Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-07-31 [00:00:00] do 2017-10-31 [12:00:00]
Instrument terytorialny
RIT Subregionu Północnego
Oś priorytetowa
11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie
11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów
Poddziałanie:
11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
95,00 %
Budżet naboru [PLN]
4 748 760,57

27 marca 2018 r. zaktualizowany został regulamin konkursu poprzez uaktualnienie wzorów umowy o dofinansowanie i umowy o dofinasowanie - kwoty ryczałtowe. Dokumenty opublikowane zostały jako załączniki do ogłoszenia.


Wydłużono termin składania wniosków z 29 września 2017 roku (do godz. 12:00:00) na 31 października 2017 roku (do godz. 12:00:00), a orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru na marzec 2018 r.

                                                                                                                                                                                         Data aktualizacji: 29.08.2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW

O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego

z siedzibą w Katowicach

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

OGŁASZA KONKURS

 

NR RPSL.11.02.02-IZ.01-24-177/17

 

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020

 

Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego  

Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Północnego

 

 Instytucja Organizująca Konkurs

 

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

 

 Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych
w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Północnego.

 

Typy projektów:

 

  1. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez: a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu; b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia; c) rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym; d) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.
  2. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta - wniosku o dofinansowanie projektu).

Jednocześnie o dofinansowanie aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Południowego.

 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 31 lipca 2017 r. (od godz. 0:00) do dnia 31 października 2017 r. (do godz. 12:00:00).

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

  1. Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego, stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2018 r.

 

 

Finanse

Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

4 748 760,57 [1] PLN

1 137 155,31  EUR

Poziom dofinansowania:

95,00%

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

4 248 891,04 [2] PLN

1 017 454,75 EUR

Poziom dofinansowania ze środków europejskich:

85,00%

Kwota współfinansowania z budżetu państwa:

499 869,54 [3] PLN

119 700,56 EUR

Poziom współfinansowania z budżetu państwa:

10,00%

Poziom wkładu własnego:

(minimalny)

5,00%

Finansowanie ogółem[4]:

4 998 695,34 [5] PLN

1 197 005,59 EUR

 

Minimalna wartość projektu:

100 000,00 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania projektu nie może być wyższa niż wartość dofinansowania przewidzianego na konkurs

5% wartości alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów
w konkursie zabezpiecza się
na procedurę odwoławczą 

237 438,03 PLN

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu
(jeśli dotyczy)

 

Do 10% finansowania unijnego w ramach projektu

       

Zgodnie z art. 46 ustawy wdrożeniowej, IOK dopuszcza możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie. Jednocześnie wskazuje,
że w takim przypadku zostanie zachowana zasada równego traktowania, co oznacza objęcie dofinansowaniem wszystkich podmiotów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, albo objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę.

 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-177/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

  • pod numerem telefonu: +48 32 77 40 172

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-177/17.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 30.05.2017 r, gdzie
1 EUR  = 4,1760 PLN

[2] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 30.05.2017 r, gdzie
1 EUR  = 4,1760 PLN

[3] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 30.05.2017 r, gdzie
1 EUR  = 4,1760 PLN

[4] Finansowanie ogółem w  rozumieniu ogółu środków na konkurs, czyli dofinansowanie + wkład własny

[5] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 30.05.2017 r, gdzie
1 EUR  = 4,1760 PLNPytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2017-06-30
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-03


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś