Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2019-10-07 [00:00:00] do 2020-01-30 [12:00:00]
Oś priorytetowa
9. Włączenie społeczne
Działanie
9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie:
9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu

Zmieniony został regulamin naboru, zmianie uległy umowy o dofinansowanie i o przetwarzaniu danych osobowych.
Data publikacji 21-12-2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – sierpień 2020 r. – został przesunięty na październik 2020 r.
Przyczyną przedmiotowego przesunięcia jest Pandemia COVID-19, która spowodowała:
1. Konieczność wydłużania terminów dla oceniających na złożenia kart oceny projektów (m.in. ze względu na korzystanie z opieki nad dzieckiem), a także rezygnację części członków komisji z udziału w ocenie.
2. Wprowadzenie rozwiązania, które umożliwia wydłużenie terminu prowadzenia negocjacji, jeżeli Wnioskodawca nie będzie miał możliwości dochowania wskazanego terminu ze względu na sytuację epidemiologiczną. W opisanej sytuacji IOK dopuszcza możliwość złożenia formularza negocjacyjnego oraz skorygowanego WND w termie późniejszym. Beneficjenci, których bezpośrednio dotknęła trudna sytuacja  pisemnie występowali (oraz nadal występują) z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie formularza negocjacyjnego oraz skorygowanego wniosku o dofinansowanie, na co Instytucja Organizująca Konkurs wyraża zgodę.
Data publikacji: 2020-08-21


Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2020 r. – został przesunięty na sierpień 2020 r.
Przyczyną przesunięcia terminu jest wysoka liczba złożonych wniosków (pierwotny termin rozstrzygnięcia został ustalony przy założeniu, że liczba złożonych wniosków nie przekroczy 20, natomiast na konkurs wpłynęły 183 wnioski) oraz pandemia COVID-19, której początek zbiegł się z początkiem prac Komisji Oceny Projektów, co spowodowało utrudniony kontakt z oceniającymi oraz rezygnację części ekspertów z oceny wniosków i konieczność ich przekazania innym oceniającym
Data publikacji: 2020-05-22

31 października 2019 r. Zarząd Województwa zaktualizował Regulamin konkursu. Aktualizacja wynika z przyjęcia stawek jednostkowych dla usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania i w klubie seniora oraz z wejścia w życie z dniem 9 września 2019 r. nowych "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020."
Ponadto w wyniku aktualizacji regulaminu zmianie uległ termin zakończenia – z 15 stycznia na 30 stycznia 2020 r. (do godz. 12:00:00) i rozstrzygnięcia konkursu z maja 2020 na czerwiec 2020 r.
Data publikacji 07.11.2019 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs
nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych– konkurs RPO WSL 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2019-10-07 (od godziny 00:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2020-01-30 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
październik 2020

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej  na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach,
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

 

z wykorzystaniem:

 

  1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub

2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

  1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

  1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
  2. podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077);
  3. podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
  4. podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia
    28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 703).

 

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta - wniosku o dofinansowanie projektu).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać wnioski na następujący typ projektu:

  1. Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej, wspierające proces deinstytucjonalizacji, w tym:

a. tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, specjalistycznej i pracy podwórkowej, oferujących wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży; rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą poprzez tworzenie nowych miejsc w funkcjonujących placówkach wsparcia dziennego lub rozszerzenie oferty wsparcia,

b. tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-interwencyjnego do 14 osób; kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,

c. wsparcie i rozwój form pracy z rodziną, asystentury rodzinnej, instytucji rodzin wspierających, pomocowych jako wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

d. zwiększanie dostępności do usług poradnictwa rodzinnego jako wspierającego wypełnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczej zgodnie ze zidentyfikowanymi terytorialnie potrzebami.

2 . Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspomaganego poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, mieszkaniach lub domach treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej lub zawodowej;

3. Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły, w tym prowadzone
w miejscu zamieszkania, obejmujące m.in.:

a. tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej
w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami potrzebującymi wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu,

b. wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami potrzebującymi wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności poprzez: kształcenie, w tym szkolenie
i zajęcia praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla opiekunów faktycznych, w tym m.in. zwiększające ich umiejętności w zakresie opieki; poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki
i odciążenia opiekunów faktycznych; sfinansowanie usługi asystenckiej lub opiekuńczej
w celu umożliwienia opiekunom osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu /z niepełnosprawnością podjęcie aktywności społecznej, zawodowej lub edukacyjnej,

c. usługi dziennej opieki środowiskowej, w tym usługi świadczone przez opiekunów dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, asystentów osób niepełnosprawnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe,

d. rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieki, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii),

e. usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu /z niepełnosprawnością (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków) – wyłącznie jako wsparcie uzupełniające projekty dotyczące usług asystenckich lub opiekuńczych.

5. Działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych świadczonych w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
93,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
43 523 369,80
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
10 142 470,59
Data określenia wartość w PLN 2019-07-30 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,2912 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.2 Regulaminu konkursu.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
+48 32 77 40 555
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2019-08-30
Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-01


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś