Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2016-02-19 [00:00:00] do 2016-03-31 [23:59:59]
Instrument terytorialny
RIT Subregionu Północnego
Oś priorytetowa
11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie
11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów
Poddziałanie:
11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
95,00 %
Budżet naboru [PLN]
20 593 779,77

UWAGA!
Zmiana harmonogramu etapów oceny konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-050/16

Data publikacji: 29.07.2016 r.


Harmonogram oceny projektów dla Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Północnego

31 marca br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-050/16 dla Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Północnego.

Poniżej w załącznikach przedstawiamy szczegółowy harmonogram etapów oceny projektów.OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW

O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego

z siedzibą w Katowicach (40-037)
ul. Juliusza Ligonia 46

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA KONKURS

NR RPSL.11.02.02-IZ.01-24-050/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Północnego

obejmujący następujące typy projektów:

 1. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez:
  1. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu
   i instruktorów praktycznej nauki zawodu[1];
  2. podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów
   i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;
  3. rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym;
  4. rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 2. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

O dofinansowanie aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Południowego.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego
(LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

 1. Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony

od dnia 19 lutego 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r. (w ostatni dzień naboru do godz. 23.59).

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 • Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

19 564 090,76 PLN[2]

4 614 172,35 EUR

Poziom dofinansowania:

95,00 %

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

17 504 712,80 PLN

4 128 470,00 EUR

Poziom dofinansowania ze środków europejskich:

85,00 %

Kwota współfinansowania z budżetu państwa

2 059 377,96 PLN

485 702,35 EUR

Poziom współfinansowania z budżetu państwa:

10,00 %

Poziom wkładu własnego:

5,00 %

Finansowanie ogółem:[3]

20 593 779,77 PLN

4 857 023,53 EUR

Minimalna wartość projektu:

100 000,00 PLN

5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą

978 204,54 PLN

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu
nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-050/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wszelkie pytania dotyczące naboru należy kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl, bądź skorzystać z zakładki „często zadawane pytania”.

Załącznik:

Regulamin konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-050/16

[1] Udział nauczycieli w projekcie będzie możliwy jedynie jako dodatkowe, uzupełniające działanie względem działań skierowanych do uczniów.

[2] Podana wartość w PLN zostaje przeliczona wg kursu wymiany PLN/EURO Europejskiego Banku Centralnego
z przedostatniego dnia kwotowania środków w EBC w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości dofinansowania na konkurs, tj. kurs obowiązujący w miesiącu styczniu 2016 r. (1€=4,24 PLN). W miesiącu zatwierdzania Listy rankingowej, przeznaczone na konkurs dofinansowanie w Euro zostanie ponownie przeliczone na PLN według kursu Euro obowiązującego na ten miesiąc.

[3] Finansowanie ogółem w rozumieniu ogółu środków na konkurs, czyli dofinansowanie + wkład własny BeneficjentówPytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2016-01-20
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-27


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś