Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-08-31 [00:00:00] do 2017-10-16 [12:00:00]
Instrument terytorialny
RIT Subregionu Zachodniego
Oś priorytetowa
8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie
8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego
Poddziałanie:
8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
90,00 %
Budżet naboru [PLN]
1 006 164,25

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-186/17 w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działania 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego Poddziałania 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Subregionu Zachodniego.

 

Informacje o naborze

Termin

Termin, od którego można składać wnioski 31.08.2017 r. (od godz. 0:00:00)

Termin, do którego można składać wnioski 16.10.2017 r. (do godz. 12:00:00)

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – MARZEC 2018 r./I KWARTAŁ 2017r.

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce i sposób składania wniosków.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

ul.Ligonia 46, 40-037 Katowice

z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kto i na co może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat RIT Subregionu Zachodniego.

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta - wniosku o dofinansowanie projektu).

Jednocześnie o dofinansowanie aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Centralnego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazane typy projektów:

  1. Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki;
  2. Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących;
  3. Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące: a)sprawowanie opieki przez nianię, b) sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego;
  4. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

Sprawowanie opieki przez nianię w ramach 3-go typu operacji może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w ramach 1-go, 2-go i 4-go typu operacji.

 

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego, stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

 

Finanse

 

Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

1 006 164,25 PLN

236 805,82 EUR

Poziom dofinansowania:

90,00%

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

950 266,23 [1] PLN

223 649,94 EUR

Poziom dofinansowania ze środków europejskich:

85,00%

Kwota współfinansowania z budżetu państwa:

55 898,02 [2] PLN

13 155,88 EUR

Poziom współfinansowania z budżetu państwa:

5,00%

Poziom wkładu własnego:

(minimalny)

10,00%

Finansowanie ogółem[3]:

1 117 960,29 PLN

263 117,58 EUR

Minimalna wartość projektu:

100 000,00 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania projektu nie może być wyższa niż wartość dofinansowania przewidzianego na konkurs

5% wartości alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą

50 308,21 PLN

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu

(jeśli dotyczy)

do 10% finansowania unijnego w ramach projektu

 

Zgodnie z art. 46 ustawy wdrożeniowej, IOK dopuszcza możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie. Jednocześnie wskazuje, że w takim przypadku zostanie zachowana zasada równego traktowania, co oznacza objęcie dofinansowaniem wszystkich podmiotów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, albo objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę.

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.2 Regulaminu konkursu.

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

  • pod numerem telefonu: +48 32 77 40 172

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-186/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr 08.01.02-IZ.01-24-186/17.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

 

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 29.06.2017 r, gdzie 1 EUR = 4,2489 PLN

[2] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 29.06.2017 r, gdzie 1 EUR = 4,2489 PLN

[3] Finansowanie ogółem w rozumieniu ogółu środków na konkurs, czyli dofinansowanie + wkład własnyPytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2017-07-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-27


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś