Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2015-12-28 [00:00:00] do 2016-01-29 [23:59:59]
Oś priorytetowa
9. Włączenie społeczne
Działanie
9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie
Poddziałanie:
9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
95,00 %
Budżet naboru [PLN]
10 250 493,00

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-037) ul. Juliusza Ligonia 46, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza konkurs nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-044/15 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe RPO WSL 2014-2020, na obszarze centralno – zachodnim województwa śląskiego obejmujący następujące typy projektów:

  1. 1. Świadczenie profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych na rzecz efektywnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników podmiotów ekonomii społecznej oraz wspieranie powstawania i stabilności miejsc pracy w obszarze przedsiębiorczości społecznej.
  2. Wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej, w tym udzielenie dotacji na zakładanie przedsiębiorstw społecznych i wsparcie funkcjonujących przedsiębiorstw w tworzeniu dodatkowych miejsc pracy.
  3. Świadczenie na poziomie lokalnym usług animacyjnych służących rozwojowi organizacji obywatelskich i partycypacji społecznej oraz usług inkubacyjnych.
  4. Wsparcie działań w zakresie poszukiwania i wdrażania zidentyfikowanych długookresowych źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej, inicjatyw rozwijających przedsiębiorczość społeczną oraz uzupełniająco instytucji wspierających ekonomię społeczną.

Projektodawcy są zobligowani do ujęcia we wniosku wszystkich wymienionych w punktach 1-4 typów projektów.

 

Wartość alokacji przeznaczonej na konkurs (100%):

2 400 640,00 EURO

10 250 493,00 PLN

Kwota na dofinansowanie projektów w konkursie (95%):

2 280 608,00 EURO

9 737 968,00 PLN

EFS (85%):

2 040 544,00 EURO

8 712 918,00 PLN

Budżet Państwa (10%):

240 064,00 EURO

1 025 049,00 PLN

Kwota dofinansowania wyodrębniona na OSI (95%)

(zawiera się w kwocie na dofinansowanie projektów w konkursie)

78 375,00 EURO

334 653,00 PLN


Umowa zostanie zawarta po zakończeniu procedury odwoławczej[2].

Minimalna wartość projektu to 100 000,00 PLN

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs.

Poziom dofinansowania wynosi 95,00%

Poziom wkładu własnego 5,00%

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 28 grudnia 2015r. do dnia 29 stycznia 2016r. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Projekty składane są na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego pod adresem lsi.slaskie.pl.

Wniosek należy przesłać w formie elektronicznej (format .pdf) do Instytucji Organizującej Konkurs
z wykorzystaniem platform elektronicznych:

  1. a) Platformy SEKAP, dostępnej pod adresem: www.sekap.pl

lub

  1. b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, dostępnej pod adresem:   www.epuap.gov.pl[3]

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w załączniku do niniejszego ogłoszenia pt. Regulamin konkursu, który jest dostępny na stronach internetowych IOK www.efs.slaskie.pl, www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wartość alokacji przeznaczonej na konkurs wynosi 2 400 640,00 Euro. Podana wartość w PLN została przeliczona według kursu Euro obowiązującego w miesiącu ogłoszenia konkursu (miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE, publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm), czyli 4,2699. W miesiącu zatwierdzania Listy rankingowej, przeznaczona na konkurs alokacja w Euro zostanie ponownie przeliczona na PLN według kursu Euro obowiązującego na ten miesiąc.

[2] Jeżeli zostanie wniesiony środek odwoławczy od wyników oceny.

[3] IOK zaleca korzystanie z platformy SEKAP (www.sekap.pl). IOK nie ponosi odpowiedzialności za sposób funkcjonowania platformy ePUAP (www.epuap.gov.pl).Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2015-11-26


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś