Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2016-01-25 [00:00:00] do 2016-03-31 [15:30:00]
Instrument terytorialny
ZIT Subregionu Centralnego
Oś priorytetowa
4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie
4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie:
4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
260 454 158,92

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru ze stycznia 2017 r. na luty 2017 r.


Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru z grudnia 2016 r. na styczeń 2017 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU ROZOWOJU REGIONALNEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ IV, DZIAŁANIA 4.3, PODDZIAŁANIA 4.3.1

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z siedzibą w Katowicach

 1. Ligonia 46 40-037 Katowice

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

OGŁASZA KONKURS

NR RPSL.04.03.01-IZ.01-24-045/15

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej– ZIT Subregionu Centralnego

obejmujący następujące typy projektów:

 1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej[1].
 2. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła w budynkach użyteczności publicznej.
 3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach użyteczności publicznej.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich Jednostki samorządu terytorialnego, ich i związki i stowarzyszenia;
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 3. Towarzystwa budownictwa społecznego.
 1. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 2. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
 3. Szkoły wyższe;
 4. Organizacje pozarządowe;
 5. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego
(LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

 1. a) Platformy Elektronicznych Usług Publicznych SEKAP, dostępnej w sieci Internet pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony

od dnia 25 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2016 roku (w ostatni dzień naboru do godz. 15:30).

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Całkowita kwota środków przeznaczona
na dofinansowanie projektów w konkursie:     260 454 158,92 PLN [2]
, tj. 61 095 015,11 EUR

Kwota środków europejskichprzeznaczona
na dofinansowanie projektów w konkursie:
   260 454 158,92 PLN [3], tj. 61 095 015,11 EUR

Kwota wsparcia wkładu własnego
z budżetu państwa                                               
Nie dotyczy

 

5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się

na procedurę odwoławczą – 13 022 707,95 PLN


Wartość projektu:                                                   50 000 000 EUR

Poziom dofinansowania projektu:                         Max 85 %

Kwota dofinansowania projektu:                          Nie dotyczy

Poziom wkładu własnego:                                    Min 15%

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-045/15, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wszelkie pytania dotyczące naboru należy kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl, bądź skorzystać z zakładki „często zadawane pytania”.

 

Załącznik:

Regulamin konkursu nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-045/15

[1] Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej. Definicja wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422)

[2] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 27 listopada 2015 r., gdzie 1 EUR = 4,2631 PLN

[3] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 27 listopada 2015 r., gdzie 1 EUR = 4,2631 PLN


UWAGA!


Względem niniejszego konkursu obowiązuje uchwała nr 150/89/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26.01.2016 roku zmieniająca numer naboru, załączona poniżej. Wprowadzone sprostowanie ma zastosowanie do wszystkich dokumentów składających się na pakiet aplikacyjny w ramach działania 4.3.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2015-12-23


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś