Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2019-07-31 [08:00:00] do 2019-10-17 [12:00:00]
Oś priorytetowa
1. Nowoczesna gospodarka
Działanie
1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu uległ zmianie z marca 2020 r. na maj 2020 r. Zmiana terminu nastąpiła ze względu na zagrożenie epidemiczne w postaci rozprzestrzeniającego się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapisy w ogłoszeniu oraz regulaminie konkursu dla naboru RPSL.01.02.00-IP.01-24-020/19 o orientacyjnym rozstrzygnięciu konkursu.
Data publikacji: 2020-03-16

Wydłużono termin naboru wniosków dla konkursu RPSL.01.02.00-IP.01-24-020/19 do dnia 17 października 2019 r. do godziny 12:00:00. Zmianie uległy zapisy Regulaminu konkursu, Instrukcji wypełniania wniosku, Wzorów umów o dofinansowanie, Wzoru umowy o konsorcjum a także Ogłoszenia o konkursie. Zmiany w dokumentacji uwzględniają aktualizację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami zamieszczonymi pod Ogłoszeniem o konkursie.
Data publikacji: 2020-09-26

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-020/19 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Typ projektu I Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz II Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2019-07-31 (od godziny 08:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2019-10-17 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
GRUDZIEŃ 2019 (I runda), MAJ 2020 (II runda)

Miejsce składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47,
41-500 Chorzów

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

  1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?
  • Mikro, małe, średnie i duże Przedsiębiorstwa
  • Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa
  • Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
  • Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni)
  • Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych
  • Konsorcja przedsiębiorstw
Na co można otrzymać dofinansowanie?
  1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
  2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
85,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
107 377 500,00
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
25 000 000,00
Data określenia wartość w PLN 2019-05-28 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,2951 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
327439171, 327439177
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2019-06-27
Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-17


Załączniki
Przydatne linki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś