Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2016-02-19 [00:00:00] do 2016-03-07 [23:59:59]
Instrument terytorialny
RIT Subregionu Zachodniego
Oś priorytetowa
11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie
11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów
Poddziałanie:
11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
95,00 %
Budżet naboru [PLN]
10 068 254,14

OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW

O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego

z siedzibą w Katowicach
ul.
Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

OGŁASZA KONKURS

                                              NR RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16                                             

 

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów

Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego

 

obejmujący następujące typy projektów:

 1. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez:
  1. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu
   i instruktorów praktycznej nauki zawodu;
  2. podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów
   i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;
  3. rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym;
  4. rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 2. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

 

 

 

 

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

 

 1. Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 19 lutego 2016 r. do dnia 7 marca 2016 r.

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

9 564 841,44 PLN[1]

2 255 858,83 EUR

 

 

Poziom dofinansowania:

95%

 

 

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

8 558 016,00 PLN

2 018 400,00 EUR

 

 

Poziom dofinansowania ze środków europejskich:

85%

 

 

Kwota współfinansowania z budżetu państwa

1 006 825,44 PLN

 

237 458,83 EUR

 

 

Poziom współfinansowania z budżetu państwa:

10%

 

 

Poziom wkładu własnego:

5%

 

 

Finansowanie ogółem:[2]

10 068 254,14 PLN

 

2 374 588,24 EUR

 

 

Minimalna wartość projektu:

 

100 000 PLN

5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą

478 242,07 PLN

 

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wszelkie pytania dotyczące naboru należy kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl, bądź skorzystać z zakładki „często zadawane pytania”.

Załącznik:

Regulamin konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16

 

[1] Podana wartość w PLN zostaje przeliczona wg kursu wymiany PLN/EURO Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w EBC w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości dofinansowania na konkurs, tj. kurs obowiązujący w miesiącu grudniu 2015 r. (1€=4,24 PLN). W miesiącu zatwierdzania Listy rankingowej, przeznaczone na konkurs dofinansowanie w Euro zostanie ponownie przeliczone na PLN według kursu Euro obowiązującego na ten miesiąc.

[2] Finansowanie ogółem w rozumieniu ogółu środków na konkurs, czyli dofinansowanie + wkład własny BeneficjentówPytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2016-01-20
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-27


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś