Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-06-26 [00:00:00] do 2017-07-27 [12:00:00]
Oś priorytetowa
9. Włączenie społeczne
Działanie
9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie:
9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
93,00 %
Budżet naboru [PLN]
16 166 244,69

Informujemy, że określony w regulaminie naboru termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2018 r. – uległ zmianie na marzec 2018 r.

Wydłużenie terminu wynika ze złożoności procesów oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  data publikacji: 27.02.2018

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu
Z powodu złożoności procesu oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego), nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru z grudnia 2017 r. na luty 2018 r.
Data publikacji 29.12.2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW

O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego

z siedzibą w Katowicach

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

OGŁASZA KONKURS

NR RPSL.09.02.06 - IZ.01-24-165/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne

Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych - konkurs

 

Instytucja Organizująca Konkurs

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice


Informacje o naborze

Typy projektów:

W ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać   wnioski na następujący typ projektu:

  1. Działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

a) osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);

b) podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2016r., poz. 1870 z późn. zm);

c) podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);

d) podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1541).

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta - wniosku o dofinansowanie projektu).

Wnioskodawcą może być wyłącznie podmiot posiadający osobowość prawną. Jeżeli projekt realizowany jest przez podmiot nieposiadający osobowości prawnej powinien on zostać wykazany w pkt. A4 jako realizator projektu.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 26 czerwiec 2017r. (od godziny 0:00)

Termin, do którego można składać wnioski – 27 lipiec 2017r. (do godziny 12:00:00)

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2018 r.

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epugov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 800/187/V/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

Finanse

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

16 166 244,69 PLN

3 829 411,76 EUR [1]

 

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: [EFS]

 

14 775 600,00 PLN

   3 500 000,00 EUR

Kwota współfinansowania z budżetu państwa :

1 390 644,69PLN  

   329 411,76 EUR

 

Wartość projektu:

 

Minimalna wartość projektu wynosi:

100 000,00 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania nie może być wyższa niż wartość dofinansowania przewidzianego na konkurs.

 

Poziom dofinansowania projektu:

93 %

Poziom wkładu własnego:

7 %

 

 

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu

do 10% wartości wszystkich wydatków kwalifikowanych projektu

 

   5 % wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie  zabezpiecza się na procedurę odwoławczą – 808 312,24 PLN PLN.

 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-165/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Informacje na temat naboru można uzyskać:

  • pod numerem telefonu: +48 32 77 40 172
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjny@slaskie.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-165/17.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

[1]  Podana wartość w PLN zostaje przeliczona wg kursu wymiany PLN/EURO Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w EBC w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości dofinansowania na konkurs, tj. kurs obowiązujący na dzień 27.04.2017 2017 r. (obliczany zgodnie z załącznikiem nr 4a i 4b do Kontraktu Terytorialnego), aktualny na planowany dzień ogłoszenia konkursu, czyli 4,2216 zł. W miesiącu zatwierdzania Listy ocenionych projektów, przeznaczone na konkurs dofinansowanie w Euro zostanie ponownie przeliczone na PLN według kursu Euro obowiązującego na ten miesiąc.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2017-05-25
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-29


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś