Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-08-24 [15:00:00] do 2019-03-29 [14:29:11]
Instrument terytorialny
Obszar Strategicznej Interwencji
Oś priorytetowa
4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie
4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie:
4.3.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
95,00 %
Budżet naboru [PLN]
30 578 915,17

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2969/88/VI/2019 z dnia 19.12.2019 r. zmienił treść Regulaminu naboru. W rozdziale 2.6.1 Informacje finansowe dotyczące naboru dodano zapis: Kwota ta stanowi nieprzekraczalną wartość dofinansowania projektu w trakcie postępowania w zakresie wyboru projektu do dofinansowania. Na etapie realizacji projektu wskazana szacowana wartość może ulec zmianie na warunkach określonych w umowie lub w decyzji o dofinansowaniu projektu. Pierwotny Regulamin naboru został zastąpiony zaktualizowanym.
Data publikacji 20.01.2020 r.

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1491/53/VI/2019 z dnia 03.07.2019 r. zaktualizował pakiety aplikacyjne o nowe wzory umów/decyzji/porozumienia.
Data publikacji 26.07.2019 r.

Informujemy, iż w związku z podjętą przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1748/275/V/2018 z dnia 31.07.2018r. – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych (zmiana treści regulaminu naboru - w Sekcji 2.1 Założenia ogólne dodano zapis:  W uzasadnionych przypadkach Dyrektor/Zastępca Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podejmuje decyzję o wydłużeniu trwania oceny na podstawie notatki służbowej. Wprowadzono zapis analogiczny do  zapisów w regulaminach obowiązujących dla procedury konkursowej.
Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji : 06.08.2018 r.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1113/259/V/2018 z dnia 22.05.2018r. – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych poprzez wprowadzenie w regulaminach zapisów dotyczących Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji : 25.05.2018 r.

W związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 691/250/V/2018 z 27.03.2018 – został zmieniony regulamin konkursu. Zmiany w regulaminie konkursu są konsekwencją zmian dokonanych w zakresie kryteriów i sposobu oceny - dotyczą przebiegu oceny oraz mają charakter porządkowy i reorganizacyjny. Zaproponowane zmiany nie mają konsekwencji dla Wnioskodawców, stąd nie zmienia się terminu zamknięcia naboru.
Data publikacji: 2018-04-03

W związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 134/238/V/2018 z 23.01.2018 – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych wynikające ze zmian wzorów umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 2018-01-30

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-037) ul. Juliusza Ligonia 46, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPSL.04.03.03-IZ.01-24-203/17 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, PODDZIAŁANIE 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - OSI, RPO WSL 2014-2020.

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów są podmioty wskazane jako wnioskodawcy w Wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 4 do SZOOP na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje nt. naboru znajdują się w Regulaminie naboru.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2017-08-24
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-20


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś