Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-06-26 [00:00:00] do 2017-08-24 [12:00:00]
Oś priorytetowa
9. Włączenie społeczne
Działanie
9.1. Aktywna integracja
Poddziałanie:
9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
84 432 000,00

Wydłużono termin składania wniosków aplikacyjnych z 27 lipca 2017 roku (do godz. 12:00:00) na 24 sierpnia 2017 roku (do godz. 12:00:00).
W związku z powyższym orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru – zostaje przesunięty na styczeń 2018 r. z grudnia 2017 r.
Data publikacji: 25.07.2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW

O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego

z siedzibą w Katowicach

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA KONKURS

NR RPSL.09.01.06-IZ.24-01-158/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne

Działania 9.1 Aktywna integracja

Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekty OPS i PCPR

 

Instytucja Organizująca Konkurs

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

 

Informacje o naborze

Typy projektów:

W ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazane typy projektów:

  1. Kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, społecznych, zawodowych, z uwzględnieniem realizacji Programu Aktywizacji i Integracji - PAI) ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową.
  2. Wsparcie społeczno-zawodowe osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów reintegracyjnych, tj. w już funkcjonujących Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej, Zakładach Aktywności Zawodowej, Warsztatach Terapii Zajęciowej, w tym tworzenie miejsc pracy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.
  3. Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów, w ramach których prowadzona będzie aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, tj.: a. Centrum Integracji Społecznej, b. Klubu Integracji Społecznej.
  4. Kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
  5. Kompleksowe programy aktywizacji skierowane do osób usamodzielnianych, w tym: młodzieży z ośrodków wychowawczych i socjoterapii, mających na celu poprawę szans adaptacyjnych poprzez organizację dodatkowego wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych.

W ramach konkursu nie dopuszcza się możliwości składania projektów na tworzenie nowych Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować podmioty, o których mowa w art. 112 ust. 1 oraz 2 ustawy o pomocy społecznej – ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta -wniosku o dofinansowanie projektu).

Wnioskodawcą może być wyłącznie podmiot posiadający osobowość prawną. Jeżeli projekt realizowany jest przez podmiot nieposiadający osobowości prawnej powinien on zostać wykazany w pkt. A4 jako realizator projektu.

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 26 czerwiec 2017r. (od godziny 0:00)

Termin, do którego można składać wnioski – 24 sierpień 2017r. (do godziny 12:00:00)

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2018 r.

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 800/187/V/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

Finanse

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

84 432 000,00 PLN

20 000 000,00 EUR [1]

 

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: [EFS]

 

 

84 432 000,00 PLN

20 000 000,00 EUR  

 

Kwota współfinansowania z budżetu państwa (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

 

 

Wartość projektu: (minimalna wartość projektu- jeśli dotyczy/ maksymalna wartość projektu-jeśli dotyczy)

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 PLN

 

 

Poziom dofinansowania projektu: (maksymalny poziom dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/ minimalny poziom dofinansowania projektu- jeśli dotyczy)

 

85 %

Poziom wkładu własnego: (minimalny poziom wkładu własnego – jeśli dotyczy, maksymalny poziom wkładu własnego - jeśli dotyczy)

 

 

15 %

 

 

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy)

 

do 10% wartości wszystkich wydatków kwalifikowanych projektu

   5 % wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą – 4 221 600,00 PLN.

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-158/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Informacje na temat naboru można uzyskać:

  • pod numerem telefonu: +48 32 77 40 172
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjny@slaskie.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-158/17.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

[1]  Podana wartość w PLN zostaje przeliczona wg kursu wymiany PLN/EURO Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w EBC w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości dofinansowania na konkurs, tj. kurs obowiązujący na dzień 27.04.2017 r. (obliczany zgodnie z załącznikiem nr 4a i 4b do Kontraktu Terytorialnego), aktualny na planowany dzień ogłoszenia konkursu, czyli 4,2216 zł. W miesiącu zatwierdzania Listy ocenionych projektów, przeznaczone na konkurs dofinansowanie w Euro zostanie ponownie przeliczone na PLN według kursu Euro obowiązującego na ten miesiąc.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2017-05-25
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-18


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś