Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2018-09-28 [00:00:00] do 2018-11-29 [12:00:00]
Instrument terytorialny
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju
Oś priorytetowa
9. Włączenie społeczne
Działanie
9.1. Aktywna integracja
Poddziałanie:
9.1.4. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu

Z powodu złożoności procesu oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego), termin rozstrzygnięcia naboru został przesunięty z maja 2019 r. na czerwiec 2019 r.

Data publikacji: 2019-05-31

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu

Z powodu złożoności procesu oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego), termin rozstrzygnięcia naboru został przesunięty z kwietnia 2019 r. na maj 2019 r.

Data publikacji: 2019-04-30

OGŁOSZENIE O KONKURSIE W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40 - 037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs
nr RPSL.09.01.04-IZ.01-24-275/18 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych – Wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  2014-2020.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Integralną częścią Ogłoszenia o konkursie/rundzie konkursu jest Regulamin konkursu nr RPSL.09.01.04-IZ.01-24-275/18.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2018-09-28 (od godziny 00:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2018-11-29 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
czerwiec 2019 r.

Miejsce składania wniosków
Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

  1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

  1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);
  2. podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 2077);
  3. podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769);
  4. podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 703)

Jednocześnie o dofinansowanie aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, których spis znajduje się w Wykazie LGD/LGR które podpisały umowy ramowe, których załącznikiem jest Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) stanowiącym załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu.

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta - wniosku o dofinansowanie projektu).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać wnioski na następujący typ projektu:

Programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań:

  1. opartych o samopomoc i wolontariat,
  2. środowiskowych,
  3. prozatrudnieniowych,
  4. edukacyjnych.

Działania kulturalne mogą być realizowane wyłącznie jako wsparcie uzupełniające.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
95,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
6 453 690,88
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
1 508 823,53
Data określenia wartość w PLN 2018-07-30 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,2773 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 uchwalony przez Zarząd Województwa - w wersji 13.3 zatwierdzony przez Zarząd Województwa Uchwałą nr 1941/281/V/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku.

Kryteria wyboru projektu zostały zatwierdzone podczas XIII posiedzenia KM w dniu 25 maja 2018 r. (Uchwała nr 319 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Priorytet Inwestycyjny 9i)

Załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 13.3, tj. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań został przyjęty 28 sierpnia 2018 roku przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.2 Regulaminu konkursu.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
32 77 40 480
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2018-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-28


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś