Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-09-11 [00:00:00] do 2017-10-11 [12:00:00]
Instrument terytorialny
Obszar Strategicznej Interwencji
Oś priorytetowa
9. Włączenie społeczne
Działanie
9.1. Aktywna integracja
Poddziałanie:
9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
95,00 %
Budżet naboru [PLN]
37 206 919,28

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu
Z powodu złożoności procesu oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego), nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru z kwietnia 2018 r. na czerwiec 2018 r.
Data publikacji: 30.04.2018 r.

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu
Z powodu złożoności procesu oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru z marca 2018 r. na kwiecień 2018 r.
Data publikacji 30.03.2018 r.    
                       

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.09.01.03-IZ.24-01-197/17 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI - konkurs RPO WSL 2014-2020.

 

Informacje o naborze

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 11.09.2017 r. (od godziny 0:00)

Termin, do którego można składać wnioski - 11.10.2017 r. (do godziny 12:00:00)

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2018 r.

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kto i na co może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI – konkurs

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

 1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
 2. podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 1870 z późn.zm.);
 3. podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769);
 4. podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1541)

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta - wniosku o dofinansowanie projektu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazany typ projektów:

1. Kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, społecznych, zawodowych) ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową;

2. Wsparcie społeczno-zawodowe osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów reintegracyjnych, tj. w już funkcjonujących Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej, Zakładach Aktywności Zawodowej, Warsztatach Terapii Zajęciowej, w tym tworzenie miejsc pracy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami;

3. Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów w ramach których prowadzona będzie aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, tj.:

 1. Centrum Integracji Społecznej,
 2. Klubu Integracji Społecznej,
 3. Zakładu Aktywności Zawodowej,
 4. Warsztatu Terapii Zajęciowej.

4. Kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;

5. Kompleksowe programy aktywizacji skierowane do osób usamodzielnianych, w tym: młodzieży z ośrodków wychowawczych i socjoterapii, mających na celu poprawę szans adaptacyjnych poprzez organizację dodatkowego wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych;

6. Programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań:

 1. opartych o samopomoc i wolontariat,
 2. środowiskowych,
 3. prozatrudnieniowych,
 4. edukacyjnych.

Działania kulturalne mogą być realizowane wyłącznie jako wsparcie uzupełniające.

 

W ramach konkursu nie dopuszcza się możliwości składania projektów na tworzenie nowych Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty wynikające z Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bytom oraz z Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radzionków, które znajdują się w wykazie programów rewitalizacji na terenie województwa śląskiego, prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, dostępnym pod adresem: http://rpo.slaskie.pl/czytaj/wykaz_programow_rewitalizacji_wojewodztwa_slaskiego.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu

Finanse

Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

37 206 919,28 [1] PLN

8 756 011,41 EUR

Pula dla Miasta Bytom

33 073 230,54[2] PLN

7 783 218,54 EUR

Pula dla Miasta Radzionków

4 133 688,74[3] PLN

972 792,87 EUR

Poziom dofinansowania:

95,00%

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

33 290 401,47 [4] PLN

7 834 326,00 EUR

Poziom dofinansowania ze środków europejskich:

85,00%

Kwota współfinansowania z budżetu państwa:

3 916 517,81 [5] PLN

921 685,41EUR

Poziom współfinansowania z budżetu państwa:

10,00%

Poziom wkładu własnego:

(minimalny)

5,00%

Finansowanie ogółem[6]:

39 165 178,21 [7] PLN

9 216 854,12 EUR

 

Minimalna wartość projektu:                

100 000,00 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania nie może być wyższa niż wartość dofinansowania przewidzianego na konkurs

 

 

5% wartości alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą

 

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu

 

 

1 860 345,96 PLN

 

 

 

do 10% finansowania unijnego w ramach projektu

 

 

 

 

 

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.2 Regulaminu konkursu.

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 77 40 172
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjny@slaskie.pl,
 • w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Regionie

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.09.01.03-IZ.01-24-197/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.09.01.03-IZ.01-24-197/17.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, gdzie
1 EUR = 4.2493 PLN

[2] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, gdzie
1 EUR = 4.2493 PLN

[3] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, gdzie
1 EUR = 4.2493 PLN

[4] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, gdzie
1 EUR = 4.2493 PLN

[5] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, gdzie
1 EUR = 4.2493 PLN

[6] Finansowanie ogółem w rozumieniu ogółu środków na konkurs, czyli dofinansowanie + wkład własny

[7] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, gdzie
1 EUR = 4.2493 PLNPytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2017-08-11
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-29


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś