Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-12-29 [07:00:00] do 2018-08-29 [12:00:00]
Oś priorytetowa
4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie
4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie:
4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
95,00 %
Budżet naboru [PLN]
89 157 120,00

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu

Informujemy o zmianie wzorów umów / decyzji / porozumienia  o dofinansowanie projektu od 15 grudnia 2021 r. (Uchwała nr 2518/291/VI/2021 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.11.2021 r.).
Data publikacji: 2021-12-22

Informujemy o zmianie Regulaminu naboru oraz Instrukcji wypełniania wniosków, których celem jest uwzględnienie regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 694) oraz powiązanych zapisów SZOOP RPO WSL.

Zmiana dotyczy możliwości wydłużenia terminu 30 dni na wszczęcie przez Wnioskodawców postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy dla projektów realizowanych w trybie "zaprojektuj i wybuduj", jednak nie dłużej niż do dnia podpisania umowy o dofinansowanie/podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu/zawarcia porozumienia o dofinansowanie.
Data publikacji: 2021-04-19

W celu sprawniejszej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zmieniono zapisy Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFRR. Zmiana dotyczy doprecyzowania warunku zabezpieczenia przez Beneficjenta wkładu własnego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.
Data publikacji: 2021-02-01

Informujemy o zmianie Regulaminu naboru, której celem jest uwzględnienie w zapisach regulaminu regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 694) oraz powiązanych zapisów SZOOP RPO WSL. Zmiana dotyczy możliwości wydłużenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, terminu na podpisanie umowy o dofinansowanie.
Data publikacji: 2020-07-24

W związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1833/60/VI/2019 z 08.08.2019 r. – został zmieniony regulamin konkursu nr RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17 w ramach poddziałania 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs. Zmiana polega na przesunięciu środków pomiędzy alokacjami przeznaczonymi na projekty grantowe i niegrantowe w taki sposób, iż zwiększeniu uległa alokacja przeznaczona na projekty grantowe.
Data publikacji: 2019-08-14

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1491/53/VI/2019 z dnia 03.07.2019 r. zaktualizował pakiety aplikacyjne o nowe wzory umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 2019-07-26

Z powodu złożoności procesu oceny wniosków o dofinansowanie, ulega zmianie termin rozstrzygnięcia naboru z czerwca 2019 r. na sierpień 2019 r.
Data publikacji: 2019-06-25

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu
Z powodu złożoności procesu oceny wniosków o dofinansowanie, ulega zmianie termin rozstrzygnięcia naboru z maja 2019 r. na czerwiec 2019 r.
Data publikacji: 2019-05-27


W związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 619/30/VI/2019 z dnia 27 marca 2019 r. – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych wynikające ze zmian wzorów umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 2019-04-01

Z powodu złożoności procesu oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), termin rozstrzygnięcia naboru został przesunięty z marca 2019 r. na maj 2019 r.
Data publikacji: 2019-03-15

Informujemy, iż w związku z przyjętą uchwałą nr 2492/295/V/2018 w dniu 30 października 2018r. – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych (zmiana treści regulaminu naboru - w rozdziale 8 Umowa o dofinansowanie dokonano aktualizacji zestawienia dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy / porozumienia / decyzji o dofinansowanie, doprecyzowania zapisów w procedurach związanych z zamówieniami oraz aktualizacji aktu prawnego dot. zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy). Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data informacji: 2018-10-30

Z uwagi na skomplikowany charakter tematyki konkursu, który generuje problemy interpretacyjne, i tym samym wątpliwości wnioskodawców zgłaszane do IZ RPO WSL, podjęto decyzję o wydłużeniu terminu trwania naboru wniosków RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17 do 29 sierpnia 2018 r. do godziny 12.00. Zaktualizowano również dokument „Zasady w zakresie kwalifikowania wydatków z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020 - formuła grantowa” w taki sposób żeby nie budził wątpliwości interpretacyjnych. Rejestr zmian oraz zaktualizowany dokument podłączono w ramach pakietu aplikacyjnego. W związku z tym zaktualizowany został regulamin oraz ogłoszenie naboru.
Data publikacji: 2018-06-27

Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1113/259/V/2018 z dnia 22.05.2018r. – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych poprzez wprowadzenie w regulaminach zapisów dotyczących Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji : 2018-05-25

Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 870/253/V/2018 z dnia 17.04.2018r. – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych (zmiana treści regulaminu naboru - w rozdziale 8 Umowa o dofinansowanie dokonano aktualizacji zestawienia dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy / porozumienia / decyzji o dofinansowanie, doprecyzowania zapisów w procedurach związanych z zamówieniami oraz aktualizacji aktu prawnego dot. zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy).Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 2018-05-14

W związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 691/250/V/2018 z 27.03.2018 – został zmieniony regulamin konkursu. Zmiany w regulaminie konkursu są konsekwencją zmian dokonanych w zakresie kryteriów i sposobu oceny - dotyczą przebiegu oceny oraz mają charakter porządkowy i reorganizacyjny. Zaproponowane zmiany nie mają konsekwencji dla Wnioskodawców, stąd nie zmienia się terminu zamknięcia naboru.
Data publikacji: 2018-04-03

W związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 134/238/V/2018 i 135/235/V/2018 z  23.01.2018 – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych wynikające ze zmian wzorów umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 2018-01-30
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs

 

Informacje o konkursie

Terminy:

 1. Termin, od którego można składać wnioski – 29.12.2017 r. (od godziny 7:00:00)
 2. Termin, do którego można składać wnioski – 29.08.2018 r. (do godziny 12:00:00)
 3. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – sierpień 2019 r.

 

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

z wykorzystaniem:

 1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kto i na co może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs

 

Kto może składać wnioski?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
 5. Szkoły wyższe;
 6. Organizacje pozarządowe;
 7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 8. Towarzystwa budownictwa społecznego.

Beneficjentem projektu realizowanego w formule grantowej może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.

Ograniczenia możliwości aplikowania w formule tzw. projektów parasolowych oraz wszystkich pozostałych projektów zawarte zostały w rozdziale 2.1.1 Limity i ograniczenia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
 2. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła.
 3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

Typ 1. nie ma zastosowania dla projektów realizowanych w formule grantowej oraz dla budynków jednorodzinnych (w projektach parasolowych).

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu (wersja 11.2 przyjęta przez Zarząd Województwa uchwałą nr 2414/227/V/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku)

Finanse

 

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie[1]:

 

89 157 120,00 PLN[2]

21 011 764,71 EUR

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie [środki UE][3]:

 

 

79 772 160,00 PLN[4]

18 800 000,00 EUR

W tym 31% alokacji tj. 24 729 369,60 PLN[5] na projekty realizowane w formule grantowej. IOK zastrzega możliwość przesunięcia alokacji pomiędzy formułą grantową i niegrantową. Zakłada się, że środki niewykorzystane w formule grantowej zostaną wykorzystane na projekty z formuły niegrantowej [lub odwrotnie].

 

Warunki i planowany zakres stosowania cross- financingu (%)

 

Nie dotyczy

Kwota współfinansowania z budżetu państwa projektów w konkursie[6]

9 384 960,00 PLN[7]

2 211 764,71 EUR

Poziom dofinansowania projektu

- środków UE

- środków BP (jeśli dotyczy)

 

 

Wartość projektu:

(minimalna wartość projektu- jeśli dotyczy/

maksymalna wartość projektu-jeśli dotyczy)

 

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:

 • są projektami rewitalizacyjnymi,
 • nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą,
 • nie są objęte pomocą de minimis,
 • nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013.

Dla projektów realizowanych w formule grantowej maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

W przypadku realizacji tzw. projektów parasolowych (niebędących projektami grantowymi) przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia maksymalna wartość projektu wynosi 7 mln PLN.

W pozostałych przypadkach – 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Nie ustala się minimalnej dopuszczalnej w konkursie wartości projektu.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie może przekroczyć 50 mln EUR[8].

Wartość środków przeznaczonych na procedurę odwoławczą w konkursie

10% całkowita kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie tj.

8 915 712,00 PLN

Wartość środków przeznaczonych na mechanizm racjonalnych usprawnień w konkursie

Nie dotyczy

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 301, +48 32 77 40 321,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjny@slaskie.pl,
 • w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Regionie

 

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

 

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

 

[1] Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie może ulec zwiększeniu.

[2] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 30.10.2017 r., gdzie 1 EUR = 4,2432 PLN

[3]Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie może ulec zwiększeniu.

[4] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 30.10.2017 r., gdzie 1 EUR = 4,2432 PLN

[5] j.w.

[6] Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie może ulec zwiększeniu.

[7] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 30.10.2017 r., gdzie 1 EUR = 4,2432 PLN

[8] Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy te publikowane są w mediach elektronicznych pod adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html. Informacji należy szukać na stronach Narodowego Banku Polskiego, zgodnie ze ścieżką: Statystyka i sprawozdawczość → Kursy → Archiwalne kursy walut → Kursy średnie miesięczne, na koniec miesiąca, średnie .roczne. Wskazany adres strony może ulec zmianie.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2017-11-29
Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-22


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś