o pracę, bez konieczności zliczania faktycznej liczby godzin pracy danego trenera.
       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

       Pytanie 39.
       Projekt rozpoczyna się we wrześniu 2017. Zgodnie z diagnozą wsparciem mają być objęci  również nauczyciele – studia podyplomowe. Czy można kwalifikować w ramach projektu koszt studiów podyplomowych w sytuacji, gdy pierwszy semestr lub dwa semestry zostały już rozpoczęte przed realizacją projektu a 2 semestry lub 3 semestr mieści się w okresie realizacji projektu? Czy można w ramach projektu rozliczyć koszt poszczególnych semestrów, które mieszczą się w okresie realizacji projektu i w tym czasie zostały opłacone?
       Odpowiedź, 30.03.2017 r.
       Podjęcie studiów podyplomowych przed rozpoczęciem okresu realizacji projektu oraz wskazanie we wniosku o dofinansowanie projektu złożonym na konkurs częściowego finansowania kosztów tych studiów budzi wątpliwości Instytucji Zarządzającej. Bowiem rozpoczynając studia przed aplikowaniem o środki unijne Beneficjent zapewnił już możliwość finansowania studiów niezależnie od środków EFS. Natomiast kontynuacja studiów w ramach projektu oznaczałaby zastąpienie finansowania publicznego/prywatnego środkami EFS co nie jest celem wynikającym z wsparcia w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych, a tym samym nie stanowi wartości dodanej w ramach tego typu projektów.
       Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

       Pytanie 38. Czy w ramach konkursu bezwzględnie konieczne jest zastosowanie wraz z działaniami z typu 1 także działań z typu 2, czyli doposażenia?
       Typ 1 projektu może być realizowany samodzielnie natomiast realizacja typu 2 projektu jest możliwa jedynie łącznie z typem 1 projektu.

       Pytanie 37. Proszę o wyjaśnienie pojęcia ze str. 12, pkt. 2.1.4 c, iż realizacja wsparcia na rzecz nauczycieli zawodu instruktorów praktycznej nauki zawodu powinna być prowadzona z wykorzystaniem doświadczenia wojewódzkich i lokalnych placówek doskonalenia nauczycieli. Co mamy rozumieć przez doświadczenie tych placówek? Jaki jest zakres tego doświadczenia, które winno być wykorzystane?
       Zważywszy na bogatą ofertę placówek kształcenia nauczycieli doświadczenie można rozumieć bardzo szeroko. Wykorzystanie wsparcia placówek powinno przyczyniać się do zwiększenia jakości, kompleksowości, innowacyjności oferowanego wsparcia. Należy mieć na uwadze, iż wsparcie kierowane w ramach projektu do nauczycieli powinno wynikać z przeprowadzonej diagnozy a udział nauczycieli w projekcie będzie możliwy jedynie jako dodatkowe, uzupełniające działanie względem działań skierowanych do uczniów.

       Pytanie 36. Co oznacza stwierdzenie, że w przypadku staży zawodowych obejmujących realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami wsparcie kierowane jest do tych szkół lub placówek, w których kształcenie zawodowe praktyczne nie jest realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców ze względu na brak możliwości sfinansowania kosztów takiego kształcenia? Czy to oznacza, że w ogóle nie możemy zastosować formy wsparcia w postaci staży w przypadku szkół współpracujących w jakiejkolwiek formie kształcenia zawodowego praktycznego z pracodawcami?
       W przypadku szkół realizujących kształcenie zawodowe praktyczne we współpracy z pracodawcami istnieje możliwość realizacji działań wyłącznie zwiększających wymiar praktyk/staży zawodowych.

       Pytanie 35. Czy warunek 5% partycypacji finansowej pracodawcy dotyczy łącznie wszystkich staży w ramach projektu, czy w przypadku organizacji staży/praktyk zawodowych u kilku pracodawców (w ramach jednego projektu) jeden z pracodawców zgodzi się na partycypację kosztów to powyższy warunek uznaje się za spełniony?
       Kryterium może zostać uznane za spełnione przy wniesieniu co najmniej 5 % wkładu przez każdego z przedsiębiorców/pracodawców zaangażowanych w organizację staży/praktyk zawodowych. Alternatywnie istnieje również możliwość wniesienia wkładu rzeczowego przedsiębiorcy. W takim przypadku realizator projektu powinien każdorazowo zweryfikować czy koszty wykazane przez pracodawcę nie odbiegają od cen rynkowych. Udział 5% należy odnieść do całości środków przewidzianych w budżecie projektu na realizację wszystkich działań związanych z organizacją staży/praktyk zawodowych.

       Pytanie 34. Czy zakup licencji na program Auto Cad mogę zakwalifikować we wniosku jako środek trwały?
       Nie, zakup licencji oprogramowania nie należy do kategorii środków trwałych.
       Pytanie 33. Czy mogę zakupić 15 komputerów do nowo powstałej pracowni - wirtualne laboratorium?
       Wszystkie działania oraz koszty zaplanowane w ramach projektu powinny wynikać z przeprowadzonej diagnozy. Diagnoza powinna uwzględniać rekomendacje instytucji otoczenia społeczno gospodarczego szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Przy planowaniu wydatków we wniosku o dofinansowanie należy pamiętać, że zaplanowany wydatek kwalifikowalny musi spełniać łącznie warunki określone w podrozdziale 6.2 pkt. 3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego ora Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Szczegółowy katalog wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów został opracowany przez MEN i jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej www.koweziu.edu.pl. Zakupione w ramach projektu wyposażenie powinno być zgodne z przedmiotowym katalogiem.

       Pytanie 32. Planuję zakupić licencję do wirtualnego laboratorium (w danym zawodzie). Czy mogę zakupić tą licencję na 4 lata (cykl kształcenia - technikum) czy tylko na 2 lata (czas trwania projektu)?
       Kosztem kwalifikowalnym będzie zakup licencji obowiązującej na okres tożsamy z okresem realizacji projektu.

       Pytanie 31. Czy kwota przeznaczona na stypendium za staż/praktykę zawodową dla uczniów w wysokości max. 1480 zł za każde kolejne przepracowane 150 godzin stanowi pełny koszt projektodawcy wypłacającego staż czy też do kwoty stypendium należy doliczyć składki społeczne? Proszę o wskazanie podstawy prawnej w tym zakresie o ile istnieje obowiązek ubezpieczenia ucznia w ZUS z tytułu pobierania przez niego stypendium stażowego lub stypendium za praktykę zawodową.
       Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt 9a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które są osobami pobierającymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych, zwanymi dalej „osobami pobierającymi stypendium”. W opinii IOK brak jest przesłanek do objęcia uczestników projektu, będących uczniami, ubezpieczeniami społecznymi, jednakże IOK nie jest właściwą instytucją do interpretowania zapisów ww. ustawy. O ostateczną interpretację należy zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

       Pytanie 30. Czy w przypadku gdy uczeń odbywa u tego samego Projektodawcy dwa różne kursy zawodowe (możliwość wyboru na etapie rekrutacji) zapewnienie stażu / praktyki zawodowej w wymiarze min. 150 h u pracodawcy/pracodawców dotyczy każdego z kursów czy też wymiar 150 h można dowolnie podzielić między pracodawców zapewniających staż/praktykę zawodową pod konkretny kurs by łączny wymiar staży wyniósł min. 150h?
       Realizacja praktyk/staży zawodowych nie jest powiązana bezpośrednio z kursem/kursami zawodowymi, w których uczestniczy uczeń. Praktyki/staże zawodowe powinny być zgodne z kierunkiem kształcenia uczestnika projektu. Natomiast minimalna liczba godzin praktyk/staży tj. 150 godzin powinna być zrealizowana u jednego pracodawcy.
       Pytanie 29. Czy projekt musi przewidywać współpracę z już wybranymi na etapie opracowywania projektu szkołami czy może zakładać rekrutację określonej ilości szkół (zgodnie z określonymi kryteriami dotyczącymi m.in. profilu danej szkoły oraz potrzeb jej uczniów) w pierwszej fazie projektu?
       Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu „wszystkie formy wsparcia wskazane we wniosku o dofinansowanie planowane przez Projektodawcę do realizacji w ramach projektu powinny wynikać z indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe w tym zakresie”. Wsparcie w ramach projektu powinno odnosić się do konkretnej, ściśle określonej grupy beneficjentów (szkoła i uczęszczający do niej uczniowie). Wnioskodawca powinien scharakteryzować grupę docelową oraz wskazać dlaczego akurat te osoby zostaną objęte wsparciem w ramach działań realizowanych w projekcie, uwzględniając potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników. Ponadto diagnoza powinna być przygotowana przez szkołę/placówkę kształcenia zawodowego i zatwierdzona przez organ prowadzący.

       Pytanie 28. Czy w projekcie będą mogli brać udział uczniowie „z ulicy” tzn. uczęszczający do szkoły spełniającej kryteria, jednak niewybranej do udziału w projekcie?
       Odpowiedź jak wyżej (pytanie nr 10).

       Pytanie 27. Czy konkurs 11.2.3 i trzy konkursy 11.2.2 i jeden 11.2.1 różnią się tylko zasięgiem terytorialnym?
       Konkursy ogłoszone w ramach Działania 11.2 różnią się nie tylko zasięgiem terytorialnym. Z aplikowania o środki w ramach konkursu 11.2.3 wyłączone zostały jednostki samorządu terytorialnego będące członkami związku ZIT/RIT (podmioty te mogą być jedynie partnerami w projekcie). Ponadto w konkursach ogłoszonych w ramach Poddziałania 11.2.1 oraz 11.2.2 obowiązują szczegółowe kryteria dodatkowe dotyczące spójności projektu z przedsięwzięciami realizowanymi na obszarze objętym Strategią ZIT/RIT.

       Pytanie 26. Czy w załączniku nr 6 do regulaminu konkursu - Wykaz dopuszczalnych stawek w tabelach są godziny zegarowe/lekcyjne, stawki za godz. zegarowe/lekcyjne?
       - np. szkolenie Autocad – 30 godz. - 36zł / osobę
       - czy zalecana ilość godzin (30) – to godziny lekcyjne (45min), czy zegarowe?
       - czy stawka godzinowa dotyczy godziny lekcyjnej (45 min), czy zegarowej ?
       W przypadku szkoleń/kursów przygotowujących do egzaminów certyfikowanych, a także szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe jako godziny szkoleniowe należy rozumieć pełną godzinę zegarową czyli 60 minut zajęć, a zatem stawka godzinowa rozumiana jest również jako godzina zegarowa.

       Pytanie 25. Czy zakupione wyposażenie będące w klasyfikacji Koweziu jako ogólnodydaktyczne jest kwalifikowane z pkt. 2.1.13 regulaminu konkursu?
       Wg Koweziu – pracownia to:
       - wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni;
       - infrastruktura pracowni;
       - wyposażenie stanowisk.
       W ramach drugiego typu projektu tj. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciadlających naturalne warunki pracy możliwy jest zakup wyposażenia ogólnodydaktycznego pracowni, zakup wyposażenia stanowisk dydaktycznych, a także sfinansowanie kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby pracowni, które wynikają np. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania. Należy pamiętać, że wyposażenie pracowni powinno być zgodne z katalogiem rekomendowanego wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów opracowanym przez MEN i dostępnym na stronie www.koweziu.edu.pl.

       Pytanie 24. Uczniowie klas czwartych technikum absolwentami zostają w kwietniu. Czy mogą zrealizować staż już jako absolwenci (po maturze) – w miesiącach czerwiec-sierpień?
       O zakwalifikowaniu do projektu decyduje posiadany status ucznia, weryfikowany w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Uczeń programowo najwyższej klasy technikum może brać udział w projekcie maksymalnie do 31 sierpnia, tj. do końca roku szkolnego - zgodnie z art. 63 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.).

       Pytanie 23. Czy wsparcie udzielane dla uczniów, o którym mowa w pkt. 2.1.6 h, tj. doradztwo edukacyjno-zawodowe może istnieć samodzielnie w projekcie, czy też może występować tylko w połączeniu ze wsparciem w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse uczniów na rynku pracy?
       Doradztwo edukacyjno-zawodowe może występować w projekcie jako samodzielna forma wsparcia, niekoniecznie poprzedzająca wsparcie jakim są kursy/szkolenia kończące się certyfikatem/świadectwem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w zawodzie. Jednakże w przypadku gdy projekt przewiduje wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy (zaplanowano kursy/szkolenia kończące się certyfikatem/świadectwem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w zawodzie) obligatoryjnym elementem jest doradztwo edukacyjno-zawodowe. Jest to kryterium dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej. Ponadto należy mieć na uwadze, iż wszystkie formy wsparcia planowane do realizacji w ramach projektu powinny wynikać z przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkół/placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Obowiązkowy element każdego projektu muszą stanowić praktyki/staże zawodowe dla uczniów realizowane u pracodawców.

       Pytanie 22. Proszę o wyjaśnienie ppkt. g w pkt. 2.1.6. Co mamy rozumieć poprzez wsparcie dot. zdobywania dodatkowych uprawnień? Jak te dodatkowe uprawnienia mają być potwierdzane? Czy chodzi tutaj tylko o kursy, których ukończenie skutkuje uzyskaniem konkretnych praw do wykonywania czynności, których wykonywanie nie byłoby możliwie bez uzyskania uprawnień, jak np. kurs prawa jazdy?
       Poprzez wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy należy rozumieć wsparcie w postaci szkoleń/kursów zawodowych, które kończą się uzyskaniem certyfikatu bądź uprawnień niezbędnych do wykonywania konkretnej czynności (np. kurs dla operatorów wózków widłowych, kurs na uprawnienia SEP). Dodatkowe szkolenia i kursy zawodowe powinny być zgodne z kierunkiem kształcenia ucznia.

       Pytanie 21. Czy określając wielkość wskaźnika “Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego” należy wliczać do tej liczby:
       - szkoły doposażone wyłącznie w pomoce do prowadzenia doradztwa zawodowego;
       - szkoły, których pracownie zostały doposażone wyłącznie w meble (np. krzesła) lub w sprzęt zaliczany do wyposażenia ogólnodydaktycznego (np. projektor), gdyż pozostałe wyposażenie planujemy sfinansować w ramach Działania 12.2 RPO WSL;
       - zarówno technikum, jak i zasadniczą szkołę zawodową (czyli wliczać do wskaźnika 2 szkoły) należące do tego samego zespołu szkół i zlokalizowane w jednym budynku, jeżeli doposażana jest pracownia, z której korzystają uczniowie obydwu szkół.
       Zgodnie z definicją wskaźnika “Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego” zawartą w regulaminie konkursu: Liczba szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe wyposażonych/doposażonych w ramach programu w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach. W ramach projektu możliwe jest doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu lub warsztatów szkolnych, a zakres udzielonego wsparcia powinien być zgodny z katalogiem rekomendowanego wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów opracowanym przez MEN i dostępnym na stronie www.koweziu.edu.pl. A zatem zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego nie wlicza się do wskaźnika „Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego. Do ww. wskaźnika wlicza się: zakup wyposażenia ogólnodydaktycznego pracowni, zakup wyposażenia stanowisk dydaktycznych, a także sfinansowanie kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby pracowni, które wynikają np. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania. W sytuacji, kiedy w ramach zespołu szkół funkcjonują technikum oraz zasadnicza szkoła zawodowa, w przypadku zakupu doposażenia pracowni, z których korzystają uczniowie obydwu tych szkół do wskaźnika wliczamy 2 szkoły.

       Pytanie 20. Czy określając wielkość wskaźnika “Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie ” należy uwzględniać nauczycieli, których udział w projekcie będzie polegał wyłącznie na odbyciu stażu w przedsiębiorstwie (co może nie generować w projekcie żadnych kosztów). Czy dobrze rozumiem, że nauczycieli tych nie wlicza się do wskaźnika “Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu “?
       Zgodnie z definicją wskaźnika “Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie” zawartą w regulaminie konkursu wlicza się do niego również liczbę nauczycieli uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawców o czasie trwania nie krótszym niż dwa tygodnie. Nauczycieli uczestniczących w stażach/praktykach u pracodawców wlicza się także do wskaźnika “Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu”. Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów:
       ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie,
       ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych,
       ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,
       ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.

       Pytanie 19. Czy wskaźnik “Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie” obejmuje nauczycieli już posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych, podnoszących w ramach projektu swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych (studia nie są forma “współpracy z uczelnią”, a uczelnia nie jest “placówka doskonalenia nauczycieli”, stąd wątpliwość, jak przypisać tę formę wsparcia do definicji z pkt 3.1.9 c Regulaminu konkursu)?
       Wskaźnik „Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie” obejmuje zarówno nauczycieli już posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych objętych wsparciem w projekcie, jak i podnoszących w ramach projektu swoje kwalifikacje. Zgodnie z definicją ww. wskaźnika: Liczba nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem, w tym: liczba osób przygotowanych do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych w ramach studiów podyplomowych lub innych form doskonalenia zawodowego.

       Pytanie 18. Zgodnie z regulaminem konkursu, zakupione wyposażenie powinno być zgodne z katalogiem dostępnym na stronie www.koweziu.pl. Czy jeżeli Wnioskodawca wykaże, iż zakup doposażenia, które nie jest dostępne na ww stronie, jest niezbędny do zaplanowanych zajęć i/lub rekomendowane przez pracodawców to możliwy będzie zakup takiego doposażenia?
       Możliwy jest zakup wyposażenia, które nie zostało uwzględnione w szczegółowym katalogu wyposażenia pracowni/warsztatów szkolnych dla 190 zawodów opracowanym przez MEN pod warunkiem, że zasadność zakupu tego sprzętu będzie wynikała z przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkoły/placówki kształcenia zawodowego. Diagnoza ta powinna uwzględniać rekomendacje instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół/placówek kształcenia zawodowego.

       Pytanie 17. Czy kwalifikowalny będzie zakup tablic multimedialnych, jeśli nie są one rekomendowane przez MEN ale Wnioskodawca wykaże ich niezbędność do efektywnego przeprowadzenia zajęć?
       Odpowiedź jak wyżej (pytanie nr 21)

       Pytanie 16. Czy możliwe jest doposażenie pracowni językowych jeśli Wnioskodawca planuje zajęcia z języków obcych zawodowych? Znajomość języka obcego została wskazana w efektach kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów a wyposażenie ww. pracowni zostało opisane na stronie KOWEZiU.
       Biorąc pod uwagę fakt, że język obcy ukierunkowany zawodowo jest przedmiotem realizowanym w ramach kształcenia zawodowego, a efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, w tym efekty kształcenia w zakresie języka obcego ukierunkowanego zawodowo zostały zdefiniowane w podstawie programowej kształcenia w zawodach w zawartej w załączniku do Rozporządzenia MEN z dnia 7.02.2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184 z późn. zm.), doposażenie pracowni językowej jest możliwe. Zakres tego rodzaju wsparcia musi wynikać z przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkoły/placówki kształcenia zawodowego.
       Pytanie 15. Czy Wnioskodawcę obowiązują także ilości sprzętu przewidzianego na stronie www.koweziu.pl na 1 ucznia?
       Planując zakup doposażenia pracowni/warsztatów szkolnych Wnioskodawca powinien mieć na uwadze, że każdy uczeń powinien mieć zapewniony równy dostęp do sprzętu, narzędzi i materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w trakcie procesu edukacyjnego. Projektodawcę obowiązują ilości sprzętu wskazane w katalogu MEN a odstępstwo od tej reguły wymaga uzasadnienia.

       Pytanie 14. Czy jeśli Wnioskodawca zaplanuje doposażenie pracowni rekomendowane przez MEN musi szczegółowo uzasadniać czy też wystarczy jedynie zapis wskazujący na ww. rekomendację?
       Poza wymogiem zgodności zakupionego sprzętu z katalogiem wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych rekomendowanym przez MEN, zakup doposażenia zawsze powinien wynikać z indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół/placówek kształcenia zawodowego oraz pozostawać w zgodzie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, tym samym zaplanowane wydatki wymagają uzasadnienia wskazującego na spełnienie w wym. warunków.
       Pytanie 13. Czy kwalifikowalny będzie zakup stolików i krzeseł do doposażanych w ramach projektu pracowni?
       Możliwy jest zakup krzeseł i stołów do pracowni, jeżeli zasadność zakupu tego rodzaju sprzętu będzie wynikała z przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkoły/placówki kształcenia zawodowego z uwzględnieniem już posiadanego przez nie wyposażenia.

       Pytanie 12. Czy stawki określone w wykazie dopuszczalnych stawek dla towarów i usług "Taryfikator" dla szkoleń/kursów przygotowujących dla egzaminów certyfikowanych obejmują także koszt przeprowadzenia egzaminów?
       Zgodnie z informacją zawartą w Wykazie dopuszczalnych stawek dla towarów i usług stawki przyjęte dla szkoleń/kursów przygotowujących do egzaminów certyfikowanych nie obejmują kosztów egzaminów zewnętrznych/certyfikowanych, które Wnioskodawca umieszcza odrębnie w budżecie projektu.

       Pytanie 11. Czy uśredniona stawka godzinowa brutto dla szkoleń / kursów certyfikowanych (21,00 zł) i dla szkoleń / kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe (20,00 zł) jest stawką na 1 osobę czy na grupę?
       Uśredniona stawka godzinowa brutto dla szkoleń/kursów certyfikowanych oraz kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe jest stawką na 1 osobę.

       Pytanie 10. Czy wydatki ponoszone w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień powinny zostać przewidziane we wniosku o dofinansowanie lub czy jest możliwe poniesienie tych kosztów jeśli dopiero na etapie realizacji projektu wyniknie taka konieczność (po zgłoszeniu się do projektu osoby której uczestnictwo będzie wymagało poniesienia tego rodzaju kosztów). Czy w trakcie realizacji projektu będzie można ubiegać się o zwiększenie wsparcia finansowego w związku z wprowadzeniem mechanizmu racjonalnych usprawnień?
       Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 mechanizm racjonalnych usprawnień to konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom  z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami. Łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 12 tys. PLN.
       IZ RPO WSL 2014-2020 zapewnia możliwość finansowania i kwalifikowania wydatków związanych z mechanizmem racjonalnych usprawnień np. w przypadku projektów EFS poprzez elastyczność budżetu projektu, o której mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Umożliwi to beneficjentom dokonywanie przesunięć środków w ramach budżetu na ten cel, w momencie pojawienia się w projekcie specjalnych potrzeb osoby lub osób z niepełnosprawnościami.
       W przypadku braku możliwości pokrycia wydatków związanych z mechanizmem racjonalnych usprawnień, IZ RPO WSL 2014-2020 umożliwia wnioskowanie o zwiększenie wartości dofinansowania projektu w sposób pozwalający na szybkie podjęcie decyzji. Decyzję w sprawie finansowania mechanizmu racjonalnych usprawnień podejmuje IZ RPO WSL 2014-2020 będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu, biorąc pod uwagę zasadność i racjonalność poniesienia dodatkowych kosztów oraz dostępność środków finansowych.

       Pytanie 9. Czy doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy stażysty będzie stanowić pomoc publiczną w projekcie/ de minimis czy doposażenie szkoły / warsztatu to pomoc publiczna?
       Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu to do obowiązków wnioskodawcy przy tworzeniu projektu należy ustalenie, czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis i wypełnienie określonych pól we wniosku o dofinansowanie, jeżeli stwierdzono ich wystąpienie. Należy przede wszystkim określić, czy wnioskodawca w ramach składanego na konkurs projektu będzie odbiorcą pomocy de minimis lub pomocy publicznej, oraz czy będzie udzielać wsparcia podmiotom, które są przedsiębiorcami i prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów dotyczących pomocy publicznej.
       Wystąpienie pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis w projekcie uzależnione jest przede wszystkim od rodzaju i charakteru proponowanego w ramach projektu wsparcia oraz od rodzaju grupy docelowej, której dane wsparcie ma zostać udzielone. Ustalenie, czy w danym przypadku pomoc publiczna występuje, możliwe jest po zbadaniu, czy zostały spełnione poniższe przesłanki tj. czy wsparcie:
       - jest udzielane przedsiębiorcy;
       - jest przyznawane przez państwo lub pochodzi ze środków państwowych;
       - jest udzielane na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku;
       - ma charakter selektywny;
       - zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

       Pytanie 8. Czy partycypacja przez pracodawcę 5% udziału w kosztach utworzenia/organizacji staży może stanowić wkład własny w projekcie?
       Udział finansowy pracodawców w organizacji staży i/lub praktyk zawodowych może stanowić wkład własny w projekcie. Należy mieć na uwadze, iż Projektodawca jest zobowiązany do wskazania udziału finansowego pracodawcy w organizacji staży i/lub praktyk zawodowych w sposób umożliwiający identyfikację wkładu własnego w budżecie wniosku o dofinansowanie.
       Pytanie 7. W jaki sposób jest weryfikowana trwałość projektu w odniesieniu do wyposażenia pracowni nauki zawodu, warsztatów?
       Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 „W przypadku projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i FS, niedotyczących inwestycji w infrastrukturę lub inwestycji produkcyjnych, zachowanie trwałości projektu oznacza utrzymanie inwestycji lub miejsc pracy zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej”. Projekty realizowane w ramach Działania 11.2 powinny zakładać trwałość w zakresie wykorzystania doposażenia zakupionego dzięki EFS do prowadzenia zajęć edukacyjnych, co będzie weryfikowane na reprezentatywnej próbie szkół/placówek objętych wsparciem w ramach RPO do 4 tygodni po zakończeniu projektu w ramach wizyt monitoringowych przez pracowników Instytucji Zarządzającej RPO lub Instytucji Pośredniczącej.

       Pytanie 6. Czy koszty doposażenia są limitowane?
       Limitowane kategorie kosztów dotyczą wydatków ponoszonych w ramach środków trwałych oraz cross financingu. Pamiętać należy o tym, iż w ramach każdego projektu limit środków trwałych i cross-financingu łącznie nie może przekroczyć 20% wartości projektu. Wydatki objęte cross-financingiem w projekcie nie mogą przekroczyć 10 % wartości projektu. Konieczność poniesienia wydatków w ramach cross-financingu oraz środków trwałych musi być bezpośrednio wskazana we wniosku o dofinansowanie i uzasadniona.
       Pytanie 5. Czy 5% udział pracodawców w kosztach organizacji staży praktyk jest obowiązkowy?
       Udział pracodawców w kosztach organizacji staży/praktyk nie jest obowiązkowy, jest to kryterium dodatkowe, nieobligatoryjne, weryfikowane na etapie oceny merytorycznej projektu. Za spełnienie tego kryterium można uzyskać dodatkowo 1 pkt.

       Pytanie 4. Czy katalog wyposażenia opracowany przez MEN umieszczony na stronie internetowej www.koweziu.edu.pl jest katalogiem zamkniętym, czy trzeba brać pod uwagę katalog men czy diagnozę?
       Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych co do zasady powinno być zgodne z katalogiem opracowanym przez MEN. Jednakże należy mieć na uwadze, iż wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych jest dokonywane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe w tym zakresie, a także posiadanego przez nie wyposażenia. W związku z powyższym w szczególnie uzasadnionych przypadkach jest możliwość zakupu wyposażenia spoza katalogu udostępnionego na stronie internetowej www.koweziu.edu.pl. W każdym takim przypadku we wniosku o dofinansowanie projektu powinny znaleźć się informacje z diagnozy uzasadniające potrzebę zakupu wyposażenia spoza listy MEN.

       Pytanie 3. W jakiej formie powinna zostać sporządzona diagnoza?
       Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę prowadzącą kształcenie zawodowe lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący. Jednocześnie diagnoza powinna zostać sporządzona w formie pisemnej przed przystąpieniem do realizacji projektu.

       Pytanie 2. Czy wsparcie w projekcie może być skierowane wyłącznie do nauczycieli?
       Nie, udział nauczycieli w projekcie będzie możliwy jedynie jako dodatkowe, uzupełniające działanie względem działań skierowanych do uczniów.

       Pytanie 1. W jakim okresie roku szkolnego powinny być realizowane staże / praktyki zawodowe, czy to jest gdzieś określone?
       IOK nie określiła w regulaminie konkursu okresu w trakcie roku szkolnego, w którym powinny być realizowane staże/praktyki zawodowe. Wszystkie działania zaplanowane w ramach projektu muszą mieścić się w okresie jego realizacji. Staże można przeprowadzać zarówno w trakcie roku szkolnego jak i w okresie ferii czy wakacji o ile nie jest to sprzeczne z prawodawstwem krajowym.

        Bezpośredni link do zagadnienia:
        https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dzialanie_11_2_ksztalcenie_zawodowe_uczniow_20160309
        Pomóż nam poprawić serwis
        Anuluj
        Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś