Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2019-05-31 [00:00:00] do 2019-07-31 [12:00:00]
Instrument terytorialny
ZIT Subregionu Centralnego
Oś priorytetowa
5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie
5.2. Gospodarka odpadami
Poddziałanie:
5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu uległ zmianie z lutego 2020 r. na marzec 2020 r. Zmiana terminu nastąpiła na wniosek Instytucji Pośredniczącej (ZIT Subregionu Centralnego).
Data publikacji: 2020-02-26

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1491/53/VI/2019 z dnia 03.07.2019 r. zaktualizował pakiety aplikacyjne o nowe wzory umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 2019-07-26

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-319/19 w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2019-05-31 (od godziny 00:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2019-07-31 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
marzec 2020

Miejsce składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

  1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?
  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
  2. Związek Metropolitalny
  3. Podmioty w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia
  4. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej)
  5. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
  6. Towarzystwa budownictwa społecznego
Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu: Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
95,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
8 640 529,43
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
2 011 764,71
Data określenia wartość w PLN 2019-03-28 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,2950 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu (wersja 15.1 przyjęta przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 606/30/VI/2019 dnia 27 marca 2019 r. wraz z aktualizacją załącznika nr 3 do SZOOP.

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
+48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40418, +48 32 7740318, +48 32774019
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2019-04-30
Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-31


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis




Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś