Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
anulowany
Oś priorytetowa
9. Włączenie społeczne
Działanie
9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie:
9.2.7. Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (zwanego dalej SZOOP), Samorząd Województwa Śląskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w I kwartale 2019 roku rozpocznie realizację projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 9.2.7 RPO WSL. Tytuł/zakres projektu: W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2018-08-01 (od godziny 13:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2018-09-12 (do godziny 10:31:36)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Wniosek należy wypełnić elektronicznie w Lokalnym Systemie Informatycznym dostępnym pod adresem lsi.slaskie.pl i przesłać z wykorzystaniem wewnątrzurzędowego elektronicznego obiegu dokumentów. Wniosek należy podpisać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

Samorząd Województwa Śląskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?
  1. Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji, w tym:
  1. wsparcie usług na rzecz dzieci, kandydatów i rodzin uczestniczących w procesie adopcji,
  2. koordynacja i monitorowanie pracy ośrodków adopcyjnych w województwie śląskim służące podniesieniu jakości świadczonych usług,
  3. promowanie i upowszechnianie idei adopcji (jako wsparcie uzupełniające).

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
93,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
4 324 500,00
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
1 011 035,00
Data określenia wartość w PLN 2018-07-30 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,2773 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

Wniosek oceniany jest na podstawie kryteriów wskazanych w załączniku nr 3 do SZOOP - Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań.

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
32 77 40 457
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2018-08-01
Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-12


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś