Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2019-01-25 [09:30:00] do 2019-02-28 [12:00:00]
Oś priorytetowa
9. Włączenie społeczne
Działanie
9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie:
9.2.7. Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy

W dniu 23 stycznia 2019 roku Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40 - 037 Katowice, podjął uchwałę w sprawie wezwania Samorządu Województwa Śląskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2019-01-25 (od godziny 09:30:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2019-02-28 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

  1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

Samorząd Województwa Śląskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji, w tym:

  1. wsparcie usług na rzecz dzieci, kandydatów i rodzin uczestniczących w procesie adopcji,
  2. koordynacja i monitorowanie pracy ośrodków adopcyjnych w województwie śląskim służące podniesieniu jakości świadczonych usług,
  3. promowanie i upowszechnianie idei adopcji (jako wsparcie uzupełniające).

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
93,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
4 324 500,00
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
1 005 043,23
Data określenia wartość w PLN 2018-12-28 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,3028 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 uchwalony przez Zarząd Województwa - w wersji 14.1 zatwierdzony przez Zarząd Województwa Uchwałą nr 93/13/VI/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku.

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Nie dotyczy

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
32 77 40 457
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2019-01-25
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-06


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś