Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-08-31 [00:00:00] do 2017-10-02 [12:00:00]
Oś priorytetowa
9. Włączenie społeczne
Działanie
9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie:
9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
93,00 %
Budżet naboru [PLN]
5 470 588,26

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu
Z powodu złożoności procesu oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego), nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru ze stycznia 2018 r. na luty 2018 r.
Data publikacji: 31.01.2018 r.

W związku z aktualizacją Regulaminu konkursu zostaje wydłużony czas składania wniosków z 30 września do 2 października 2017 r.
Data publikacji: 28.09.2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca/Pośrednicząca Regionalnym/ego Programem/u Operacyjnym/ego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.09.02.06-IZ.24-01-184/17 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.6 Usługi zdrowotne - konkurs RPO WSL 2014-2020

Informacje o naborze

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 31.08.2017 r. (od godziny 0:00:00)

Termin, do którego można składać wnioski - 02.10.2017r. (do godziny 12:00:00)

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2018 r.

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

z wykorzystaniem:

  1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kto i na co może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs (typ projektu 1 b: Wdrażanie regionalnych programów zdrowotnych w zakresie wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacja w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

  1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
  2. podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 1870 z późn.zm.);
  3. podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769);
  4. podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1541)

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta - wniosku o dofinansowanie projektu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazany typ projektów: Wdrażanie regionalnych programów zdrowotnych w zakresie wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacja w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka.

W ramach projektu Wnioskodawca wdraża założenia „Programu Zdrowego Kręgosłupa” Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Śląskiego na lata 2017-2021 w zakresie wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacja w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu

Finanse

Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

5 470 588,26[1] PLN

1 287 530,48 EUR

Poziom dofinansowania:

93,00%

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

5 000 000,02[2] PLN

1 176 775,17 EUR

Poziom dofinansowania ze środków europejskich:

85,00%

Kwota współfinansowania z budżetu państwa:

470 588,24[3] PLN

110 755,31 EUR

Poziom współfinansowania z budżetu państwa:

8,00%

Poziom wkładu własnego:

(minimalny)

7,00%

Finansowanie ogółem[4]:

5 882 352,98[5] PLN

1 384 441,38 EUR

 

Minimalna wartość projektu:                  

100 000,00 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania nie może być wyższa niż wartość dofinansowania przewidzianego na konkurs

 

5% wartości alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą

 

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu
(jeśli dotyczy)

273 529,41 PLN

 

do 10% finansowania unijnego w ramach projektu

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.2 Regulaminu konkursu.

Informacje na temat naborów można uzyskać:

  • w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Regionie

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-184/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-184/17.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, gdzie
1 EUR = 4.2489 PLN

[2] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 01.07.2017r, gdzie 1 EUR = 4,2489 PLN

[3] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 01.07.2017r, gdzie 1 EUR = 4,2489 PLN

[4] Finansowanie ogółem w rozumieniu ogółu środków na konkurs, czyli dofinansowanie + wkład własny

[5] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 01.07.2017r, gdzie 1 EUR = 4,2489 PLNPytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2017-07-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-01


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś