Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-08-31 [07:00:00] do 2017-10-31 [12:00:00]
Instrument terytorialny
ZIT Subregionu Centralnego
Oś priorytetowa
5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie
5.2. Gospodarka odpadami
Poddziałanie:
5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
25 493 400,00

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu

Informujemy, że z powodu przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru z lipca 2018 r. na wrzesień 2018 r.

Data publikacji: 2018-07-27

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu

Z powodu przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru z maja 2018 r. na lipiec 2018 r.

Data publikacji 30.05.2018 r.

Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 134/238/V/2018 z dnia 23.01.2018 – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych wynikające ze zmian wzorów umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.

Data publikacji: 2018-01-30

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-193/17 w ramach Osi Priorytetowej V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT Subregionu Centralnego RPO WSL 2014-2020

Informacje o naborze

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 31-08-2017 r. (od godz. 07:00:00)

Termin, do którego można składać wnioski - 31-10-2017 r. (do godz. 12:00:00)

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2018 r.

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

z wykorzystaniem:

  1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kto i na co może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami.

Kto może składać wnioski?

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
  3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
  4. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
  5. Towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu

Finanse

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

 

25 493 400,00 PLN[1], tj. 6 000 000 Euro

W tym 10 000 000 PLN na projekty realizowane w formule grantowej. IOK zastrzega możliwość przesunięcia alokacji pomiędzy formułą grantową i niegrantową. Zakłada się, że środki niewykorzystane w formule grantowej zostaną wykorzystane na projekty z formuły niegrantowej [lub odwrotnie].

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie [środki UE]:

(maksymalna kwota dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalna kwota dofinansowania projektu - jeśli dotyczy)

 

 

25 493 400,00 PLN, tj. 6 000 000 Euro

W tym 10 000 000 PLN na projekty realizowane w formule grantowej. IOK zastrzega możliwość przesunięcia alokacji pomiędzy formułą grantową i niegrantową. Zakłada się, że środki niewykorzystane w formule grantowej zostaną wykorzystane na projekty z formuły niegrantowej [lub odwrotnie].

Warunki i planowany zakres stosowania cross- financingu (%)

 

Nie dotyczy

Kwota współfinansowania z budżetu państwa projektów w konkursie, (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

Poziom dofinansowania projektu

- środków UE

- środków BP (jeśli dotyczy)

(maksymalny poziom dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalny poziom dofinansowania projektu- jeśli dotyczy)

 

 Wartość projektu:

(minimalna wartość projektu- jeśli dotyczy/

maksymalna wartość projektu-jeśli dotyczy)

 

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85% bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. Dla projektów realizowanych w formule grantowej maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

 

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.

Maksymalna wartość projektu – 50 000 000 EUR wydatków kwalifikowalnych.

Wartość środków przeznaczonych na procedurę odwoławczą w konkursie

10%, tj. 2 549 340,00 PLN,

 

Wartość środków przeznaczonych na mechanizm racjonalnych usprawnień w konkursie

Nie dotyczy

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.2 Regulaminu konkursu.

Informacje na temat naborów można uzyskać:

pod numerem telefonu: +48 32 +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 302

  • w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Regionie

 

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-193/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

 

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-193/17.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

 

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 29.06.17 r, gdzie 1 EUR = 4,2489 PLN.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2017-07-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-26


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś